Deuteronomy 24.1
Septuagint

kai grayei 
auth biblion apostasion, kai dwsei
eiV taV ceiraV authV, kai exapostelei authn ek thV oikiaV autou

 

New Testament - Matthew 5.31

oV an apolush thn gunaika autou,
dotw auth apostasion

Matthew 19.7

ti oun MwushV eneteilato
dounai biblion apostasiou
kai apolusai authn

Septuagint

that he shall write her a bill of divorcement, and give it into her hands, and he shall send her away out of his house 

New Testament

Matthew 5.31:  Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement

Matthew 19.7:  Why then did Moses command to give a bill of divorcement, and to put her away? 

Masoretic Text

that he shall write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house

Comments:  The NT, LXX and MT agree.  This is Dt 24.3 in the LXX. 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1