ประวัติส่วนตัว

 

ของ

นายพีระสิษฐ์ ไชยเสนา

ชั้น ปวส.2/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เสนอ

อาจารย์ เสาวลักษณ์ บุญชื่น

 

 

Facebook

ติดต่อสอบถาม