การหยั่งมติมหาชน( Public opinion poll)

การวัดมติมหาชน เป็นการวัดเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะและแนวโน้มของความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประเด็นหรือปัญหาหนึ่ง มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เป็นต้นว่า การตั้งคำถามทุกคนโดยตรง การเลือกตั้ง การออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum)การออกเสียงถอดถอน(Recall) การลงประชามติ (Plebiscite) แม้แต่การศึกษาจากหนังสือพิมพ์ก็พอจะทราบร่องรอยหรือทิศทางของความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกต่อประเด็นสาธารณะหรือปัญหาที่กระทบต่อส่วนรวมที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมือนกัน เพราะหนังสือพิมพ์เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นมติมหาชนของสังคมได้ แต่จะมีความแตกต่างกันในด้านความแน่นอน การวัดมติมหาชนที่ทำกันบ่อยๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนักคือการสอบถามความคิดเห็นหรือทัศนะคติ ของตัวแทน(simple)

การหยั่งมติมหาชน( Public opinion poll) หมายถึง “ความพยายามที่จะทราบมติมหาชนเกี่ยวกับปัญหาโดยการสอบถามสมาชิกบางคนของกลุ่มที่เราต้องการทรายโดยตรง ความคิดเห็นหรือทัศนะของบุคคลที่คัดเลือกมานี้ย่อม สามารถ แทนความคิด เห็นของประชาชนทั้งหมดได้”

จากความหมายข้างต้นก็เหมือนกับการชิมแกงที่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตักชิมแค่ช้อนเดียวก็จะทราบว่าอร่อยหรือไม่ แต่การในความเป็นจริง กลุ่มของคนหรือสังคมที่คนอาศัยอยู่รวมกันมีความแตกต่างกันไม่สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ แต่เพราะมีปัจจัยบางอย่างร่วมกันหรือคล้ายคลึงกันเท่านั้น ดั้งนั้นวิธีการสำรวจความคิดเห็นและทัศนะที่แตกต่างกันของคนจึงต้องอาศัยหลักวิชาการโดย “ เป็นการนำเอาหลักการและทฤษฎีบางส่วนของการวัดทัศนคติ (Attitude test) ของวิชาจิตวิทยามาพิจารณาในแง่ของวิชารัฐศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์กับหลักและวิธีการวิจัย(Research methodology) และวิชาสถิติ(statistics) เพื่อให้ทราบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนล่วงหน้าได้ถูกต้อง……” การหยั่งเสียงประชามติโดยวิธีการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนี้ ผลที่ได้เป็นเพียงการคาดคะเนให้ใกล้เคียงกับความจริงเท่านั้น

การทดลองออกเสียงคือ เป็นการวัดมติมหาชนเช่นกันโดยการนับจำนวนบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างๆ กันว่ามีมากน้อยเท่าใด โดยไม่มีหลักเกณฑ์ พิเศษพิสดารอะไรมากไปกว่าการนับจำนวนตัวเลขธรรมดาทั่วไป การวัดมติมหาชนในสมัยแรกๆจะไม่เรียกว่า Public opinion poll แต่เรียกว่า Straw Vote หรือ Straw poll ซึ่งอาจแปลได้ว่า การทดลองออกเสียง….” การที่ถือเอาการทดลองออกเสียงเป็นการเริ่มต้นของการหยั่งเสียงมติมหาชน

แต่ Straw Vote ก็ได้เสื่อมความนิยมลงเมื่อ วารสาร Literary Digest ได้ทำนายผลการเลือกประธานาธิบดี USA ผิดพลาด คือผลทายว่า Roosevelt จะแพ้ London ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ปี 1936 แต่ก็มี Gallup Roper Crossley ก็มาทายได้ถูกต้อง แต่มาปี 1984ก็ทาย ผลของ Dewey และ Truman ผิดเมื่อ Truman ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งสรุปสาเหตุของการผิดพลาดได้ว่า “ นักวัดมติมหาชนไม่รู้จักประมาณว่าการศึกษาวิจัยของตนมีข้อบกพร่องประการใดบ้าง นักวัดมติดมหาชนดำเนินงานในครั้งนี้ ด้วนการาทึกทักว่า ผลการ วิจัยของตนถูกต้องมากว่าที่เป็นจริง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดสองคน ต่างได้คะแนนคู่คี่กัน ฉะนั้น ไม่ว่านักวัดมติมหาชน ผู้ใดก็ตามย่อมไม่มีทางที่จะได้ข้อเท็จจริงที่จะทำให้คาดคะเนการเลือกตั้งได้ถูกต้องเมื่อพิจารณาในแง่ของการสุ่มตัวอย่างแล้ว กล่าวสั้นๆได้ว่า การที่วัดมติมหาชนได้กำหนดปริมาณของผู้ใช้สิทธิที่ยังไม่ปลงใจให้เป็นสัดส่วน พอๆกันกับจำนวนของผู้ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใคร …..ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เขาเหล่านั้นตัดสินใจในวาระสุดท้าย….”

ปัญหาการหยั่งประชามติ

Measurement of public opinion คือการตรวจสอบมติมหาชน เป็นการรวมมาตรการและวิธีการต่างๆที่นำมาใช้เพื่อวัดมติมหาชน ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การออกเสียงแสดงประชามติการถอดถอนหรือเลือกตั้ง การลงประชามติ การศึกษาจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต่างๆ

Public opinion poll คือการหยั่งมติมหาชน หมายถึงกระบวนการอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ เพื่อจะตรวจสอบว่ามติมหาชน ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การออกเสียงแสดงประชามติการถอดถอน หรือเลิกตั้ง การลงประชามติ การศึกษาจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต่างๆ การหยั่งมติมหาชน จะนำเอาหลักการและวิธีการอย่างหนึ่งของวิชาระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) คือการวิจัยแบบสำรวจ (Survey research)

Sounding public opinion คือการหยั่งเพื่อซาวเสียงมติมหาชน ในที่นี้ให้ถือว่ามีความหมายคล้ายๆ กับการสดับตรับฟังเสียงชาวบ้านหรือมหาชนนั้นเอง วิธีนี้หากพิจารณาในแง่ของระเบียบวิธีวิจัยแล้วอาจจะเป็นการานำเอาการสังเกตการณ์ ซึ่งก็คือเป็นวิธีการวิจัยมาใช้และอาจรับฟังหรือศึกษาจากสื่อมวลต่างๆด้วย

Hosted by www.Geocities.ws

1