Exodus 20.13
Septuagint

ou foneuseiV

 

New Testament - Matthew 5.21

hkousate oti erreqh toiV arcaioiV:
ou foneuseiV

James 2.11

o gar eipewn: 
mh moiceushV, eipen kai:  ou foneushV
 

Septuagint

Thou shalt not kill

New Testament

Matthew 5.21:  Ye have heard that it was said to them of old time, Thou shalt not kill

James 2.11:  For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill

Masoretic Text

Thou shalt not kill

Comments:  The NT, LXX and MT agree.  This is Exodus 20.15 in the Septuagint. 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1