แนวข้อสอบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

1. Chief Exccutive Officer ( CEO ) หมายถึงข้อใด

ก. ผู้บริหารหน่วยงาน ข. คณะผู้บริหารหน่วยงาน

ค. ประธานคณะผู้บริหาร ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

2. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการบริหารงานลักษณะใด

ก. Leadership ข. Subsystem

ค. Horizontal ง. Vertical

3. โครงการหรือนโยบายของรัฐบาลข้อใดต่อไปนี้ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจเอกชน

ก. โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ข. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

ค. โครงการธนาคารประชาชน ง. การสร้าง SME

4. บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดที่ยากที่สุด

ก. การกำหนดภารกิจ ข. การจัดทำแผนกลยุทธ์

ค. การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ง. การรายงานผล

5. จิตวิญญาณและภูมิปัญญาขององค์กรใดองค์กรหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งใดเป็นสำคัญ

ก. ผู้นำองค์กร ข. สมาชิกองค์กร

ค. วัฒนธรรมองค์กร ง. ถูกทุกข้อ

6. Cash Accounting เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในเรื่องใด

ก. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ข. การบังคับใช้กฎหมาย

ค. การคัดเลือกผู้บริหารแบบบูรณาการ ง. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณและการบัญชี

7. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ อนุญาต ให้สัมปทาน หรือโยกย้ายข้าราชการในจังหวัด เป็นการบริหาร

ราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา เป็นการใช้บทบาทในลักษณะใด

ก. Rule ข. Power

ค. Function ง. ถูกทุกข้อ

8. การบริหารงานเครือข่าย Network Mangement เป็นการใช้บทบาทด้านใดในการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ก. การเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ ข. ผู้สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจ

ค. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน ง. การเป็นผู้รับฟังและการบริการประชาชน

9. การประกาศเป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด เป็นกิจกรรมใดของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการ

พัฒนา

ก. Area Agenda ข. Area Initiative

ค. Strategic Unit ง. National Agenda

10. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนามีลักษณะเป็นแบบใด

ระบบบริหารจัดการในแนวราบ

ระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ถูกทุกข้อ

11. ระบบบริหารจัดการในแนวราบ เป็นการบริหารบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนในลักษณะใด

ก. พื้นที่ - เครือข่าย – การมีส่วนร่วม ข. พื้นที่ – ภารกิจ – การมีส่วนร่วม

ค. พื้นที่ – ภารกิจ – เครือข่าย ง. พื้นที่ – พันธกิจ – การมีส่วนร่วม

12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งของประเทศชาติ

ความเพียงพอทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูง

ความมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

13. บทบาทในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อใดน้อยที่สุด

ก. การบริหารงานบุคคล ข. การบริหารงบประมาณ

ค. การจัดโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน ง. การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัด

14. หน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ ( Strategic Business Unit) ตามแนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณา

การเพื่อการพัฒนา หมายถึงข้อใด

ก. จังหวัด ข. กลุ่มจังหวัด

ค. กรม ง. กระทรวง

15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่จังหวัดนำร่องในกลุ่ม 5 จังหวัดนำร่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการ

พัฒนา

ก. จังหวัดศรีสะเกษ ข. จังหวัดลำปาง

ค. จังหวัดปัตตานี ง. จังหวัดชัยนาท

16. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการ

พัฒนา

การมอบอำนาจจากส่วนกลาง

การพัฒนาฐานข้อมูลของจังหวัด

การเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานจังหวัด

การตรวจสอบโดยใช้ระบบ P.S.O.

17. จังหวัดใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดระบบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

ก. กรุงเทพมหานคร ข. สุรินทร์

ค. นครราชสีมา ง. ชัยนาท

18. คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาทั่วประเทศตั้งแต่วันใด

ก. 1 ตุลาคม 2546 ข. 1 มกราคม 2547

ค. 1 เมษายน 2547 ง. 1 ตุลาคม 2547

19. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาได้ดีหากมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ

ทรัพยากรการบริหารข้อใดมากที่สุด

ก. Man ข. Money

ค. Material ง. Manegement

20. ตามแผนภูมิการสร้างองค์ความรู้ " Data ------- Knowladge -------- Wisdom" Knowladge เทียบได้กัับ

ข้อใดของ "ไตรสิกขา"

ก. ศิล ข. สมาธิ

ค. ปัญญา ง. สมาธิและปัญญา

21. " Matrix Reporting System" เป็นเรื่องของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ผู้ว่า

ราชการจังหวัดต้องดำเนินการ หมายถึงข้อใด

ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกสิ้นเดือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกครั้งใหม่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานนายกรัฐมนตรีว่าถูกรัฐมนตรีกลั้นแกล้งกล่าวหารายงานข้อมูลเท็จ

ถูกทุกข้อ

22.Where we want to go and how to get there ถือว่าเป็นคุณลักษณะตามข้อใดของผู้บริหารยุคการเปลี่ยนแปลง

ก. การมีวิสัยทัศน์ ข. การสื่อสารได้ดี

ค. เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ ง. เป็นผู้กล้าออกนอกกรอบ

23. ของใดไม่ใช่หลักในการบริหารงานของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

ยึดผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานเป็นศูนย์กลาง

ใช้ข้อมูลและความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ปลดปล่อยความรู้และสมองของคนในองค์กรเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์

ยกเลิกวัฒนธรรมที่ผิดให้เหลือเพียงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

24. ปัจจัยสำคัญ 3 สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารในยุค Global Literacy ต้องฝึกฝน ยกเว้นข้อใด

ก. English ข. Internet

ค. International Culture ง. Nationalism

25. ข้อใดคือเป้าหมายหลักของการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

ทำทุกอย่างเพื่อลดรายจ่ายของประชาชน

ทำทุกอย่างเพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน

กระจายโอกาสในทุกด้านให้ประชาชน

สภาพเศรษฐกิจ สังคม พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable)

26. การที่ผู้บริหารหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน เป็นการใช้หลักการบริหารข้อใด

Vision ข. Defire

Action ง. Drive

27.ข้อใดคือลักษณะของผู้บริหารเปลี่ยนแปลง

ก. เป็นนักประสานงานเชิงกลยุทธ์ ข. เป็นที่ปรึกษาที่มีความรอบรู้

ค. เป็นนักประสานประโยชน์ ง. ถูกทุกข้อ

28. ข้อใดคือหลักการสำคัญในการบริหารงานในยุคปัจจุบัน

ก. หวังผล – ตรงเป้า – เข้าถึง ข. ผลิตผล – ตรงเป้า – ตรวจสอบได้

ค. ผลสัมฤทธิ์ – ตรงเป้า – เป็นธรรม ง. ตรงเป้า – ตรวจสอบได้ – เป็นธรรม

29. ข้อใดหมายถึงสิ่งที่ได้จากการที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้ว

ก. ผลสัมฤทธิ์ ข. ผลผลิต

ค. ผลลัพธ์ ง. ผลลัพธ์บั้นปลาย

30. งานที่มีความยอดเยี่ยมหมายถึงข้อใด

ก. Baselice ข. Measurement

ค. Benchmark ง. Best practice

31.หากจะทำแผนพัฒนาองค์กร เมื่อได้วิเคราะห์ในเรื่องใดๆ (Swot Analysis) แล้วพบว่าปัจจัยภายนอกเสริม

สร้างโอกาสให้ แต่เมื่อมองภายในองค์กรพบจุดอ่อนพอสมควร ในกรณีดังกล่าวจะต้องใช้ยุทธศาสตร์ใด

ก. ยุทธศาสตร์รุก ข. ยุทธศาสตร์พัฒนา

ค. ยุทธศาสตร์ป้องกัน ง. ยุทธศาสตร์ถอย

32. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพการให้

บริการประชาชนที่ดีขึ้น โดยได้กำหนดดัชนีชี้วัดให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการลงได้เป็นร้อยละ 50 ในปีใด

ก. 2547 ข. 2548

ค. 2549 ง. 2550

33. Website ระฆังหว่งใย " www.rakang . thaigov.go.th" เป็นของหน่วยงานใด

ก. นายกรัฐมนตรี ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

34. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเป็นระบบราชการไทยกำลังเสื่อม

ขาดประสิทธิภาพมากขึ้น

กระจายอำนาจมากขึ้น

ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ทำงานล่าช้าและเฉื่อยชามากขึ้น

35. ข้อใดคือลักษณะของระบบราชการไทยที่ขาดการอภิบาลอย่างเป็นธรรม

ก. การไม่ให้มีส่วนร่วม ข. การทุจริตคอรับชั่น

ค. ความไม่โปร่งใส ง. ถูกทุกข้อ

36. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทย

การฝึกทักษะ ( Skill )

การปรับโครงสร้างระบบ(Structure )

การปรับรื้อระบบการเงิน ( e - goverment )

การปรับกระบวนการทำงาน ( Strategy )

37. ชื่อย่อของยุทธสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบราชการยุคใหม่น้อยที่สุด

ก. RBM ข. TQM

ค. ABC ง. CAI

38. ข้อใดคือกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการยุคใหม่

ขยัน ตั้งใจ ทำงานอย่างสมศักดิ์ศรี

มีคุณธรรม ศิลธรรม รู้ทันโลก ปรับตัวได้ดี

รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผลงานและต่อสังคม

ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดเป็นเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนกระบวนการละวิธีการทำงาน

การปรับรื้อระบบการเงินและงบประมาณ

การใช้ภาวะผู้นำในการบริหาร

40. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทยตามแผนพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)

มีกี่ยุทธศาสตร์

ก. 4 ยุทธศาสตร์ ข. 5 ยุทธศาสตร์

ค. 6 ยุทธสาสตร์ ง. 7 ยุทธศาสตร์�

แนวข้อสอบการปฏิรูประบบราชการ :การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

 

จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการคือข้อใด

1. เพื่อทำให้เป็นระบบที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน

2. เพื่อเป็นหลักประกันต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชาติ

3. เพื่อให้เป็นระบบที่มีสมรรถภาพสูงเป็นกลไกในการบริหารประเทศของรัฐบาล

4. เพื่อให้ข้าราชการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเน้นการบริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้

การปฏิรูประบบราชการเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจึงจะสำเร็จ โดยมี

รัฐบาลเป็นหลัก หมายถึงฝ่ายใดบ้าง

ก. รัฐบาล เอกชน ประชาชน ข. ราชการ เอกชน ประชาชน

ค. รัฐบาล ราชการ ประชาชน ง. รัฐบาล ราชการ เอกชน ประชาชน

การปฏิรูประบบราชการกำหนดไว้กี่แผนงาน

5. 5 แผนงาน

6. 6 แผนงาน

7. 7 แผนงาน

8. 8 แผนงาน

ข้อใดไม่ใช่แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

9. แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล

10. แผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

11. แผนปรับเปลี่ยนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบคู่ขนาน

12. แผนปรับเปลี่ยนกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะทำให้การปฏิรูประบบราชการให้สำเร็จกำหนดไว้กี่ประการ

13. 5 ประการ

14. 6 ประการ

15. 7 ประการ

16. 8 ประการ

ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุผลสำเร็จ

17. การสร้างกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจน

18. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานของข้าราชการ

19. การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

20. การสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

โครงการหรือกิจกรรมในข้อใดที่สนองตอบแผนปฏิรูประบบราชการด้านการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลของรัฐบาล

21. ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( RBM)

22. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)

23. การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governace)

24. การกำหนดกำลังคนโดยใช้แบบจำลอง (Simulation Model)

ข้าราชการที่อยู่ในระบบราชการที่มีการปฏิรูปแล้วควรมีคุณลักษณะตามข้อใด

25. ทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและลูกค้า

26. ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

27. ทำงานอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้

28. ถูกทุกข้อ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

29. การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ

30. การจัดระบบนักบริหารระดับสูงเป็นผู้นำยุคใหม่

31. การมอบอำนาจในการกำหนดตำแหน่งให้ อกพ. ดำเนินการแทน กพ.

32. ถูกทุกข้อ

การกำหนดกำลังโดยใช้แบบจำลอง (Simulation Model) มุ่งเน้นกำลังคนของกระทรวงใด

ก. ศึกษาธิการ มหาดไทย

ข. สาธารณสุข มหาดไทย

ค. การคลัง สาธารณสุข

ง. สาธารณสุข ศึกษาธิการ

ผลลัพธ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงให้ราชการเป็นระบบที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน คือ

33. เพื่อให้สังคมไทยและประชาชนคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขและยั่งยืน

34. เพื่อให้ราชการสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

35. เพื่อแก้ปัญหาของราชการและสังคมไทยที่สะสมมานาน

36. เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการมีความสามารถในการมองเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น

" การปฏิรูปราชการ" หมายถึง

37. การปรับปรุงบทบาทภารกิจหน้าที่ของภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

38. การปรับเปลี่ยนระบบราชการให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

39. การเปลี่ยนรูปแบบของระบบราชการในทุกด้าน ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง ระบบงาน ระบบบริหาร วิธีการทำงาน ระเบียบ กฎหมายและวัฒนธรรมค่านิยม

40. การทำให้ระบบราชการทันสมัยตามแบบอย่างสากล

วัตถุประสงค์สำคัญของการปฏิรูประบบราชการคือ

41. เพื่อสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าใหม่ในวงราชการ

42. เพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบราชการ

43. เพื่อให้ราชการเป็นกลไกและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล

44. ถูกทุกข้อ

ข้อใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังมากที่สุดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปราชการ

45. เป็นราชการที่ประหยัด

46. เป็นราชการที่มุ่งหวังทำจริง

47. เป็นราชการที่ซื่อตรง โปร่งใส

48. เป็นราชการที่มีวิสัยทัศน์

การปฏิรูปราชการครอบคลุมในเรื่องใดต่อไปนี้

49. การพัฒนาข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ

50. การสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

51. การปรับปรุงระเบียบงานพัสดุ

52. ถูกทุกข้อ

ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

53. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างคุ้มค่า

54. เพื่อให้ภาครัฐมีบทบาทเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศ

55. เพื่อให้เป็นระบบที่มีความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน

56. เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำบริการที่ดีมีคุณภาพสูงไปสู่ประชาชน

ลักษณะที่พึงคาดหวังจากการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ

57. ไม่มีทัศนคติในการเป็น "เจ้าคนนายคน"

58. เป็นระบบที่ทันสมัยในสากล

59. เป็นระบบที่มุ่งเผชิญหน้าและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

60. มีทัศนคติของการเป็นผู้ให้ผู้รับใช้

แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ครอบคลุมแผนงานใดบ้าง

61. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ

62. แผนปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา

63. แผนปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุข

64. แผนปรับเปลี่ยนระบบความมั่นคง

ข้อใดถือว่าสอดคล้องกับ " ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่"

65. ปรับปรุงโครงสร้างให้สั้น ยืดหยุ่น

66. ปรับขนาดกำลังคนให้มีขนาดที่เหมาะสม

67. ปรับปรุงวิธีการทำงานให้รวดเร็ว ทันสมัย

68. ถูกทุกข้อ

เพื่อให้การปฏิรูปเกิดผลอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องใดบ้าง

69. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและติดตามผล

70. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้น

71. จัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอกับกิจกรรมต่างๆที่กำหนดขึ้น

72. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานอย่างจริงจังและเป็นระบบ

การจัดตั้งองค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นผลที่เกิดขึ้นจากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐในข้อใด

73. แผนการปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย และพระราชบัญญัติ

74. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารงานภาครัฐ

75. แผนการปรับระบบงบประมาณและพัสดุ

76. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล

ข้อใดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงปรารถนาตามแผนปฏิรูประบบราชการ

77. วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

78. วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการพูดจริงทำจริง

79. วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นความสามารถและผลงาน

80. วัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการระมัดระวังรักษาสิ่งแวดล้อม

"รางวัลนายกรัฐมนตรี" (Prime Minister Award) เป็นรางวัลที่มอบให้ในลักษณะใด

81. บุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือทางราชการ

82. ผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

83. หน่วยงานที่เป็นตัวอย่างในการปฏิรูประบบราชการ

84. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐดีเด่นในการให้บริการประชาชน

การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ(Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes, P.S.O) มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

85. เพื่อลดการพึ่งพาการสูญเสียเงินตราต่างประเทศหรือการนำมาตรฐานการให้บริการของต่างประเทศมาใช้

86. เพื่อวางแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานของภาครัฐให้มีมาตรฐาน

87. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของภาครัฐ

88. ถูกทุกข้อ

เหตุผลสำคัญที่ภาครัฐต้องปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการคือ

89. การทำงานในลักษณะประสานสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

90. การลดความซ้ำซ้อนและเกิดเอกภาพในการดำเนินงานและการตัดสินใจ

91. การลดกำลังคนภาครัฐ และลดสายการบังคับบัญชา

92. ไม่มีข้อใดถูก

26. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ความสำคัญในเรื่องใดน้อยที่สุด

ความรับผิดชอบ (Accountability)

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)

27. ความคุ้มค่าของผลลัทธ์ (Outcome) ที่ได้จากการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มี

ความหมายสอดคล้องกับข้อใดน้อยที่สุด

ตัวชี้วัดผลการทำงาน (KPI)

ความประหยัด (Economy)

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

การบรรลุเป้าหมายองค์กร (Effectiveness)

28. เงื่อนไขที่จะทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จของการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์คือข้อใด

ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุน

การจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ถูกทุกข้อ

29. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าองค์กรบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

มีการกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

มีคู่มือติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน

มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์ครบถ้วนและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม

จัดทำเครื่องมือตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

30. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key

Performance Indicators) อย่างชัดเจนไว้หลายด้าน หมายถึงข้อใด

2 ด้าน (ผลผลิต ผลลัพธ์)

3 ด้าน ( นำเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์)

4 ด้าน (นำเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า)

5 ด้าน (นำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า)

31. "จำนวน/ครั้งที่แสดงถึงการให้บริการต่อผู้รับบริการ จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนา"

เป็นตัวชี้วัดด้านใด

ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (Input Indicators)

ตัวชี้วัดกระบวนการ(Process Indicators)

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators )

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)

32. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่า (Efficiency and Cost – effectiveness

Indicators)

จำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา

จำนวนครั้งที่ให้บริการ

เจ้าหน้าที่ทำงานได้ถูกต้องรวดเร็วมีคุณภาพ

การแสดงค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนของผลผลิตผลลัพธ์ในแต่ละโครงการ

33. หากองค์กรหรือหน่วยงานจะพัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการ 5 ส.ท่านคิดว่าข้อใดเป็น ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcome Indicators)

จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน

จำนวนบุคลากรในสำนักงานที่ให้ความร่วมมือ

สำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ

ผู้รับบริการพึงพอใจ

34. จากข้อ 33 สิ่งที่พึงปรารถนาที่สุดขององค์กรคือข้อใด

1. จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 5 ส.ในสำนักงาน

2. จำนวนบุคลากรในสำนักงานที่ให้ความร่วมมือ

3. สำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ

4. ผู้รับบริการพึงพอใจ

35. ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาคือข้อใด

เด็กจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอกและชุมชนพอใจ

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1โรงเรียนในฝัน

ถูกทุกข้อ

36. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นงานสำคัญงานหนึ่งของแผนปฏิรูปงานบริหารภาครัฐในแผนงานหลักแผนใด

แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ

แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ

แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล

แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม

37. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปแบบการบริหารที่เน้นความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนอย่างไร

รัฐต้องแสดงว่ามีผลงานและให้บริการประชาชนเรื่องใดบ้าง

รัฐต้องแสดงให้เห็นว่าผลงานและบริการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร

รัฐต้องอธิบายให้ประชาชนรู้ว่ากิจกรรมที่ทำเป็นการใช้เงินภาษีอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและคุ้มค่า

ถูกทุกข้อ

38. สมการผลสัมฤทธิ์ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ปัจจัยนำเข้า (Inputs) + ผลผลิต (Outputs)

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลลัพธ์ (Outcomes) – ผลผลิต (Outputs)

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) - ผลลัพธ์ (Outcomes)

39. ความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ข้อใดถูกต้อง

การจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy)

การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

การได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Effectiveness)

ถูกทุกข้อ

40. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพท์(Outcomes) ของงานโดยให้ความสำคัญที่ใด

การกำหนดพันธกิจ

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ เป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดตัวชี้วัดผลการทำงานหลัก

ถูกทุกข้อ

41. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ใช้เทคนิคในการบริหารแบบใดบ้าง

การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement)

การเทียบงาน(Benchmarking)

การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate and Strategic Planning)

ถูกทุกข้อ

42. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะขององค์การที่บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม

การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน/โครงการต่างๆพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

การตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง

มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการทำงานที่สร้างสรรค์

43. ความสำคัญของการวางแผนองค์การและการวางแผนกลยุทธ์คือข้อใด

เป็นการกำหนดกรอบการทำงานที่กว้างไกลให้แก่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ทำหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างวัตถุประสงค์ระดับสูงขององค์การกับเป้าหมายองค์การในระดับปฏิบัติ

ใช้ประสานแผนงานระดับกรม กระทรวงให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ถูกทุกข้อ

44. เทคนิค " การวัดผลการปฏิบัติงาน ( Performance Measurement)" ประกอบด้วย

การกำหนดเป้าหมายและการเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล

การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ การจัดสรรงบประมาณและการให้แรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

การตัดสินใจที่ดีของผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการบรรลุผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สมตามความคาดหวังของประชาชน

45. เทคนิค " การเทียบงาน(Benchmarking)" หมายถึง

การหาองค์การที่ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในสาขาเดียวกับองค์การที่เราทำอยู่

การเปรียบเทียบผลงานและกระบวนการทำงานกับวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด(Best Practice)

การหาทางปรับปรุงกระบวนงานให้ดีขึ้นและสามารถเทียบได้กับผลการปฏิบัติงานขององค์การที่เป็นตัวเทียบ

ถูกทุกข้อ

46. องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการ ได้แก่

การเข้าถึง/สะดวกในการไปรับบริการ

ความไม่ยุ่งยาก/ง่ายต่อความเข้าใจ

การให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

ถูกทุกข้อ

47. ข้อใดคือตัวอย่างการติดตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring)

การสำรวจจำนวนผู้ใช้บริการ

การสังเกตผลการให้บริการ

การสังเกตความรู้สึกของผู้รับบริการ

ถูกทุกข้อ

48. ประโยชน์ของการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ช่วยทำให้ผลผลิตที่ต้องการมีความชัดเจนขึ้น

ช่วยในการจัดทำและแสดงเหตุผลในการประเมินผล

ช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือขององค์การและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

ช่วยในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการและผู้บริหาร

49. ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า (Input Indicators) ที่มักใช้ในระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการภาครัฐ ได้แก่

จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

จำนวนแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

เวลาเฉลี่ยในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย

50.ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) ได้แก่

จำนวนครูผู้สอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักเรียนประถมศึกษา

จำนวนนักเรียนประถมศึกษาที่สอบได้เลื่อนชั้น

เกรดเฉลี่ยของนักเรียนประถมทั้งหมด

51. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่

ก.จำนวนเจ้าหน้าที่ให้บริการทำบัตรประชาชน

ข. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทำบัตรประชาชน

ค.จำนวนผู้มาใช้บริการทำบัตรประชาชน

ง.เวลาเฉลี่ยในการให้บริการทำบัตรประชาชน

52.ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost-effectiveness Indicators)

ได้แก่

ก.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของเกษตรกรผู้เข้าอบรม

ข.จำนวนเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม

ค.จำนวนวิทยากรที่ให้ความรู้ในการฝึกอบรมเกษตรกร

ง.ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลการผลิตของเกษตร

53.เงื่อนไขความสำเร็จของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ขึ้นกับ

ก.ผู้บริหารมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์และการวัดผลการปฏิบัติงาน

ข.การจัดทำระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ค.ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน

ง.ถูกทุกข้อ

54. การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของประเทศอังกฤษ

1. สร้างความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากหน่วยงานที่มุ่งควบคุมเป็นองค์กรที่มุ่งลูกค้าเพิ่มขึ้น ( Customer – Oriented)

2. การประกาศสัญญาประชาคม (Citizen’s Charter)

3. การปฏิรูปมาตรฐานการบริหาร (Service Standard Reforms)

4. ถูกทุกข้อ

55. วิธีการใดนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของประเทศอังกฤษ

1. การใช้แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินการประสานคนและกิจกรรมให้มุ่งสู่เป้าหมาย

2. การใช้ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน

3. การให้ความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรและสิ่งจูงใจแก่ผู้บริหาร

4. ถูกทุกข้อ

56. ข้อใดคือเหตุผลที่ถูกต้องที่สุดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสนใจ

การบริการประชาชนของรัฐมากขึ้น

เพราะประชาชนเป็นกลุ่มประชากรที่มากที่สุดของประเทศ

เพราะมีกฎหมายกำหนดให้ภาครัฐต้องบริการประชาชน

เพราะจุดประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐคือความพึงพอใจของประชาชน

เพราะต้องการสร้างความมั่นคงแห่งรัฐ ความอยู่ดีกินดี ความเรียบร้อย ของสังคม

57. ข้อใดข้อใดคือความคาดหวังของรัฐบาลที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ

ให้เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนและสังคม

ให้เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ให้เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญในการบริหารภาครัฐ

58. หากหน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการประชาชนจะต้อง

ดำเนินการในเรื่องใด

การปรับปรุงวิธีการทำงาน

การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

การปรับปรุงตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ถูกทุกข้อ

59. มิติสำคัญที่ประชาชนคาดหวังจะได้รับจากบริการของรัฐ

ความรวดเร็ว ความสะดวก การมีส่วนร่วมกับประชาชน

ความมีอุดมการณ์ของข้าราชการ การเป็นที่พึ่งของประชาชน ความเสมอภาค

ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมกับประชาชน ความรวดเร็ว

ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และความเป็นธรรม

60. ปัญหาที่ประชาชนประสบมากที่สุดเมื่อไปใช้บริการจากหน่วยงานรัฐ

เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ

การได้รับบริการที่ล่าช้า ต้องรอนาน

ขั้นตอนการให้บริการมีมากและซ้ำซ้อน

เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสะดวก หรือคำแนะนำ

61. มิติของการบริการของรัฐ จากแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีหลากหลายแตกต่างกันไป ได้แก่

การเป็นผู้จัดให้มี ดูแลให้มี

กำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน

การคุ้มครองและพัฒนา

ถูกทุกข้อ

62. รัฐบาลได้กำหนดให้มีปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ เริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ปี พ.ศ. 2539

ปี พ.ศ. 2540

ปี พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2545

63. การสร้างคุณภาพให้บริการประชาชนของรัฐ

ปรับปรุงระบบวิธีทำงาน

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสถานที่ทำงาน

ปรับปรุงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ถูกทุกข้อ

64. หลักการที่สำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก่ฃารปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532

เปลี่ยนวิธีปฎิบัติราชการให้เป็นระบบเปิด

ให้การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

ปรับปรุงการบริการของรัฐโดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ

ถูกทุกข้อ

65. ปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติการให้บริการหรือภาพสามเหลี่ยมแห่งการบริการ( The Serviec Triangle) ได้แก่

ข้าราชการผู้ให้บริการทุกระดับต้องได้รับการสรรหา พัฒฬนาและปรับพฤติกรรมวิธีการทำงานให้เน้นความสำคัญของประชาชน

การมีกลยุทธการบริการเพื่อให้การปฏิบัติเข้าสู่เป้าหมาย ยึดหลักพื้นฐานของการสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างจริงจัง

การมีระบบงานให้บริการประชาชนเป็นเรื่องเรียบง่ายประชาชนสบายใจเมื่อมาใช้บริการ

ถูกทุกข้อ

66. แผนการพัฒนาการบริการมีขั้นตอนและวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบริการที่ประชาชนประทับใจ และได้รับประโยชน์สูงสุด ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนที่ถุกต้อง

ผู้บริหารระดับสูงมีเจตนาอันแรงกล้าในการบริการ

มีโครงการสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีและการพัฒนาความสามารถในการให้บริการต่อไป

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กรให้ดีขึ้นตลอดเวลา

รณรงค์สร้างปลูกฝังวัฒนธรรมในการบริการขององค์การ

67. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในการให้บริการประชาชนอย่างดี มีประสิทธิภาพ ข้อใดไม่ถูกต้อง

มาตรา 92 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องอุทิสเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งราชการมิได้

มาตรา 94 การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง ไม่ถือว่าเป็นความผิดวินัย

มาตรา 95 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน

มาตรา 99 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีมูลเหตุที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

68. เมื่อประชาชนโทรศัพท์มาขอข้อมูล ต่อผิดแผนก ต่อผิดคน ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ควรถามใครดี คำตอบทางโทรศัพท์ควรจะบอกว่า

" ขอโทษค่ะ คุณโทรมาผิดคนแล้ว โทรมาใหม่นะค่ะ"

"เสียใจค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะโอนสายให้นะค่ะ รอสักครู่"

"ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะโอนสายให้นะค่ะ แต่บอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้ก่อนเพื่อสายหลุด เขาจะได้โทรกลับ"

" วันหลังค่อยโทรมาใหม่นะค่ะ เขาชื่อแอ็ดค่ะ"

69. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

การจัดทำ PSO เป็นการยกระดับมาตรฐานของภาคราชการทั้งระบบและเป็นแนวคิดพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทสไทย

การจัดทำPSO. มุ่งเน้นผลสัมฤทธืรวมของภาคราชการทั้งระบบและเน้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐพัฒนามาตรฐานของผลลัพท์โดยเน้นถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง

การจัดทำ PSO จะทำให้ระบบบริหารจัดการและการบริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดทำ PSO มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการเฉพาะบางส่วนของหน่วยงานที่เป็นภาพย่อย

70. ข้อใดไม่ใช่ระบบมาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารจัดการ

ระบบข้อมูล ระบบสื่อสาร ระบบการตัดสินใจ

ระบบการพัฒนาบุคคล ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ระบบการมีส่วนร่วม

ระบบการบริการภาคเอกชน ราชการ ระบบความโปร่งใส ระบบความคุ้มค่า

ระบบการประเมินผล ระบบการคาดคะเนแก้ไขวิกฤต ระบบวัฒนธรรมและจรรยาบรรณชีพ

71. การดำเนินการให้บรรลุผลลัพทฺปั้นปลายได้มีการพัฒนามาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฎิบัติงาน ประกอบด้วยมิติต่างๆ ได้แก่

ผลงานหรือผลผลิตที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน

ผลลัพท์ที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงาน

ผลลัพธ์ปั้นปลายและระบบป้องกันผลลัพธ์ปั้นปลายที่ไม่พึงประสงค์

ถูกทุกข้อ

72. เหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานใหม่เนื่องจากข้อใด

ข้าราชการมีจำนวนลดลง สืบเนื่องมาจากการปรับลดภารกิจภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนใหญ่เข้ารับราชการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าคนนายคน

วัฒนธรรมและค่านิยมเดิมไม่สอดคล้องกับระบบการทำงานตามรูปแบบตะวันตก

วัฒนธรรมและค่านิยมเดิมยึดถือความพอใจของผู้บังคับบัญชามากกว่าผู้รับบริการหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน

73. วัฒนธรรมและค่านิยมข้อใดที่สอดคล้องกับการทำงานเพื่อประชาชน

การให้บริการพิเศษแก่ผู้มีบุญคุณ

การตั้งใจปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่โต้แย้ง

การทำงานอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจตนเอง

การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นผู้มีเกียรติในสังคม

74. สำนวนไทย คำพังเพยข้อใดที่มีความหมายตรงกับค่านิยมของสังคมไทยในเรื่องการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่

สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง

อย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

75. แนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความด้วยความโปร่งใสคือพฤติกรรมการทำงานตามข้อใด

การปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบ

การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีแผนการทำงานและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สามารถแจ้งให้ผู้มาติดต่อทราบติดตามงานได้

การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม

การส่งคืนของขวัญที่ผู้มาติดต่อนำมามอบให้ โดยอธิบายให้เข้าใจว่าไม่อาจรับไว้ได้แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

76. ผลที่จะได้รับจากการนำค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการมาเป็นหลักในการทำงานมีดังต่อไปนี้

การไม่ถูกชี้นำในการตัดสินใจและการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบและขั้นตอนการทำงาน

รักาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม

ถูกทุกข้อ

77. หลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีข้อใดที่สอดคล้องกับค่านิยมสร้างสรร" มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน"

หลักคุณธรรม

หลักความมีส่วนร่วม

หลักความรับผิดชอบ

หลักความคุ้มค่า

78. ความประพฤติข้อใดที่อยู่ในข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537

ทำงานโดยยึดผลลัพท์ของงานเป็นหลัก

กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ละเว้นการนำผลงานคนอื่นมาเป็นของตน

ปฏิบัติงานด้วยความโปรงใสตรวจสอบได้

79. การปลูกฝังค่านิยมสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณให้บังเกิดผล ผู้บังคับบัญชาควรดำเนินการตามข้อใด

สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น

สร้างความเข้าใจ เกิดการยอมรับนำไปปฏิบัติเอง

สร้างความชัดเจน เน้นความเข้าใจ ให้คุณให้โทษ

ถูกทุกข้อ

80. เป้าหมายสำคัญของการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในทุกวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คือข้อใด

เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพตนเอง

เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันกับผู้อื่นได้

ถูกทุกข้อ

81. ข้อใดเป็นแนวคิดเรื่อง Good Governance ที่ถูกต้อง

เป็นการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

เป็นการบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน

เป็นการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน

เป็นการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน

82. Good Governance ตรงกับศัพท์บัญญัติของไทยในข้อใด

ธรรมรัฐ

ธรรมาภิบาล

ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ถูกทุกข้อ

83. ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหมายถึงข้อใด

การส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

การใช้อำนาจในการบริหารกิจกรรมต่างๆของประเทศให้ประชาชนทุกระดับอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ระบบโครงสร้างและกระบวนการต่างๆของสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข

84. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาครัฐต้องมีการปฏิรูประบบราชการด้วยการนำหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาปรับใช้ในการบริหารราชการที่ถูกต้องที่สุด

เพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อปรับวัฒนธรรมการบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อให้มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

เพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่โปร่งใส

85. ข้อใดเป็นหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส

หลักความซื่อสัตย์ หลักกล้ายืนหยัด หลักความโปร่งใส

หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

ข้อ ก และข้อ ค

86. การปฏิบัติงานของภาครัฐที่ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตรงกับหลักการระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีข้อใด

หลักความมีส่วนร่วม

หลักความโปร่งใส

หลักนิติธรรม

หลักความรับผิดชอบ

87. การปฏิบัติราชการด้วยความชอบธรรมตามระบบการบริหารงานบุคคลจัดได้ว่าตรงกับหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีข้อใด

หลักนิติธรรม ข. หลักความรับผิดชอบ

หลักคุณธรรม ง. หลักความโปร่งใส

88. การทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทันสมัยรัดกุมรวดเร็ว เข้าใจง่ายและมีการเผยแพร่ใช้จัดอยู่ในหลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในข้อใด

หลักความคุ้มค่า

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักความรับผิดชอบ

89.ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้ความสำคัญกับเรื่องใด

ผลสำเร็จของงาน

มาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles

การกำหนดพันธกิจขององค์กร และแผนกลยุทธในการดำเนินงาน

การวางแผนงบประมาณและการติดตามงบประมาณ

90. ในกระบวนการวางแผนงบประมาณ ท่านคิดว่าสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการคือ

การกำหนดแผนดำเนินงาน

การกำหนดผลผลิตและผลลัพท์จากการดำเนินงาน

การจัดทำแผนกลยุทธและการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนดำเนินงาน

ข้อ กและ ข ถูก

91. การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB) จะจัดทำไว้กี่ปี

3 - 5 ปี

2 – 3 ปี

3 – 4 ปี

1 – 2 ปี

92. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

เพื่อจัดซื้อจัดจ้างโดยมีต้นทุนต่ำที่สุด

เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เพื่อลดความสูญเสียจากการลงทุนในพัสดุให้น้อยที่สุด

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรไม่ให้เกิดปัญหา

93. ระบบบัญชีหน่วยงานจะต้องจัดทำก่อนมีหน่วยงานจะเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน คือข้อใด

ระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด

ระบบบัญชีเกณฑ์จ่ายจริง

ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย

ถูกทุกข้อ

94. ตามหลักการบัญชี สินทรัพย์ขององค์กรหมายถึงข้อใด

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

เงินสด ทรัพย์สินอื่นที่องค์กรมีไว้เพื่อขายหรือเพื่อใช้ประกอบการขององค์กร

เงินสดและทรัพย์สินอื่นที่องค์กรมีไว้เพื่อขายหรือเพื่อใช้ประกอบการขององค์กร

95. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรูปแบบของการรายงานทางการเงินที่หน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

รายงานการใช้จ่ายจริง

รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

งบกระแสเงินสด

งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนเจ้าของ

96. รูปแบบรายงานที่หน่วยงานจะต้องเสนอสำนักงบประมาณ ก่อนการได้รับจัดสรรงบประมาณคือ

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ถูกทุกข้อ

97. ข้อใดไม่ใช่จุดอ่อนของการตรวจสอบและควบคุมภายในขององค์กรภาครัฐในปัจจุบัน

การทุจริตในหน่วยงาน

ขาดการจัดแบ่งภาระหน้าที่เพื่อผลด้านการตรวจสอบและควบคุม

การมอบอำนาจให้กับผู้ตัดสินใจเพียงคนเดียว

การควบคุมตรวจตราไม่เพียงพอ

98. ท่านคิดว่ามาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles คืออะไร

วิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานทางการงบประมาณ 7 เรื่อง

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารองค์กร

เงื่อนไขที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการก่อนเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

แผนการปรับปรุงระบบงบประมาณ 7 ขั้นตอน

99. ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในคือข้อใด

การตรวจสอบเพื่อการบริหาร

เลือกกิจกรรมตรวจสอบที่มีความเสี่ยงต่อองค์กรสุง

ตรวจสอบในเชิงรุก ก้าวหน้าและสร้างสรรค์

ถูกทุกข้อ

100. ท่านคิดว่าข้อใดไม่ใช่ความสำคัญต่อองค์กรของการตรวจสอบภายใน

บุคลากรจะมีความเกรงกลัวผู้บริหารมากขึ้น

ส่งเสริมให้มีการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ให้สัญญาเตือนภัยล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบปรัชญาการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่

1.ข้อใดคือลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต

ก. การเรียนรู้เพื่อรู้เพื่อได้ประโยชน์ ข. การเรียนรู้เพื่อทำเพื่อได้อาชีพ

ค. การเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อตัดสินใจรับผิดชอบการกระทำ ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ก. การศึกษาระบบเปิด ข. การศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ค. การศึกษาที่เน้นคุณธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดต่อไปนี้คือวิสัยทัศน์แนวโน้นสังคมไทย

ก. ประชากรวัยเด็กลดลง

ข. คนมีงานทำมากขึ้น เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค. ปัญหาชีวิตรุนแรงจากการรับรู้จากสื่อมวลชน

ง. วิกฤตสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

4. ข้อใดเป็นลักษณะด้านปัญญาของคนไทยที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา

ก. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต

ข. มีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม จริยธรรม

ค. มีทักษะในการสื่อสาร

ง. มีอุดมคติและจุดมุ่งหมายในการทำงาน

5. พื้นฐานความคิดปรัชญาการศึกษาไทยตามหลักพุทธศาสนามุ่งพัฒนาในด้านใด

ก. พุทธพิสัย ข. จิตพิสัย

ค. ทักษะพิสัย ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการศึกษา

เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิดความประพฤติ ทัศนคติค่านิยมและคุณธรรม

ของบุคคล

ข. การฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จักเหตุผล รู้จักรับผิดชอบชั่วดี

ค. การให้คำแนะนำและส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้คิดอ่านและทำตามอัตภาพ

ง. มุ่งพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ให้ปรากฎออกมาเป็นความสามารถ จะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

7. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

ก. การสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลและสังคมโดยรวมโดยเฉพาะประเทศชาติ

ข. มุ่งพัฒนาความรู้ให้ก้าวสูงขึ้นเพี่อจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนให้สูงขึ้น

ค. มุ่งพัฒนาการศึกษาของแต่ละบุคคลที่มีให้ปรากฏออกมาเป็นความสามารถ

ง. ถูกทุกข้อ

8. หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือข้อใด

ก. การปฏิรูปการเรียนรู้ ข. การบริหารการเรียนการสอน

ค. การประกันคุณภาพการศึกษา ง. ประสิทธิภาพของการบริหารสำนักงาน

9. สอดคล้องกับ PDCA มากที่สุด

ก. กระบวนการบริหาร ข. กระบวนการเรียนการสอน

ค. กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ง. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

10. ใครเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ก.ค. ข. ก.ค.ศ.

ค. อ.ก.ค. สพฐ. ง. ผู้ที่ อ.ก.ค. สพฐ. มอบหมาย

11. ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งสายงานบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ง. ข้อข และ ค ถูก

12. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูเพิ่มเติมจากเดิมกี่ตำแหน่ง

ก. 2 ตำแหน่ง ข. 3 ตำแหน่ง

ค. 4 ตำแหน่ง ง. 5 ตำแหน่ง

13. การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ใช้วิธีการใด

ก. การคัดเลือก ข. การสอบข้อเขียน

ค.การสอบคัดเลือก ง. การทดสอบและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

14. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ก.ค. ข. ก.ค.ศ.

ค. ก.พ. ง. ก.พ.ร.

15. อัตรากำลังข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนศึกษานิเทศก์กี่คน

ก. 15 คน ข. 24-36 คน

ค. 45-57 คน ง. 42-55 คน

16. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 245 โรงเรียน ควรมีตำแหน่งศึกษานิเทศก์กี่คน

ก. 24 คน ข. 30 คน

ค. 33 คน ง. 36 คน

17.ตำแหน่งข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเป็นตำแหน่งชั่วคราว เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้นและให้ตัดโอนตำแหน่งเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่ครบตามเกณฑ์

ก. รองผู้อำนวยการ ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ค. ศึกษานิเทศก์ ง. ข้อ ข และค

18. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. การบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ข. การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. งานลักษณะภารกิจเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

19. มีหน้าที่ช่วยบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือช่วยบริหารจัดการศึกษา เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของใคร

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ข้อ ก และ ข ถูก

20. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต อนุมัติการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมดูงานและการวิจัยในประเทศ รวมทั้งการขยายเวลาทำสัญญาสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการกอง ง. เลขาธิการ ก.พ.ฐ.

21. อนุญาตให้ข้าราชการระดับ 8ลงมาและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาลาออกจากราชการเป็นอำนาจของผู้ใด

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการกอง ง. เลขาธิการ ก.พ.ฐ.

22. สัดส่วนของศึกษานิเทศก์ต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นไปตามข้อใด

ก. 1 ต่อ5 ข. 1 ต่อ 10

ค. 1 ต่อ 15 ง. 1 ต่อ 20

23. ข้อใดเป็นการตรวจราชการกรณีพิเศษของผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงศึกษาธิการ

ก. การติดตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ข. การตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการ

ค. การตรวจในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ง. การตรวจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24. จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพบว่าการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษามีปัญหาในด้านใดมากที่สุด

ก. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ข. ครุภัณฑ์เก่าและเสื่อมสภาพ

ค. การกระจุกตัวของบุคคล ง. บุคลากรขาดขวัญกำลังใจ

25. กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายการจ้างงานนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปิดภาคเรียน เมษายน 2547

ก. นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ข. นักเรียนชั้น ม.4- ม.6

ค. นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ง. ข้อ ค และง ถูก

26. จากข้อ 25 ถ้านักเรียนทำงานเต็มวันจะได้รับค่าจ้างตามข้อใด

ก. ชั่วโมงละ 25 บาท ข. 100 บาท

ค. 200 บาท ง. ไม่มีข้อถูก

27.ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง

ข. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ค. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ง. การเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกา

28.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์หลักสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกาธิการ

ก. การสร้างโอกาสทางการศึกษา

ข. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาการเรียนรู้

ค. การเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชน

ง. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

29.เป้าประสงค์หลักในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

ข. การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ค. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ง. การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

30. การโอนกิจการรงเรียนของรัฐให้เอกชน ( Privatization) เป็นมาตรการเพื่อให้บรรลุพันธกิจใดของกระทรวงศึกษาการ

ก. การสร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน

ข. การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ค. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ง. การสร้างโอกาสทางการศึกษา

 

 

 

แนวข้อสอบปรัชญาการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่

1.ข้อใดคือลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต

ก. การเรียนรู้เพื่อรู้เพื่อได้ประโยชน์ ข. การเรียนรู้เพื่อทำเพื่อได้อาชีพ

ค. การเรียนรู้เพื่อเป็นเพื่อตัดสินใจรับผิดชอบการกระทำ ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือการศึกษาที่เหมาะสมกับสังคมไทย

ก. การศึกษาระบบเปิด ข. การศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ค. การศึกษาที่เน้นคุณธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถ ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดต่อไปนี้คือวิสัยทัศน์แนวโน้นสังคมไทย

ก. ประชากรวัยเด็กลดลง

ข. คนมีงานทำมากขึ้น เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค. ปัญหาชีวิตรุนแรงจากการรับรู้จากสื่อมวลชน

ง. วิกฤตสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

4. ข้อใดเป็นลักษณะด้านปัญญาของคนไทยที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา

ก. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิต

ข. มีความเจริญงอกงามทางคุณธรรม จริยธรรม

ค. มีทักษะในการสื่อสาร

ง. มีอุดมคติและจุดมุ่งหมายในการทำงาน

5. พื้นฐานความคิดปรัชญาการศึกษาไทยตามหลักพุทธศาสนามุ่งพัฒนาในด้านใด

ก. พุทธพิสัย ข. จิตพิสัย

ค. ทักษะพิสัย ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการศึกษา

เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิดความประพฤติ ทัศนคติค่านิยมและคุณธรรม

ของบุคคล

ข. การฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จักเหตุผล รู้จักรับผิดชอบชั่วดี

ค. การให้คำแนะนำและส่งเสริมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้คิดอ่านและทำตามอัตภาพ

ง. มุ่งพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ให้ปรากฎออกมาเป็นความสามารถ จะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

7. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

ก. การสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลและสังคมโดยรวมโดยเฉพาะประเทศชาติ

ข. มุ่งพัฒนาความรู้ให้ก้าวสูงขึ้นเพี่อจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของคนให้สูงขึ้น

ค. มุ่งพัฒนาการศึกษาของแต่ละบุคคลที่มีให้ปรากฏออกมาเป็นความสามารถ

ง. ถูกทุกข้อ

8. หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือข้อใด

ก. การปฏิรูปการเรียนรู้ ข. การบริหารการเรียนการสอน

ค. การประกันคุณภาพการศึกษา ง. ประสิทธิภาพของการบริหารสำนักงาน

9. สอดคล้องกับ PDCA มากที่สุด

ก. กระบวนการบริหาร ข. กระบวนการเรียนการสอน

ค. กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ ง. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

10. ใครเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ก.ค. ข. ก.ค.ศ.

ค. อ.ก.ค. สพฐ. ง. ผู้ที่ อ.ก.ค. สพฐ. มอบหมาย

11. ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งสายงานบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ง. ข้อข และ ค ถูก

12. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูเพิ่มเติมจากเดิมกี่ตำแหน่ง

ก. 2 ตำแหน่ง ข. 3 ตำแหน่ง

ค. 4 ตำแหน่ง ง. 5 ตำแหน่ง

13. การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)

ใช้วิธีการใด

ก. การคัดเลือก ข. การสอบข้อเขียน

ค.การสอบคัดเลือก ง. การทดสอบและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

14. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ก.ค. ข. ก.ค.ศ.

ค. ก.พ. ง. ก.พ.ร.

15. อัตรากำลังข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนศึกษานิเทศก์กี่คน

ก. 15 คน ข. 24-36 คน

ค. 45-57 คน ง. 42-55 คน

16. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนโรงเรียนในสังกัดจำนวน 245 โรงเรียน ควรมีตำแหน่งศึกษานิเทศก์กี่คน

ก. 24 คน ข. 30 คน

ค. 33 คน ง. 36 คน

17.ตำแหน่งข้าราชการครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดเป็นตำแหน่งชั่วคราว เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้นและให้ตัดโอนตำแหน่งเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่ครบตามเกณฑ์

ก. รองผู้อำนวยการ ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ค. ศึกษานิเทศก์ ง. ข้อ ข และค

18. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. การบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ข. การปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. งานลักษณะภารกิจเฉพาะตามที่ได้รับมอบหมาย

ง. ถูกทุกข้อ

 

19. มีหน้าที่ช่วยบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือช่วยบริหารจัดการศึกษา เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของใคร

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ข้อ ก และ ข ถูก

20. ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต อนุมัติการลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมดูงานและการวิจัยในประเทศ รวมทั้งการขยายเวลาทำสัญญาสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการกอง ง. เลขาธิการ ก.พ.ฐ.

21. อนุญาตให้ข้าราชการระดับ 8ลงมาและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาลาออกจากราชการเป็นอำนาจของผู้ใด

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการกอง ง. เลขาธิการ ก.พ.ฐ.

22. สัดส่วนของศึกษานิเทศก์ต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาควรเป็นไปตามข้อใด

ก. 1 ต่อ5 ข. 1 ต่อ 10

ค. 1 ต่อ 15 ง. 1 ต่อ 20

23. ข้อใดเป็นการตรวจราชการกรณีพิเศษของผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงศึกษาธิการ

ก. การติดตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ข. การตรวจติดตามในแผนการตรวจราชการ

ค. การตรวจในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ง. การตรวจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24. จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพบว่าการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษามีปัญหาในด้านใดมากที่สุด

ก. อาคารสถานที่ไม่เพียงพอ ข. ครุภัณฑ์เก่าและเสื่อมสภาพ

ค. การกระจุกตัวของบุคคล ง. บุคลากรขาดขวัญกำลังใจ

25. กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายการจ้างงานนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงปิดภาคเรียน เมษายน 2547

ก. นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ข. นักเรียนชั้น ม.4- ม.6

ค. นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ง. ข้อ ค และง ถูก

26. จากข้อ 25 ถ้านักเรียนทำงานเต็มวันจะได้รับค่าจ้างตามข้อใด

ก. ชั่วโมงละ 25 บาท ข. 100 บาท

ค. 200 บาท ง. ไม่มีข้อถูก

27.ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่อง

ข. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

ค. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

ง. การเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

28.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์หลักสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกาธิการ

ก. การสร้างโอกาสทางการศึกษา

ข. การพัฒนาการจัดการและพัฒนาการเรียนรู้

ค. การเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชน

ง. การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

29.เป้าประสงค์หลักในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่อง

ข. การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ค. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ง. การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

30. การโอนกิจการรงเรียนของรัฐให้เอกชน ( Privatization) เป็นมาตรการเพื่อให้บรรลุพันธกิจใดของกระทรวงศึกษาการ

ก. การสร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคน

ข. การสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ค. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ง. การสร้างโอกาสทางการศึกษา

 

 

 

 

1. หน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกระบวน

การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตร

ประถมศึกษาคือข้อใด

ก.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนัก

มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ข.การนิเทศ ควบคุมกำกับติดตามการเรียน

การสอน

ค.การผลิตสร้างสื่อการเรียนการสอน

ง.การสร้างเครือข่ายชุมชนให้ร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

2. เนื้อหาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา

จัดอยู่ในกลุ่มประสบการณ์ใด

ก.สปช. ข.สลน.

ค.กพอ. ง.ทุกกลุ่มประสบการณ์

3. ผู้บริหารมีภารกิจในการนิเทศสิ่งแวดล้อมศึกษา

หมายความว่าอย่างไร

ก.การส่งเสริมสนับสนับยั่วยุให้ครูพัฒนาตนเอง

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม

ศึกษา

ข.ปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้บริหารกับครูในอันที่

จะปรับปรุงพัฒนาการทำงานของครูให้มี

ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

ค.การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ

ง.ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศึกษาอย่างเป็นระบบ

ก.การสร้างความตระหนัก

ข.การประเมินความต้องการพัฒนา

 

ค.การวางแผนนิเทศ

ง.การประเมินผล

5. การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเน้น

กระบวนการสร้างนิสัย

ข้อใดคือขั้นสุดท้ายของกระบวนการสร้างนิสัย

ก.คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ

ข.สร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ค.การประเมินปรับปรุงผลงาน

ง.การชื่นชมผลการปฏิบัติงาน

6. กระบวนการนิเทศแบบโคชชิ่งมี4ขั้นตอน ข้อใดไม่ใช่

ก.การชมเชย ข.การแสดงความคิดเห็น

ค.การแก้ไข ง.การสาธิต

7. มลพิษทางน้ำมีสาเหตุที่สำคัญมาจากสิ่งใด

ก.การกระทำของมนุษย์

ข.การกัดเซาะของแม่น้ำ

ค.การถ่ายของเสียจากสัตว์

ง.การพังทะลายของดิน

8. ข้อใดคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อนำมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์มากที่สุด

ก.การขัดย่อ ข.การขุดลอกคลอง

ค.การสร้างฝายทดน้ำ ง.สร้างปะปา

9. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมข้อใดที่สุด

ก.พืช – อากาศ ข.ดิน – น้ำ

ค.ดินและสัตว์ ง.อากาศและน้ำ

10. พืช สัตว์ มนุษย์มีความสัมพันธ์กันตามข้อใด

ก.ผู้ผลิต ผู้บริโภค

ข.ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภค

ค.ผู้ย่อย ผู้บริโภค ผู้ผลิต

ง.ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย

11. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่กระทบ

ต่อตัวเรา

ก.การศึกษา ข.การเมือง

ค.เศรษฐกิจ ง.อุตสาหกรรม

12. การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษานักเรียนควรปฏิบัติ

ตนและนำไปใช้ในเรื่องใดมากที่สุด

ก.ปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

ข.ความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ค.การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้น

ง.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่เสมอ

13. ทำไมต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวอพยพ

หรือชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ก.เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของ

ประเทศไทย

ข.เพื่อแก้ปัญหาคนต่างด้าวอพยพหรือชนกลุ่ม

น้อยยุติลง

ค.เพื่อให้คนต่างด้าว ชนกลุ่มน้อยอยู่ใน

ประเทศไทยอย่างสงบ

ง.ถูกทุกข้อ

14. เด็กต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดที่รัฐบาล

ไม่กำหนดหลักเกณฑ์อนุญาตให้เรียนใน

ระดับประถมถึงอุดมศึกษา

ก.เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

ข.บุตรชาวเขา ชาวเล

ค.เนปาลอพยพ

ง.บุตรทหารจีนคณะชาติ

15. เด็กกลุ่มใดรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ในการศึกษาในเขตหรือนอกเขต 13 จังหวัด

ที่พักอาศัย

ก.เนปาลอพยพ ข.ญวนอพยพ

ค.บุตรชาวเขา ง.ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา

16. หน่วยงานใดเป็นผู้อนุมัติกรอบ นโยบายแผน

งานโครงการการดำเนินส่งเสริมการศึกษาในพื้น

ที่ 5 จังหวัดแดนภาคใต้

ก.ศอ.บต. ข.ศศ.วจ.

ค.สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมเขตฯ

ง.กระทรวงศึกษาธิการ

17. การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นนโยบายด้านใด

ก.ด้านสังคมจิตวิทยา ข.ด้านศาสนา

ค.ด้านการปกครอง ง.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

18. NGO หมายถึงข้อใด

ก.องค์กรอิสระ ข.องค์กรเอกชน

ค.มูลนิธิ ง.องค์กรการกุศล

19. หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ของเด็กนักเรียนน้อยที่สุด

ก.กระทรวงมหาดไทย ข.ทบวงมหาวิทยาลัย

ค.กรุงเทพมหานคร ง.กระทรวงแรงงานฯ

20. แผนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แผนงานใดส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในชาติ

มากที่สุด

ก.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ข.การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค.การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ

การศึกษา

ง.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

21. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม

และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ก.เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน

ข.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตัดสินใจวางแผนดำเนินงานแก้ปัญหาด้วย

ด้วยชุมชนเอง

ค.เพื่อให้ชุมชนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่

มีคนเป็นศูนย์กลาง

ง.เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่งคง

และยั้งยืน

22. ข้อใดคือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน

ก.เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเท่าเทียม

อารยประเทศ

ข.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว

ชุมชน

ค.เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเอง

ง.เพื่อให้ชุมชนมีและสร้างกระบวนการทัศน์

ในการพัฒนาตนเอง

23. โรงเรียนมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้

ชุมชนได้อย่างไร

ก.ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในสังคมหรือ

กระบวนการชุมชน

ข.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการ

สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ค.จัดสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนชุมชน

ง.ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดคือคุณลักษณะของครูในการจัดการเรียน

การสอนเชื่อมโยงความรู้สู่ท้องถิ่น

ก.ศรัทธาในคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น

ที่มีต่อการพัฒนาชีวิต

ข.ศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล รู้จักศักยภาพของ

ผู้เรียน

ค.เป็นผู้ประสานงานและผู้อำนวยความสะดวก

ต่อการเรียนรู้

ง.ถูกทุกข้อ

25. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่น

ก.ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ข.จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นมาใหม่

ค.ปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการสอน

ง.จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่

26. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใดที่ต้อง

เสนอผู้มีอำนาจระดับเขตการศึกษาก่อนใช้

ก.ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ข.ปรับปรุงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

ค.จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่

ง.จัดทำคำอธบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้น

มาใหม่

27. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใดต้อง

คำนึงถึงเอกลักษณ์และความมั่งคงของ

ชาติรวมทั้งการปกครองในระบบประชาธิปไตย

ทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ก.ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ข.ปรับปรุงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

ค.จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่

ง.จัดทำคำอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้น

มาใหม่

28. ความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการ ดำเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่ง

สมกันมาผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้อง กับภาวะสมัยหมายถึงสิ่งใด

ก.ปัญญาชาวบ้าน ข.ภูมิชาวบ้าน

ค.ภูมิปัญญาชาบ้าน ง.ภูมิท้องถิ่น

29. กิจกรรมใดควรดำเนินการก่อนในการนำภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอน

ก.การรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่น

ข.การเสาะหาผู้รู้ในท้องถิ่น

ค.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรุ้

ง.การติดต่อประสานงานหรือการอำนวยการ

 

30. ข้อใดคือภาพของความสำเร็จของการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบท

ก.จำนวนหมู่บ้านยากจนในชนบทลดลง

ข.คนยากจนในชนบทลดลง

ง.รายได้ต่อหัวของคนในชนบทโดยภาพ

รวมสูงขึ้น

31. ข้อใดกล่าวถูกต้องของการพัฒนาท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน

ก.การพัฒนาไม่สมดุลระหว่างในเมืองและ

ชนบท สาขาเกษตรกรรมและสาขาอุตสาห

กรรม

ข.ความเจริญของประเทศอยู่บนพื้นฐานการ

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ค.ภาคโครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า การคมนาคม

น้ำสะอาดขึ้น

ง.ถูกทุกข้อ

32. กลุ่มประชากรของประเทศไทยภูมิภาคใดที่มีราย

ได้เฉลี่ยต่อปีต่ำสุด

ก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข.ภาคเหนือ

ค.ภาคกลาง ง.ภาคใต้

33. รัฐบาลไทยกำลังพิจารณานำสารใดมาทดแทน

น้ำมันเชื้อเพลิง

ก.เมทธานอล ข.เอทธานอล

ค.อัลคาลีน ง.ซุปเปอร์เมธานิล

34. ข้อใดคือปัญหาของชนบทที่ส่งผลต่อการ

ไม่สมดุลของระบบนิเวศ์วิทยา

ก.การไม่มีที่ทำกิน

ข.การใช้ที่ดินไม่ถูกต้อง

ค.พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ง.การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

35. ปัญหาของชนบทที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในชนบท

เสื่อมถอย

ก.การตกค้างของสารเคมี

ข.โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ

ลำคลอง

ค.ปัญหาขยะมูลฝอย

ง.อากาศเสียและฝุ่นละออง

36. ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แนวคิดการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลคือ

ก.ชุมชนไม่รวมมือ

ข.ชาวบ้านขาดการศึกษา

ค.โครงสร้างระบบราชการ

ง.ปัญหาความยากจนของคนในชาติ

37. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมของชาติ

ก.คนในชนบทได้รับการศึกษา

ข.คนในชนบทมีความอบอุ่น มีโอกาส มี

ความเสมอภาค

ค.ทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานการพัฒนา

ที่ยั่งยืนสภาพแวดล้อมปลอดมลพิษทำให้

ชีวิตมีความสุข

ง.ถูกทุกข้อ

38. ข้อใดคือเป้าหมายในการพื้นฟู บูรณทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแผน 8

ก.ฟื้นฟูบูรณะ อนุรักษ์ป่าไม้ ให้ได้ถึง 25% ของ

ประเทศ

ข.ลดการพังทะลายของดิน ไม่ต่ำกว่าปีละ 1

ล้านไร่

ค.รักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก

ชายฝั่งไม่ให้เสื่อมโทร

ง.ถูกทุกข้อ

39. ข้อไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบทด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก.การสร้งความเข้มแข็งให้ชุมชน

ข.การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น

ค.การบริหารจัดการ ชนบท ทรัพยากร

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ง.การเพิ่มศักยภาพคนในชนบท และในเมือง

40. พฤติกรรมที่ควรปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก.ติดตามข่าวสารปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข.รู้จักประหยัดพลังงาน

ค.รู้จักนำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก

ง.ดำรงชีวิตที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สวยงาม

41. Geenhouse effet เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ก.อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

ข.โอโซนถูกทำลาย

ค.เกิดจากการสะสมของสร ซี เอฟ ซี

ง.มูลพิษทางอากาน

42. ป่าไม้ สัตว์ป่าถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมตามข้อใด

Biotic Enaroment

Abiotic

Physlcal

Soueal

43. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญของทรัพยากรดิน

ก.ความต้องการใช้ประโยชน์จากดินมีมาขึ้น

ข.การพังทะลายของดิน

ค.การสูญเสียหน้าดิน

ง.การเสื่อมโทรมของดินหรือดินขาดความ

อุดมสมบูรณ์

44. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำตามข้อใดที่มีผลกระทบต่อ

มนุษย์มากที่สุด

ก.เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

ข.เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ค.เป็นแหล่งเพาะพันธ์และแพร่เชื้อโรค

ง.เกิดความสกปรกไม่น่าดู

45. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดอากาศเสียที่ไม่ได้เกิด

จากการกระทำของมนุษย์

ก.ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว

ข.การคมนาคมขนส่ง

ค.โรงงานอุตสาหกรรม

ง.กิจกรรมด้านการเกษตร

46. ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ก.กองควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม

ข.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

ค.คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ง.รมต.วิทย์ฯโดยความเห็นชอบ ครม.

47. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

ก.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข.รมต.กระทรวงวิทย์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม

ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม

48. มาตรฐานคุณภาพน้ำตามข้อใดที่กฎหมายไม่

ระบุเอาไว้

ก.น้ำในลำคลอง หนองบึงข.น้ำทะเลชายฝั่ง

ค.น้ำบาดาล ง.น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

49. ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามข้อใดในขณะนี้ที่แก้ไขได้

ง่ายที่สุด

ก.มลพิษทางอากาศ ข.มลพิษทางน้ำ

ค.มลพิษทางเสียง ง.ขยะมูลฝอย

50.ข้อใดคือวัตถุประสงค์สูงสุดของสิ่งแวดล้อมศึกษา

ก.มุ่งให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

ข.เพื่อให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบ

ค.เพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ง.เพื่อดำรงรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ

ที่ดีที่สุด

 

51.ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็น

ชอบแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 5 แผนงาน

ย่อยนั้นข้อใดไม่ใช่แผนงานย่อยดังกล่าว

ก.แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ

บริหารงานของภาครัฐ

ข.แผนงานปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน

และพัสดุ

ค.แผนงานปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลและ

แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย

ง.แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของ

เจ้าหน้าที่รัฐ

52. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของแผนงานปฏิรูประบบ

บริหารภาครัฐได้ครอบคลุมที่สุด

ก.แผนงาน-แผนเงิน-แผนคน-แผนบริการ-

แผนกฎหมาย

ข.แผนงาน-แผนเงิน-แผนคน-แผนบริการ-

แผนกฎหมาย

ค.แผนบริการ-แผนรูปธรรม-แผนเงิน-แผนคน-

แผนจิตใจ

ง.แผนจิตใจ-แผนกฎหมาย-แผนคน-แผนเงิน-

แผนงาน

53. การกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับแผนปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐแผนงานด้านใด

ก.แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ

บริหารงานของภาครัฐ

ข.แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ

การเงินและพัสดุ

ค.แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคลและ

แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย

ง.แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของ

เจ้าหน้าที่รัฐ

54. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของการบริหารงานของ

หน่วยงานของหน่วยงานราชการแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์

ก.เป็นการวางระบบบริหารงานใดมุ่งเน้นที่

ผลลัทธ์หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก

ข.เป็นการบริหารโดยใช้ระบบการวัดผลการ

ปฏิบัติงานจากตัวชีวัดที่เป็นรูปธรรม

ค.เป็นการบริหารที่อยู่บนพื้นฐานหลักการ

ความไม่โปร่งใสความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ

และการมีส่วนร่วม

ง.ถูกทุกข้อ

55. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.ประสิทธิผล = ผลผลิต + ผลลัทธ์

ข.ประสิทธิภาพ = ผลผลิต + ผลลัทธ์

ค.ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต+ ผลลัทธ์

ง.ผลสัมฤทธิ์ = ประสิทธิผล + ประสิทธิภาพ

56. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถ

ตรวจสอบได้ คือหลักการใดของการบริหารงาน

กลุ่มผลสัมฤทธิ์

ก.ความโปร่งใส ข.ความคุ้มค่า

ข.ความรับผิดชอบ ง.ความมีส่วนร่วม

57.ข้อใดไม่ใช่ผลที่คาดหวังของการปฏิรูประบบ

บริหารการศึกษา

ก.โครงสร้างระบบบริหารของหน่วยงานใน

สังกัดทุกระดับสามารถบริหารงานการ

ศึกษาตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

ข.การให้บริการทางการศึกษาทั่วถึงและมี

คุณภาพ

ค.จัดการศึกษาสอดคล้องตามนโยบายของ

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ง.เด็กที่จบการศึกษามีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข

58. สิ่งใดคือตัวกำหนดทิศทางให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่ตั้งไว้

ก.วิสัยทัศน์ ข.ภารกิจ

ค.พันธกิจ ง. สมรรถนะ

59. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ (Vision)

ก.ภารกิจและจริยธรรมองค์กร

ข.ผลลัทธ์หรือเป้าหมายที่คาดหวัง

ค.สมรรถนะ ง.การเปลี่ยนแปลง

60. ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จขององค์กร

คือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์

ข้อใดคือองค์ประกอบหลักดังกล่าว

ก.ด้านการเงิน ข.ด้านผู้รับบริการ

ค.ด้านองค์กรและนวัตกรรม ง.ถูกทุกข้อ

61.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของปัจจัยแห่งความ

สำเร็จที่ดี (C.S.F)

ก.ไม่จำเป็นต้องสามารถวัดได้แต่เป็นสิ่งที่ให้แนว

ทางได้

ข.ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารขององค์กร

ค.มีความจำเพาะเจาะจงและเข้าใจง่าย

ง.ไม่จำเป็นจะเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

หรือพันธกิจ

62. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ก.สามารถวัดและตรวจสอบได้

ข.มีองค์ประกอบด้านเงิน ผู้รับบริการ องค์กร

นวตกรรม

ค.มีความเที่ยงตรงตลอดเวลา อธิบายผลได้

อย่างชัดเจน

ง.สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูลสำหรับการ

พัฒนาปรับปรุงงน

63. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

ก.วิสัยทัศน์เป็นตัวกำหนดทิศทางให้องค์กร

บรรลุเป้าหมาย

ข.CSF หรือปัจจัยแหล่งแห่งความสำเร็จคือวิธี

การที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์

ค.KPI หรือตัวชี้วัดเป็นภารกิจที่องค์กรจะต้อง

ปฏิบัติพื้นฐานของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ง.Peproting หรือการรายงานผลคือการจัด

ระบบและการนำข้อมูลไปใช้ในองค์กร

64. "หากพ้นกำหนดดังกล่าว คปร.จะไม่รับพิจารณา

การขอคืนตำแหน่งเกษียณของข้าราชการที่ได้รับ

อนุมัติให้ออกตามโครงการเกษียณก่อน

กำหนด" หน่วยงานดังกล่าวคือ

ก.คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคน

ภาครัฐ

ข.คณะกรรมการวางเป้าหมายและนโยบาย

กำลังคนภาครัฐ

ค.คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย

กำลังคนภาครัฐ

ง.คณะกรรมการกลางกำหนดเป้าหมายและ

นโยบายสังคมภาครัฐ

65. การบริหารและจัดการศึกษาของชาติตามแนว

ทางปฏิรูปแบ่งออกเป็นระดับใดบ้าง

ก.ระดับราชการ ส่วนกลาง และระดับท้องถิ่น

ข.ระดับราชการส่วนกลาง ระดับเขต ระดับ

โรงเรียน

ค.ระดับส่วนกลาง เขตการศึกษา สถานศึกษา

และ อบต.

ง.ระดับเขตการศึกษา อบต. และสถานศึกษา

66. มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนามาตรฐานและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ

ข้อใด

ก.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

ค.คณะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พื้นที่การศึกษา

ง.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา

67. ข้อใดไม่ใช่หลักการในการจัดโครงสร้าง องค์กร

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ก.เอกภาคด้านนโยบาย หลากหลายใน

การปฏิบัติ

ข.การกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษา

ค.การมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา

ทุกฝ่าย

ง.คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่าเกินประหยัด

สูงสุด

68. ข้อใดคือแนวทางการจัดระเบียบราชการและ

การวางมาตรการแก้ปัญหาเพื่อให้การบริหาร

บ้านเมืองและสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ก.สร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหาร

กิจการบ้านเมือง

ข.ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหาร

จัดการ

ค.ขจัดการทุจริตและประพฤติขอบในวงราชการ

ง.ถูกทุกข้อ

69.หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีมีกี่ข้อ

ก.4 ข้อ ข.5 ข้อ

ค.6 ข้อ ง.7 ข้อ

70.การตระหนักในสิทธิและหน้าที่เอาใจใส่ปัญหา

สาธารณของบ้านเมืองและกระตือรือร้น

เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามข้อใด

ก.หลักนิติธรรม ข.หลักคุณธรรม

ค.หลักการมีส่วนร่วม ง.หลักความรับผิดชอบ

71.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี

ก.หลักความโปร่งใส ข.หลักการกระจายอำนาจ

ค.หลักความรับผิดชอบ ง.หลักการมีส่วนร่วม

72. ข้อใดคือองค์ประกอบ 3 ส่วนที่ต้องร่วมกัน

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดีให้เกิดขึ้น

ก.รัฐ – เอกชน – ชุมชน

ข.เอกชน – สังคม – ท้องถิ่น

ค.รัฐ – สังคม – ประชาชน

ง.รัฐ – เอกชน – ประชาชน

73. หน่วยงานหลักในการสร้างความเข้าใจรณรงให้

ประชาชนร่วมสนับสนุนเข้าใจระบบบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ก.สำนักนายกรัฐมนตรี

ข.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค.กรมประชาสัมพันธ์

ง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ

74. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐใดปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบาทหน้าที่ราชการแล้วส่งผลให้เกิดความเสีย

หายต่อเอกชนผู้เสียหายจะต้องฟ้องร้องบุคคลใด

ก.หน่วยงานของรัฐ ข.กระทรวงการคลัง

ค.ตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ง.ข้อใดขอหนึ่ง

75. กรณีหน่วยงานรัฐมีสิทธิเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ทำการ

ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่รัฐต้องรับ

ผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

ก.กรณีไม่ใช่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ข.กรณีที่ปฏิบิติหน้าที่ร่วมกันหลายคน

ค.กรณีที่หน่วยงานรัฐเห็นสมควรให้ช่วยเหลือ

ง.กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง

76. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางการปกครอง

ก.การสั่งการ ข.การอนุญาต

ค.การอนุมัติ ง.การออกกฎ

77. คำสั่งทางการปกครองมีผลบังคับใช้ยันต่อ

บุคคลเมื่อใด

ก.วันที่ออกคำสั่ง ข.วันที่แจ้งคำสั่ง

ค.วันที่รับทราบคำสั่ง ง.วันที่ระบุในคำสั่ง

78. การอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองกรณีที่

กฎหมาย ไม่ระบุกระบวนการขั้นตอนไว้เป็น

การเฉพาะให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง

ภายในกี่วันนับแต่รับทราบคำสั่ง

ก.30 วัน ข.50 วัน

ค.120 วัน ค.180 วัน

79. การจัดตั้งองค์กรมหาชนต้องตราเป็นกฎหมายใด ก.พระราชบัญญัติ ข.พระราชกฤษฎีกา

ค.พระราชกำหนด ง.ประกาศ

80. กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้ง

องค์กรมหาชนได้คือ

ก.การรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

ข.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค.การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ง.การเกษตรและพัฒนา

81. คณะกรรมการของแต่ละองค์กรมหาชนต้องมี

ไม่เกินกี่คน

ก.7 คน ข.9 คน

ค.10 คน ง.11 คน

82. สัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนกันผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษา และ

ใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาโรงเรียน หมาย

ถึงข้อใด

ก.แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ข.แผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ค.แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน

ง.ธรรมนูญโรงเรียน

83. เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียน

ตามความคาดหวังที่ได้ร่วมกันตั้งไว้

ก.วิสัยทัศน์ ข.พันธกิจ

ค.ยุทธศาสตร์ ง.เป้าหมาย

84. การลงนามเพื่อยืนยันคำมั่นสัญญาต่อกันว่า

แต่ละฝ่ายจะดำเนินงานในหน้าที่ที่ระบุไว้ใน

ธรรมนูญโรงเรียนเรียกว่า

ก.ปฏิญาณ ข.ปฏิญญา

ค.สัญญา ง.สัตยาบัน

85. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ก.การให้ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการ

ตัดสินใจโดยอิสระตามกฎหมายถือว่าเป็น

การกระจายอำนาจ

ข.การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เป็นยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อรองรับ

การกระจายอำนาจ

ค.โรงเรียนเป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดในการ

เปลี่นแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก

ง.ถูกทุกข้อ

86. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

ก.การมีส่วนร่วมของประชาชน

ข.การคืนอำนาจจัดการศึกษา

ค.การบริหารโดยอิสระ

ง.การตรวจสอบและถ่วงดุล

87. หากพิจารณาตามเกณฑ์เส้นความยากจนตามที่

คณะกรรมการนโยบายด้านสังคมแห่งชาติ (กนส.) ปัจจุบันมีคนยากจนคิดเป็ร้อยละเท่าใดของ

ประชากรทั้งหมด

ก.6.8 % ข.11.4 %

ค.15.9 % ง.20.6%

 

 

88. ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนในอนาคต

ของประเทศไทย

ก.ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อน

ข.ปัญหาการว่างงานของคนในชาติ

ค.ภาระหนี้ภาครัฐที่มีเพิ่มขึ้นและงบประมาณราย

จ่ายมีจำกัด

ง.ถูกทุกข้อ

89. ข้อใดคือปรัชญาแห่งการแก้ปัญหาความยากจน

ของคนในสังคม

ก.ชุมชนเข้มแข็ง ข.เศรษฐกิจพอเพียง

ค.อยู่ดีกินดี ง.อยู่ดีมีสุข

90. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะปาน

กลางในการแก้ปัญหารความยากจน

ก.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ข.การส่งเสริมด้านบริการพื้นฐานและสวัสดิการ

สำหรับคนยากจน

ค.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

ประชาคม

ง.การปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

91. ข้อใดคือจุดเน้นสำคัญที่สุดของการปฏิรูป

การเรียนรู้

ก.กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข.ความรู้ คุณธรรม การบูรณาการ

ค.การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ง.การประเมินผลการเรียนรู้รอบด้าน

92.. เรื่องใดสำคัญที่สุดหากพูดเรื่องการปฏิรูป

การศึกษา

ก.ปฏิรูปการเรียนรู้

ข.คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ค.การบริหารจัดการ

ง.ครูและบุคลากร

 

93. สิ่งที่จะเป็นตัวผลักดันให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุข

ได้แก่เรื่องใด

ก.ปฏิรูปการเรียนรู้ ข.ปฏิรูปบุคลากร

ค.การประกันคุณภาพ ง.ถูกทุกข้อ

94. สิ่งที่กำหนดหลังสุดในการวางแผนยุทธศาสตร์

ได้แก่ข้อใด

ก.พันธกิจ ข. ยุทธศาสตร์

ค.เป้าหมาย ง.ตัวชี้วัด

95. ข้อใดคือผลประโยชน์ของบุคลากรในการ

พัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ

ก.การรองรับการประเมินภายนอก

ข.ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน

ค.คุณภาพมาตรฐานของนักเรียน

ง.มาตรฐานวิชาชีพครู

96. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง

ก.การพึ่งตนเอง

ข.การสร้างโอกาสทางการศึกษา

ค.คุณภาพชีวิตที่ดี

ง.การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

97. ข้อใดคือลักษณะของการวางแผนยุทธศาสตร์

ก.เป็นการวางแผนเชิงรวม

ข.เป็นการวางแผนมุ่งไปในอนาคต

ค.การวางแผนให้องค์กรปรับตัวและเจริญ

เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ง. ถูกทุกข้อ

98. "การคิดได้เหนือกว่า" สอดคล้องกับข้อใดมาก

ที่สุด

ก.การวางแผนยุทธศาสตร์

ข.การจัดการยุทธศาสตร์

ค.การจัดสร้างยุทธศาสตร์

ง.การนำยุทธศาสตร์ไปใช้

 

99. ข้อใดคือเกณฑ์สำคัญที่ใช้ตรวจและประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติ

ก.ความพึงพอใจของลูกค้า ข.คุณภาพ

ค.ผลการประกอบการ ง.ถูกทุกข้อ

100. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนยุทธศาสตร์

ก.การศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและ

ความต้องการ

ข.การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน

ค.การกำหนดวิสัยทัศน์

ง.การจัดทำแผนดำเนินงาน

101. การสร้างวิสัยทัศน์ตรงกับ ช่วงใดของกระบวน

การ เอ ไอ ซี

ก.ช่วงซาบซึ้งคุณค่า

ข.ช่วงปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่างกัน

ค.ช่วงควบคุมไปสู่การปฏิบัติ

ง.ถูกทุกข้อ

102. ตามกระบวนการบริหาร แบบ เอ ไอ ซี

แล้วกระบวนการคุณภาพเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ใดมากที่สุด

ก.พลังเมตตา ข. พลังธรรมะ

ค.พลังปัญญา ง. พลังพัฒนา

103. แผนดำเนินการหรือแผนปฏิบัติการที่อธิบาย

ว่าให้ได้ผลอย่างไร

ก.กิจกรรม ข.ระยะเวลา

ค.เป้าหมาย ง.งบประมาณ

104. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างการบริหารระดับ

องค์กรการปฏิบัติในท้องถิ่นตามที่ สปศ.

กำหนด

ก.คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข.เขตพื้นที่การศึกษา

ค.สถานศึกษา ง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

105. เกณฑ์ด้านจำนวนประชากรในการกำหนด

เขตพื้นที่การศึกษา

ก.120,000 – 150,000 คน

ข.150,000 – 160,000 คน

ค.150,000 – 200,000 บาท

ง.160,000 – 200,000 บาท

106. องค์กรมหาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติที่จัดตั้งแล้ว

ก.สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

ข.องค์กรวิชาชีพครู

ค.สำนักงานรับรองและประเมินคุณการศึกษา

ง.ข้อ ก. และ ค.

107. กฎหมายแม่บทที่เชื่อมต่อกับบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นฐานหลักของนโยบายแห่ง

รัฐด้านการศึกษาศาสนาศิลปและวัฒนธรรม

ของประเทศ

ก.แผนการศึกษาแห่งชาติ

ข.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา

ศิลปและวัฒนธรรม

ค.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ง.ถูกทุกข้อ

108. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของแผน

พัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

แห่งชาติ พ.ศ.2545 – 2559

ก.สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ

ข.สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

ค.สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และ

เอื้ออาทรต่อกัน

ง.ถูกทุกข้อ

 

 

 

109. ข้อใดคือลักษณะของสังคมไทยที่มีคุณภาพ

ก.คนในสังคมเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.คนในสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิตทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและวิทยาการ

สมัยใหม่

ค.สังคมที่มุ่งฟื้นฟูและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม

ง.การดำรงอยู่ในสังคม มีความยุติธรรมและ

เสมอภาค

110. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้มีระยะเวลา

กี่ปี

ก. 5 ปี ข. 10 ปี

ค.15 ปี ง. 20 ปี

111. จากข้อ 29 กำหนดระยะเวลาไว้ตามข้อใด

ก.พ.ศ.2545 – 2549

ข.พ.ศ.2545 – 2550

ค.พ.ศ.2545 – 2559

ง.พ.ศ. 2545 – 2565

112. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนพัฒนา

การศึกษา ศาสนาศิลปและวัฒนธรรม

ฉบับใหม่

ก.มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ

ข.มีนโยบายแนวดำเนินการ จำนวน 10 ข้อ

ค.มีการกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนิน

งานการติดตามประเมินผลและสร้างกลไก

ในการนำแผนไปปฏิบัติ

ง.ถูกทุกข้อ

113. ข้อใดเป็นแนวดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบ

การติดตามและระบบการประเมินผลแผนที่

มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

การดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษา

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ

ก. จัดทำระบบฐานข้อมูล

ข.พัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนา

ค.จัดระบบการกำกับติดตามประเมินผลทุก

ด้านทุกระดับ

ง.ถูกทุกข้อ

114. หน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมิน

ผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา

ก.กรมวิชาการ ข.กรมเจ้าสังกัด

ค.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ง.สำนักงานการประเมินการศึกษาแห่งชาติ

115. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประเมิน

คุณภาพภายนอกที่สำนักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาแห่งชาติกำหนดมีจำนวน

ก. 10 มาตรฐาน ข. 14 มาตรฐาน

ค.24 มาตรฐาน ง.27 มาตรฐาน

116. มาตรฐานตามข้อ 34 กำหนดให้ประเมินครั้งแรกในปี 2548 มีจำนวนกี่มาตรฐาน

ก. 10 มาตรฐาน ข. 14 มาตรฐาน

ค. 24 มาตรฐาน ง.27 มาตรฐาน

116. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มี

มาตรฐานด้านใด

ก.มาตรฐานด้านผู้เรียน

ข.มาตรฐานด้านกระบวนการ

ค.มาตรฐานด้านปัจจัย

ง.มาตรฐานคุณภาพนักเรียน

117. การวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนเพื่อกำหนด

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาจะต้องวิเคราะห์

ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เรียกว่า

ก. PDCA system ข. DEMING DYCLE

ค. Swot ANSLYSIS ง. PRS System

118. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ SWOT

Analysis

ก. Strength ข. Weaknes

ค.Operation ง. Threats

119. อุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงาน

ขององค์กร

ก. Strength ข. Weaknes

ค.Operation ง. Threats

120. บุคลากรในโรงเรียนนี้ขาดขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

ก.จุดแข็ง ข.จุดอ่อน

ค.โอกาส ง.อุปสรรค

121. โรงเรียนได้รับงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อ

การบริหาร

ก.จุดแข็ง ข.จุดอ่อน

ค.โอกาส ง.อุปสรรค

122. เป็นเป้าหมายสูงสุดของการงานและอาชีพ

ทุกอาชีพ

ก.คุณภาพ ข. มาตรฐาน

ค.คุณภาพหรือมาตรฐาน ง.คุณภาพและมาตรฐาน

123. คุณภาพที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา

คือข้อใด

ก.คุณภาพการบริหารจัดการ

ข.คุณภาพการเรียนการสอน

ค.คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน

ง.คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา

124. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพหมายถึง

ข้อใด

ก.นักเรียนมีความสำบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา

ข.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต

ค.นักเรียนมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข

ง.ถูกทุกข้อ

125. ผู้เรียนจะมีคุณภาพจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ

ก.มาตรฐานการจัดการ

ข.มาตรฐานคุณภาพนักเรียน

ค.มาตรฐานการเรียนการสอน

ง.มาตรฐานวิชาชีพครู

126. บทบาทใดของผู้บริหารที่จะทำให้ผู้เรียนมี

คุณภาพมากที่สุด

ก.การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป

การเรียนรู้

ข.การบริหารจัดการ

ค.การพัฒนาบุคลากร

ง.การประสานขอความร่วมมือ

127. ประเทศไทยกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้แผน

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาย

ในปีใด

ก.ปี 2543 ข.ปี 2544

ค.ปี 2545 ง.ปี 2550

128. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของกระบวนการทัศน์

ก.การสร้างภาพ ข.การสื่อสาร

ค.การเชื่อมโยง ง.การเพิ่มอำนาจ

129. มีความชัดเจนเป็นไปได้ไม่เฟ้อฝันเป็นลักษณะ

ของ วิสัยทัศน์ตามข้อใด

ก. ลึก ข. กว้าง ค.ไกล ง.ใฝ่สูง

130. ส่วนที่เล็กที่สุดของกระบวนการวางแผนยุทธ

ศาสตร์

ก.แผนปฏิบัติการประจำปี

ข.ยุทธศาสตร์

ค.โครงการ

ง.กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

1. Management Information System/ MIS หมายถึงอะไร

ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์

ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู

ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม

ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร

ก. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้

ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันมารวบรวมไว้ด้วยกัน

ง. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย

3. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร

ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องนำเข้อมูลสำรองกลับมาใช้ใหม่

ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา

ง. ไม่มีข้อถูก

4. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร

ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข. นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล

ค. จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน

ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ

5. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร

ก. เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน

ข. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน

ค. Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน

ง. Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน

 

 

 

6. ข้อใดกล่าวถึง Application Software

ก. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป

ข. เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ

ค. เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ

ง. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่

7. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่นิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด

ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์

ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์

ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์

ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์

8. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง

ก. data base

ข. presentation

ค. word processor

ง. ถูกทุกข้อ

9. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร

ก. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม

ข. เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้

ค. จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

ง. สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน

10. ในระบบอินเทอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร

ก. ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข. ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

ค. การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเทอร์เน็ต

ง. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง

11. ในระบบอินเทอร์เน็ตคระบบ icon คืออะไร

ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล

ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก

ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

12. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร

ก. แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน

ข. แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว

ค. แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

13.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร

ก. จัดการระบบสารสนเทศ

ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล

ค. จัดระบบโทรคมนาคม

ง. จัดระบบโทรสาร

14. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด

ก. ความก้าวหน้า ทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ดีขึ้น

ข. เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด

ค. ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น

ง. เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่

15. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างว่าอะไร

ก. IPL

ข. ROM

ค. CPU

ง. ไม่มีข้อถูก

16. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร

ก. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้

ข. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ค. เป็นวงจรไฟฟ้า

ง. เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล

17. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE

ก. 400

ข. 500

ค. 600

ง. 700

 

 

18. คำว่า "Character" หมายถึง

ก. ตัวอักษร

ข. ตัวเลข

ค. ไบต์

ง. ตัวอักขระพิเศษ

 

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม

ก. ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์

ข. ส่งสัญญาณโทรทัศน์

ค. ใช้ในทางภูมิศาสตร์

ง. ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้

ก. Redo

ข. undo

ค. Move

ง. redo&undo

21. ระบบ Internet หมายถึงอะไร

ก. ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข. ลักษณะการทำงานหลาย ๆ งานพร้อมกัน

ค. คอยให้บริการข้อมูล

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

22. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด

ก. เครือข่ายระยะใกล้

ข. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร

ค. เครือข่ายเชื่อมโยง

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

23. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด

ก. แวน

ข. แพ็กเกต

ค. แลน

ง. เน็ตเวิร์ก

24. web server หมายถึง

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล

ข. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล

ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล

25. ในระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร

ก. ISP

ข. TCP/IP

ค. KSC

ง. LAN

26. เราท์เตอร์ คืออะไร

ก. เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดใกับทุกแพ็คเก็ต

ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

ค. ช่วยให้สามารถรับ - ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

27. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด

ก. กลุ่มสถาบันการศึกษา

ข. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ

ค. กลุ่มองค์กรทหาร

ง. กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป

28.ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ก.เขตข้อมูล(Field)

ข.แฟ้มข้อมูล(File)

ค.ฐานข้อมูล(Database)

ง.แฟ้มเอกสาร

29.ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ

ก.การเผยแพร่

ข.การตรวจสอบ

ค.การคำนวน

ง.การสรุป

30.ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆเป็นความหมายของอะไร

ก.ข้อมูล

ข.สารสนเทศ

ค.การจัดเก็บ

ง.ประมวลผล

31..ความหมายของสารสนเทศคือ

ก.การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล

ข.ผลผลิตของสารสนเทศจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการ

ค.ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแง หรือจัดกระทำเพื่อผลของการ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้

ง.เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสารสนเทศ

32.อะไรที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล

ก.ตัวอักษร

ข.รูปภาพ

ค.กราฟ

ง.แผนภูมิ

33. Geographic Information System : GIS คืออะไร

ก. ระบบห้องประชุมอัติโนมัติ

ข. การประชุมทางไกล

ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ง. การถอนเงินอัติโนมัติ

34.Operating System คืออะไร

ก.โปรแกรมแปลภาษคอมพิวเตอร์

ข.โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง

ค.โปรแกรมระบบเช่าซื้อ

ง.ไม่มีข้อถูก

35..Rom คืออะไร

ก.Read Only Memory

ข.Read On Memory

ค.Run only Memory

ง.Run on Memory

36.ในยุคเริ่มต้นที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

ก.ระบบ(DOM)

ข.ระบบ(DOS)

ค.ระบบ(DOR)

ง.ระบบ(windows)

37.ขั้นตอนการบูตเครื่องจะเรียกโปรแกรมที่อยูในที่ใดเข้าเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก RAM

ข.HDD

ง.RMO

38. ISP หมายถึงอะไร

ก. องค์กรหนึ่ง ๆ ที่ให้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ข. หมายเลขอินเทอร์เน็ต

ค. โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์

ง. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

39. โฮมเพจของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ตรงกับข้อใด

ก. www.rip.or.th

ข. www.rips.ac.th

ค. www.rip.ac.th

ง. www.rip.com

40. การบริการด้านการรับ-ส่งขาวสารได้แก่บริการชื่อว่า

ก. E-mail IRC และ UseNet

ข. Telnet

ค. Web Server

ง. Web Page

41. TCP/IP ย่อมาจากคำว่าอะไร

ก. Transmission Control Protocol/Internet

ข. Tionransmiss Coltro Protocol/Internet

ค. Transfer Control Protocol/Internet

ง. Technical Control Protocol/Internet

42. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า

ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร

ก. มีหน้าที่ในการบริการ

ข. คอยดูแลระบบ

ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ

ง. คอยปิดและเปิดเครื่อง

44. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี

ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์

ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง

ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม

ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน

45. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด

ก. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT)

ข. ดอส (Dos)

ค. ยูนิกซ์ (Unix)

ง. วินโดว์95 (Windows95)

46. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร

ก. 10 ล้านไบต์

ข. 100 ล้านไบต์

ค. 1000 ล้านไบต์

ง. 10000 ล้านไบต์

47. ข้อใดหมายถึงฐานข้อมูลองค์กร

ก. Numeric Database

ข. Office Automation

ค. Corporate Database

ง. Text Database

48. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมีลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร

ก. เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า

ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก

ค. เครื่องพิมพ์เลเซอร์

ง. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ

49. stand-alone คือ

ก. ระบบประมวลผล

ข. หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ

ค. เครื่องประมวลคำ

ง. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

50. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบันทำให้เกิดโลกใหม่เรียกว่าอะไร

ก. โลกไซเบอร์

ข. โลกดิจิตอล

ค. โลกอิเล็กทรอนิกส์

ง. โลกอินเตอร์เน็ต

51. ข้อใดเป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแกผู้ใช้จำนวนมาก

ก. LAN

ข. Stand Alone

ค. E-mail

ง. LNA

52. เครื่องหมายที่บ่งบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่า เครื่องพร้อมที่จะทำงานแล้ว คือเครื่องหมายแบบใด

ก. A:\>

ข. C:\>

ค. C>

ง. A>

53. Translator คืออะไร

ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์

ข. ระบบปฏิบัติการ

ค. โปรแกรมช่วยสอน

ง. ประมวลผลข้อมูล

54. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์เอกสาร

ก. Data Base

ข. Word Processor

ค. Spread Sheet

ง. Authoring Tools

55. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้านการสอนและการนำเสนอ

ก. Authoring Tools

ข. Spread Sheet

ค. Data Base

ง. Word processor

56. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. LAN

ข. Line

ค. Network

ง. WAN

57.. NECTEC แปลว่า

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ง. ไฟเบอร์ออฟติค

58. Download แปลว่าอะไร

ก. คุณต้องการใช้ซอฟแวร์

ข. การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต

ค. ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา

ง. รหัสผ่าน

59. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด

ก. PTF

ข. FPT

ค. FTP

ง. PFT

60. การบริการข้อมูลมัลติมิเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่าอะไร

ก. E-mail

ข. Veronica

ค. Gopher

ง. World Wide Web (WWW)

61. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร

ก. กำหนดการรักษาความปลอดภัย

ข. จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น

ค. ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว

ง. ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่

62. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า

ก. E-mail IRC และ UseNet

ข. Telnet

ค. Web Server

ง. Web Page

63. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคืออะไร

ก. เทคโนโลยีการผลิต

ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

ค. เทคโนโลยีการเกษตร

ง. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

64. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่อะไร

ก. ทีวี

ข. โทรศัพท์

ค. อินเทอร์เน็ต

ง. คอมพิวเตอร์

65. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือระบบใด

ก. ระบบคอมพิวเตอร์

ข. ระบบมัลติมีเดีย

ค. ระบบ MIS

ง. ระบบ CUBE

66. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศ

ก. การสรุป

ข. การจัดเก็บ

ค. การเรียกใช้

ง. การเผยแพร่

67. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือข้อใด

ก. ความสะดวกของผู้ใช้

ข. ความสามารถสนองความต้องการผู้ใช้

ค. ความประหยัด

ง. ความมีระเบียบ

68. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือข้อใด

ก. ความเที่ยงตรง

ข. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ค. ทันต่อเวลา

ง. ถูกทุกข้อ

69. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด

ก. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ

ข. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมทายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน

ค. มีเนื้อที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี

ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน

70. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการใช้มีอะไรบ้าง

ก. การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ข. การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์าจะเกิดในอนาคต

ค. สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

71. ระบบสำนักงานอัตโนมัติคืออะไร

ก. การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ข. การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ

ค. การสร้างพนักงงานให้อยู่ในระเบียน

ง. การทำงานอย่างมีระบบ

72. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ

ข. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

ค. จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล

ง. ถูกทุกข้อ

73. ข้อใดเรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศถูกต้อง

ก. การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล

ข. การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล

ค. การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล

ง. การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล

74. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร

ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและนำข้อมูลสำรองมาใช้

ข. การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ค. การทำสำเนาข้อมูล

ง. การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น

75. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์

ก. System Software

ข. APPlication Software

ค. Package

ง. Presentation Software

76. Package คือโปรแกรมอะไร

ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ข. ซอฟแวร์สำเร็จรูป

ค. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ

ง. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน

77. ข้อใดคือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป

ก. ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล

ข. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน

ค. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ

ง. ถูกทุกข้อ

78. ข้อใดคือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ

ก. Word Processing Software

ข. Presentation Software

ค. Spreadsheet Software

ง. Business Software

79. สารสนเทศหมายถึงอะไร

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ

ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก

ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

ง. คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก

80. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างกันอย่างไร

ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า

ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่ายมากกว่า

ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ให้ล่าช้า

ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยมมากกว่า

81. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจากข้อใด

ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่

ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่

ค. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล

ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล

82. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก. System Analyst

ข. System Programer

ค. Programing

ง. Application Program

83. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร

ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม

ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง

ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล

ง. ถูกทุกข้อ

84. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด

ก. หน่วยความจำแบบปกติ

ข. หน่วยความจำภายใน

ค. ลบเลือนได้

ง. ไม่ลบเลือน

85.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก

ก.  ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความก้าวทันโลกปัจจุบัน

ข.  ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความทันสมัย

ค.  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลกต่อ

ง.  ความต้องการในด้านความทันสมัย

86. Windows 98 คืออะไร

ก.  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร    

ข.  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ค.  โปรแกรมเชื่อมโยง    

ง.  ถูกทุกข้อ

87 ครื่องคิดเลขภ*ามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกันภ Bดยมีขั้นตอนดังนี้ซ

ก.  เลือก Start - Program - Accessories

ข.  เลือก Start - Program - Accessories - Paint

ค.  เลือก Start - Program - Accessories - Calculator

ง.   เลือก Start - Program - Accessories - Scientific

 

88.BปรแกรมภNotepad @ป็นโปรแกรมใช้ทำงานอย่างไรซ

ก.  เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน

ข.  การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง

ค.  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา

ง.  ถูกทุกข้อ

89. Internet หมายถึงอะไร ?

a.

@ครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะใกล้ภFซb.

@ครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกซc.

@ครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อภายในประเทศซd.

@ครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศภ

90.www "่อมาจากอะไรภ?

a.

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ

90.www ย่อมาจากอะไร ?

Worjd Wide Web

Worjd Wide Web b.

World  Wide Web

World  Wide Web

Word Wlde Web d.

Word Wlde Web d.

Wold Wlde Web

91. ข้อใดคือความหมาย ของ www ?

a.

@ป็นภURL

เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต b.

@ป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการข้อมูลซc.

@็ป็นภIP Address

เ็ป็น IP Address ของระบบ d.

@ป็นบริการภSerch

เป็นบริการ Serch ข้อมูล

92. ข้อใดคือความหมายของ Web Site ?

a.

Aหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างภFฉb.

แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ b.

Aหล่งบริการข้อมูลซc.

หน้าหลักของเว็บ d.

การเชื่อมโยงข้อมูล

93. ข้อใดคือความหมายของ Web page ?

a.

เอกสารแต่ละหน้าู b.

+น้าหลักของเว็บเพจซc.

แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร d.

หน้าแรกของเอกสาร

94. ข้อใดคือความหมายของ Home page ?

a.

หน้าหลักของเว็บเำพจ b.

Aหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารซc.

แหล่งบริการข้อมูล d.

เอกสารแต่ละหน้า

95. ข้อใดคือ Web Browser  ?

a.

Opera b.

Netscape Navigator

Internet Explorer d.

ถูกทุกข้อ

96.  E-mail คืออะไร ?

a.

การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต b.

การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์

การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์ d.

b. และ c. ถูก

97. Web board คืออะไร ?

a.

การฝากข้อความหรือคำถามไว้  เมือมีผู้เข้ามากก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet

การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์

การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม

Dม่มีข้อถูกภ

98. @ว็บใดต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบนภInternet ?

a.

ไม่มีข้อถูก

98. เว็บใดต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet ?

a.

www.google.com b.

www.sanook.com

www.yahoo.com d.

ถูกทุกข้อ

99. ข้อใดกล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ

การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์

การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้ากัน

100. เซิร์ฟเวอร์(Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

Bฮสต์ภ

โฮสต์

Dคลเอนท์ภ

ไคลเอนท์

TCP/IP

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

Root Entry

Root Entry

WordDocument

WordDocument

ObjectPool

ObjectPool

_1144541024

_1144541024

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption29611

HTMLOption29611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541025

_1144541025

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption29511

HTMLOption29511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541027

_1144541027

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541028

_1144541028

E="c">

E="c">

HTMLOption29411

HTMLOption29411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption29311

HTMLOption29311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541029

_1144541029

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption32101

HTMLOption32101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541030

_1144541030

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption31101

HTMLOption31101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541031

_1144541031

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541032

_1144541032

E="c">

E="c">

HTMLOption30101

HTMLOption30101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption29101

HTMLOption29101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541034

_1144541034

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption2812

HTMLOption2812

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541035

_1144541035

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption27101

HTMLOption27101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541036

_1144541036

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541037

_1144541037

E="c">

E="c">

HTMLOption26101

HTMLOption26101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption25101

HTMLOption25101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541038

_1144541038

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption9621

HTMLOption9621

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541039

_1144541039

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption9521

HTMLOption9521

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541040

_1144541040

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541042

_1144541042

E="c">

E="c">

HTMLOption9421

HTMLOption9421

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption9321

HTMLOption9321

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541043

_1144541043

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption8811

HTMLOption8811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541044

_1144541044

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption8711

HTMLOption8711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541045

_1144541045

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541046

_1144541046

E="c">

E="c">

HTMLOption8611

HTMLOption8611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption842

HTMLOption842

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541047

_1144541047

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption8411

HTMLOption8411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541049

_1144541049

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption8311

HTMLOption8311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541050

_1144541050

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541051

_1144541051

E="c">

E="c">

HTMLOption8211

HTMLOption8211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption8111

HTMLOption8111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541052

_1144541052

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption7211

HTMLOption7211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541053

_1144541053

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption7111

HTMLOption7111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541054

_1144541054

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541056

_1144541056

E="c">

E="c">

HTMLOption7011

HTMLOption7011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption6911

HTMLOption6911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541057

_1144541057

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption6811

HTMLOption6811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541058

_1144541058

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption6711

HTMLOption6711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541059

_1144541059

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541060

_1144541060

E="c">

E="c">

HTMLOption6611

HTMLOption6611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption6511

HTMLOption6511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541061

_1144541061

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption13211

HTMLOption13211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541062

_1144541062

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption13111

HTMLOption13111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541064

_1144541064

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541065

_1144541065

E="c">

E="c">

HTMLOption13011

HTMLOption13011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption12911

HTMLOption12911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541066

_1144541066

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption16811

HTMLOption16811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541067

_1144541067

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption16711

HTMLOption16711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541068

_1144541068

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541069

_1144541069

E="c">

E="c">

HTMLOption16611

HTMLOption16611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption16511

HTMLOption16511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541071

_1144541071

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption16411

HTMLOption16411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541072

_1144541072

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption16311

HTMLOption16311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541073

_1144541073

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541074

_1144541074

E="c">

HTMLOption16211

HTMLOption16211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption16111

HTMLOption16111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541075

_1144541075

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption15211

HTMLOption15211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541076

_1144541076

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption15111

HTMLOption15111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541077

_1144541077

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541079

_1144541079

E="c">

E="c">

HTMLOption15011

HTMLOption15011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption14911

HTMLOption14911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541080

_1144541080

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption19211

HTMLOption19211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541081

_1144541081

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption19111

HTMLOption19111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541082

_1144541082

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541083

_1144541083

E="c">

E="c">

HTMLOption19011

HTMLOption19011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption18911

HTMLOption18911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541084

_1144541084

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption18011

HTMLOption18011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541086

_1144541086

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption17911

HTMLOption17911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541087

_1144541087

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541088

_1144541088

E="c">

E="c">

HTMLOption17811

HTMLOption17811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption17711

HTMLOption17711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541089

_1144541089

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption21621

HTMLOption21621

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541090

_1144541090

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption21521

HTMLOption21521

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541091

_1144541091

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541093

_1144541093

E="c">

E="c">

HTMLOption21421

HTMLOption21421

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption21321

HTMLOption21321

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541094

_1144541094

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption20421

HTMLOption20421

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541095

_1144541095

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption20321

HTMLOption20321

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541096

_1144541096

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541097

_1144541097

E="c">

E="c">

HTMLOption20221

HTMLOption20221

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption20121

HTMLOption20121

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541098

_1144541098

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption20011

HTMLOption20011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541099

_1144541099

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption19911

HTMLOption19911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541101

_1144541101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541102

_1144541102

E="c">

E="c">

HTMLOption19811

HTMLOption19811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption19711

HTMLOption19711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541103

_1144541103

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption22421

HTMLOption22421

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541104

_1144541104

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption22321

HTMLOption22321

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541105

_1144541105

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541106

_1144541106

E="c">

E="c">

HTMLOption22221

HTMLOption22221

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption22121

HTMLOption22121

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541108

_1144541108

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption24411

HTMLOption24411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541109

_1144541109

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption24311

HTMLOption24311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541110

_1144541110

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541111

_1144541111

E="c">

E="c">

HTMLOption24211

HTMLOption24211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption24111

HTMLOption24111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541112

_1144541112

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption26811

HTMLOption26811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541113

_1144541113

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption26711

HTMLOption26711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541115

_1144541115

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541116

_1144541116

E="c">

E="c">

HTMLOption26611

HTMLOption26611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption26511

HTMLOption26511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541117

_1144541117

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption31211

HTMLOption31211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541118

_1144541118

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption31111

HTMLOption31111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541119

_1144541119

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541120

_1144541120

E="c">

E="c">

HTMLOption31011

HTMLOption31011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption30911

HTMLOption30911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541122

_1144541122

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption30811

HTMLOption30811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541123

_1144541123

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption30711

HTMLOption30711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541124

_1144541124

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541125

_1144541125

E="c">

E="c">

HTMLOption30611

HTMLOption30611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption30511

HTMLOption30511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541126

_1144541126

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption30011

HTMLOption30011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541127

_1144541127

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption29911

HTMLOption29911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541129

_1144541129

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541130

_1144541130

E="c">

E="c">

HTMLOption29811

HTMLOption29811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption29711

HTMLOption29711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541131

_1144541131

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption33211

HTMLOption33211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541132

_1144541132

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption33111

HTMLOption33111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541133

_1144541133

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541134

_1144541134

E="c">

E="c">

HTMLOption33011

HTMLOption33011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption32911

HTMLOption32911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541136

_1144541136

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption32811

HTMLOption32811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541137

_1144541137

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption32711

HTMLOption32711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541138

_1144541138

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541139

_1144541139

E="c">

E="c">

HTMLOption32611

HTMLOption32611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption32511

HTMLOption32511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541140

_1144541140

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption32411

HTMLOption32411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541141

_1144541141

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption32311

HTMLOption32311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541143

_1144541143

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541144

_1144541144

E="c">

E="c">

HTMLOption32211

HTMLOption32211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption32111

HTMLOption32111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541145

_1144541145

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption32011

HTMLOption32011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541146

_1144541146

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption31911

HTMLOption31911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541147

_1144541147

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541148

_1144541148

E="c">

HTMLOption31811

HTMLOption31811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption31711

HTMLOption31711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541150

_1144541150

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption4291

HTMLOption4291

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541151

_1144541151

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption3332

HTMLOption3332

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541152

_1144541152

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541153

_1144541153

E="c">

E="c">

HTMLOption21001

HTMLOption21001

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption11001

HTMLOption11001

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541154

_1144541154

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption8101

HTMLOption8101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541155

_1144541155

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption7101

HTMLOption7101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541156

_1144541156

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541158

_1144541158

E="c">

E="c">

HTMLOption6101

HTMLOption6101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption5101

HTMLOption5101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541159

_1144541159

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption20101

HTMLOption20101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541160

_1144541160

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption19101

HTMLOption19101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541161

_1144541161

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541162

_1144541162

E="c">

E="c">

HTMLOption18101

HTMLOption18101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption17101

HTMLOption17101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541163

_1144541163

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption16101

HTMLOption16101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541165

_1144541165

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption15101

HTMLOption15101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541166

_1144541166

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541167

_1144541167

E="c">

E="c">

HTMLOption14101

HTMLOption14101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption13101

HTMLOption13101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541168

_1144541168

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption12101

HTMLOption12101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541169

_1144541169

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption11101

HTMLOption11101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541170

_1144541170

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541172

_1144541172

E="c">

E="c">

HTMLOption10101

HTMLOption10101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption9101

HTMLOption9101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541173

_1144541173

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption24101

HTMLOption24101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541174

_1144541174

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption23101

HTMLOption23101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541175

_1144541175

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541176

_1144541176

E="c">

E="c">

HTMLOption22101

HTMLOption22101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption21101

HTMLOption21101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541177

_1144541177

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption4851

HTMLOption4851

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541178

_1144541178

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption4711

HTMLOption4711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541180

_1144541180

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541181

_1144541181

E="c">

E="c">

HTMLOption4611

HTMLOption4611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption4511

HTMLOption4511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541182

_1144541182

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption4411

HTMLOption4411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541183

_1144541183

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption4311

HTMLOption4311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541184

_1144541184

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541185

_1144541185

E="c">

E="c">

HTMLOption42101

HTMLOption42101

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption41101

HTMLOption41101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541187

_1144541187

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption4011

HTMLOption4011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541188

_1144541188

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption3911

HTMLOption3911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541189

_1144541189

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541190

_1144541190

E="c">

E="c">

HTMLOption3811

HTMLOption3811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption3731

HTMLOption3731

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541191

_1144541191

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption3611

HTMLOption3611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541192

_1144541192

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption3511

HTMLOption3511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541194

_1144541194

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541195

_1144541195

E="c">

E="c">

HTMLOption3411

HTMLOption3411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption33101

HTMLOption33101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541196

_1144541196

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption10811

HTMLOption10811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541197

_1144541197

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption10711

HTMLOption10711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541198

_1144541198

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541199

_1144541199

E="c">

E="c">

HTMLOption10611

HTMLOption10611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption10511

HTMLOption10511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541201

_1144541201

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption10411

HTMLOption10411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541202

_1144541202

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption10311

HTMLOption10311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541203

_1144541203

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541204

_1144541204

E="c">

E="c">

HTMLOption10211

HTMLOption10211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption10111

HTMLOption10111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541205

_1144541205

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption10011

HTMLOption10011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541206

_1144541206

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption9911

HTMLOption9911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541207

_1144541207

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541209

_1144541209

E="c">

E="c">

HTMLOption9811

HTMLOption9811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption9711

HTMLOption9711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541210

_1144541210

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption96111

HTMLOption96111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541211

_1144541211

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption95111

HTMLOption95111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541212

_1144541212

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541213

_1144541213

E="c">

E="c">

HTMLOption94111

HTMLOption94111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption93111

HTMLOption93111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541214

_1144541214

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption12811

HTMLOption12811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541216

_1144541216

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption12711

HTMLOption12711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541217

_1144541217

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541218

_1144541218

E="c">

E="c">

HTMLOption12611

HTMLOption12611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption12511

HTMLOption12511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541219

_1144541219

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption12011

HTMLOption12011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541220

_1144541220

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption11911

HTMLOption11911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541221

_1144541221

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541223

_1144541223

E="c">

HTMLOption11811

HTMLOption11811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption11711

HTMLOption11711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541224

_1144541224

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption16011

HTMLOption16011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541225

_1144541225

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption15911

HTMLOption15911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541226

_1144541226

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541227

_1144541227

E="c">

E="c">

HTMLOption15811

HTMLOption15811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption15711

HTMLOption15711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541228

_1144541228

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption15611

HTMLOption15611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541230

_1144541230

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption15511

HTMLOption15511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541231

_1144541231

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541232

_1144541232

E="c">

E="c">

HTMLOption15411

HTMLOption15411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption15311

HTMLOption15311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541233

_1144541233

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption14811

HTMLOption14811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541234

_1144541234

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption14711

HTMLOption14711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541235

_1144541235

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541237

_1144541237

E="c">

E="c">

HTMLOption14611

HTMLOption14611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption14511

HTMLOption14511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541238

_1144541238

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption14411

HTMLOption14411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541239

_1144541239

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption14311

HTMLOption14311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541240

_1144541240

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541241

_1144541241

E="c">

E="c">

HTMLOption14211

HTMLOption14211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption14111

HTMLOption14111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541242

_1144541242

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption14011

HTMLOption14011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541243

_1144541243

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption13911

HTMLOption13911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541245

_1144541245

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541246

_1144541246

E="c">

E="c">

HTMLOption13811

HTMLOption13811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption13711

HTMLOption13711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541247

_1144541247

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption20811

HTMLOption20811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541248

_1144541248

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption20711

HTMLOption20711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541249

_1144541249

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541250

_1144541250

E="c">

E="c">

HTMLOption20611

HTMLOption20611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption20511

HTMLOption20511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541252

_1144541252

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption204111

HTMLOption204111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541253

_1144541253

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption203111

HTMLOption203111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541254

_1144541254

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541255

_1144541255

E="c">

E="c">

HTMLOption202111

HTMLOption202111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption201111

HTMLOption201111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541256

_1144541256

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption22811

HTMLOption22811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541257

_1144541257

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption22711

HTMLOption22711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541259

_1144541259

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541260

_1144541260

E="c">

E="c">

HTMLOption22611

HTMLOption22611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption22511

HTMLOption22511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541261

_1144541261

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption224111

HTMLOption224111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541262

_1144541262

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption223111

HTMLOption223111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541263

_1144541263

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541264

_1144541264

E="c">

E="c">

HTMLOption222111

HTMLOption222111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption221111

HTMLOption221111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541265

_1144541265

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption22011

HTMLOption22011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541267

_1144541267

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption21911

HTMLOption21911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541268

_1144541268

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541269

_1144541269

E="c">

E="c">

HTMLOption21811

HTMLOption21811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption21711

HTMLOption21711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541270

_1144541270

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption216111

HTMLOption216111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541271

_1144541271

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption215111

HTMLOption215111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541272

_1144541272

CompObj

CompObj

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541274

_1144541274

E="c">

E="c">

HTMLOption214111

HTMLOption214111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption213111

HTMLOption213111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541275

_1144541275

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption21211

HTMLOption21211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541276

_1144541276

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption21111

HTMLOption21111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541277

_1144541277

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541278

_1144541278

E="c">

E="c">

HTMLOption21011

HTMLOption21011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption20911

HTMLOption20911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541279

_1144541279

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption25211

HTMLOption25211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541281

_1144541281

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption25111

HTMLOption25111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541282

_1144541282

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541283

_1144541283

E="c">

E="c">

HTMLOption25011

HTMLOption25011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption24911

HTMLOption24911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541284

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption24811

HTMLOption24811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541285

_1144541285

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption24711

HTMLOption24711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541286

_1144541286

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541288

_1144541288

E="c">

E="c">

HTMLOption24611

HTMLOption24611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption24511

HTMLOption24511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541289

_1144541289

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption23611

HTMLOption23611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541290

_1144541290

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption23511

HTMLOption23511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541291

_1144541291

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541292

_1144541292

E="c">

E="c">

HTMLOption23411

HTMLOption23411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption23311

HTMLOption23311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541293

_1144541293

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption27611

HTMLOption27611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541294

_1144541294

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption27511

HTMLOption27511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541296

_1144541296

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541297

_1144541297

E="c">

HTMLOption27411

HTMLOption27411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption27311

HTMLOption27311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541298

_1144541298

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption27211

HTMLOption27211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541299

_1144541299

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption27111

HTMLOption27111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541300

_1144541300

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541301

_1144541301

E="c">

E="c">

HTMLOption27011

HTMLOption27011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption26911

HTMLOption26911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541303

_1144541303

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption26411

HTMLOption26411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541304

_1144541304

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption26311

HTMLOption26311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541305

_1144541305

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541306

_1144541306

E="c">

E="c">

HTMLOption26211

HTMLOption26211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption26111

HTMLOption26111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541307

_1144541307

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption25611

HTMLOption25611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541308

_1144541308

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption25511

HTMLOption25511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541310

_1144541310

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541311

_1144541311

E="c">

E="c">

HTMLOption25411

HTMLOption25411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption25311

HTMLOption25311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541312

_1144541312

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption30411

HTMLOption30411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541313

_1144541313

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption30311

HTMLOption30311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541314

_1144541314

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541315

_1144541315

E="c">

E="c">

HTMLOption30211

HTMLOption30211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption30111

HTMLOption30111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541316

_1144541316

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption37211

HTMLOption37211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541318

_1144541318

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption37111

HTMLOption37111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541319

_1144541319

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541320

_1144541320

E="c">

E="c">

HTMLOption37011

HTMLOption37011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption36911

HTMLOption36911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541321

_1144541321

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption36811

HTMLOption36811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541322

_1144541322

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption36711

HTMLOption36711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541323

_1144541323

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541325

_1144541325

E="c">

E="c">

HTMLOption36611

HTMLOption36611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption36511

HTMLOption36511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541326

_1144541326

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption42411

HTMLOption42411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541327

_1144541327

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption42311

HTMLOption42311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541328

_1144541328

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541329

_1144541329

E="c">

E="c">

HTMLOption42211

HTMLOption42211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption42111

HTMLOption42111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541330

_1144541330

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption42011

HTMLOption42011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541332

_1144541332

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption41911

HTMLOption41911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541333

_1144541333

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541334

_1144541334

E="c">

E="c">

HTMLOption41811

HTMLOption41811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption41711

HTMLOption41711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541335

_1144541335

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption41611

HTMLOption41611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541336

_1144541336

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption41511

HTMLOption41511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541337

_1144541337

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541339

_1144541339

E="c">

E="c">

HTMLOption41411

HTMLOption41411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption41311

HTMLOption41311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541340

_1144541340

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption41211

HTMLOption41211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541341

_1144541341

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption41111

HTMLOption41111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541342

_1144541342

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541343

_1144541343

E="c">

E="c">

HTMLOption41011

HTMLOption41011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption40911

HTMLOption40911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541344

_1144541344

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption40811

HTMLOption40811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541345

_1144541345

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption40711

HTMLOption40711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541347

_1144541347

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541348

_1144541348

E="c">

E="c">

HTMLOption40611

HTMLOption40611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption40511

HTMLOption40511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541349

_1144541349

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption44011

HTMLOption44011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541350

_1144541350

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption43911

HTMLOption43911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541351

_1144541351

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541352

_1144541352

E="c">

E="c">

HTMLOption43811

HTMLOption43811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption43711

HTMLOption43711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541354

_1144541354

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption43611

HTMLOption43611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541355

_1144541355

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption43511

HTMLOption43511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541356

_1144541356

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541357

_1144541357

E="c">

E="c">

HTMLOption43411

HTMLOption43411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption43311

HTMLOption43311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541358

_1144541358

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption42811

HTMLOption42811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541359

_1144541359

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption42711

HTMLOption42711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541361

_1144541361

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541362

_1144541362

E="c">

E="c">

HTMLOption42611

HTMLOption42611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption42511

HTMLOption42511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541363

_1144541363

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption48411

HTMLOption48411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541364

_1144541364

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption48311

HTMLOption48311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541365

_1144541365

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541366

_1144541366

E="c">

E="c">

HTMLOption48211

HTMLOption48211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption48111

HTMLOption48111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541367

_1144541367

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption54411

HTMLOption54411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541369

_1144541369

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption54311

HTMLOption54311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541370

_1144541370

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541371

_1144541371

E="c">

HTMLOption54211

HTMLOption54211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption54111

HTMLOption54111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541372

_1144541372

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption54011

HTMLOption54011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541373

_1144541373

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption53911

HTMLOption53911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541374

_1144541374

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541376

_1144541376

E="c">

E="c">

HTMLOption53811

HTMLOption53811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption53711

HTMLOption53711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541377

_1144541377

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption53611

HTMLOption53611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541378

_1144541378

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption53511

HTMLOption53511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541379

_1144541379

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541380

_1144541380

E="c">

E="c">

HTMLOption53411

HTMLOption53411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption53311

HTMLOption53311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541381

_1144541381

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption53211

HTMLOption53211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541383

_1144541383

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption53111

HTMLOption53111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541384

_1144541384

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541385

_1144541385

E="c">

E="c">

HTMLOption53011

HTMLOption53011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption52911

HTMLOption52911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541386

_1144541386

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption6011

HTMLOption6011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541387

_1144541387

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption5911

HTMLOption5911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541388

_1144541388

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541389

_1144541389

E="c">

E="c">

HTMLOption5811

HTMLOption5811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption5711

HTMLOption5711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541391

_1144541391

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption5611

HTMLOption5611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541392

_1144541392

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption5511

HTMLOption5511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541393

_1144541393

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541394

_1144541394

E="c">

E="c">

HTMLOption5451

HTMLOption5451

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption53101

HTMLOption53101

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541395

_1144541395

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption5211

HTMLOption5211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541396

_1144541396

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption5111

HTMLOption5111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541398

_1144541398

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541399

_1144541399

E="c">

E="c">

HTMLOption5011

HTMLOption5011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption4911

HTMLOption4911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541400

_1144541400

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption8011

HTMLOption8011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541401

_1144541401

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption7911

HTMLOption7911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541402

_1144541402

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541403

_1144541403

E="c">

E="c">

HTMLOption7811

HTMLOption7811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption7711

HTMLOption7711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541405

_1144541405

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption7611

HTMLOption7611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541406

_1144541406

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption7511

HTMLOption7511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541407

_1144541407

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541408

_1144541408

E="c">

E="c">

HTMLOption7411

HTMLOption7411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption7311

HTMLOption7311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541409

_1144541409

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="a">

HTMLOption6411

HTMLOption6411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541410

_1144541410

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="b">

HTMLOption6311

HTMLOption6311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541412

_1144541412

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541413

_1144541413

E="c">

E="c">

HTMLOption6211

HTMLOption6211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="d">

HTMLOption6111

HTMLOption6111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541414

_1144541414

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ก">

HTMLOption11211

HTMLOption11211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541415

_1144541415

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ข">

HTMLOption11111

HTMLOption11111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541416

_1144541416

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541417

_1144541417

E="ค">

HTMLOption11011

HTMLOption11011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ง">

HTMLOption10911

HTMLOption10911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541418

_1144541418

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ก">

HTMLOption9211

HTMLOption9211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541420

_1144541420

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ข">

HTMLOption9111

HTMLOption9111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541421

_1144541421

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541422

_1144541422

E="ค">

HTMLOption9011

HTMLOption9011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ง">

HTMLOption8911

HTMLOption8911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541423

_1144541423

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ก">

HTMLOption12411

HTMLOption12411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541424

_1144541424

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ข">

HTMLOption12311

HTMLOption12311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541425

_1144541425

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541427

_1144541427

E="ค">

HTMLOption12211

HTMLOption12211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ง">

HTMLOption12111

HTMLOption12111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541428

_1144541428

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ก">

HTMLOption11611

HTMLOption11611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541429

_1144541429

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ข">

HTMLOption11511

HTMLOption11511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALU

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541430

_1144541430

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541431

_1144541431

E="ค">

HTMLOption11411

HTMLOption11411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" VALUE="ง">

HTMLOption11311

HTMLOption11311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541432

_1144541432

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="1" VALUE="a">

HTMLOption17611

HTMLOption17611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541434

_1144541434

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="1" VALUE="b">

HTMLOption17511

HTMLOption17511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541435

_1144541435

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541436

_1144541436

="1" VALUE="c">

="1" VALUE="c">

HTMLOption17411

HTMLOption17411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="1" VALUE="d">

HTMLOption17311

HTMLOption17311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541437

_1144541437

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="2" VALUE="a">

HTMLOption17211

HTMLOption17211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541438

_1144541438

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

<INPUT TYPE="radio" NAME="2" VALUE="b">

HTMLOption17111

HTMLOption17111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541439

_1144541439

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541441

_1144541441

="2" VALUE="c">

="2" VALUE="c">

HTMLOption17011

HTMLOption17011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="2" VALUE="d">

HTMLOption16911

HTMLOption16911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541442

_1144541442

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="3" VALUE="a">

HTMLOption13611

HTMLOption13611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541443

_1144541443

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="3" VALUE="b">

HTMLOption13511

HTMLOption13511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541444

_1144541444

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541445

_1144541445

="3" VALUE="c">

HTMLOption13411

HTMLOption13411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="3" VALUE="d">

HTMLOption13311

HTMLOption13311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541446

_1144541446

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="5" VALUE="a">

HTMLOption23211

HTMLOption23211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541448

_1144541448

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="5" VALUE="b">

HTMLOption23111

HTMLOption23111

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541449

_1144541449

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541450

_1144541450

="5" VALUE="c">

="5" VALUE="c">

HTMLOption23011

HTMLOption23011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="5" VALUE="d">

HTMLOption22911

HTMLOption22911

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541451

_1144541451

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="6" VALUE="a">

HTMLOption19611

HTMLOption19611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541452

_1144541452

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="6" VALUE="b">

HTMLOption19511

HTMLOption19511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541453

_1144541453

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541454

_1144541454

="6" VALUE="c">

="6" VALUE="c">

HTMLOption19411

HTMLOption19411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="6" VALUE="d">

HTMLOption19311

HTMLOption19311

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541456

_1144541456

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="7" VALUE="a">

HTMLOption18811

HTMLOption18811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541457

_1144541457

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="7" VALUE="b">

HTMLOption18711

HTMLOption18711

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541458

_1144541458

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541459

_1144541459

="7" VALUE="c">

="7" VALUE="c">

HTMLOption18611

HTMLOption18611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="7" VALUE="d">

HTMLOption18511

HTMLOption18511

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541460

_1144541460

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="8" VALUE="a">

HTMLOption18411

HTMLOption18411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541461

_1144541461

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="8" VALUE="b">

HTMLOption18311

HTMLOption18311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541463

_1144541463

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541464

_1144541464

="8" VALUE="c">

="8" VALUE="c">

HTMLOption18211

HTMLOption18211

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="8" VALUE="d">

HTMLOption18111

HTMLOption18111

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541465

_1144541465

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="14" VALUE="a">

HTMLOption24011

HTMLOption24011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541466

_1144541466

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="14" VALUE="b">

HTMLOption23911

HTMLOption23911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541467

_1144541467

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541468

_1144541468

="14" VALUE="c">

="14" VALUE="c">

HTMLOption23811

HTMLOption23811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="14" VALUE="d">

HTMLOption23711

HTMLOption23711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541470

_1144541470

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="17" VALUE="a">

HTMLOption28011

HTMLOption28011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541471

_1144541471

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="17" VALUE="b">

HTMLOption27911

HTMLOption27911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541472

_1144541472

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541473

_1144541473

="17" VALUE="c">

="17" VALUE="c">

HTMLOption27811

HTMLOption27811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="17" VALUE="d">

HTMLOption27711

HTMLOption27711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541474

_1144541474

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="18" VALUE="a">

HTMLOption26011

HTMLOption26011

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXNAME

OCXNAME

_1144541475

_1144541475

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

<INPUT TYPE="radio" NAME="18" VALUE="b">

HTMLOption25911

HTMLOption25911

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541477

_1144541477

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541478

_1144541478

="18" VALUE="c">

="18" VALUE="c">

HTMLOption25811

HTMLOption25811

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="18" VALUE="d">

HTMLOption25711

HTMLOption25711

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541479

_1144541479

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="q1" VALUE="การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน">

HTMLOption33611

HTMLOption33611

Forms.HTML:Option.1

Embedded

E浢敤摥搃OCXNAME

OCXNAME

_1144541480

_1144541480

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="q1" VALUE="การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ">

HTMLOption33511

HTMLOption33511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541481

_1144541481

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541482

_1144541482

<INPUT TYPE="radio" NAME="q1" VALUE="การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์">

HTMLOption33411

HTMLOption33411

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

<INPUT TYPE="radio" NAME="q1" VALUE="การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน">

HTMLOption33311

HTMLOption33311

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

_1144541484

_1144541484

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

<INPUT TYPE="radio" NAME="q2" VALUE="โฮสต์">

HTMLOption31611

HTMLOption31611

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="q2" VALUE="ไคลเอนท์">

OCXNAME

OCXNAME

_1144541485

_1144541485

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541486

_1144541486

CompObj

CompObj

HTMLOption31511

HTMLOption31511

Forms.HTML:Option.1

Embedded Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="q2" VALUE="TCP/IP">

HTMLOption31411

HTMLOption31411

Forms.HTML:Option.1

Embedded

E浢敤摥搃ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

_1144541487

_1144541487

CompObj

CompObj

ObjInfo

ObjInfo

OCXDATA

OCXDATA

OCXNAME

OCXNAME

Control

Forms.HTML:Option.1

<INPUT TYPE="radio" NAME="q2" VALUE="ISP">

HTMLOption31311

HTMLOption31311

1Table

1Table

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

Macros

Macros

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

C^>(K4

|

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

q#x?7=‚{…8“hอB'

ZNื‹yš๒‡อ sJ`N‘W$>แh’,/หฒ

Normal

Microsoft Word 9.0

JVD4K-MKCDP-83R4H-7GFCQ-2C9KB

Project

\G{00020ฐ430-

0046}#

2.0#0#C:

\WINDOWS

\SYSTEM\

c2.tlb#O

LE Automเation

[email protected]ƒDNA€Br

Aƒ!Offic

fOA€`f

!G{2DF

8D04C-5B

FA-101B-BDE5€fAA€d

ThisDocument

ThisDocument

_VBA_PROJECT

_VBA_PROJECT

ion327, 90, 90, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption328, 91, 91, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption329, 92, 92, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption330, 93, 93, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption331, 94, 94, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption332, 95, 95, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption317, 96, 96, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption318, 97, 97, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption319, 98, 98, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption320, 99, 99, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption321, 100, 100, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption322, 101, 101, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption323, 102, 102, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption324, 103, 103, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption1, 104, 104, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption2, 105, 105, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption3, 106, 106, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption4, 107, 107, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption5, 108, 108, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption6, 109, 109, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption7, 110, 110, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption8, 111, 111, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption9, 112, 112, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption10, 113, 113, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption11, 114, 114, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption12, 115, 115, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption13, 116, 116, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption14, 117, 117, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption15, 118, 118, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption16, 119, 119, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption17, 120, 120, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption18, 121, 121, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption19, 122, 122, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption20, 123, 123, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption21, 124, 124, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption22, 125, 125, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption23, 126, 126, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption24, 127, 127, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption33, 128, 128, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption34, 129, 129, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption35, 130, 130, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption36, 131, 131, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption37, 132, 132, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption38, 133, 133, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption39, 134, 134, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption40, 135, 135, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption41, 136, 136, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption42, 137, 137, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption43, 138, 138, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption44, 139, 139, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption45, 140, 140, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption46, 141, 141, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption47, 142, 142, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption48, 143, 143, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption931, 144, 144, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption941, 145, 145, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption951, 146, 146, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption961, 147, 147, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption97, 148, 148, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption98, 149, 149, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption99, 150, 150, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption100, 151, 151, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption101, 152, 152, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption102, 153, 153, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption103, 154, 154, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption104, 155, 155, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2951, 1, 156, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption106, 157, 157, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption107, 158, 158,

HTMLOption25, 0, 0, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption26, 1, 1, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption27, 2, 2, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption28, 3, 3, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption29, 4, 4, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption30, 5, 5, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption31, 6, 6, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption32, 7, 7, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption93, 8, 8, MSForms, HTMLOption'

HTMLOption94, 9, 9, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption95, 10, 10, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption96, 11, 11, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption85, 12, 12, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption86, 13, 13, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption87, 14, 14, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption88, 15, 15, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption81, 16, 16, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption82, 17, 17, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption83, 18, 18, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption84, 19, 19, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption65, 20, 20, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption66, 21, 21, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption67, 22, 22, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption68, 23, 23, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption69, 24, 24, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption70, 25, 25, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption71, 26, 26, MSForms, HTMLOption)

HTMLOption72, 27, 27, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption129, 28, 28, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption130, 29, 29, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption131, 30, 30, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption132, 31, 31, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption165, 32, 32, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption166, 33, 33, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption167, 34, 34, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption168, 35, 35, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption161, 36, 36, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption162, 37, 37, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption163, 38, 38, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption164, 39, 39, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption149, 40, 40, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption150, 41, 41, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption151, 42, 42, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption152, 43, 43, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption189, 44, 44, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption190, 45, 45, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption191, 46, 46, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption192, 47, 47, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption177, 48, 48, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption178, 49, 49, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption179, 50, 50, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption180, 51, 51, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption213, 52, 52, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption214, 53, 53, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption215, 54, 54, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption216, 55, 55, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption197, 56, 56, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption198, 57, 57, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption199, 58, 58, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption200, 59, 59, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption201, 60, 60, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption202, 61, 61, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption203, 62, 62, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption204, 63, 63, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption221, 64, 64, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption222, 65, 65, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption223, 66, 66, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption224, 67, 67, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption241, 68, 68, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption242, 69, 69, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption243, 70, 70, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption244, 71, 71, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption265, 72, 72, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption266, 73, 73, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption267, 74, 74, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption268, 75, 75, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption305, 76, 76, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption306, 77, 77, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption307, 78, 78, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption308, 79, 79, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption309, 80, 80, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption310, 81, 81, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption311, 82, 82, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption312, 83, 83, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption297, 84, 84, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption298, 85, 85, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption299, 86, 86, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption300, 87, 87, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption325, 88, 88, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption326, 89, 89, MSForms, HTMLOption*

HTMLOpt MSForms, HTMLOption,

HTMLOption108, 159, 159, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption125, 160, 160, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption126, 161, 161, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption127, 162, 162, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption128, 163, 163, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption117, 164, 164, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption118, 165, 165, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption119, 166, 166, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption120, 167, 167, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption153, 168, 168, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption154, 169, 169, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption155, 170, 170, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption156, 171, 171, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption157, 172, 172, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption158, 173, 173, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption159, 174, 174, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption160, 175, 175, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption141, 176, 176, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption142, 177, 177, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption143, 178, 178, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption144, 179, 179, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption145, 180, 180, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption146, 181, 181, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption147, 182, 182, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption148, 183, 183, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption137, 184, 184, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption138, 185, 185, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption139, 186, 186, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption140, 187, 187, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2011, 188, 188, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2021, 189, 189, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2031, 190, 190, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2041, 191, 191, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption205, 192, 192, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption206, 193, 193, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption207, 194, 194, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption208, 195, 195, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption225, 196, 196, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption226, 197, 197, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption227, 198, 198, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption228, 199, 199, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2211, 200, 200, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2221, 201, 201, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2231, 202, 202, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2241, 203, 203, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption217, 204, 204, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption218, 205, 205, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption219, 206, 206, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption220, 207, 207, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption209, 208, 208, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption210, 209, 209, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption211, 210, 210, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption212, 211, 211, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2131, 212, 212, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2141, 213, 213, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2151, 214, 214, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2161, 215, 215, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption245, 216, 216, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption246, 217, 217, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption247, 218, 218, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption248, 219, 219, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption249, 220, 220, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption250, 221, 221, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption251, 222, 222, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption252, 223, 223, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption233, 224, 224, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption234, 225, 225, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption235, 226, 226, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption236, 227, 227, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption269, 228, 228, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption270, 229, 229, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption271, 230, 230, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption272, 231, 231, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption273, 232, 232, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption274, 233, 233, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption275, 234, 234, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption276, 235, 235, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption261, 236, 236, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption262, 237, 237, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption263, 238, 238, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption264, 239, 239, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption253, 240, 240, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption254, 241, 241, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption255, 242, 242, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption256, 243, 243, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption301, 244, 244, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption302, 245, 245, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption303, 246, 246, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption304, 247, 247, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption293, 248, 248, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption294, 249, 249, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption295, 250, 250, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption296, 251, 251, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption365, 252, 252, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption366, 253, 253, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption367, 254, 254, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption368, 255, 255, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption369, 256, 256, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption370, 257, 257, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption371, 258, 258, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption372, 259, 259, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption405, 260, 260, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption406, 261, 261, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption407, 262, 262, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption408, 263, 263, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption409, 264, 264, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption410, 265, 265, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption411, 266, 266, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption412, 267, 267, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption413, 268, 268, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption414, 269, 269, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption415, 270, 270, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption416, 271, 271, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption417, 272, 272, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption418, 273, 273, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption419, 274, 274, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption420, 275, 275, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption421, 276, 276, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption422, 277, 277, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption423, 278, 278, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption424, 279, 279, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption433, 280, 280, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption434, 281, 281, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption435, 282, 282, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption436, 283, 283, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption437, 284, 284, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption438, 285, 285, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption439, 286, 286, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption440, 287, 287, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption425, 288, 288, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption426, 289, 289, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption427, 290, 290, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption428, 291, 291, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption481, 292, 292, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption482, 293, 293, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption483, 294, 294, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption484, 295, 295, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption537, 296, 296, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption538, 297, 297, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption539, 298, 298, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption540, 299, 299, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption541, 300, 300, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption542, 301, 301, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption543, 302, 302, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption544, 303, 303, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption533, 304, 304, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption534, 305, 305, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption535, 306, 306, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption536, 307, 307, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption529, 308, 308, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption530, 309, 309, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption531, 310, 310, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption532, 311, 311, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption49, 312, 312, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption50, 313, 313, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption51, 314, 314, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption52, 315, 315, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption53, 316, 316, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption54, 317, 317, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption55, 318, 318, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption56, 319, 319, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption57, 320, 320, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption58, 321, 321, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption59, 322, 322, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption60, 323, 323, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption61, 324, 324, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption62, 325, 325, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption63, 326, 326, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption64, 327, 327, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption73, 328, 328, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption74, 329, 329, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption75, 330, 330, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption76, 331, 331, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption77, 332, 332, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption78, 333, 333, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption79, 334, 334, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption80, 335, 335, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption89, 336, 336, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption90, 337, 337, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption91, 338, 338, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption92, 339, 339, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption109, 340, 340, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption110, 341, 341, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption111, 342, 342, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption112, 343, 343, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption113, 344, 344, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption114, 345, 345, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption115, 346, 346, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption116, 347, 347, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption121, 348, 348, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption122, 349, 349, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption123, 350, 350, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption124, 351, 351, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption133, 352, 352, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption134, 353, 353, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption135, 354, 354, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption136, 355, 355, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption169, 356, 356, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption170, 357, 357, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption171, 358, 358, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption172, 359, 359, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption173, 360, 360, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption174, 361, 361, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption175, 362, 362, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption176, 363, 363, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption181, 364, 364, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption182, 365, 365, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption183, 366, 366, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption184, 367, 367, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption185, 368, 368, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption186, 369, 369, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption187, 370, 370, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption188, 371, 371, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption193, 372, 372, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption194, 373, 373, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption195, 374, 374, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption196, 375, 375, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption229, 376, 376, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption230, 377, 377, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption231, 378, 378, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption232, 379, 379, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption237, 380, 380, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption238, 381, 381, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption239, 382, 382, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption240, 383, 383, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption257, 384, 384, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption258, 385, 385, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption259, 386, 386, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption260, 387, 387, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption277, 388, 388, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption278, 389, 389, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption279, 390, 390, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption280, 391, 391, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2961, 0, 392, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption282, 393, 393, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption283, 394, 394, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption284, 395, 395, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption285, 396, 396, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption286, 397, 397, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption287, 398, 398, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption288, 399, 399, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption9321, 15, 400, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption9421, 14, 401, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption9521, 13, 402, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption9621, 12, 403, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption25101, 11, 404, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption26101, 10, 405, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption27101, 9, 406, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2812, 8, 407, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption105, 156, 408, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption29101, 7, 409, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption30101, 6, 410, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption31101, 5, 411, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption32101, 4, 412, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption29311, 3, 413, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption29411, 2, 414, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption29511, 1, 415, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2941, 2, 416, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2931, 3, 417, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption3210, 4, 418, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption3110, 5, 419, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption3010, 6, 420, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2910, 7, 421, MSForms, HTMLOption*

HTMLOption281, 8, 422, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption2710, 9, 423, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2610, 10, 424, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2510, 11, 425, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption962, 12, 426, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption952, 13, 427, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption942, 14, 428, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption932, 15, 429, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption881, 16, 430, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption871, 17, 431, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption861, 18, 432, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption851, 19, 433, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption841, 20, 434, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption831, 21, 435, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption821, 22, 436, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption811, 23, 437, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption721, 24, 438, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption711, 25, 439, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption701, 26, 440, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption691, 27, 441, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption681, 28, 442, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption671, 29, 443, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption661, 30, 444, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption651, 31, 445, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1321, 32, 446, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1311, 33, 447, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1301, 34, 448, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1291, 35, 449, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1681, 36, 450, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1671, 37, 451, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1661, 38, 452, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1651, 39, 453, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1641, 40, 454, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1631, 41, 455, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1621, 42, 456, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1611, 43, 457, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1521, 44, 458, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1511, 45, 459, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1501, 46, 460, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1491, 47, 461, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1921, 48, 462, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1911, 49, 463, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1901, 50, 464, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1891, 51, 465, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1801, 52, 466, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1791, 53, 467, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1781, 54, 468, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1771, 55, 469, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2162, 56, 470, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2152, 57, 471, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2142, 58, 472, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2132, 59, 473, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2042, 60, 474, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2032, 61, 475, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2022, 62, 476, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2012, 63, 477, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2001, 64, 478, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1991, 65, 479, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1981, 66, 480, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption1971, 67, 481, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2242, 68, 482, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2232, 69, 483, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2222, 70, 484, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2212, 71, 485, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2441, 72, 486, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2431, 73, 487, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2421, 74, 488, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2411, 75, 489, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2681, 76, 490, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2671, 77, 491, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2661, 78, 492, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2651, 79, 493, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3121, 80, 494, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3111, 81, 495, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3101, 82, 496, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3091, 83, 497, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3081, 84, 498, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3071, 85, 499, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3061, 86, 500, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3051, 87, 501, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3001, 88, 502, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2991, 89, 503, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2981, 90, 504, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption2971, 91, 505, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3321, 92, 506, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3311, 93, 507, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3301, 94, 508, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3291, 95, 509, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3281, 96, 510, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3271, 97, 511, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3261, 98, 512, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption3251, 99, 513, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3241, 100, 514, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3231, 101, 515, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3221, 102, 516, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3211, 103, 517, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3201, 104, 518, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3191, 105, 519, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3181, 106, 520, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3171, 107, 521, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption429, 108, 522, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption333, 109, 523, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2100, 110, 524, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1100, 111, 525, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption810, 112, 526, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption710, 113, 527, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption610, 114, 528, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption510, 115, 529, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2010, 116, 530, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1910, 117, 531, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1810, 118, 532, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1710, 119, 533, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1610, 120, 534, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1510, 121, 535, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1410, 122, 536, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1310, 123, 537, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1210, 124, 538, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1110, 125, 539, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1010, 126, 540, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption910, 127, 541, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2410, 128, 542, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2310, 129, 543, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2210, 130, 544, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2110, 131, 545, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption485, 132, 546, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption471, 133, 547, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption461, 134, 548, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption451, 135, 549, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption441, 136, 550, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption431, 137, 551, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4210, 138, 552, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4110, 139, 553, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption401, 140, 554, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption391, 141, 555, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption381, 142, 556, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption373, 143, 557, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption361, 144, 558, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption351, 145, 559, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption341, 146, 560, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3310, 147, 561, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1081, 148, 562, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1071, 149, 563, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1061, 150, 564, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1051, 151, 565, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1041, 152, 566, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1031, 153, 567, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1021, 154, 568, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1011, 155, 569, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1001, 156, 570, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption991, 157, 571, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption981, 158, 572, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption971, 159, 573, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9611, 160, 574, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9511, 161, 575, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9411, 162, 576, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9311, 163, 577, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1281, 164, 578, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1271, 165, 579, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1261, 166, 580, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1251, 167, 581, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1201, 168, 582, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1191, 169, 583, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1181, 170, 584, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1171, 171, 585, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1601, 172, 586, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1591, 173, 587, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1581, 174, 588, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1571, 175, 589, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1561, 176, 590, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1551, 177, 591, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1541, 178, 592, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1531, 179, 593, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1481, 180, 594, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1471, 181, 595, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1461, 182, 596, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1451, 183, 597, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1441, 184, 598, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1431, 185, 599, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1421, 186, 600, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1411, 187, 601, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1401, 188, 602, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1391, 189, 603, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1381, 190, 604, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1371, 191, 605, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2081, 192, 606, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2071, 193, 607, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2061, 194, 608, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2051, 195, 609, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption20411, 196, 610, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption20311, 197, 611, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption20211, 198, 612, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption20111, 199, 613, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2281, 200, 614, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2271, 201, 615, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2261, 202, 616, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2251, 203, 617, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption22411, 204, 618, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption22311, 205, 619, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption22211, 206, 620, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption22111, 207, 621, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2201, 208, 622, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2191, 209, 623, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2181, 210, 624, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2171, 211, 625, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21611, 212, 626, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21511, 213, 627, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21411, 214, 628, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21311, 215, 629, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2121, 216, 630, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2111, 217, 631, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2101, 218, 632, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2091, 219, 633, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2521, 220, 634, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2511, 221, 635, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2501, 222, 636, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2491, 223, 637, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2481, 224, 638, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2471, 225, 639, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2461, 226, 640, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2451, 227, 641, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2361, 228, 642, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2351, 229, 643, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2341, 230, 644, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2331, 231, 645, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2761, 232, 646, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2751, 233, 647, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2741, 234, 648, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2731, 235, 649, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2721, 236, 650, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2711, 237, 651, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2701, 238, 652, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2691, 239, 653, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2641, 240, 654, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2631, 241, 655, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2621, 242, 656, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2611, 243, 657, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2561, 244, 658, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2551, 245, 659, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2541, 246, 660, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2531, 247, 661, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3041, 248, 662, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3031, 249, 663, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3021, 250, 664, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3011, 251, 665, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3721, 252, 666, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3711, 253, 667, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3701, 254, 668, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3691, 255, 669, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3681, 256, 670, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3671, 257, 671, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3661, 258, 672, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3651, 259, 673, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4241, 260, 674, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4231, 261, 675, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4221, 262, 676, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4211, 263, 677, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4201, 264, 678, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4191, 265, 679, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4181, 266, 680, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4171, 267, 681, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4161, 268, 682, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4151, 269, 683, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4141, 270, 684, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4131, 271, 685, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4121, 272, 686, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4111, 273, 687, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4101, 274, 688, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4091, 275, 689, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4081, 276, 690, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4071, 277, 691, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4061, 278, 692, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4051, 279, 693, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4401, 280, 694, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4391, 281, 695, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4381, 282, 696, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4371, 283, 697, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4361, 284, 698, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4351, 285, 699, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4341, 286, 700, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4331, 287, 701, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4281, 288, 702, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4271, 289, 703, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4261, 290, 704, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4251, 291, 705, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4841, 292, 706, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4831, 293, 707, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4821, 294, 708, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4811, 295, 709, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5441, 296, 710, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5431, 297, 711, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5421, 298, 712, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5411, 299, 713, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5401, 300, 714, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5391, 301, 715, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5381, 302, 716, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5371, 303, 717, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5361, 304, 718, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5351, 305, 719, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5341, 306, 720, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5331, 307, 721, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5321, 308, 722, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5311, 309, 723, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5301, 310, 724, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5291, 311, 725, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption601, 312, 726, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption591, 313, 727, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption581, 314, 728, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption571, 315, 729, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption561, 316, 730, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption551, 317, 731, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption545, 318, 732, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5310, 319, 733, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption521, 320, 734, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption511, 321, 735, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption501, 322, 736, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption491, 323, 737, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption801, 324, 738, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption791, 325, 739, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption781, 326, 740, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption771, 327, 741, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption761, 328, 742, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption751, 329, 743, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption741, 330, 744, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption731, 331, 745, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption641, 332, 746, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption631, 333, 747, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption621, 334, 748, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption611, 335, 749, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1121, 336, 750, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1111, 337, 751, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1101, 338, 752, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1091, 339, 753, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption921, 340, 754, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption911, 341, 755, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption901, 342, 756, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption891, 343, 757, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1241, 344, 758, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1231, 345, 759, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1221, 346, 760, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1211, 347, 761, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1161, 348, 762, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1151, 349, 763, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1141, 350, 764, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1131, 351, 765, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1761, 352, 766, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1751, 353, 767, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1741, 354, 768, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1731, 355, 769, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1721, 356, 770, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1711, 357, 771, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1701, 358, 772, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1691, 359, 773, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1361, 360, 774, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1351, 361, 775, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1341, 362, 776, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1331, 363, 777, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2321, 364, 778, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2311, 365, 779, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2301, 366, 780, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2291, 367, 781, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1961, 368, 782, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1951, 369, 783, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1941, 370, 784, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1931, 371, 785, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1881, 372, 786, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1871, 373, 787, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1861, 374, 788, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1851, 375, 789, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1841, 376, 790, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1831, 377, 791, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1821, 378, 792, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption1811, 379, 793, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2401, 380, 794, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2391, 381, 795, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2381, 382, 796, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2371, 383, 797, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2801, 384, 798, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2791, 385, 799, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2781, 386, 800, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2771, 387, 801, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2601, 388, 802, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2591, 389, 803, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2581, 390, 804, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2571, 391, 805, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3361, 392, 806, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3351, 393, 807, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3341, 394, 808, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3331, 395, 809, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3161, 396, 810, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3151, 397, 811, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3141, 398, 812, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3131, 399, 813, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2921, 400, 814, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2911, 401, 815, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2901, 402, 816, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2891, 403, 817, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2881, 404, 818, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2871, 405, 819, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2861, 406, 820, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2851, 407, 821, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption29611, 0, 822, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2831, 409, 823, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2821, 410, 824, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption2811, 411, 825, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3401, 412, 826, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3391, 413, 827, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3381, 414, 828, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3371, 415, 829, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8811, 16, 830, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8711, 17, 831, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8611, 18, 832, MSForms, HTMLOption+

HTMLOption842, 19, 833, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8411, 20, 834, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8311, 21, 835, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8211, 22, 836, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption8111, 23, 837, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption7211, 24, 838, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption7111, 25, 839, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption7011, 26, 840, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption6911, 27, 841, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption6811, 28, 842, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption6711, 29, 843, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption6611, 30, 844, MSForms, HTMLOption,

HTMLOption6511, 31, 845, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption13211, 32, 846, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption13111, 33, 847, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption13011, 34, 848, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption12911, 35, 849, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16811, 36, 850, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16711, 37, 851, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16611, 38, 852, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16511, 39, 853, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16411, 40, 854, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16311, 41, 855, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16211, 42, 856, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption16111, 43, 857, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption15211, 44, 858, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption15111, 45, 859, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption15011, 46, 860, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption14911, 47, 861, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19211, 48, 862, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19111, 49, 863, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19011, 50, 864, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption18911, 51, 865, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption18011, 52, 866, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption17911, 53, 867, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption17811, 54, 868, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption17711, 55, 869, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption21621, 56, 870, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption21521, 57, 871, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption21421, 58, 872, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption21321, 59, 873, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption20421, 60, 874, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption20321, 61, 875, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption20221, 62, 876, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption20121, 63, 877, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption20011, 64, 878, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19911, 65, 879, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19811, 66, 880, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption19711, 67, 881, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption22421, 68, 882, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption22321, 69, 883, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption22221, 70, 884, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption22121, 71, 885, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption24411, 72, 886, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption24311, 73, 887, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption24211, 74, 888, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption24111, 75, 889, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption26811, 76, 890, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption26711, 77, 891, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption26611, 78, 892, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption26511, 79, 893, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption31211, 80, 894, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption31111, 81, 895, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption31011, 82, 896, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30911, 83, 897, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30811, 84, 898, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30711, 85, 899, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30611, 86, 900, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30511, 87, 901, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption30011, 88, 902, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption29911, 89, 903, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption29811, 90, 904, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption29711, 91, 905, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption33211, 92, 906, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption33111, 93, 907, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption33011, 94, 908, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption32911, 95, 909, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption32811, 96, 910, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption32711, 97, 911, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption32611, 98, 912, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption32511, 99, 913, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption32411, 100, 914, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption32311, 101, 915, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption32211, 102, 916, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption32111, 103, 917, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption32011, 104, 918, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption31911, 105, 919, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption31811, 106, 920, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption31711, 107, 921, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4291, 108, 922, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3332, 109, 923, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21001, 110, 924, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption11001, 111, 925, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption8101, 112, 926, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption7101, 113, 927, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption6101, 114, 928, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption5101, 115, 929, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption20101, 116, 930, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption19101, 117, 931, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption18101, 118, 932, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption17101, 119, 933, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption16101, 120, 934, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15101, 121, 935, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14101, 122, 936, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption13101, 123, 937, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12101, 124, 938, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption11101, 125, 939, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10101, 126, 940, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9101, 127, 941, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption24101, 128, 942, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption23101, 129, 943, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption22101, 130, 944, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption21101, 131, 945, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4851, 132, 946, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4711, 133, 947, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4611, 134, 948, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4511, 135, 949, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4411, 136, 950, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4311, 137, 951, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption42101, 138, 952, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption41101, 139, 953, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption4011, 140, 954, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3911, 141, 955, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3811, 142, 956, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3731, 143, 957, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3611, 144, 958, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3511, 145, 959, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption3411, 146, 960, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption33101, 147, 961, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10811, 148, 962, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10711, 149, 963, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10611, 150, 964, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10511, 151, 965, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10411, 152, 966, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10311, 153, 967, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10211, 154, 968, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10111, 155, 969, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption10011, 156, 970, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9911, 157, 971, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9811, 158, 972, MSForms, HTMLOption-

HTMLOption9711, 159, 973, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption96111, 160, 974, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption95111, 161, 975, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption94111, 162, 976, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption93111, 163, 977, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12811, 164, 978, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12711, 165, 979, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12611, 166, 980, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12511, 167, 981, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption12011, 168, 982, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption11911, 169, 983, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption11811, 170, 984, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption11711, 171, 985, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption16011, 172, 986, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15911, 173, 987, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15811, 174, 988, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15711, 175, 989, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15611, 176, 990, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15511, 177, 991, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15411, 178, 992, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption15311, 179, 993, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14811, 180, 994, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14711, 181, 995, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14611, 182, 996, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14511, 183, 997, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14411, 184, 998, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption14311, 185, 999, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption14211, 186, 1000, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption14111, 187, 1001, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption14011, 188, 1002, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13911, 189, 1003, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13811, 190, 1004, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13711, 191, 1005, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption20811, 192, 1006, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption20711, 193, 1007, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption20611, 194, 1008, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption20511, 195, 1009, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption204111, 196, 1010, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption203111, 197, 1011, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption202111, 198, 1012, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption201111, 199, 1013, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22811, 200, 1014, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22711, 201, 1015, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22611, 202, 1016, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22511, 203, 1017, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption224111, 204, 1018, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption223111, 205, 1019, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption222111, 206, 1020, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption221111, 207, 1021, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22011, 208, 1022, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21911, 209, 1023, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21811, 210, 1024, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21711, 211, 1025, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption216111, 212, 1026, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption215111, 213, 1027, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption214111, 214, 1028, MSForms, HTMLOption0

HTMLOption213111, 215, 1029, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21211, 216, 1030, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21111, 217, 1031, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption21011, 218, 1032, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption20911, 219, 1033, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25211, 220, 1034, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25111, 221, 1035, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25011, 222, 1036, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24911, 223, 1037, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24811, 224, 1038, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24711, 225, 1039, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24611, 226, 1040, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24511, 227, 1041, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23611, 228, 1042, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23511, 229, 1043, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23411, 230, 1044, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23311, 231, 1045, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27611, 232, 1046, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27511, 233, 1047, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27411, 234, 1048, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27311, 235, 1049, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27211, 236, 1050, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27111, 237, 1051, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27011, 238, 1052, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26911, 239, 1053, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26411, 240, 1054, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26311, 241, 1055, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26211, 242, 1056, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26111, 243, 1057, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25611, 244, 1058, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25511, 245, 1059, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25411, 246, 1060, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25311, 247, 1061, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption30411, 248, 1062, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption30311, 249, 1063, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption30211, 250, 1064, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption30111, 251, 1065, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption37211, 252, 1066, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption37111, 253, 1067, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption37011, 254, 1068, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption36911, 255, 1069, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption36811, 256, 1070, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption36711, 257, 1071, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption36611, 258, 1072, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption36511, 259, 1073, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42411, 260, 1074, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42311, 261, 1075, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42211, 262, 1076, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42111, 263, 1077, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42011, 264, 1078, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41911, 265, 1079, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41811, 266, 1080, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41711, 267, 1081, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41611, 268, 1082, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41511, 269, 1083, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41411, 270, 1084, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41311, 271, 1085, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41211, 272, 1086, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41111, 273, 1087, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption41011, 274, 1088, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption40911, 275, 1089, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption40811, 276, 1090, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption40711, 277, 1091, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption40611, 278, 1092, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption40511, 279, 1093, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption44011, 280, 1094, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43911, 281, 1095, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43811, 282, 1096, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43711, 283, 1097, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43611, 284, 1098, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption435

11, 285, 1099, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43411, 286, 1100, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption43311, 287, 1101, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42811, 288, 1102, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42711, 289, 1103, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42611, 290, 1104, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption42511, 291, 1105, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption48411, 292, 1106, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption48311, 293, 1107, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption48211, 294, 1108, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption48111, 295, 1109, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption54411, 296, 1110, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption54311, 297, 1111, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption54211, 298, 1112, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption54111, 299, 1113, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption54011, 300, 1114, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53911, 301, 1115, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53811, 302, 1116, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53711, 303, 1117, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53611, 304, 1118, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53511, 305, 1119, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53411, 306, 1120, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53311, 307, 1121, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53211, 308, 1122, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53111, 309, 1123, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53011, 310, 1124, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption52911, 311, 1125, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption6011, 312, 1126, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5911, 313, 1127, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5811, 314, 1128, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5711, 315, 1129, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5611, 316, 1130, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5511, 317, 1131, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5451, 318, 1132, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption53101, 319, 1133, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5211, 320, 1134, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5111, 321, 1135, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption5011, 322, 1136, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption4911, 323, 1137, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption8011, 324, 1138, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7911, 325, 1139, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7811, 326, 1140, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7711, 327, 1141, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7611, 328, 1142, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7511, 329, 1143, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7411, 330, 1144, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption7311, 331, 1145, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption6411, 332, 1146, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption6311, 333, 1147, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption6211, 334, 1148, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption6111, 335, 1149, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11211, 336, 1150, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11111, 337, 1151, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11011, 338, 1152, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption10911, 339, 1153, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption9211, 340, 1154, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption9111, 341, 1155, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption9011, 342, 1156, MSForms, HTMLOption.

HTMLOption8911, 343, 1157, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption12411, 344, 1158, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption12311, 345, 1159, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption12211, 346, 1160, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption12111, 347, 1161, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11611, 348, 1162, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11511, 349, 1163, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11411, 350, 1164, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption11311, 351, 1165, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17611, 352, 1166, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17511, 353, 1167, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17411, 354, 1168, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17311, 355, 1169, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17211, 356, 1170, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17111, 357, 1171, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption17011, 358, 1172, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption16911, 359, 1173, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13611, 360, 1174, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13511, 361, 1175, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13411, 362, 1176, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption13311, 363, 1177, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23211, 364, 1178, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23111, 365, 1179, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23011, 366, 1180, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption22911, 367, 1181, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption19611, 368, 1182, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption19511, 369, 1183, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption19411, 370, 1184, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption19311, 371, 1185, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18811, 372, 1186, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18711, 373, 1187, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18611, 374, 1188, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18511, 375, 1189, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18411, 376, 1190, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18311, 377, 1191, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18211, 378, 1192, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption18111, 379, 1193, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption24011, 380, 1194, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23911, 381, 1195, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23811, 382, 1196, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption23711, 383, 1197, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption28011, 384, 1198, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27911, 385, 1199, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27811, 386, 1200, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption27711, 387, 1201, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption26011, 388, 1202, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25911, 389, 1203, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25811, 390, 1204, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption25711, 391, 1205, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption33611, 392, 1206, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption33511, 393, 1207, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption33411, 394, 1208, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption33311, 395, 1209, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption31611, 396, 1210, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption31511, 397, 1211, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption31411, 398, 1212, MSForms, HTMLOption/

HTMLOption31311, 399, 1213, MSForms, HTMLOption

(1Normal.ThisDocument

(1Normal.ThisDocument

*\R8005*#81ß

*\R8005*#81ß

Attribut

e VB_Nam

e = "Thi

sDocumen

1Normal

VGlobal!

Pre decla

Tru

BExp

lateDeri

$Custom

iz„C1Cont

Option25ˆ, 0

C6`)^2

Ta

on"

Att

ribute V

B_Contro

l = "HTM

[email protected], 56

SForms, {

|$ˆ8

7"1, 6

2@ซ6xฌ24มD@ซZ6yฌ4มD@ซ6yฌ4]ภD7@ฌม

D4`"7O@

M U7?V๖ฮ30€

8o Va

U8?Vv"2a๑ž8 Ua

VB_Contr

ol = "HT

MLOption€12, 115

MSForms,

€"

Att€ribute

A,6O,—๏'๏'ใ'1`

= "HTMLO

ption158 , 173

MS€Forms,

"

Attri

bute VB_

Control 5

22q5P:q

n22q5|20,B

20p(?B

5q5bYA

6r#1(2@

HTMLOpti

on"

Att

ribute V

B_Contro l = "

[email protected], 231

SForms, ฝ.Œ3

#s#2z9

+5ก>

2Eณ@5, 288

SForms,

HTMLOpti

on"

Att

ribute V

B_Contro l = "

42Z6

5#53๛BjA}9

, 346, M

SForms,

HTMLOpti

on"

Att

ribute V

B_Contro l = "

11q

Q,^8_,/ค/คrฆ2!w38Q,A

}Q,8_,O

O

C

rw8

a09A,A

A,9O,ฯO,O,C,

039A,A

#40_,g

= "HTMLO

ption251 01, 1

4, MSFor

Attribut

e VB_Con trol

@0, 4058Ž7

F68F812จ, 8

E77E1dd15€C40€%ถ93‚i

[email protected]

3ภ|41yฑ9–5A#

[email protected]นF, BF๘

3

WมWธฐ€[email protected]?Xำ

!X,

, "42

W

"Azl42

W

`"[email protected]

4ณ493ก

on๖6q4แ<4ม=_

21#!=44?+o

B#1=45

Q#A=4!

'ฟ'ฟ'on16b#`

45?,O

O

D

ั8๙q=45O,o

>45_,o

Q,yก=45_,฿

15ม=46_,o

415ม=4q(/

LOption1€921, 48

62, MSFo

rms, HTM

ibute VB

_Control

= "

H191U

F48F89

84659F

F

Aฑ7xฑ20A#6AฑR7xฑ[email protected]ฑ202

5Ak4b7xฑ201ม

20aj6กX7

X๘aj{47ฟXุ

=4ม5๏'nฏ€1ฏ€n26!Kม=49฿_,1‡o

=49_,o

Oyม=49_,o

=49_,o

=49_,o

q#ม=49_,o

q#ม=50_,o

oฬn3rjม=50_,฿

50?_,o

=50?_,o

3315ม=50_,o

15ม=50_,o

=50_,o

_,_,_,P,2๛15ม=5Qxo

15ม=51_,O

O

D

ๅ1|1ั=51o,

q,1๑=51,/

, 21!>51ฟ,s

Attribu

te VB_Co

ntrol =

"HTMLOpt

ion3181,

106, 52

0, MSForms,

ˆ"

"Ž:7

[email protected]ธฒ~1Dkม

A

5ร5|5V3

Y6†1ใ52aY3

5มY4`6฿#ำ#ๆ2ร5!}54฿Y๗

6@=1ม|l54

n4'1A>5^5Ÿ,o

1=1>5q O

O

/on๖4”#‘,5Ÿ,๏

9’Ga>5$ว๏,๏,๏,on9

,a>57฿,฿

ontrol =

"HTMLOp

tion9311

, 163, 5

77, MSFo rms,

ˆ"

Attribu€te VB_C

G809G5

#

5822ธG19

#

j5ยG7มณ8๙ณB{1j7มณ8๙ณ5รGมณ8U๙ณ5ยณ7มณ9๙ณ5ŸโYA}"%,๔}54แPš7แY9Y๗†53โ

5yA}59

Y

A}"ˆY๔Y4โA}l60

Y

2ข2แ>61?-/

;61_?-

1$2แ>6พ1?-

1$2แ>|61?-

2$2๙๑>61O-

?$?$_ฝPon222$2

?6~2_-

rด2๙!?62?-

2-662?-

S-!?62_-/

(2!?63

O-

6Q‘o?-?-?-0-12-

?6^3?-

?63?-t3ณ

ion"

At

tribute

VB_Contr

ol = "HT MLOpt

21, 220,

634, MS€Forms,

D$Ž1

68G49ี‚#3#7

#8‚#

5A}<65

Y

5โkyA}65

Y

,ร,,on41๒,ก>68

,

HTMLOpt

ion"

At

tribute

[email protected] = "

4

071, 277

$MSF orms,/Ž6

G2, 7G5

G38G40

#8*0#4ธ#3Š281

I‚|28€F70๙ณ2Sรk€F70๙

2

k9i€F70๙ณ2โ5Z7V0Y๗†8โ59@#7.0Y๘

59@#70+Y๘

2แ>9@#70

s3A}71

Y

r3A}71

Y

}3A}\71Y๘

on5ส3๑,3ก>72

,

S†B‰53๑,3

>7ฟ

5q>72ฯ,o

5a>72ฟ,o

5Q>73ฏ,o

71-Ÿ,WŸ,Ÿ,,4`

31>7^3

,

>73o,o

4๓b,๑=73o,o

B5ั=74o,o

B52a,!^o,o,1o,on7B5ั=74?o,฿

B5ั=74?_,o

Attribu

te VB_Co

ntrol =

"HTMLOpt

ion621,

334, 748

, MSFormHs,

„"

!Œ1•

7#c€L5k110‚k€

7d52ธG09‚#

5k9BG4

$7.5€lถ

G4ภ[email protected]

kมฒ6๙ฒ2[Ckมฒ6@&๖G1

3

Y6†115{โ#aY6

YA}<77

Y

Cn18๒>ก>79?,

"

Attri

bute VB_

Control

= "HTMLO

ption257 1, 39

5, MSFor0ms,

ˆ"Ž33

2, 806U9Ž5

29’[email protected]

F81

40มณ1๘ณค28ึ40มณ1๘ณX288ยGมณ1๘ณ2ส8แ}4A}81€6,•

8แY4A}82Yๅ๗8แY40แY!@

Y4!}82

Y

Yy!}82

Y

3"b4!}8.2฿Y๗

n841

y1>83Ÿ,o

83o,7o

83?_,o

83oO,o

7A,1‚O,n

#n6{๒‰ม=8q(o

oฬn6"5ฑ=84_,O

ฯO

C

โaฑ=84_,o

=84_,go

13‚#ม=8~4o,

r†O(O(O(on16๓ใ# 

t

BYQ>85๏,

RYa>85

,

te VB_Co

ntrol =

"HTMLOpt

ion19211

, 48, 86

2, MSFor

ms,

ˆ"

€Attribu

G48G89

2162ภX5€Fl87

7๘ณ2*0ย#6มณ7๘ณ20%ย#6€F87๘

20f2แ

19โkyA}87Y๘

~1ั>|91/-

"-1๙แ>91?-

1๑>91O-t@ณ

ion"

At

tribute

VB_Contr

ol = "HT MLOpt

911, 105

, 919, M

SForms, +

F$8

5‘4T29‚l8#28H3

923กท#2100

h9247$1

CZมด3€mu61…[email protected]

6

1„6A~\93

Z

vQ?<94o-a/

n4ๆ6‚zA?94_-

$1-5?-7

?95o/-

DQyั>96oZ

CH๑>96/-

2r?!?96

s-A?97

c-A?97o-_

TMLOptio

n95111,

975,

MSForms,

tribute

[email protected] = "

H9

2, 976U83

H77H1T28

9799$6

120C$™€G98

n6

Cm7€G\98

n7

Cm7Aถ8ฉxถ16รH7Aถ8xถT15รH7Aถ8yถ5kฤHAถ8yถ5d$![83?[ถ

#[7![9?[

@d7![9?[

P7๐(1๑[email protected]

2%20r.>1

3%2~00

?%?%_สoHn223%20@

1|02Ÿ._ _ T 3%2๚0’.2เ%_ _ _ Q ๗๒\เJ๑

2.O O C ๙cธ200

s.bt02

LOption"

Attrib

ute VB_C

ontrol = "HTM

, 217,

1031, MS€Forms,

H‰$’01

R28I09

I3M8I5

o

n20‚$4น$ƒ“2

q€“5น$ƒ“V2€€$6ธ$4ƒ“2O€€$€เถ48B\2๏@H@

@H104@pw

3ฤ$ยธ4๙ธ3ฤ$ยธR4๙ธ34B73ยธ4ู๙ธ33# b\4

\8 ใ$z3b\4

\7 5ใn?Q@

304 2.6?.Ÿ

4 2.~6?.Ÿ

[email protected]06?.Ÿ

52.7?.

52.7?.

@52.7?.ฏ

@52.7?.gŸ

[email protected]07?.Ÿ

13x62.7?.ฏŸ

3.62.8?.ฏŸ

3.62.8?.ฏŸ

3.62.8?.ฏŸ

3.62.8?.

[email protected]?.Ÿ

trol = "

HTMLOpti

on41211,

272, 10

86, MSFo rms,

"

Attribu

te VB_Coชn

I88I09

I99I8ƒ$€ะ1090

$7ƒ$€

z4ร[email protected]@

3}ร[email protected]@

\w33ณ# a\10

\7 2d7ya\10

\8 d7a\10

\8 ec79a\10

\7 8ๅc79a\10

\8 c7r9a\10

\8 cห9?a\

vห€@@$29ฯa\

? 5 54ไ$ $็เี

54ไ$b\ม]ณ“3็54ไ$b\1

n5s\3Q@

\? ? 4 2.

[email protected]?.Ÿ

8฿

฿

M฿กoะ

2.302.2

, 3๚0r\2?.Ÿ

oRoRQoRon7ร62ข-4_ฏ-

ms, HTML

Option"

Attribu

te VB_Co

ntrol =

"

7611,

328, 114

2, MSForU15

58ทX109C

Bท5xท9uƒI4Bท5x

n4ย[5฿[8 ๕#n4

[5[8

7โ[ฎ6[8 ใ[4โ[6เ7S[s

11ƒ

4

[6ซ

[w

\8 c75"\6?\7 „!€`

\8 ไ$b\6?.ฟ

S

173.52.7??.Ÿ

[email protected]

7?.Ÿ

23๓$62.7?.Ÿ

[email protected] ?.

$62.8?.Ÿ

@[email protected]_?.Ÿ

@72.9ฯ?.

24ณ@Q@฿0 ?.

= "HTMLO

ption237

11, 383,

1197, M

SForms,

ibute VB

_ControlR

I2009Ic„

120

6ื„“€€$2ธI5„“€ื€$€เถI5ร[email protected]@

336ย[email protected]@

?.s31ไ$b\f1

HTMLOption307๗|

HTMLOption308๘|

HTMLOption309๙|

HTMLOption310

HTMLOption311

HTMLOption312

HTMLOption297๋x

HTMLOption298์x

HTMLOption299ํx

HTMLOption300๐|

HTMLOption325?}

HTMLOption326@}

HTMLOption327A}

HTMLOption328B}

HTMLOption329C}

HTMLOption330_}

HTMLOption331`}

HTMLOption332a}

HTMLOption317

HTMLOption318

HTMLOption319

HTMLOption320:}

HTMLOption321;}

HTMLOption322<}

HTMLOption323=}

HTMLOption324>}

HTMLOption1ˆ

HTMLOption2‰

HTMLOption3Š

HTMLOption4‹

HTMLOption5Œ

HTMLOption6

HTMLOption7Ž

HTMLOption8

HTMLOption9

HTMLOption10ฌ-

HTMLOption11ญ-

HTMLOption12ฎ-

HTMLOption13ฏ-

HTMLOption14ฐ-

HTMLOption15ฑ-

HTMLOption16ฒ-

HTMLOption17ณ-

HTMLOption18ด-

HTMLOption19ต-

HTMLOption20ั-

HTMLOption21า-

HTMLOption22ำ-

HTMLOption23ิ-

HTMLOption24ี-

HTMLOption33๙-

HTMLOption34๚-

HTMLOption35๛-

HTMLOption36-

HTMLOption37-

HTMLOption38-

HTMLOption39-

HTMLOption40

HTMLOption41

HTMLOption42

HTMLOption43

HTMLOption44

HTMLOption45 .

HTMLOption46!.

HTMLOption47".

HTMLOption48#.

HTMLOption931v

HTMLOption941›

HTMLOption951ภ

HTMLOption961ๅ

HTMLOption97.

HTMLOption98.

HTMLOption99.

HTMLOption100>r

HTMLOption101?r

[email protected]

HTMLOption103Ar

HTMLOption104Br

HTMLOption105Cr

HTMLOption106Dr

HTMLOption107Er

HTMLOption108Fr

HTMLOption125r

HTMLOption126Žr

HTMLOption127r

HTMLOption128r

HTMLOption117jr

HTMLOption118kr

HTMLOption119lr

HTMLOption120ˆr

HTMLOption153๚r

HTMLOption154๛r

HTMLOption155r

HTMLOption156r

HTMLOption157r

HTMLOption158r

HTMLOption159

HTMLOption160

HTMLOption141ำr

HTMLOption142ิr

HTMLOption143ีr

HTMLOption144ึr

HTMLOption145ืr

HTMLOption146ุr

HTMLOption147ูr

HTMLOption148ฺr

HTMLOption137ดr

HTMLOption138ตr

HTMLOption139ถr

HTMLOption140าr

HTMLOption2011XU

HTMLOption2021}U

HTMLOption2031ขU

HTMLOption2041วU

HTMLOption205œw

HTMLOption206w

HTMLOption207žw

HTMLOption208Ÿw

HTMLOption225ๆw

HTMLOption226็w

HTMLOption227่w

HTMLOption228้w

HTMLOption2211

`

HTMLOption2221/`

HTMLOption2231T`

HTMLOption2241y`

HTMLOption217รw

HTMLOption218ฤw

HTMLOption219ลw

HTMLOption220แw

HTMLOption209 w

HTMLOption210ผw

HTMLOption211ฝw

HTMLOption212พw

HTMLOption2131๛Z

HTMLOption2141 [

HTMLOption2151E[

HTMLOption2161j[

HTMLOption2450x

HTMLOption2461x

HTMLOption2472x

HTMLOption2483x

HTMLOption2494x

HTMLOption250Px

HTMLOption251Qx

HTMLOption252Rx

HTMLOption233 x

HTMLOption234

x

HTMLOption235

HTMLOption236

HTMLOption269~x

HTMLOption270šx

HTMLOption271›x

HTMLOption272œx

HTMLOption273x

HTMLOption274žx

HTMLOption275Ÿx

HTMLOption276 x

HTMLOption261vx

HTMLOption262wx

HTMLOption263xx

HTMLOption264yx

HTMLOption253Sx

HTMLOptฬam

*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications

*\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.1#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSWORD9.OLB#Microsoft Word 9.0 Object Library

*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\stdole2.tlb#OLE Automation

*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\stdole2.tlb#OLE Automation

*\CNormal

*\CNormal

*\CNormalÂ㣚䄉

*\CNormal㣂䇚

*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.1#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO9.DLL#Microsoft Office 9.0 Object Library

*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library

*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library

*\G{291615A8-8C38-11D8-9C16-008048266F82}#2.0#0#C:\WINDOWS\TEMP\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library

*\G{291615A8-8C38-11D8-9C16-008048266F82}#2.0#0#C:\WINDOWS\TEMP\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library

ThisDocument

ThisDocument

9441e9d9feÿ3ȘThisDocumentÿᅴഀ

Project1

stdole

`

Project-ฎ

ThisDocument<ž

_Evaluate

Normal

Office

Documentjำ

MSFormsC

HTMLOption25ึ-

HTMLOption26ื-

HTMLOption27ุ-

HTMLOption28ู-

HTMLOption29ฺ-

HTMLOption30๖-

HTMLOption31๗-

HTMLOption32๘-

HTMLOption93ื.

HTMLOption94ุ.

HTMLOption95ู.

HTMLOption96ฺ.

HTMLOption85ด.

HTMLOption86ต.

HTMLOption87ถ.

HTMLOption88ท.

HTMLOption81ฐ.

HTMLOption82ฑ.

HTMLOption83ฒ.

HTMLOption84ณ.

HTMLOption65j.

HTMLOption66k.

HTMLOption67l.

HTMLOption68m.

HTMLOption69n.

HTMLOption70Š.

HTMLOption71‹.

HTMLOption72Œ.

HTMLOption129‘r

HTMLOption130ญr

HTMLOption131ฎr

HTMLOption132ฏr

HTMLOption165!s

HTMLOption166"s

HTMLOption167#s

HTMLOption168$s

HTMLOption161

HTMLOption162

HTMLOption163

HTMLOption164 s

HTMLOption149r

HTMLOption150๗r

HTMLOption151๘r

HTMLOption152๙r

HTMLOption189os

HTMLOption190‹s

HTMLOption191Œs

HTMLOption192s

HTMLOption177Hs

HTMLOption178Is

HTMLOption179Js

HTMLOption180fs

HTMLOption213ฟw

HTMLOption214ภw

HTMLOption215มw

HTMLOption216ยw

HTMLOption197’s

HTMLOption198“s

HTMLOption199”s

HTMLOption200—w

HTMLOption201˜w

HTMLOption202™w

HTMLOption203šw

HTMLOption204›w

HTMLOption221โw

HTMLOption222ใw

HTMLOption223ไw

HTMLOption224ๅw

HTMLOption241,x

HTMLOption242-x

HTMLOption243.x

HTMLOption244/x

HTMLOption265zx

HTMLOption266{x

HTMLOption267|x

HTMLOption268}x

HTMLOption305๕|

HTMLOption3ion254Tx

HTMLOption255Ux

HTMLOption256Vx

HTMLOption301๑|

HTMLOption302๒|

HTMLOption303๓|

HTMLOption304๔|

HTMLOption293็x

HTMLOption294่x

HTMLOption295้x

HTMLOption296๊x

HTMLOption365ำ}

HTMLOption366ิ}

HTMLOption367ี}

HTMLOption368ึ}

HTMLOption369ื}

HTMLOption370๓}

HTMLOption371๔}

HTMLOption372๕}

HTMLOption405N‚

HTMLOption406O‚

HTMLOption407P‚

HTMLOption408Q‚

HTMLOption409R‚

HTMLOption410n‚

HTMLOption411o‚

HTMLOption412p‚

HTMLOption413q‚

HTMLOption414r‚

HTMLOption415s‚

HTMLOption416t‚

HTMLOption417u‚

HTMLOption418v‚

HTMLOption419w‚

HTMLOption420“‚

HTMLOption421”‚

HTMLOption422•‚

HTMLOption423–‚

HTMLOption424—‚

HTMLOption433ป‚

HTMLOption434ผ‚

HTMLOption435ฝ‚

HTMLOption436พ‚

HTMLOption437ฟ‚

HTMLOption438ภ‚

HTMLOption439ม‚

HTMLOption440‚

HTMLOption425˜‚

HTMLOption426™‚

HTMLOption427š‚

HTMLOption428›‚

HTMLOption481rƒ

HTMLOption482sƒ

HTMLOption483tƒ

HTMLOption484uƒ

HTMLOption537

HTMLOption538

HTMLOption539

HTMLOption5406ˆ

HTMLOption5417ˆ

HTMLOption5428ˆ

HTMLOption5439ˆ

HTMLOption544:ˆ

HTMLOption533

HTMLOption534

HTMLOption535

HTMLOption536

HTMLOption529๕‡

HTMLOption530

HTMLOption531

HTMLOption532

HTMLOption49$.

HTMLOption50@.

HTMLOption51A.

HTMLOption52B.

HTMLOption53C.

HTMLOption54D.

HTMLOption55E.

HTMLOption56F.

HTMLOption57G.

HTMLOption58H.

HTMLOption59I.

HTMLOption60e.

HTMLOption61f.

HTMLOption62g.

HTMLOption63h.

HTMLOption64i.

HTMLOption73.

HTMLOption74Ž.

HTMLOption75.

HTMLOption76.

HTMLOption77‘.

HTMLOption78’.

HTMLOption79“.

HTMLOption80ฏ.

HTMLOption89ธ.

HTMLOption90ิ.

HTMLOption91ี.

HTMLOption92ึ.

HTMLOption109Gr

HTMLOption110cr

HTMLOption111dr

HTMLOption112er

HTMLOption113fr

HTMLOption114gr

HTMLOption115hr

HTMLOption116ir

HTMLOption121‰r

HTMLOption122Šr

HTMLOption123‹r

HTMLOption124Œr

HTMLOption133ฐr

HTMLOption134ฑr

HTMLOption135ฒr

HTMLOption136ณr

HTMLOption169%s

HTMLOption170As

HTMLOption171Bs

HTMLOption172Cs

HTMLOption173Ds

HTMLOption174Es

HTMLOption175Fs

HTMLOption176Gs

HTMLOption181gs

HTMLOption182hs

HTMLOption183is

HTMLOption184js

HTMLOption185ks

HTMLOption186ls

HTMLOption187ms

HTMLOption188ns

HTMLOption193Žs

HTMLOption194s

HTMLOption195s

HTMLOption196‘s

HTMLOption229๊w

HTMLOption230

HTMLOption231

x

HTMLOption232

HTMLOption237

x

HTMLOption238

HTMLOption239

HTMLOption240+x

HTMLOption257Wx

HTMLOption258Xx

HTMLOption259Yx

HTMLOption260ux

HTMLOption277กx

HTMLOption278ขx

HTMLOption279ฃx

HTMLOption280ฟx

HTMLOption281ภx

HTMLOption282มx

HTMLOption283ยx

HTMLOption284รx

HTMLOption285ฤx

HTMLOption286ลx

HTMLOption287ฦx

HTMLOption288วx

HTMLOption289ศx

HTMLOption290ไx

HTMLOption291ๅx

HTMLOption292ๆx

HTMLOption313

HTMLOption314

HTMLOption315

HTMLOption316

HTMLOption333b}

HTMLOption334c}

HTMLOption335d}

HTMLOption336e}

HTMLOption337f}

HTMLOption338g}

HTMLOption339h}

HTMLOption340„}

HTMLOption29612†

HTMLOption2951

HTMLOption2941่…

HTMLOption2931ร…

HTMLOption3210ง%

HTMLOption3110N

HTMLOption3010๕

HTMLOption2910x…

HTMLOption2710ฦz

HTMLOption2610mu

HTMLOption2510

HTMLOption962ๆ

HTMLOption952ม

HTMLOption942œ

HTMLOption932w

HTMLOption881ึ˜

HTMLOption871ฑ˜

HTMLOption861Œ˜

HTMLOption851g˜

HTMLOption841B˜

HTMLOption831

HTMLOption821๘—

HTMLOption811ำ—

HTMLOption721Ÿ’

HTMLOption711z’

HTMLOption701U’

HTMLOption691IŽ

HTMLOption681$Ž

HTMLOption671

HTMLOption661ฺ

HTMLOption651ต

HTMLOption1321๊Ÿ

HTMLOption1311ลŸ

HTMLOption1301 Ÿ

HTMLOption1291”›

HTMLOption1681ำฐ

HTMLOption1671ฎฐ

HTMLOption1661‰ฐ

HTMLOption1651dฐ

HTMLOption1641?ฐ

HTMLOption1631

HTMLOption1621๕ฏ

HTMLOption1611ะฏ

HTMLOption1521œช

HTMLOption1511wช

HTMLOption1501Rช

HTMLOption1491Fฆ

HTMLOption1921

HTMLOption1911ฟ

HTMLOption1901ถฟ

HTMLOption1891ชป

HTMLOption1801]บ

HTMLOption1791Qถ

HTMLOption1781,ถ

HTMLOption1771

HTMLOption2162k[

HTMLOption2152F[

HTMLOption2142![

HTMLOption2132Z

HTMLOption2042ศU

HTMLOption2032ฃU

HTMLOption2022~U

HTMLOption2012YU

HTMLOption20013U

HTMLOption1991

HTMLOption1981ภ

HTMLOption1971นภ

HTMLOption2242z`

HTMLOption2232U`

HTMLOption22220`

HTMLOption2212

HTMLOption2441+k

HTMLOption2431

HTMLOption2421แj

HTMLOption2411ผj

HTMLOption2681qv

HTMLOption2671Lv

HTMLOption2661'v

HTMLOption2651

HTMLOption3121t

HTMLOption3111O

HTMLOption3101*

HTMLOption3091

HTMLOption3081๙

HTMLOption3071ิ

HTMLOption3061ฏ

HTMLOption3051Š

HTMLOption3001ั

HTMLOption2991ก†

HTMLOption2981|†

HTMLOption2971W†

HTMLOption3321&+

HTMLOption3311

HTMLOption3301*

HTMLOption3291ะ&

HTMLOption3281ซ&

HTMLOption3271†&

HTMLOption3261a&

HTMLOption3251<&

HTMLOption3241

HTMLOption3231๒%

HTMLOption3221อ%

HTMLOption3211จ%

HTMLOption3201ƒ%

HTMLOption3191w!

HTMLOption3181R!

HTMLOption3171-!

HTMLOption429œ‚

HTMLOption2100‹Z

HTMLOption1100ํ”

HTMLOption810า—

HTMLOption710y’

HTMLOption610 

HTMLOption510ว‡

HTMLOption2010WU

HTMLOption1910ฺฟ

HTMLOption1810บ

HTMLOption1710(ต

HTMLOption1610ฯฏ

HTMLOption1510vช

HTMLOption1410

HTMLOption1310ฤŸ

HTMLOption1210kš

HTMLOption1110

HTMLOption1010น

HTMLOption910+

HTMLOption2410ปj

HTMLOption2310be

HTMLOption2210 `

HTMLOption2110ฐZ

HTMLOption485vƒ

HTMLOption471Mƒ

HTMLOption461(ƒ

HTMLOption451

HTMLOption441‚

HTMLOption431น‚

HTMLOption4210„๋

HTMLOption4110+ๆ

HTMLOption401J‚

HTMLOption391>~

HTMLOption381

HTMLOption373๖}

HTMLOption361ฯ}

HTMLOption351ช}

HTMLOption341…}

HTMLOption3310

HTMLOption1081ฝ

HTMLOption1071˜

HTMLOption1061s

HTMLOption1051N

HTMLOption1041)

HTMLOption1031

HTMLOption1021฿

HTMLOption1011บ

HTMLOption1001•

HTMLOption991Tž

HTMLOption981/ž

HTMLOption971

ž

HTMLOption9611>

HTMLOption9511ๅื

HTMLOption9411Œา

HTMLOption93113อ

HTMLOption1281o›

HTMLOption1271J›

HTMLOption1261%›

HTMLOption1251

HTMLOption1201Gš

HTMLOption1191;–

HTMLOption1181

HTMLOption1171๑•

HTMLOption1601ซฏ

HTMLOption1591Ÿซ

HTMLOption1581zซ

HTMLOption1571Uซ

HTMLOption15610ซ

HTMLOption1551

HTMLOption1541ๆช

HTMLOption1531มช

HTMLOption1481!ฆ

HTMLOption1471ฅ

HTMLOption1461ืฅ

HTMLOption1451ฒฅ

HTMLOption1441ฅ

HTMLOption1431hฅ

HTMLOption1421Cฅ

HTMLOption1411

HTMLOption1401๙ค

HTMLOption1391ํ 

HTMLOption1381ศ 

HTMLOption1371ฃ 

HTMLOption2081[V

HTMLOption20716V

HTMLOption2061

HTMLOption2051์U

HTMLOption20411f๏

HTMLOption20311

HTMLOption20211ดไ

HTMLOption20111[฿

HTMLOption2281

a

HTMLOption2271่`

HTMLOption2261ร`

HTMLOption2251ž`

HTMLOption22411ขz

HTMLOption22311Iu

HTMLOption22211๐o

HTMLOption22111—j

HTMLOption2201ๅ_

HTMLOption2191ู[

HTMLOption2181ด[

HTMLOption2171[

HTMLOption21611ถฟ

HTMLOption21511]บ

HTMLOption21411

HTMLOption21311ซฏ

HTMLOption2121ึZ

HTMLOption2111ฑZ

HTMLOption2101ŒZ

HTMLOption2091€V

HTMLOption2521:p

HTMLOption2511

HTMLOption2501๐o

HTMLOption2491ไk

HTMLOption2481ฟk

HTMLOption2471šk

HTMLOption2461uk

HTMLOption2451Pk

HTMLOption2361

HTMLOption2351๗e

HTMLOption2341าe

HTMLOption2331ญe

HTMLOption2761€{

HTMLOption2751[{

HTMLOption27416{

HTMLOption2731

HTMLOption2721์z

HTMLOption2711วz

HTMLOption2701ขz

HTMLOption2691–v

HTMLOption2641u

HTMLOption2631ธu

HTMLOption2621“u

HTMLOption2611nu

HTMLOption2561ฮp

HTMLOption2551ฉp

HTMLOption2541„p

HTMLOption2531_p

HTMLOption3041e

HTMLOption3031@

HTMLOption3021

HTMLOption3011๖

HTMLOption3721Š@

HTMLOption3711e@

HTMLOption3701@@

HTMLOption36914<

HTMLOption3681

HTMLOption3671๊;

HTMLOption3661ล;

HTMLOption3651 ;

HTMLOption4241๔๋

HTMLOption4231ฯ๋

HTMLOption4221ช๋

HTMLOption4211…๋

HTMLOption4201`๋

HTMLOption4191T็

HTMLOption4181/็

HTMLOption4171

HTMLOption4161ๅๆ

HTMLOption4151ภๆ

HTMLOption4141›ๆ

HTMLOption4131vๆ

HTMLOption4121Qๆ

HTMLOption4111,ๆ

HTMLOption4101

HTMLOption4091๛แ

HTMLOption4081ึแ

HTMLOption4071ฑแ

HTMLOption4061Œแ

HTMLOption4051gแ

HTMLOption4401

HTMLOption4391

HTMLOption4381แ๑

HTMLOption4371ผ๑

HTMLOption4361—๑

HTMLOption4351r๑

HTMLOption4341M๑

HTMLOption4331(๑

HTMLOption4281ˆ์

HTMLOption4271c์

HTMLOption4261>์

HTMLOption4251

HTMLOption4841ห

HTMLOption4831ฆ

HTMLOption4821

HTMLOption4811\

HTMLOption5441Dผ

HTMLOption5431

HTMLOption5421๚ป

HTMLOption5411ีป

HTMLOption5401ฐป

HTMLOption5391คท

HTMLOption5381

HTMLOption5371Zท

HTMLOption53615ท

HTMLOption5351

HTMLOption5341๋ถ

HTMLOption5331ฦถ

HTMLOption5321กถ

HTMLOption5311|ถ

HTMLOption5301Wถ

HTMLOption5291Kฒ

HTMLOption601Œ

HTMLOption591๐ˆ

HTMLOption581หˆ

HTMLOption571ฆˆ

HTMLOption561ˆ

HTMLOption551\ˆ

HTMLOption545;ˆ

HTMLOption5310{ถ

HTMLOption521ํ‡

HTMLOption511ศ‡

HTMLOption501ฃ‡

HTMLOption491—ƒ

HTMLOption801ฎ—

HTMLOption791ข“

HTMLOption781}“

HTMLOption771X“

HTMLOption7613“

HTMLOption751

HTMLOption741้’

HTMLOption731ฤ’

HTMLOption641

HTMLOption631k

HTMLOption621F

HTMLOption611!

HTMLOption11218•

HTMLOption1111

HTMLOption1101๎”

HTMLOption1091โ

HTMLOption921Q

HTMLOption911,

HTMLOption901



HTMLOption891๛˜

HTMLOption1241š

HTMLOption1231ถš

HTMLOption1221‘š

HTMLOption1211lš

HTMLOption1161ฬ•

HTMLOption1151ง•

HTMLOption1141‚•

HTMLOption1131]•

HTMLOption1761โต

HTMLOption1751ฝต

HTMLOption1741˜ต

HTMLOption1731sต

HTMLOption1721Nต

HTMLOption1711)ต

HTMLOption1701

HTMLOption1691๘ฐ

HTMLOption1361~ 

HTMLOption1351Y 

HTMLOption13414 

HTMLOption1331

HTMLOption2321ˆe

HTMLOption2311ce

HTMLOption2301>e

HTMLOption22912a

HTMLOption1961”ภ

HTMLOption1951oภ

HTMLOption1941Jภ

HTMLOption1931%ภ

HTMLOption1881…ป

HTMLOption1871`ป

HTMLOption1861;ป

HTMLOption1851

HTMLOption1841๑บ

HTMLOption1831ฬบ

HTMLOption1821งบ

HTMLOption1811‚บ

HTMLOption2401—j

HTMLOption2391‹f

HTMLOption2381ff

HTMLOption2371Af

HTMLOption2801๛

HTMLOption2791๏{

HTMLOption2781ส{

HTMLOption2771ฅ{

HTMLOption2601Iu

HTMLOption2591=q

HTMLOption2581

HTMLOption2571๓p

HTMLOption3361บ+

HTMLOption3351•+

HTMLOption3341p+

HTMLOption3331K+

HTMLOption3161

HTMLOption3151ใ

HTMLOption3141พ

HTMLOption3131™

HTMLOption2921ž…

HTMLOption2911y…

HTMLOption2901T…

HTMLOption2891H

HTMLOption2881#

HTMLOption2871€

HTMLOption2861ู€

HTMLOption2851ด€

HTMLOption2841€

HTMLOption2831j€

HTMLOption2821E€

HTMLOption2811 €

HTMLOption340150

HTMLOption3391),

HTMLOption3381

HTMLOption3371฿+

HTMLOption29611$ํ

HTMLOption29511ห็

HTMLOption29411rโ

HTMLOption29311

HTMLOption32101

HTMLOption31101ข6

HTMLOption30101

HTMLOption29101Bา

HTMLOption2812!€

HTMLOption27101วF

HTMLOption26101)

HTMLOption25101‹ป

HTMLOption9621c

HTMLOption9521

HTMLOption9421ฑา

HTMLOption9321Xอ

HTMLOption8811

HTMLOption8711บ

HTMLOption8611a

HTMLOption842C˜

HTMLOption8411ฏ

HTMLOption8311V

HTMLOption8211

HTMLOption8111ใ

HTMLOption7211_<

HTMLOption7111

HTMLOption7011ญ1

HTMLOption69110œ

HTMLOption6811ื–

HTMLOption6711~‘

HTMLOption6611%Œ

HTMLOption6511ฬ†

HTMLOption13211ภฃ

HTMLOption13111gž

HTMLOption13011

HTMLOption12911R

HTMLOption16811ฐ

HTMLOption16711W

HTMLOption16611

HTMLOption16511ฅ

HTMLOption16411‹

HTMLOption163112๚

HTMLOption16211ู๔

HTMLOption16111€๏

HTMLOption15211.

HTMLOption15111ฃ)

HTMLOption15011J$

HTMLOption14911อŽ

HTMLOption19211ณE

HTMLOption19111Z@

HTMLOption19011

HTMLOption18911„ฅ

HTMLOption18011cu

HTMLOption17911ๆ฿

HTMLOption17811ฺ

HTMLOption177114ี

HTMLOption21621ฟ

HTMLOption21521‚บ

HTMLOption21421)ต

HTMLOption21321ะฏ

HTMLOption20421‹๏

HTMLOption203212๊

HTMLOption20221ูไ

HTMLOption20121€฿

HTMLOption20011

HTMLOption19911"k

HTMLOption19811ษe

HTMLOption19711p`

HTMLOption22421วz

HTMLOption22321nu

HTMLOption22221

HTMLOption22121ผj

HTMLOption24411

HTMLOption24311…

HTMLOption24211k๛

HTMLOption24111

HTMLOption26811ฝฆ

HTMLOption26711dก

HTMLOption26611

HTMLOption26511ฒ–

HTMLOption31211 <

HTMLOption31111ว6

HTMLOption31011n1

HTMLOption30911๑›

HTMLOption30811˜–

HTMLOption30711?‘

HTMLOption30611ๆ‹

HTMLOption30511†

HTMLOption30011ะk

HTMLOption29911/

HTMLOption29811ึ๗

HTMLOption29711}๒

HTMLOption33211›ว

HTMLOption33111Bย

HTMLOption33011้ผ

HTMLOption32911-'

HTMLOption32811ิ!

HTMLOption32711{

HTMLOption32611"

HTMLOption32511ษ

HTMLOption32411p

HTMLOption32311

HTMLOption32211พ

HTMLOption32111ค

HTMLOption32011K๗

HTMLOption31911a

HTMLOption318116\

HTMLOption31711V

HTMLOption4291ญ์

HTMLOption3332L+

HTMLOption21001{Ÿ

HTMLOption11001n

HTMLOption8101พ

HTMLOption7101แ6

HTMLOption6101Cq

HTMLOption5101ฅซ

HTMLOption201016฿

HTMLOption191015@

HTMLOption18101—z

HTMLOption17101๙ด

HTMLOption16101[๏

HTMLOption15101~)

HTMLOption14101เc

HTMLOption13101Bž

HTMLOption12101คุ

HTMLOption11101ว

HTMLOption10101)M

HTMLOption9101\ย

HTMLOption24101ํ๕

HTMLOption23101

HTMLOption22101rj

HTMLOption21101ิค

HTMLOption4851๐

HTMLOption4711

HTMLOption4611ช

HTMLOption4511๛

HTMLOption44117๖

HTMLOption4311๐

HTMLOption42101MŽ

HTMLOption41101ฏศ

HTMLOption4011ำเ

HTMLOption3911

HTMLOption3811พE

HTMLOption3731ฏ@

HTMLOption3611

HTMLOption3511ณ5

HTMLOption3411Z0

HTMLOption33101

HTMLOption10811ฝr

HTMLOption10711dm

HTMLOption10611

HTMLOption10511ฒb

HTMLOption10411Y]

HTMLOption10311

HTMLOption10211งR

HTMLOption10111NM

HTMLOption10011๕G

HTMLOption9911Iํ

HTMLOption9811๐็

HTMLOption9711—โ

HTMLOption96111ญ~

HTMLOption95111

HTMLOption94111q๓

HTMLOption93111”-

HTMLOption128118

HTMLOption12711฿๘

HTMLOption12611†๓

HTMLOption12511-๎

HTMLOption12011pำ

HTMLOption11911ด=

HTMLOption11811[8

HTMLOption11711

HTMLOption16011'๊

HTMLOption15911kT

HTMLOption15811

HTMLOption15711นI

HTMLOption15611`D

HTMLOption15511

?

HTMLOption15411ฎ9

HTMLOption15311U4

HTMLOption14811t‰

HTMLOption14711

HTMLOption14611ย~

HTMLOption14511iy

HTMLOption14411

HTMLOption14311ทn

HTMLOption14211^i

HTMLOption14111

HTMLOption14011ฌ^

HTMLOption13911/ษ

HTMLOption13811ึร

HTMLOption13711}พ

HTMLOption20811‹

HTMLOption20711q

HTMLOption20611

HTMLOption20511ฟ๔

HTMLOption204111ฤื

HTMLOption203111็

HTMLOption202111IL

HTMLOption201111ซ†

HTMLOption22811

HTMLOption22711ญŠ

HTMLOption22611T…

HTMLOption22511๛

HTMLOption224111Ÿ๛

HTMLOption223111ย5

HTMLOption222111$p

HTMLOption221111†ช

HTMLOption22011>e

HTMLOption21911มฯ

HTMLOption21811hส

HTMLOption21711

HTMLOption216111

HTMLOption2151110/

HTMLOption214111’i

HTMLOption213111๔ฃ

HTMLOption21211Rช

HTMLOption21111๙ค

HTMLOption21011 Ÿ

HTMLOption20911ไ

HTMLOption25211 ม

HTMLOption25111ฐป

HTMLOption25011Wถ

HTMLOption24911›

HTMLOption24811B

HTMLOption24711้

HTMLOption24611

HTMLOption245117

HTMLOption23611๒J

HTMLOption23511™E

HTMLOption23411@@

HTMLOption23311็:

HTMLOption27611ฉa

HTMLOption27511P\

HTMLOption27411๗V

HTMLOption27311žQ

HTMLOption27211EL

HTMLOption27111์F

HTMLOption27011“A

HTMLOption26911

HTMLOption26411Y‘

HTMLOption26311

HTMLOption26211ง†

HTMLOption26111N

HTMLOption25611mึ

HTMLOption25511

HTMLOption25411ปห

HTMLOption25311bฦ

HTMLOption304114

HTMLOption30311{

HTMLOption30211‚v

HTMLOption30111)q

HTMLOption37211R

HTMLOption37111๙ุ

HTMLOption37011 ำ

HTMLOption36911ไ=

HTMLOption36811‹8

HTMLOption3671123

HTMLOption36611ู-

HTMLOption36511€(

HTMLOption42411}ž

HTMLOption42311$™

HTMLOption42211ห“

HTMLOption42111rŽ

HTMLOption42011

HTMLOption41911œ๓

HTMLOption41811C๎

HTMLOption41711๊่

HTMLOption41611‘ใ

HTMLOption415118

HTMLOption41411฿ุ

HTMLOption41311†ำ

HTMLOption41211-ฮ

HTMLOption41111ิศ

HTMLOption41011{ร

HTMLOption40911ฟ-

HTMLOption40811f(

HTMLOption40711

#

HTMLOption40611ด

HTMLOption40511[

HTMLOption44011U

HTMLOption43911ุ~

HTMLOption43811

HTMLOption43711&t

HTMLOption43611อn

HTMLOption43511ti

HTMLOption43411

HTMLOption43311ย^

HTMLOption42811แณ

HTMLOption42711ˆฎ

HTMLOption42611/ฉ

HTMLOption42511ึฃ

HTMLOption48411p@

HTMLOption48311

HTMLOption48211พ5

HTMLOption48111e0

HTMLOption54411ฦป

HTMLOption54311mถ

HTMLOption54211

HTMLOption54111ปซ

HTMLOption54011bฆ

HTMLOption53911ฆ

HTMLOption53811M

HTMLOption53711๔

HTMLOption53611›

HTMLOption53511๛

HTMLOption53411(๖

HTMLOption53311ฯ๐

HTMLOption53211v๋

HTMLOption53111

HTMLOption53011ฤเ

HTMLOption52911

HTMLOption6011

HTMLOption5911’ึ

HTMLOption58119ั

HTMLOption5711เห

HTMLOption5611‡ฦ

HTMLOption5511.ม

HTMLOption5451iผ

HTMLOption53101๘ๅ

HTMLOption5211#ฑ

HTMLOption5111สซ

HTMLOption5011qฆ

HTMLOption4911ต

HTMLOption8011Š๗

HTMLOption7911ฮa

HTMLOption7811u\

HTMLOption7711

HTMLOption7611รQ

HTMLOption7511jL

HTMLOption7411

HTMLOption7311ธA

HTMLOption6411s

HTMLOption6311

HTMLOption6211มv

HTMLOption6111hq

HTMLOption11211E

HTMLOption11111์

HTMLOption11011“

HTMLOption10911

HTMLOption9211ฺว

HTMLOption9111ย

HTMLOption9011(ฝ

HTMLOption8911l'

HTMLOption12411ิ่

HTMLOption12311{ใ

HTMLOption12211"

HTMLOption12111ษุ

HTMLOption11611ฉ-

HTMLOption11511P(

HTMLOption11411๗"

HTMLOption11311ž

HTMLOption17611ฯ

HTMLOption17511‚ส

HTMLOption17411)ล

HTMLOption17311ะฟ

HTMLOption17211wบ

HTMLOption17111

HTMLOption17011ลฏ

HTMLOption16911

HTMLOption13611$น

HTMLOption13511หณ

HTMLOption13411rฎ

HTMLOption13311

HTMLOption23211Ž5

HTMLOption2311150

HTMLOption23011*

HTMLOption22911_•

HTMLOption19611

HTMLOption19511พU

HTMLOption19411eP

HTMLOption19311

HTMLOption18811+ 

HTMLOption18711าš

HTMLOption18611y•

HTMLOption18511 

HTMLOption18411วŠ

HTMLOption18311n…

HTMLOption18211

HTMLOption18111ผz

HTMLOption24011น๐

HTMLOption23911Z

HTMLOption23811คU

HTMLOption23711KP

HTMLOption280111

HTMLOption27911ดq

HTMLOption27811[l

HTMLOption27711

HTMLOption26011๕{

HTMLOption25911xๆ

HTMLOption25811

HTMLOption25711ฦ

HTMLOption33611

HTMLOption33511ฆื

HTMLOption33411Mา

HTMLOption33311๔ฬ

HTMLOption31611„Q

HTMLOption31511+L

HTMLOption31411าF

HTMLOption31311yA

m Files\

Microsof

[email protected]#

@9.0 Ob

€Library€CE

_D452EE1 -E08FA,A-

-02608

C4D0BB4ื_ฐFM20Œ&ย

}00}#:0‚}#ภ

615A8-8C

38-11D8-

804ภ8266F8‰b

@•P\Word8

.0\DP.exd

[email protected]

ThisDocument

tThisDocument

PROJECTwm

PROJECTwm

PROJECT

PROJECT

PROJECTlk

PROJECTlk

CompObj

CompObj

ID="{1967B947-8E9C-11D8-9C16-008048266F82}"

Document=ThisDocument/&H00000000

Name="Project"

HelpContextID="0"

VersionCompatible32="393222000"

CMG="5052F5F3F9F3F9F3F9F3F9"

DPB="A0A2054606460646"

GC="F0F2559656965669"

 

 

[Host Extender Info]

&H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000

&H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000

 

Microsoft Word

MSWord

Normal

Normal

Default Paragraph Font

Default Paragraph Font

Normal (Web)

Normal (Web)

HTML Preformatted

HTML Preformatted

Hyperlink

Hyperlink

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.asd

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.asd

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.asd

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.asd

User]C:\My Documents\

User]C:\My Documents\ผช.ผอ.เขต(คู่มือสอบ)\แบบทดสอบ\แนวข้อสอบ\แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.doc

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\

UseroC:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.asd

User]C:\My Documents\

User]C:\My Documents\ผช.ผอ.เขต(คู่มือสอบ)\แบบทดสอบ\แนวข้อสอบ\แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.doc

User]C:\My Documents\

User]C:\My Documents\ผช.ผอ.เขต(คู่มือสอบ)\แบบทดสอบ\แนวข้อสอบ\แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.doc

User|C:\My Documents\My Documents(

User|C:\My Documents\My Documents(บวร)\คู่มือสอบ\เอกสารสรุปเนื้อหา\ตัวอย่างข้อสอบ\แนวข้อสอบ\แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.doc

UservC:\My Documents\My Documents(

UservC:\My Documents\My Documents(บวร)\คู่มือสอบ\ตัวอย่างแนวข้อสอบ\แนวข้อสอบ(แยกเฉลย)\แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร.doc

q๒๓ ZŽV"OBC

Unknownÿ

Times New Roman

Times New Roman

Symbol

Symbol

Angsana New

Angsana New

Courier New

Courier New

!Aนวข้อสอบภICT *ำหรับครูภ

!แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหาร

ู้บริหาร฀

Word.Document.8

แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

1. Management Information System/ MIS หมายถึงอะไร

ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์ ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู

ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร

ก. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้

ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค. นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันมารวบรวมไว้ด้วยกัน

ง. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย

3. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร

ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องนำเข้อมูลสำรองกลับมาใช้ใหม่

ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา

ง. ไม่มีข้อถูก

4. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร

ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

ข. นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล

ค. จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน

ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ

5. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร

ก. เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน

ข. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน

ค. Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน

ง. Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน

 

 

6. ข้อใดกล่าวถึง Application Software

ก. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป

ข. เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ

ค. เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ

ง. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่

7. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่นิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด

ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์ ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์

ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์ ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์

8. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง

ก. data base ข. presentation

ค. word processor ง. ถูกทุกข้อ

9. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร

ก. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม ข. เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้

ค. จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ง. สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน

10. ในระบบอินเทอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร

ก. ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข. ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง

ค. การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเทอร์เน็ต

ง. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง

11. ในระบบอินเทอร์เน็ตคระบบ icon คืออะไร

ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล

ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก

ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน

ง. ถูกทุกข้อ

12. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร

ก. แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคนข. แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว

ค. แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

13.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร

ก. จัดการระบบสารสนเทศ ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล

ค. จัดระบบโทรคมนาคม ง. จัดระบบโทรสาร

14. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด

ก. ความก้าวหน้า ทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ดีขึ้นข. เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด

ค. ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น ง. เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่

15. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างว่าอะไร

ก. IPL ข. ROM

ค. CPU ง. ไม่มีข้อถูก

16. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร

ก. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้

ข. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ค. เป็นวงจรไฟฟ้า

ง. เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล

17. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE

ก. 400 ข. 500

ค. 600 ง. 700

18. คำว่า "Character" หมายถึง

ก. ตัวอักษร ข. ตัวเลข

ค. ไบต์ ง. ตัวอักขระพิเศษ

 

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม

ก. ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข. ส่งสัญญาณโทรทัศน์

ค. ใช้ในทางภูมิศาสตร์ ง. ถูกทุกข้อ

20. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้

ก. Redo ข. undo

ค. Move ง. redo&undo

21. ระบบ Internet หมายถึงอะไร

ก. ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข. ลักษณะการทำงานหลาย ๆ งานพร้อมกัน

ค. คอยให้บริการข้อมูล

ง. ถูกทุกข้อ

22. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด

ก. เครือข่ายระยะใกล้ ข. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร

ค. เครือข่ายเชื่อมโยง ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

23. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด

ก. แวน ข. แพ็กเกต

ค. แลน ง. เน็ตเวิร์ก

24. web server หมายถึง

ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล ข. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล

25. ในระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร

ก. ISP ข. TCP/IP

ค. KSC ง. LAN

26. เราท์เตอร์ คืออะไร

ก. เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดใกับทุกแพ็คเก็ต

ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต

ค. ช่วยให้สามารถรับ - ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

27. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด

ก. กลุ่มสถาบันการศึกษา ข. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ

ค. กลุ่มองค์กรทหาร ง. กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป

28.ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์คืออะไร

ก.เขตข้อมูล(Field) ข.แฟ้มข้อมูล(File)

ค.ฐานข้อมูล(Database) ง.แฟ้มเอกสาร

29.ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ

ก.การเผยแพร่ ข.การตรวจสอบ

ค.การคำนวน ง.การสรุป

30.ข้อเท็จจริงต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆเป็นความหมายของอะไร

ก.ข้อมูล ข.สารสนเทศ ค.การจัดเก็บ ง.ประมวลผล

31..ความหมายของสารสนเทศคือ

ก.การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล

ข.ผลผลิตของสารสนเทศจะต้องถูกต้องตรงกับความต้องการ

ค.ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแง หรือจัดกระทำเพื่อผลของการ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้

ง.เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสารสนเทศ

32.อะไรที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล

ก.ตัวอักษร ข.รูปภาพ

ค.กราฟ ง.แผนภูมิ

33. Geographic Information System : GIS คืออะไร

ก. ระบบห้องประชุมอัติโนมัติ ข. การประชุมทางไกล

ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ง. การถอนเงินอัติโนมัติ

34.Operating System คืออะไร

ก.โปรแกรมแปลภาษคอมพิวเตอร์ ข.โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง

ค.โปรแกรมระบบเช่าซื้อ ง.ไม่มีข้อถูก

35..Rom คืออะไร

ก.Read Only Memory ข.Read On Memory

ค.Run only Memory ง.Run on Memory

36.ในยุคเริ่มต้นที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ระบบใด

ก.ระบบ(DOM) ข.ระบบ(DOS)

ค.ระบบ(DOR) ง.ระบบ(windows)

37.ขั้นตอนการบูตเครื่องจะเรียกโปรแกรมที่อยูในที่ใดเข้าเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก RAM

ก.ROM ข.HDD ค.FDD ง.RMO

38. ISP หมายถึงอะไร

ก. องค์กรหนึ่ง ๆ ที่ให้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ข. หมายเลขอินเทอร์เน็ต

ค. โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ ง. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

39. โฮมเพจของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ตรงกับข้อใด

ก. www.rip.or.th ข. www.rips.ac.th

ค. www.rip.ac.th ง. www.rip.com

40. การบริการด้านการรับ-ส่งขาวสารได้แก่บริการชื่อว่า

ก. E-mail IRC และ UseNet ข. Telnet

ค. Web Server ง. Web Page

41. TCP/IP ย่อมาจากคำว่าอะไร

ก. Transmission Control Protocol/Internet ข. Tionransmiss Coltro Protocol/Internet

ค. Transfer Control Protocol/Internet ง. Technical Control Protocol/Internet

42. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า

ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

43. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร

ก. มีหน้าที่ในการบริการ ข. คอยดูแลระบบ

ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ ง. คอยปิดและเปิดเครื่อง

44. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี

ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง

ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน

45. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด

ก. วินโดว์เอ็นที (WindowsNT) ข. ดอส (Dos)

ค. ยูนิกซ์ (Unix) ง. วินโดว์95 (Windows95)

46. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร

ก. 10 ล้านไบต์ ข. 100 ล้านไบต์

ค. 1000 ล้านไบต์ ง. 10000 ล้านไบต์

47. ข้อใดหมายถึงฐานข้อมูลองค์กร

ก. Numeric Database ข. Office Automation

ค. Corporate Database ง. Text Database

48. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมีลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร

ก. เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก

ค. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ง. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ

49. stand-alone คือ

ก. ระบบประมวลผล ข. หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ

ค. เครื่องประมวลคำ ง. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

50. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบันทำให้เกิดโลกใหม่เรียกว่าอะไร

ก. โลกไซเบอร์ ข. โลกดิจิตอล

ค. โลกอิเล็กทรอนิกส์ ง. โลกอินเตอร์เน็ต

51. ข้อใดเป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแกผู้ใช้จำนวนมาก

ก. LAN ข. Stand Alone

ค. E-mail ง. LNA

52. เครื่องหมายที่บ่งบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่า เครื่องพร้อมที่จะทำงานแล้ว คือเครื่องหมายแบบใด

ก. A:\> ข. C:\> ค. C> ง. A>

53. Translator คืออะไร

ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ข. ระบบปฏิบัติการ

ค. โปรแกรมช่วยสอน ง. ประมวลผลข้อมูล

54. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์เอกสาร

ก. Data Base ข. Word Processor

ค. Spread Sheet ง. Authoring Tools

55. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้านการสอนและการนำเสนอ

ก. Authoring Tools ข. Spread Sheet

ค. Data Base ง. Word processor

56. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. LAN ข. Line

ค. Network ง. WAN

57.. NECTEC แปลว่า

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกศ์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติง. ไฟเบอร์ออฟติค

58. Download แปลว่าอะไร

ก. คุณต้องการใช้ซอฟแวร์ ข. การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต

ค. ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา ง. รหัสผ่าน

59. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด

ก. PTF ข. FPT ค. FTP ง. PFT

60. การบริการข้อมูลมัลติมิเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่าอะไร

ก. E-mail ข. Veronica

ค. Gopher ง. World Wide Web (WWW)

61. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร

ก. กำหนดการรักษาความปลอดภัย ข. จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น

ค. ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว ง. ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่

62. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า

ก. E-mail IRC และ UseNet ข. Telnet

ค. Web Server ง. Web Page

63. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคืออะไร

ก. เทคโนโลยีการผลิต ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

ค. เทคโนโลยีการเกษตร ง. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

64. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่อะไร

ก. ทีวี ข. โทรศัพท์ ค. อินเทอร์เน็ต ง. คอมพิวเตอร์

65. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือระบบใด

ก. ระบบคอมพิวเตอร์ ข. ระบบมัลติมีเดีย

ค. ระบบ MIS ง. ระบบ CUBE

66. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศ

ก. การสรุป ข. การจัดเก็บ

ค. การเรียกใช้ ง. การเผยแพร่

67. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือข้อใด

ก. ความสะดวกของผู้ใช้ ข. ความสามารถสนองความต้องการผู้ใช้

ค. ความประหยัด ง. ความมีระเบียบ

68. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือข้อใด

ก. ความเที่ยงตรง ข. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ค. ทันต่อเวลา ง. ถูกทุกข้อ

69. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด

ก. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ

ข. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมทายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน

ค. มีเนื้อที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี

ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน

70. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการใช้มีอะไรบ้าง

ก. การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ข. การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์าจะเกิดในอนาคต

ค. สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

71. ระบบสำนักงานอัตโนมัติคืออะไร

ก. การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ

ข. การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ

ค. การสร้างพนักงงานให้อยู่ในระเบียน

ง. การทำงานอย่างมีระบบ

72. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ ข. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

ค. จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ง. ถูกทุกข้อ

73. ข้อใดเรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศถูกต้อง

ก. การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล

ข. การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล

ค. การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล

ง. การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล

74. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร

ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและนำข้อมูลสำรองมาใช้

ข. การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ค. การทำสำเนาข้อมูล

ง. การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น

75. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์

ก. System Software ข. APPlication Software

ค. Package ง. Presentation Software

76. Package คือโปรแกรมอะไร

ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ข. ซอฟแวร์สำเร็จรูป

ค. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ ง. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน

77. ข้อใดคือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป

ก. ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล ข. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน

ค. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ ง. ถูกทุกข้อ

78. ข้อใดคือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ

ก. Word Processing Software ข. Presentation Software

ค. Spreadsheet Software ง. Business Software

79. สารสนเทศหมายถึงอะไร

ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก

ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ ง. คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก

80. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมต่างกันอย่างไร

ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า

ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่ายมากกว่า

ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ให้ล่าช้า

ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยมมากกว่า

81. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจากข้อใด

ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่ ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่

ค. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล

82. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก. System Analyst ข. System Programer

ค. Programing ง. Application Program

83. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร

ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม

ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายในเครื่อง

ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผลง. ถูกทุกข้อ

84. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด

ก. หน่วยความจำแบบปกติ ข. หน่วยความจำภายใน

ค. ลบเลือนได้ ง. ไม่ลบเลือน

85.ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก

             ก.  ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความก้าวทันโลกปัจจุบัน
             ข.  ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความทันสมัย
             ค.  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลกต่อ
             ง.  ความต้องการในด้านความทันสมัย

86. Windows 98 คืออะไร

   ก.  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร    ข.  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
   ค.  โปรแกรมเชื่อมโยง    ง.  ถูกทุกข้อ
 

87เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่องคิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

             ก.  เลือก Start - Program - Accessories
             ข.  เลือก Start - Program - Accessories - Paint
             ค.  เลือก Start - Program - Accessories - Calculator
             ง.   เลือก Start - Program - Accessories - Scientific
 

88.โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงานอย่างไร

             ก.  เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน
             ข.  การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง
             ค.  เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา
             ง.  ถูกทุกข้อ

89. Internet หมายถึงอะไร ?

a. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะใกล้ ๆ
b. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
c. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อภายในประเทศ
d. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ

90.www ย่อมาจากอะไร ?

a. Worjd Wide Web b. World  Wide Web
c. Word Wlde Web d. Wold Wlde Web

91. ข้อใดคือความหมาย ของ www ?

a. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต b. เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการข้อมูล
c. เ็ป็น IP Address ของระบบ d. เป็นบริการ Serch ข้อมูล

92. ข้อใดคือความหมายของ Web Site ?

a. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ b. แหล่งบริการข้อมูล
c. หน้าหลักของเว็บ d. การเชื่อมโยงข้อมูล

93. ข้อใดคือความหมายของ Web page ?

a. เอกสารแต่ละหน้าู b. หน้าหลักของเว็บเพจ
c. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร d. หน้าแรกของเอกสาร

94. ข้อใดคือความหมายของ Home page ?

a. หน้าหลักของเว็บเำพจ b. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
c. แหล่งบริการข้อมูล d. เอกสารแต่ละหน้า

95. ข้อใดคือ Web Browser  ?

a. Opera b. Netscape Navigator
c. Internet Explorer d. ถูกทุกข้อ

96.  E-mail คืออะไร ?

a. การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต b. การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์
c. การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์ d. b. และ c. ถูก

97. Web board คืออะไร ?

a. การฝากข้อความหรือคำถามไว้  เมือมีผู้เข้ามากก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet
b. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์
c. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม
d. ไม่มีข้อถูก

98. เว็บใดต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet ?

a. www.google.com b. www.sanook.com
c. www.yahoo.com d. ถูกทุกข้อ

99. ข้อใดกล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ

การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้ากัน

100. เซิร์ฟเวอร์(Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

โฮสต์ ไคลเอนท์

TCP/IP ISP

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว

ก. หน่วยรับข้อมูล ข. หน่วยประมวลผลกลาง

ค. หน่วยความจำสองรอง ง. หน่วยแสดงผล

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ก. HARDWARE ข. SOFTWARE

ค. CONTROLWARE ง. PEOPELWARE

3. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์

ก. CPU ข. CAI

ค. ROM ง. RAM

4. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล ( OUTPUT UNIT)

ก. KEYBOARD ข. CPU SET

ค. MOUSE ง. FAX

5. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด

ก. FLOPPY DISK ข. HARD DISK

ค. CD- ROM ง. CD-RW

6. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร

ก. 1 ตัวอักษร ข. 1,000 ตัวอักษร

ค. 1,024 ตัวอักษร ง. 1,042 ตัวอักษร

7. DOS หมายถึงข้อใด

ก. SYSTEM SOFTWARE ข. APPLICATION SOFTWARE

ค. USER PROGRAM ง. PACKAGE PROGRAM

8. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษรในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่

ก. SPACE BAR ข. INSERT

ค. DELETE ง. BACK SPACE

9. หากจะพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิก ที่ START MENU ใด

ก. MY DOCUMENT ข. MY COMPUTER

ค. PROGARM ง. FIND

10. ไอคอน PASTE อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS

ก. ไตเติลบาร์ ข. เมนูบาร์

ค. ทูลบาร์ ง. แอดเดรสบาร์

11. เป็นแถบแสดงว่าแฟ้มข้อมูล โฟลเดอร์หรือดิสก์ไดรว์ ว่ามีทรัพยากรอยู่เท่าใด มีความจุเท่าใด

ก. ไตเติลบาร์ ข. เมนูบาร์

ค. แอดเดรสบาร์ ง. สเตตัสบาร์

12.การย่อ เพื่อให้หน้าต่างพักการทำงานชั่วขณะ ควรกดแป้นใดของ KEYBOARD

ก. Ait + F4 ข. Ait + F5

ค. Ait + F6 ง. Ait + F8

13. เป็นส่วนการกำหนดสีสันให้กับหน้าจอและหน้าต่างโปรแกรมของ DISPLAY PROPERTIES

ก. BACKGROUND ข. SCREEN SAVER

ค. APPEARANCE ง. EFFECTS

14.ในการใช้คอมพิวเตอร์ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ เช่นลบแฟ้มข้อมูลผิด กรณีที่ลบไว้นานแล้วแต่อยากจะเรียกกลับคืน จะสามารถทำได้อย่างไร

ก. ทำไม่ได้ ข. ใช้คำสั่ง UNDO

ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN ง. ข้อ ข และ ค กรณีใดกรณีหนึ่ง

15. การจัดระเบียบของข้อมูลให้เรียบเรียงอยู่ติดกัน ในระบบ WINDOWS จะใช้คำสั่งใด

ก. SCANDISK ข. DISK DEFRAGMENTER

ค. DISK CLEANUP ง. ไม่มีข้อถูก

16. ถ้าหากจะบรรบายสรุปควรใช้โปรแกรมใดดีที่สุด

ก. MICROSOFT WINDOWS ข. MICROSOFT WORD

ค. MICROSOFT EXCEL ง. MICROSOFT POWER POINT

17.เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

ก. ปุ่ม Esc ข. ปุ่ม Shift

ค. ปุ่ม Caps Lock ง. ปุ่ม Enter

18. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร

ก. มีไว้สำหรับคิดเลข ข. มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ

ค. มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข ง. มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น

19. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด

ก. ข้างใดก็ได้ ข. ด้านซ้ายมือ

ค. ด้านขวามือ ง. สองข้างพร้อมกัน

20. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

ก.ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเม้าส์

ข. จับเม้าส์แน่นๆให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์

ค.จับเม้าส์หลวมๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์

ง. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ

21. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

ก. BASIC, EXCEL ข. BASIC, POWERPOINT

ค. BASIC, COBOL ง. COBOL, EXCEL

22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. โปรแกรมหมายถึงชุดของคำสั่งที่สั่งไว้ล่วงหน้า

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

ค. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง

ง. ถูกทุกข้อ

23. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

ก. Mainboard ข. Monitor

ค. printer ง. Keyboard

24. CD ทำหน้าที่คล้ายอุปกรณ์ใด

ก. CPU ข. Floppy disk drive

ค. Monitor ง. Floppy disk

25.Printer เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด

ก. Mouse ข. Keyboard

ค. Monitor ง. Harddisk

26.เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับหนา ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด ข. เป่า

ค. Scandisk ง. Disk Defragmenter

27. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอ สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด

ก.สาย Mouse หลุดหรือหลวม ข. Floppy disk driveหลุดหรือหลวม

ค. หน่วยความจำ(RAM) หลุดหรือหลวม ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม

28. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot Failure, Insert system and press Enter สันนิษฐานว่าเกิด

จากส่วนใดของคอมพิวเตอร์

ก. Harddisk ข. Monitor

ค. RAM ง. Floppy disk drive

29. IC ( Integrated Circuit) หมายถึง

ก. การยุบรวมรีซิสเตอร์หลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกัน ข.การยุบรวมคอนเดนเซอร์กับทรานซิสเตอร์

ค. การยุบรวมวงจรใหญ่ๆให้เล็กลง ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขาจำนวนมากๆ

30. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

ก. Diskette ข. Harddisk

ค. CD-Rom ง. RAM

31. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต

ก. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์ ข. Modem, คู่สายโทรศัพท์

ค. CD-ROM, Scanner ง. Modem, Scanner

32. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด

ก. Index. doc ข. Index.htm

ค. Fist. Doc ง. Fist.htm

33. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก

ก. การแทรกรูปภาพ ข. การบันทึกแฟ้มข้อมูล

ค. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล ง. การจัดรูปแบบของข้อความ

34.แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชิอมโยงแฟ้มข้อมูลในโอมเพจได้

ก. testhome 11.gif ข. nakron.htm

ค. helptech1. Doc ง. Menu.a4p

35. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร

ก. Computare ข. Electronic

ค. Instruction ง. Program

36. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก

ก. ลูกคิด ข. Slide Mle

ค. เครื่องคิดเลข ง. เครื่องบวกเลข

37. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก

ก. Charles Babbage ข. Ada Augusta

ค. Herman Hollerith ง. Haward H. Aiken

38. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด

ก. 1822 ข. 1843

ค. 1890 ง. 1946

39.เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ

ก. ENIAC ข. IBM MARK 1

ค. UNIVAC 1 ง. ASCC

40. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด

ก. หลอดสูญญากาศ ข. ทรานซิสเตอร์

ค. Integrated ง. Monolithic Circuits

41. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด

ก. 4 K- 125 K BYLES ข. 4 K- 128 K BYLES

ค. 160K- 500K BYLES ง.1000 K BYLES ขึ้นไป

42. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร

ก. FIELD ข. RECORD

ค. FILE ง. DATA PROCESSING

43. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของนางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

ก. FIELD ข. RECORD

ค. FILE ง. CHARACTER

44. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือซึ่งอาจมีข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของเว็บเพจได้

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

45. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพและเสียงไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

46.ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆหน้าและแต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

47.โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโอมเพจ ได้แก่โปรแกรมใด

ก. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ข. โปรแกรม DREAMWEAVER

ค. โปรแกรม NOTEPAD ง. โปรแกรม PAINT

48. E- Mail เป็นบริการด้านติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของการให้บริการ

E- Mailคือข้อใด

ก. สมัครเป็นสมาชิก ข. พิมพ์รหัสผ่าน

ค. ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการ ง. พิมพ์ E- Mail Addressลงในช่อง Login

49. ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง

ก. nong @ chaiyo.com ข. nong * chaiyo.com

ค. nong ฿ chaiyo.com ง. nong $ chaiyo.com

50. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร

ก.พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน

ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง ง. พิพม์ได้เฉพาะสัญญลักษณ์พิเศษ

 

 

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์สำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

1. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว

ก. หน่วยรับข้อมูล ข. หน่วยประมวลผลกลาง

ค. หน่วยความจำสองรอง ง. หน่วยแสดงผล

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

ก. HARDWARE ข. SOFTWARE

ค. CONTROLWARE ง. PEOPELWARE

3. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบคอมพิวเตอร์

ก. CPU ข. CAI

ค. ROM ง. RAM

4. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล ( OUTPUT UNIT)

ก. KEYBOARD ข. CPU SET

ค. MOUSE ง. FAX

5. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด

ก. FLOPPY DISK ข. HARD DISK

ค. CD- ROM ง. CD-RW

6. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร

ก. 1 ตัวอักษร ข. 1,000 ตัวอักษร

ค. 1,024 ตัวอักษร ง. 1,042 ตัวอักษร

7. DOS หมายถึงข้อใด

ก. SYSTEM SOFTWARE ข. APPLICATION SOFTWARE

ค. USER PROGRAM ง. PACKAGE PROGRAM

8. หากพิมพ์ผิดจะใช้ KEYBOARD ปุ่มใด ลบอักษรในตำแหน่งที่ CURSUR อยู่

ก. SPACE BAR ข. INSERT

ค. DELETE ง. BACK SPACE

9. หากจะพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิก ที่ START MENU ใด

ก. MY DOCUMENT ข. MY COMPUTER

ค. PROGARM ง. FIND

10. ไอคอน PASTE อยู่ในส่วนใดของหน้าต่างโปรแกรม WINDOWS

ก. ไตเติลบาร์ ข. เมนูบาร์

ค. ทูลบาร์ ง. แอดเดรสบาร์

11. เป็นแถบแสดงว่าแฟ้มข้อมูล โฟลเดอร์หรือดิสก์ไดรว์ ว่ามีทรัพยากรอยู่เท่าใด มีความจุเท่าใด

ก. ไตเติลบาร์ ข. เมนูบาร์

ค. แอดเดรสบาร์ ง. สเตตัสบาร์

12.การย่อ เพื่อให้หน้าต่างพักการทำงานชั่วขณะ ควรกดแป้นใดของ KEYBOARD

ก. Ait + F4 ข. Ait + F5

ค. Ait + F6 ง. Ait + F8

13. เป็นส่วนการกำหนดสีสันให้กับหน้าจอและหน้าต่างโปรแกรมของ DISPLAY PROPERTIES

ก. BACKGROUND ข. SCREEN SAVER

ค. APPEARANCE ง. EFFECTS

14.ในการใช้คอมพิวเตอร์ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ เช่นลบแฟ้มข้อมูลผิด กรณีที่ลบไว้นานแล้วแต่อยากจะเรียกกลับคืน จะสามารถทำได้อย่างไร

ก. ทำไม่ได้ ข. ใช้คำสั่ง UNDO

ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN ง. ข้อ ข และ ค กรณีใดกรณีหนึ่ง

15. การจัดระเบียบของข้อมูลให้เรียบเรียงอยู่ติดกัน ในระบบ WINDOWS จะใช้คำสั่งใด

ก. SCANDISK ข. DISK DEFRAGMENTER

ค. DISK CLEANUP ง. ไม่มีข้อถูก

16. ถ้าหากจะบรรบายสรุปควรใช้โปรแกรมใดดีที่สุด

ก. MICROSOFT WINDOWS ข. MICROSOFT WORD

ค. MICROSOFT EXCEL ง. MICROSOFT POWER POINT

17.เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้วหรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้นๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์

ก. ปุ่ม Esc ข. ปุ่ม Shift

ค. ปุ่ม Caps Lock ง. ปุ่ม Enter

18. ปุ่ม Num Lock มีไว้ใช้ทำอะไร

ก. มีไว้สำหรับคิดเลข ข. มีไว้สำหรับพิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ

ค. มีไว้ใช้เมื่อต้องการพิมพ์ตัวเลขในกลุ่มตัวเลข ง. มีไว้สำหรับป้อนรหัสตัวเลขเท่านั้น

19. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง ที่จะให้โปรแกรมทำงาน ต้องคลิกเม้าส์ข้างใด

ก. ข้างใดก็ได้ ข. ด้านซ้ายมือ

ค. ด้านขวามือ ง. สองข้างพร้อมกัน

20. การจับเม้าส์ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

ก.ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเม้าส์

ข. จับเม้าส์แน่นๆให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายบนเม้าส์

ค.จับเม้าส์หลวมๆ ให้ตัวเม้าส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเม้าส์

ง. จับเม้าส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ

21. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

ก. BASIC, EXCEL ข. BASIC, POWERPOINT

ค. BASIC, COBOL ง. COBOL, EXCEL

22. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. โปรแกรมหมายถึงชุดของคำสั่งที่สั่งไว้ล่วงหน้า

ข. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

ค. EXCEL เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง

ง. ถูกทุกข้อ

23. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

ก. Mainboard ข. Monitor

ค. printer ง. Keyboard

24. CD ทำหน้าที่คล้ายอุปกรณ์ใด

ก. CPU ข. Floppy disk drive

ค. Monitor ง. Floppy disk

25.Printer เป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกับสิ่งใด

ก. Mouse ข. Keyboard

ค. Monitor ง. Harddisk

26.เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับหนา ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด ข. เป่า

ค. Scandisk ง. Disk Defragmenter

27. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอ สันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด

ก.สาย Mouse หลุดหรือหลวม ข. Floppy disk driveหลุดหรือหลวม

ค. หน่วยความจำ(RAM) หลุดหรือหลวม ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม

28. หน้าจอปรากฏข้อความ Disk boot Failure, Insert system and press Enter สันนิษฐานว่าเกิด

จากส่วนใดของคอมพิวเตอร์

ก. Harddisk ข. Monitor

ค. RAM ง. Floppy disk drive

29. IC ( Integrated Circuit) หมายถึง

ก. การยุบรวมรีซิสเตอร์หลายๆตัวเข้าไว้ด้วยกัน ข.การยุบรวมคอนเดนเซอร์กับทรานซิสเตอร์

ค. การยุบรวมวงจรใหญ่ๆให้เล็กลง ง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขาจำนวนมากๆ

30. อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

ก. Diskette ข. Harddisk

ค. CD-Rom ง. RAM

31. ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจำเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต

ก. CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์ ข. Modem, คู่สายโทรศัพท์

ค. CD-ROM, Scanner ง. Modem, Scanner

32. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด

ก. Index. doc ข. Index.htm

ค. Fist. Doc ง. Fist.htm

33. วิธีการใดที่จะสามารถทำให้นำข้อมูลที่ได้จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช้งานได้อีก

ก. การแทรกรูปภาพ ข. การบันทึกแฟ้มข้อมูล

ค. การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล ง. การจัดรูปแบบของข้อความ

34.แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชิอมโยงแฟ้มข้อมูลในโอมเพจได้

ก. testhome 11.gif ข. nakron.htm

ค. helptech1. Doc ง. Menu.a4p

35. ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอไร

ก. Computare ข. Electronic

ค. Instruction ง. Program

36. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก

ก. ลูกคิด ข. Slide Mle

ค. เครื่องคิดเลข ง. เครื่องบวกเลข

37. บุคคลใดเป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก

ก. Charles Babbage ข. Ada Augusta

ค. Herman Hollerith ง. Haward H. Aiken

38. เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด

ก. 1822 ข. 1843

ค. 1890 ง. 1946

39.เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ

ก. ENIAC ข. IBM MARK 1

ค. UNIVAC 1 ง. ASCC

40. ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด

ก. หลอดสูญญากาศ ข. ทรานซิสเตอร์

ค. Integrated ง. Monolithic Circuits

41. Microcomputer ได้แก่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดของหน่วยความจำตามข้อใด

ก. 4 K- 125 K BYLES ข. 4 K- 128 K BYLES

ค. 160K- 500K BYLES ง.1000 K BYLES ขึ้นไป

42. กลุ่มของคาแรคเตอร์ที่ประกอบกันขึ้น เพื่อสร้างความหมายในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เรียกว่าอะไร

ก. FIELD ข. RECORD

ค. FILE ง. DATA PROCESSING

43. หากสมุดเงินเดือนทั้งเล่มของครูในโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น FILE เงินเดือนของนางสุมาลีที่อยู่ในหน้าใดหน้าหนึ่ง คืออะไร

ก. FIELD ข. RECORD

ค. FILE ง. CHARACTER

44. เอกสารหน้าแรกของเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าแรกของหนังสือซึ่งอาจมีข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของเว็บเพจได้

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

45. เอกสารที่แสดงผลในแต่ละหน้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพและเสียงไว้บริการแก่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

46.ที่เก็บเว็บเพจที่ผู้เขียนเขียนไว้หลายๆหน้าและแต่ละหน้าจะสามารถเชื่อมโยงติดต่อกันได้

ก. เว็บไซด์ ข. เว็บเพจ

ค. โฮมเพจ ง. โฮมไซด์

47.โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เขียนโอมเพจ ได้แก่โปรแกรมใด

ก. โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ข. โปรแกรม DREAMWEAVER

ค. โปรแกรม NOTEPAD ง. โปรแกรม PAINT

48. E- Mail เป็นบริการด้านติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของการให้บริการ

E- Mailคือข้อใด

ก. สมัครเป็นสมาชิก ข. พิมพ์รหัสผ่าน

ค. ยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการ ง. พิมพ์ E- Mail Addressลงในช่อง Login

49. ข้อใดแสดงรูปแบบ E- Mail Address ได้ถูกต้อง

ก. nong @ chaiyo.com ข. nong * chaiyo.com

ค. nong ฿ chaiyo.com ง. nong $ chaiyo.com

50. ถ้ากดปุ่ม Caps Lock บนแป้นพิมพ์ให้ดวงไฟ Caps Lock สว่าง จะเกิดผลอย่างไร

ก. พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ข. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรบน

ค. พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรล่าง ง. พิมพ์ได้เฉพาะสัญลักษณ์พิเศษ

 

 

1.ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ

ชินวัตรที่แถลงต่อรัฐสภา

ก. การพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็น

เวลา 3 ปี

ข. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ค.การจัดตั้งธนาคารประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

2. จ่าย 30 บาทต่อครั้งเพื่อรักษาโรค เกี่ยวข้องกับโครงการ

ใดของรัฐบาล

ก. การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง

ข. การบริการประชาชน

ค. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ง. การมีส่วนร่วมของประชาชน

3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน

มากที่สุดคือข้อใด

ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ข. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ค. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ง. การป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและจัดการ

สมัยใกม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นนโยบายด้านใดของ

รัฐบาล

ก. ด้านเศรษฐกิจ

ข. ด้านการศึกษา

ค. ด้านการคมนาคม

ง. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ

อนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็น

นโยบายด้านใดของรัฐบาล

ก. นโยบายเร่งด่วน

ข. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. นโยบายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ง. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

6. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลบอกว่าจะปฏิรูป

การศึกษาตามข้อใด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ง. ข้อ ก และ ข

7. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด

ก. การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้

ข. การศึกษาสร้างงาน สร้างฐาน สร้างคน

ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน

ง. การศึกษาสร้างชาติสร้างสังคมรายได้

8. รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยจะจัดให้มี

วิทยาลัยชุมชนโดยเน้นที่จังหวัดใด

ก. ทุกจังหวัด

ข. จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

ค. จังหวัดชายแดน

ง. จังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

9. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

ก. จัดให้มีระบบโครงสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ

ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่าย

สารสนเทศ

ค. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน

ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

10. รัฐบาลให้โอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือ

มัธยมปลาย ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานอาชีพ

อย่างน้อยกี่อาชีพต่อคน

ก. 1 อาชีพ ข. 2 อาชีพ

ค. ข้อ ก หรือ ข ง. ตามความถนัด

11. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาตามข้อใดที่จัดเพื่อตอบสนองต่อภาคเกษตรกรอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ก. การอาชีวศึกษา ข. การอุดมศึกษา

ค. การศึกษานอกโรงเรียน ง. การศึกษาผู้ใหญ่

12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาล

ก. สนับสนุนศาสนศึกษาและศาสนทายาทเผย

แผ่ศาสนา

ข. ให้เด็กได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบ

พิธีกรรมทางด้านศาสนา

ค. ให้เด็กได้สืบค้นศึกษาเรื่องราวมรดกไทย

ง. จัดหลักสูตรท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีไทย

13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์หลักของนโยบายรัฐบาล

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ก.การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ข.การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ค. การมีส่วนร่วม

ง. การกระจายอำนาจ

14. พัฒนาคุณภาพของข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องาน

บริการประชาชนเป็นมาตรการด้านใดตามนโยบาย

บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ก. การปฏิรูปการเมือง

ข. การบริหารราชการ

ค. การมีส่วนร่วม

ง. การกระจายอำนาจ

15. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2544 มีกี่ด้าน

ก. 12 ด้าน ข. 14 ด้าน

ค. 16 ด้าน ง. 18 ด้าน

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กำหนดในนโยบายด้านการศึกษา

ของรัฐบาล

ก. การบริหารจัดการ

ข. การปฏิรูปการเรียนรู้

ค.การพัฒนาวิชาชีพครู

ง. การประกันคุณภาพการศึกษา

17.ข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายระดับชาติ

ก.การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข. โครงการประเทศไทยใสสะอาด

ค. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

18. ตามนโยบายข้อ17(ก) งบประมาณของหน่วยงาน/

สำนักงานใดต่อไปนี้ถูกถ่ายโอนมากที่สุด

ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. สพฐ.

ค. อาชีวศึกษา ง. อุดมศึกษา

19. ไม่ใช่งบประมาณตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมจัดการ

ศึกษาปฐมวัย( 3ขวบ)

ก. ค่าอาหารกลางวัน ข. ค่าอาหารเสริม(นม)

ค. ค่าวัสดุการศึกษา ง. ค่าจ้างชั่วคราวครูรายเดือน

20. โครงการเพื่อช่วยแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ก. โครงการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ข. โครงการโปรงใสไทยสะอาด

ค. โครงการเมืองไทยใสสะอาด

ง. โครงการประเทศไทยใสสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปณิธานมีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

ก.วิสัยทัศน์ ข. พันธกิจ

ค. ยุทธศาสตร์ ง. มาตรการ

2. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด

ก. การพัฒนาการศึกษา

ข. การพัฒนาบำรุงศาสนา

ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ง. ถูกทุกข้อ

3. ผลิต สรรหาและพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถมีความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อการ

จัดการศึกษาศานาและวัฒนธรรมสอดคล้องกับเรื่องใด

ก. ปฏิรูปการเรียนรู้

ข. ปฏิรูปครูและบุคลากร

ค. ปฎิรูปการบริหรจัดการ

ง. ปฏิรูปการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. “เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ”

เป็นส่วนใดของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก. ปณิธาน ข. วัตถุประสงค์

ค. นโยบาย ง. เป้าหมาย

5. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9

ของ ศธ.กำหนดเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็ก

ปฐมวัยกี่ปี

ก. อย่างน้อย 1 ปี ข. อย่างน้อย 2 ปี

ค.อย่างน้อย 1ปี อย่างมาก 2 ปี

ง. ตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น

6. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9

ของ ศธ.กำหนดความรู้พื้นฐานของแรงงานไทยในสถาน

ประกอบการอย่างน้อยต้องจบการศึกษาระดับใด

ก. ประถมศึกษาตอนปลาย

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น

ค. การศึกษาภาคบังคับ

ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

7. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9

ของ ศธ.มีนโยบายเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี

ความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เอื้อต่อความต้องการและพัฒนาของชุมชนสังคมประเทศ

ชาติโดยเฉพาะกำลังคนในระดับใด

ก. ระดับพื้นฐาน ข. ระดับกลาง

ค. ระดับกลางและระดับสูง

ง. ทุกระดับในสาขาที่ขาดแคลน

8. ข้อใดคือเป้าหมายของนโยบายการผลิตและพัฒนากำลัง

คนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะที่9ของ ศธ.

ก. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถ

ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข. มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา

ครบทุกจังหวัด

ค.สนับสนุนทุนให้แก่ผู้เรียน ในสาขาที่ขาด แคลน

ง. จัดบริการแนะแนวตลาดนัดแรงงาน

9. นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

ก.หลักสูตรท้องถิ่น

ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา

ค. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ง. การประกันคุณภาพภายนอก

10. กิจกรรมใดที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

สารเสพติดและโรคเอดส์ได้

ก. การแนะแนว ข. การกีฬา

ค. การนันทนาการ ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.

ก. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย2ปี

ต่อครั้ง

ข. มอบอำนาจให้สถานศึกษาทุกประเภทเป็นผู้

สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครู

ค. จัดสร้างศูนย์พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานสากล

อย่างน้อยภูมิภาคละ 1แห่ง

ง. ผลิตครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

12. เป็นมาตรการทีส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธบรรลุผล

ก. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ข. กระจายการจัดและใช้แหล่งความรู้

ค. สนับสนุนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

13. สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นการพัฒนาด้านใด

ก. ด้านการศึกษา ข. ด้านศาสนา

ค. ด้านวัฒนธรรม ง. ทุกด้านที่กล่าว

14. นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.เน้นในเรื่องใด

ก. ประสิทธิภาพคุณภาพในการบริหารจัดการ

ข. กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

ค. การมีส่วนร่วในการบริหารจัดการ

ง. ถูกทุกข้อ

15. เป้าหมายให้เอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ10

ข.ไม่น้อยกว่าร้อยละ20

ค. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10

ง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

16. ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. การผลิตและพัฒนากำลังคน

ค. การบริหารจัดการ

ง. การพัฒนาจิตใจและสังคม

17. เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ข้อความขีดเส้นไต้คือ

ก. ศิลธรรม ข. คุณธรรม

ค. จริยธรรม ง. วัฒนธรรม

18. ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาศาสนสถานและบุคลากรทางด้านศาสนา

ก.ระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประ

สิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข. จัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการและสถาบัน

พระพุทธศาสนา

ค.พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ผลิตบุคลากรทาง

ศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกธรรมครูสอนศาสนา

อย่างกว้างขวาง

19. ไม่ใช่นโยบายด้านศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก.การบูรณะและพัฒนาศาสนสถาน

ข. การเผยแผ่ศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ

ค. การสืบสานศาสนา ศาสนธรรม

ง. การบริหารจัดการทางศาสนา

20. พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปไทย เป็นมาตรการของนโยบายในด้านใด

ก. ด้านการศึกษา ข.ด้านศาสนา

ค. ด้านศิลปะ ง. ด้านวัฒนธรรม

 

 

 

1. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฝึกอบรมครู ผู้บริหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านใด

ก.ด้านการพัฒนาบุคลากร

ข.ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย

ค. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ง.ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

( Ed- net) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

ก.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ข.กระทรวงศึกษาธิการ

ค.สพฐ.

ง. เนคเทค

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่ง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ภายในปีใด

ก. ปี 2545 ข. ปี2546

ค. ปี2547 ง. ปี2548

4. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

( Ed- net) มีเป้าหมายให้บริการด้านใด

ก. Internet ข. E-mell

ค.ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์

ง. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง

5. ข้อใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ.ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ก.ให้โรงเรียนสร้างเวปไซต์ที่มีเนื้อหาแลก

เปลี่ยนความรู้

ข.ให้ครูพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนรู้

ค.จัดตั้งศูนย์รวมสื่อเพื่อการศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

6. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

ก. การเช่า ข. การขอรับบริจาค

ค. การซื้อ ง. ถูกทุกข้อ

7. กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านใดมากที่สุด

ก. การพัฒนาบุคลากร

ข. การพัฒนาเครือข่าย

ค. การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ง. การจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

8. นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีเวปไซท์เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ผลงานและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เวปไซท์นี้เป็นของหน่วยงานใด : www.moe.go.th

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ค. สพฐ.

ง. เนคเทค

9.ข้อใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. EIS 1 ข. PDOC

ค. MDOC ง. BDOC

10.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด

ก.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้อง

ต้น

ข. หลักสูตร Network Administration

ค. หลักสูตร Advance Course

ง. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

 

1.ปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก. คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ข. พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน

ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างรายได้

ง. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ก. ปี พ.ศ. 2545 ข. ปีงบประมาณ 2545

ค. ปีการศึกษา 2545

ง. ไม่มีข้อถูก

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมการมองสังคมไทยในกี่ปีข้างหน้า

ก. 5 ปี ข. 10 ปี

ค. 15 ปี ง. 20 ปี

4. จุดอ่อนของการพัฒนาประเทศไทยคือ

ก. ราชการยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจ

ข. มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ค. สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น

ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า

5.สังคมที่เข็มแข็งและมีดุลยภาพ ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก. สังคมคุณภาพ

ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร

ง. ถูกทุกข้อ

6. มีจิตสำนึกสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังตามวิสัยทัศน์ข้อใด

ก. สังคมคุณภาพ

ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร

ง. สังคมแห่งการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

7.วัตถุประสงค์ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีกี่ข้อ

ก. 3 ข้อ ข. 4 ข้อ

ค. 5 ข้อ ง. 6 ข้อ

8. เป้าหมายการลดความยากจนของประชาชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9คือข้อใด

ก. ร้อยละ 10

ข. ร้อยละ 12

ค. ไม่เกิน ร้อยละ 10

ง. ไม่เกิน ร้อยละ 12

9. การป้องกันและปรบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ เป็นมาตรการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ข้อใด

ก. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการ

คุ้มครองทางสังคม

ค. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนา

ชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. วันสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก.30 กันยายน 2548

ข. 31 ธันวาคม 2548

ค. 30 กันยายน 2549

ง. 31 ธันวาคม 2549

 

 

 

 

 

1.แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐคือข้อใด

ก. การบริหารเชิงระบบ

ข. การบริหารจัดการทั้งระบบ

ค. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ง. การบริหารเน้นวัตถุประสงค์

2. ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐด้านใดมากที่สุด

ก. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ

บริหารงานภาครัฐ

ข. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน

ค. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล

ง. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย

3.ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)ได้ดีที่สุด

ก. วัตถุประสงค์ – ทรัพยากร

ข. กระบวนการ – ทรัพยากร

ค. ทรัพยากร - ผลตอบแทน

ง. กระบวนการ – ผลตอบแทน

4. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยทีสุด หมายถึงข้อใด

ก. ผลลัพธ์ ข. ผลสัมฤทธิ์

ค. ประสิทธิผล ง. ประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนแรกของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)คือข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การตรวจสอบภายใน

6. หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB)คือข้อใด

ก. หน่วยงานราชการ

ข. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ค. องค์กรเอกชน

ง. ถูกทุกข้อ

7. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้น่าจะอยู่ในกระบวนการการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน(PBB)ข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนการผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การบริหารสินทรัพย์

8. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่เป็นระบบ กรอบโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นการขยายความการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)ข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนการผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การรายงานผลการดำเนินงาน

9.เหตุที่ต้องใช้การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

( PBB) เพราะการทำงบประมาณแบบเดิม( PBBS) มีจุดอ่อน

ก.ให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้ามากกว่าผล

ผลิต

ข.เน้นการควบคุมมากกว่าการดำเนินการ

ค. งบประมาณถูกแยกออกเป็นส่วนๆทำให้มอง

ภาพรวมไม่ชัดเจน

ง. ถูกทุกข้อ

10. ปัญหาของการบริหารงบประมาณในปัจจุบันคือ

ก. มีการควบคุมการจัดสรรอย่างเข้มงวด หน่วย

งานทุกระดับเคร่งครัดในการเบิกจ่าย

ข. ไม่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้งบ

ประมาณเพราะหากเหลือจะต้องส่งคืน

ค. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย จุดหมาย

และผลการดำเนินงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

1.กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพ โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

ก. 3 ปี ข. 4 ปี

ค. 5 ปี ง. 6 ปี

2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก.สร้างเครือข่ายแกนนำหรือต้นแบบ

ข.อบรมเข้ม

ค.ศึกษาต่อ

ง. ปรับระบบการผลิตครู

3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด

ก.การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (WSA)

ข. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

( SBM)

ค.การปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง ( PDCA)

ง. ถูกทุกข้อ

4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.นายกรัฐมนตรี

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5. จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็น เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด

ก.จังหวัดเชียงใหม่

ข.จังหวัดขอนแก่น

ค. จังหวัดนครราชสีมา

ง. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทาง การศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยระดับใด

ก. แผนก ข. กอง

ค. กรม ง. ทบวง

7.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือข้อใด

ก. การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ

หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน

ข.พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

ค. พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

8. สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คือข้อใด

ก. 1/2/3 ข. 1/2/5

ค. 1/3/5 ง. 1/3/7

9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้มาด้วยวิธีการใด

ก. การคัดเลือก

ข. การสอบแข่งขัน

ค.การสอบคัดเลือก

ง. การทดสอบ สัมภาษณ์และพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่ง

10. ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. เลขาธิการ กพฐ.

ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่แถลงต่อรัฐสภา

ก. การพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็น

เวลา 3 ปี

ข. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ค.การจัดตั้งธนาคารประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

2. จ่าย 30 บาทต่อครั้งเพื่อรักษาโรค เกี่ยวข้องกับโครงการใดของรัฐบาล

ก. การจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลาง

ข. การบริการประชาชน

ค. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ง. การมีส่วนร่วมของประชาชน

3. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดคือข้อใด

ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ

ข. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ค. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ง. การป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น

4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและจัดการสมัยใกม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นนโยบายด้านใดของรัฐบาล

ก. ด้านเศรษฐกิจ

ข. ด้านการศึกษา

ค. ด้านการคมนาคม

ง. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นนโยบายด้านใดของรัฐบาล

 

ก. นโยบายเร่งด่วน

ข. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ล้อม

ค. นโยบายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ง. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม

6. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลบอกว่าจะปฏิรูปการศึกษาตามข้อใด

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ง. ข้อ ก และ ข

7. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด

ก. การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้

ข. การศึกษาสร้างงาน สร้างฐาน สร้างคน

ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน

ง. การศึกษาสร้างชาติสร้างสังคมรายได้

8. รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยจะจัดให้มีวิทยาลัยชุมชนโดยเน้นที่จังหวัดใด

ก. ทุกจังหวัด

ข. จังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง

ค. จังหวัดชายแดน

ง. จังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

9. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

ก. จัดให้มีระบบโครงสร้างการศึกษาที่มีคุณ

ภาพ

ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือ

ข่ายสารสนเทศ

ค. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน

ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

10. รัฐบาลให้โอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุได้ฝึกงานอาชีพอย่างน้อยกี่อาชีพต่อคน

ก. 1 อาชีพ ข. 2 อาชีพ

ค. ข้อ ก หรือ ข ง. ตามความถนัด

11. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาตามข้อใดที่จัดเพื่อตอบสนองต่อภาคเกษตรกรอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ก. การอาชีวศึกษา

ข. การอุดมศึกษา

ค. การศึกษานอกโรงเรียน

ง. การศึกษาผู้ใหญ่

12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาล

ก. สนับสนุนศาสนศึกษาและศาสนทายาทเผย

แผ่ศาสนา

ข. ให้เด็กได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบ

พิธีกรรมทางด้านศาสนา

ค. ให้เด็กได้สืบค้นศึกษาเรื่องราวมรดกไทย

ง. จัดหลักสูตรท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีไทย

13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์หลักของนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ก.การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

ข.การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ค. การมีส่วนร่วม

ง. การกระจายอำนาจ

14. พัฒนาคุณภาพของข้าราชการให้มีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชนเป็นมาตรการด้านใดตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ก. การปฏิรูปการเมือง

ข. การบริหารราชการ

ค. การมีส่วนร่วม

ง. การกระจายอำนาจ

 

15. นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 มีกี่ด้าน

ก. 12 ด้าน ข. 14 ด้าน

ค. 16 ด้าน ง. 18 ด้าน

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กำหนดในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

ก. การบริหารจัดการ

ข. การปฏิรูปการเรียนรู้

ค.การพัฒนาวิชาชีพครู

ง. การประกันคุณภาพการศึกษา

17.ข้อใดต่อไปนี้เป็นนโยบายระดับชาติ

ก.การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ข. โครงการประเทศไทยใสสะอาด

ค. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

18. ตามนโยบายข้อ17(ก) งบประมาณของหน่วยงาน/สำนักงานใดต่อไปนี้ถูกถ่ายโอนมากที่สุด

ก. สำนักงานปลัดกระทรวง ข. สพฐ.

ค. อาชีวศึกษา ง. อุดมศึกษา

19. ไม่ใช่งบประมาณตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมจัดการศึกษาปฐมวัย( 3ขวบ)

ก. ค่าอาหารกลางวัน ข. ค่าอาหารเสริม(นม)

ค. ค่าวัสดุการศึกษา ง. ค่าจ้างชั่วคราวครูราย

เดือน

20. โครงการเพื่อช่วยแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ก. โครงการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ข. โครงการโปรงใสไทยสะอาด

ค. โครงการเมืองไทยใสสะอาด

ง. โครงการประเทศไทยใสสะอาด

 

 

 

 

1. ปณิธานมีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด

ก.วิสัยทัศน์ ข. พันธกิจ

ค. ยุทธศาสตร์ ง. มาตรการ

2. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด

ก. การพัฒนาการศึกษา

ข. การพัฒนาบำรุงศาสนา

ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ง. ถูกทุกข้อ

3. ผลิต สรรหาและพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาศานาและวัฒนธรรมสอดคล้องกับเรื่องใด

ก. ปฏิรูปการเรียนรู้

ข. ปฏิรูปครูและบุคลากร

ค. ปฎิรูปการบริหรจัดการ

ง. ปฏิรูปการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. "เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ" เป็นส่วนใดของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก. ปณิธาน ข. วัตถุประสงค์

ค. นโยบาย ง. เป้าหมาย

5. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.กำหนดเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยกี่ปี

ก. อย่างน้อย 1 ปี ข. อย่างน้อย 2 ปี

ค.อย่างน้อย 1ปี อย่างมาก 2 ปี

ง. ตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น

6. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.กำหนดความรู้พื้นฐานของแรงงานไทยในสถานประกอบการอย่างน้อยต้องจบการศึกษาระดับใด

ก. ประถมศึกษาตอนปลาย

ข. มัธยมศึกษาตอนต้น

ค. การศึกษาภาคบังคับ

ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.มีนโยบายเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อความต้องการและพัฒนาของชุมชนสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะกำลังคนในระดับใด

ก. ระดับพื้นฐาน ข. ระดับกลาง

ค. ระดับกลางและระดับสูง

ง. ทุกระดับในสาขาที่ขาดแคลน

8. ข้อใดคือเป้าหมายของนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถ

ประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข. มีสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา

ครบทุกจังหวัด

ค.สนับสนุนทุนให้แก่ผู้เรียน ในสาขาที่ขาด

แคลน

ง. จัดบริการแนะแนวตลาดนัดแรงงาน

9. นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

ก.หลักสูตรท้องถิ่น

ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา

ค. การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ง. การประกันคุณภาพภายนอก

10. กิจกรรมใดที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดและโรคเอดส์ได้

ก. การแนะแนว ข. การกีฬา

ค. การนันทนาการ ง. ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่ 9 ศธ.

ก. ครู บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย2ปี

ต่อครั้ง

ข. มอบอำนาจให้สถานศึกษาทุกประเภทเป็นผู้

สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครู

ค. จัดสร้างศูนย์พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานสากล

อย่างน้อยภูมิภาคละ 1แห่ง

ง. ผลิตครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

12. เป็นมาตรการทีส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธบรรลุผล

ก. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ข. กระจายการจัดและใช้แหล่งความรู้

ค. สนับสนุนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน

ง. ถูกทุกข้อ

13. สนับสนุนการจัดกีฬาพื้นฐาน กีฬาพื้นบ้านและกีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นการพัฒนาด้านใด

ก. ด้านการศึกษา ข. ด้านศาสนา

ค. ด้านวัฒนธรรม ง. ทุกด้านที่กล่าว

14. นโยบายปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.เน้นในเรื่องใด

ก. ประสิทธิภาพคุณภาพในการบริหารจัดการ

ข. กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

ค. การมีส่วนร่วในการบริหารจัดการ

ง. ถูกทุกข้อ

15. เป้าหมายให้เอกชนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล

ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ10

ข.ไม่น้อยกว่าร้อยละ20

ค. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10

ง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

16. ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. การผลิตและพัฒนากำลังคน

ค. การบริหารจัดการ

ง. การพัฒนาจิตใจและสังคม

17. เพื่อศาสนิกชนทุกศาสนามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรม และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ข้อความขีดเส้นไต้คือ

ก. ศิลธรรม ข. คุณธรรม

ค. จริยธรรม ง. วัฒนธรรม

18. ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาศาสนสถานและบุคลากรทางด้านศาสนา

ก.ระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประ

สิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข. จัดตั้งสถาบันพระสังฆาธิการและสถาบัน

พระพุทธศาสนา

ค.พัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ให้ผลิตบุคลากรทาง

ศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกธรรมครูสอนศาสนา

อย่างกว้างขวาง

19. ไม่ใช่นโยบายด้านศาสนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระยะที่9ของ ศธ.

ก.การบูรณะและพัฒนาศาสนสถาน

ข. การเผยแผ่ศาสนธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ

ค. การสืบสานศาสนา ศาสนธรรม

ง. การบริหารจัดการทางศาสนา

20. พัฒนาสถาบันเฉพาะทางเพื่อสอนศิลปไทย เป็นมาตรการของนโยบายในด้านใด

ก. ด้านการศึกษา ข.ด้านศาสนา

ค. ด้านศิลปะ ง. ด้านวัฒนธรรม

 

 

 

1. กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฝึกอบรมครู ผู้บริหารให้มีความรู้ตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ถือว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านใด

ก.ด้านการพัฒนาบุคลากร

ข.ด้านการพัฒนาระบบเครือข่าย

ค. ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ง.ด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

2. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

( Ed- net) หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

ก.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ข.กระทรวงศึกษาธิการ

ค.สพฐ.

ง. เนคเทค

3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่ง สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ภายในปีใด

ก. ปี 2545 ข. ปี2546

ค. ปี2547 ง. ปี2548

4. โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

( Ed- net) มีเป้าหมายให้บริการด้านใด

ก. Internet ข. E-mell

ค.ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์

ง. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง

5. ข้อใดคือนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ.ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ก.ให้โรงเรียนสร้างเวปไซต์ที่มีเนื้อหาแลก

เปลี่ยนความรู้

ข.ให้ครูพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนรู้

ค.จัดตั้งศูนย์รวมสื่อเพื่อการศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

6. กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยวิธีใด

ก. การเช่า ข. การขอรับบริจาค

ค. การซื้อ ง. ถูกทุกข้อ

7. กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้านใดมากที่สุด

ก. การพัฒนาบุคลากร

ข. การพัฒนาเครือข่าย

ค. การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อและเนื้อหา

ง. การจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

8. นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทุกส่วนราชการมีเวปไซท์เป็นของตนเองเพื่อเผยแพร่ผลงานและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร เวปไซท์นี้เป็นของหน่วยงานใด : www.moe.go.th

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ค. สพฐ.

ง. เนคเทค

9.ข้อใดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. EIS 1 ข. PDOC

ค. MDOC ง. BDOC

10.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือหลักสูตรใด

ก.หลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้อง

ต้น

ข. หลักสูตร Network Administration

ค. หลักสูตร Advance Course

ง. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

 

1.ปรัชญาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก. คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ข. พัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน

ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างรายได้

ง. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ก. ปี พ.ศ. 2545 ข. ปีงบประมาณ 2545

ค. ปีการศึกษา 2545

ง. ไม่มีข้อถูก

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมการมองสังคมไทยในกี่ปีข้างหน้า

ก. 5 ปี ข. 10 ปี

ค. 15 ปี ง. 20 ปี

4. จุดอ่อนของการพัฒนาประเทศไทยคือ

ก. ราชการยังเป็นการรวมศูนย์อำนาจ

ข. มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ค. สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากขึ้น

ง. การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า

5.สังคมที่เข็มแข็งและมีดุลยภาพ ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก. สังคมคุณภาพ

ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร

ง. ถูกทุกข้อ

6. มีจิตสำนึกสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังตามวิสัยทัศน์ข้อใด

ก. สังคมคุณภาพ

ข.สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

ค. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทร

ง. สังคมแห่งการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม

7.วัตถุประสงค์ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีกี่ข้อ

ก. 3 ข้อ ข. 4 ข้อ

ค. 5 ข้อ ง. 6 ข้อ

8. เป้าหมายการลดความยากจนของประชาชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9คือข้อใด

ก. ร้อยละ 10

ข. ร้อยละ 12

ค. ไม่เกิน ร้อยละ 10

ง. ไม่เกิน ร้อยละ 12

9. การป้องกันและปรบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงราชการ เป็นมาตรการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 ข้อใด

ก. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการ

คุ้มครองทางสังคม

ค. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนา

ชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. วันสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 คือข้อใด

ก.30 กันยายน 2548

ข. 31 ธันวาคม 2548

ค. 30 กันยายน 2549

ง. 31 ธันวาคม 2549

 

 

 

 

 

1.แนวทางการบริหารที่รัฐบาลนำมาใช้ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐคือข้อใด

ก. การบริหารเชิงระบบ

ข. การบริหารจัดการทั้งระบบ

ค. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ง. การบริหารเน้นวัตถุประสงค์

2. ระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB) เกี่ยวข้องกับแผนการปรับเปลี่ยนภาครัฐด้านใดมากที่สุด

ก. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการ

บริหารงานภาครัฐ

ข. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน

ค. การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล

ง. การปรับเปลี่ยนกฏหมาย

3.ความสัมพันธ์ตามข้อใดสามารถอธิบายความหมายระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)ได้ดีที่สุด

ก. วัตถุประสงค์ – ทรัพยากร

ข. กระบวนการ – ทรัพยากร

ค. ทรัพยากร - ผลตอบแทน

ง. กระบวนการ – ผลตอบแทน

4. การดำเนินการที่ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยทีสุด หมายถึงข้อใด

ก. ผลลัพธ์ ข. ผลสัมฤทธิ์

ค. ประสิทธิผล ง. ประสิทธิภาพ

5. ขั้นตอนแรกของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)คือข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนของกิจกรรมและผลผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การตรวจสอบภายใน

6. หน่วยงานที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB)คือข้อใด

ก. หน่วยงานราชการ

ข. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ค. องค์กรเอกชน

ง. ถูกทุกข้อ

7. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้น่าจะอยู่ในกระบวนการการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน(PBB)ข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนการผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การบริหารสินทรัพย์

8. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่เป็นระบบ กรอบโครงสร้างที่ชัดเจน เป็นการขยายความการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน( PBB)ข้อใด

ก. การวางแผนงบประมาณ

ข. การคำนวณต้นทุนการผลิต

ค. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ง. การรายงานผลการดำเนินงาน

9.เหตุที่ต้องใช้การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

( PBB) เพราะการทำงบประมาณแบบเดิม( PBBS) มีจุดอ่อน

ก.ให้ความสำคัญกับปัจจัยนำเข้ามากกว่าผล

ผลิต

ข.เน้นการควบคุมมากกว่าการดำเนินการ

ค. งบประมาณถูกแยกออกเป็นส่วนๆทำให้มอง

ภาพรวมไม่ชัดเจน

ง. ถูกทุกข้อ

10. ปัญหาของการบริหารงบประมาณในปัจจุบันคือ

ก. มีการควบคุมการจัดสรรอย่างเข้มงวด หน่วย

งานทุกระดับเคร่งครัดในการเบิกจ่าย

ข. ไม่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้งบ

ประมาณเพราะหากเหลือจะต้องส่งคืน

ค. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย จุดหมาย

และผลการดำเนินงาน

ง. ถูกทุกข้อ

 

1.กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพ โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี

ก. 3 ปี ข. 4 ปี

ค. 5 ปี ง. 6 ปี

2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก.สร้างเครือข่ายแกนนำหรือต้นแบบ

ข.อบรมเข้ม

ค.ศึกษาต่อ

ง. ปรับระบบการผลิตครู

3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด

ก.การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (WSA)

ข. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

( SBM)

ค.การปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง ( PDCA)

ง. ถูกทุกข้อ

4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.นายกรัฐมนตรี

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5. จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็น เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด

ก.จังหวัดเชียงใหม่

ข.จังหวัดขอนแก่น

ค. จังหวัดนครราชสีมา

ง. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทาง การศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยระดับใด

ก. แผนก ข. กอง

ค. กรม ง. ทบวง

7.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือข้อใด

ก. การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ

หลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน

ข.พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

ค. พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

8. สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คือข้อใด

ก. 1/2/3 ข. 1/2/5

ค. 1/3/5 ง. 1/3/7

9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาได้มาด้วยวิธีการใด

ก. การคัดเลือก

ข. การสอบแข่งขัน

ค.การสอบคัดเลือก

ง. การทดสอบ สัมภาษณ์และพิจารณาความ

เหมาะสมกับตำแหน่ง

10. ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข. เลขาธิการ กพฐ.

ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวข้อสอบ การวิจัยการศึกษา

1. การวิจัยมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เป็นการลองผิดลองถูก ข. เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ
ค. เป็นการสำรวจสภาพปัญหา ง. เป็นการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ

2. การแสวงหาความรู้วิธีใดเป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล
ก. โดยการหยั่งรู้ ข. โดยการลองผิดลองถูก
ค. โดยการอนุมาน - อุปมาน ง. การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

3. ข้อใดเรียงลำดับของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก. กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ข. กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ค. ตั้งสมมติฐาน กำหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ง. ตั้งสมติฐาน กำหนดปัญหา วิเคราะห์ ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป

4.  ข้อใดอาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย
ก.  หลักวิธีวิจัย ข.  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ค.  ระบบการศึกษาของสังคม ง.  ความรู้ในสาขาที่ต้องการทำวิจัย

5. จรรยาบรรณของนักวิจัยข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม ข. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษา
ค. มีพื้นความรู้ในสาขาที่ทำการวิจัย ง. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

6. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"การศึกษาปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา อ.เมือง จ.สกลนคร"
ก. การวิจัยเชิงอนาคต ข. การวิจัยเชิงทดลอง
ค. การวิจัยเชิงบรรยาย ง. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

7. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างการสอนแบบโครงงานและการสอนแบบบรรยาย"
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

8. หัวข้อปัญหาวิจัยใดตั้งชื่อได้เหมาะสมที่สุด?
ก. เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร
ข. เจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ค. การเปรียบเทียบความสนใจของนักเรียน ระหว่างการอ่านและการเล่านิทานให้ฟัง
ง. ผลของการพัฒนาทักษะในการรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9. ชื่อเรื่องวิจัยต่อไปนี้ เป็นการวิจัยประเภทใด"พัฒนาการหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศไทย"
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ข. การวิจัยเชิงบรรยาย
ค. การวิจัยเชิงทดลอง ง. การวิจัยเชิงคุณภาพ

10. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปร
ก.  เพศ ข. ศาสนา
ค. จังหวัดเชียงใหม่ ง.  ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน

11. ลักษณะงานวิจัยตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน

ข.หาคำตอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ค.มีขั้นตอนและระบบการศึกษาอย่างสมบูรณ์

ง.เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการศึกษา

12.ข้อใดดล่าวถูกต้อง

ก. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารมากกว่าครู

ข. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัยมากกว่าผู้นำผลการวิจัยไปใช้

ค. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ผู้นำผลการวิจัยไปใช้มากกว่าผู้ทำวิจัย

ง. การวิจัยให้ประโยชน์แก่ครูมากกว่าผู้บริหาร

13. งานวิจัยเรื่องใดเป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย

ก. การศึกษานิทานพื้นบ้านของอำเภอสามโคก

ข. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่ออาชีพครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาคุรุทายาท

ค. การวิเคราะห์โปรตีนจากเห็ด

ง. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของถั่วเมื่อใช้ปุ๋ยสูตรต่างกัน

 

คำชี้แจง จากชื่องานวิจัยต่อไปนี้ ใช้ตอบคำถามในข้อ 14 –15

"ความรู้และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติด ของผู้ขับขี่ยานพาหนะ" โดยกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ เพื่อศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติตนในการใช้สารเสพติดของผู้ขับขี่รถประจำทาง รถบรรทุกสิบล้อ และรถแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร

14. งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อใครมากที่สุด

ก. ผู้ขับขี่รถทุกประเภท

ข. เจ้าของรถแท็กซี่และรถบรรทุกสิบล้อ

ค. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ปราบปรามและป้องกันยาเสพติด

ง. ผู้โดยสารรถประจำทางและรถแท็กซี่

15.งานวิจัยในข้อ14 จัดเป็นงานวิจัยประเภทใด

ก.วิจัยเชิงสำรวจ ข. วิจัยเชิงความสัมพันธ์

ค. วิจัยเชิงพัฒนาการ ง. วิจัยพื้นฐาน

16. อาจารย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะศึกษางานวิจัยเรื่องใด

ก.ทัศนคติของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ข. การพัฒนาสไลด์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์

ค. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ง. การพัฒนากระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์

17. จากสมมุติฐานที่กำหนดให้ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ " นักเรียนเพศชายมีความรับผิดชอบมากกว่านักเรียนเพศหญิง"

ก. นักเรียน ข. เพศของนักเรียน

ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

18. จากข้อ 17 ข้อใดเป็นตัวแปรตาม

ก. นักเรียน ข. เพศของนักเรียน

ค. ความรับผิดชอบของนักเรียน ง. โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่

19. สมมุติฐานการวิจัยข้อใดดีที่สุด

การสอนแบบทีมดีกว่าการสอนแบบครูคนเดียว

นักเรียนชายมีความเชื่อโชคลางน้อยกว่านักเรียนหญิง

วิธีสอนแบบอภิปรายเชื่อว่าจะให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าวิธีสอนแบบบรรยาย

เด็กในเมืองน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าเด้กในชนบท

20. " สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหมายถึง การรับรู้พฤติกรรม เหตุการณ์สถานที่ หรือลักษณะใดๆในโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตุหรือรับรู้ได้" ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

ก.จุดมุ่งหมายของการวิจัย ข. สมมุติบานการวิจัย

ค. นิยามศัพท์เฉพาะ ง. ข้อตกลงเบื้องต้น

 

1. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.การมีส่วนร่วม

ข.การกระจายอำนาจ

ค. การกำกับติดตามประเมินผล

ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เห็นความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ

ก.การวางแผน

ข. การดำเนินการตามแผน

ค. การนิเทศ

ง. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3.กระบวนการที่แตกต่างจากข้ออื่น

ก. การวางแผน

ข. การกำกับติดตาม

ค. การนิเทศ

ง. การประเมินผล

4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง

ก.ระดับสถานศึกษา ข.ระดับเขตพื้นที่ฯ

ค. ระดับชาติ ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ก.การจัดทำสาระของหลักสูตร

ข.การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค.แนวทางการจัดและประเมินผล

ง. การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

 

6.กิจกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ก. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและ

รายภาค

ข. การกำหนดสาระการเรียนรู้รายปีและรายภาค

ค. การกำหนดเวลาจำนวนหน่วยกิต สำหรับสาระ

การเรียนรู้

ง. ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้น

7. เป็นขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ก. วิเคราะห์ วางแผน เก็บข้อมูล สรุปผล รายงาน

ข. วางแผน เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล นำไปใช้

ค. วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการ เก็บข้อมูล สรุปผล

ง. เก็บข้อมูล วางแผน วิเคราะห์ สรุป รายงานผล

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการวิจัยในลักษณะใด

ก. การวิจัยในชั้น

ข. การวิจัยเพื่อพัฒนา

ค. การวิจัยเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ

ง. การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

9. ข้อใดคือขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ก. การจัดทำสาระของหลักสูตร

ข. การจัดหน่วยการเรียนรู้

ค. การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้

ง. การกำหนดอัตราเวลาเรียน

10. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้

ก. ช่วงชั้นที่ 1

ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3

ง. ช่วงชั้นที่ 4

 

 

11.ข้อใดคือเกณฑ์พิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้

ก. 20ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต

ข. 40ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต

ค. 20ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต

ง. 40ชั่วโมงต่อปีมีค่าเท่ากับ1 หน่วยกิต

12. ไม่มีในคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ชื่อรายวิชา ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต

ค. สื่อการเรียนรู้ ง. มาตรฐานการเรียนรู้

13. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยกี่โครงงาน

ก. 1 โครงงาน ข. 2 โครงงาน

ค. 3 โครงงาน ง. เป็นดุลยพินิจโรงเรียน

14. การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีแผนการเรียนรู้ของใครบ้าง

ก. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข. แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน

ค. แผนการจัดการเรียนรู้ร่วม

ง. เฉพาะ ก และ ข

15. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก. วัย ข. วุฒิภาวะ

ค. ความแตกต่างบุคล ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้

ข. กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด

ค. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมทางการเมือง

ง. กิจกรรมประเภทบริการ

 

 

17. สถานศึกษษร่วมกับชุมชนกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง

ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ข. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีไทย

ค. ด้านคุณธรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย

ง. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย

18. การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นการประเมินในลักษณะใด

ก. การประเมินเพื่อตัดสินผล

ข. การประเมินเพื่อสร้างเสริม

ค. การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา

ง. การประเมินรอบด้าน

19. การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านใด

ก. การอ่าน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์

ข. การเขียน การคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษาอังกฤษ

ค. การอ่าน การเขียน การคิด การใช้คอมพิวเตอร์

ง. การอ่าน การเขียน การคิด และการใช้ภาษา

อังกฤษ

20. การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั้นใด

ก. ช่วงชั้นที่1 ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3 ง. ช่วงชั้นที่ 4

21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อใดที่สัมพันธ์กันทีสุด

ก. ช่วงชั้นที่1 / เน้นการคิดวิเคราะห์

ข. ช่วงชั้นที่ 2 / เน้นตามความสนใจผู้เรียน

ค. ช่วงชั้นที่ 3 / เน้นความเป็นอิสระ

ง. ช่วงชั้นที่ 4 / เน้นความพร้อมในการศึกษาต่อ

 

 

 

22. เป็นกระบวนการแรกของการสร้างหลักสูตรสถนศึกษา

ก. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

ข. การกำหนดวิสัยทัศน์

ค. การจัดหลักสูตรสถานศึกษา

ง. การกำหนดสาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้

23.ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ก. ผู้บริหารสถานศึกษา

ข. ผู้ปกครอง ชุมชน

ค. คณะกรรมการสถานศึกษา

ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน

24. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้บริหารโรงเรียน ข. ครูผู้สอน

ค. สถานศึกษา ง. กรมวิชาการ

25. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง

ก. หลักสูตรของตนเอง

ข. หลักสูตรท้องถิ่น

ค. การเรียนรู้และประสบการณ์

ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

26. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

ในการเรียนรู้

ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม

สังคมและวัฒนธรรม

ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี

ข้อมูลและเป็นอิสระ

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

27. ข้อใดเป็นการพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเป็นผู้นำในด้านวิชาการ

ก. พัฒนาเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ

ข. จัดประชุมอบรมสัมมนา

ค. กำหนดครูพี่เลี้ยง ครูพัฒนาหลักสูตร

ง. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

28. การเทียบโอนผลการเรียนรู้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามข้อใด

ก.เทียบโอนได้สำหรับการศึกษาทุกรูปแบบ

ข. พิจารณาจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์

ค. เทียบโอนโดยยึดกฎกระทรวง

ง. เทียบโอนตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนด

29. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบการศึกษาภาคบังคับ

ก. ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่มและได้

หน่วยกิตครบ ได้รับการตัดสินผลการเรียน

ข. ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ค. ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ง. เข้าร่วมและผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้

เรียน

30. ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. กรมวิชาการ

ค. สถานศึกษา

ง. คณะกรรมการสถานศึกษา

31.การจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นใดที่เริ่มเน้นเข้าสู้เฉพาะทางมากขึ้น มุ่งเน้นความสามารถความคิดระดับสูง ความถนัด ความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านอาชีพ การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ

ก.ช่วงชั้นที่ 1 ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3 ง. ช่วงชั้นที่ 4

 

 

32. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา

ง. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ

33. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

34. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8

กลุ่ม และได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ได้ตาม

เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ข. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ เขียนได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนด

ค. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

ง. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ

ด้านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานตามสถาน

ศึกษากำหนด

25.ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับหมายถึงจบชั้นใด

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

26. กระบวนการที่ครูผู้สอน ได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสำเร็จและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ก.การวางแผนการเรียนรู้

ข. การจัดการเรียนรู้

ค. การวัดผลการเรียนรู้

ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

37. ผู้เรียนระดับชั้นใดที่ไม่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพระดับชาติ

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ค. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

38. ข้อใดคือลักษณะของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต

ข. ครอบคลุม เพียงพอ

ค. มีคุณค่า น่าสนใจ เข้าใจง่าย

ง. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันจัดทำ

39. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช่วงชั้นใด ที่มีหลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ

ก.ช่วงชั้นที่ 1

ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3

ง. ช่วงชั้นที่ 4

40. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่างๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กำหนดขึ้นมา เป็นการจัดการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลักษณะใด

ก.แบบโครงงาน ข. แบบรายวิชา

ค. แบบบูรณาการ ง. แบบเชื่อมโยง

 

 

 

 

1. ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช2544

ก. อธิบดีกรมวิชาการ

ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง. นายกรัฐมนตรี

2. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

ฐานในปีการศึกษาใด

ก. 2545 ข. 2546

ค. 2547 ง. 2548

3. เรื่องใดไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. หลักการจุดมุ่งหมาย

ข. โครงสร้างการจัดหลักสูตร

ค. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้

ง. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครอง

4. เหตุผลจำเป็นที่สุดที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

ของชาติ

ก. ต้องการให้เด็กไทยดี มีปัญญา มีความสุข

ข. หลักสูตรเก่าหล้าหลัง ล้มเหลว

ค. ความก้าวหน้าทางวิทย์ เทคโนฯ ตลอดทั้ง

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจของ

ประเทศ

ง. รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

5. กฎหมายใดกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้น

ฐาน

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ง. ทุกข้อล้วนมีส่วนกำหนด

 

6.ไม่ใช่หลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การศึกษาเพื่อเอกภาพนโยบายหลากหลาย

ปฏิบัติ

ข. การศึกษาเพื่อปวงชน

ค. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างต่อ

เนื่องตลอดชีวิต

ง. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ

7.ในหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

โครงสร้างที่ยึดหยุ่นได้ ยกเว้นข้อใด

ก. ด้านผู้เรียน ข. ด้านสาระ

ค. ด้านเวลา ง. ด้านการจัดการเรียนรู้

8. มุ่งพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี

มีปัญญา มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ

ก. หลักการของหลักสูตร

ข. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ค. สาระการเรียนรู้

ง. โครงสร้างหลักสูตร

9.หลักการและจุดหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่ข้อ

ก. หลักการ 4 ข้อ จุดมุ่งหมาย 5 ข้อ

ข. หลักการ 5ข้อ จุดมุ่งหมาย 6 ข้อ

ค. หลักการ 4 ข้อ จุดมุ่งหมาย 8ข้อ

ง. หลักการ 5 ข้อ จุดมุ่งหมาย 9 ข้อ

10. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกี่ยวกับ

ช่วงชั้นไว้ตามข้อใด

ก. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น

ข. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

ค. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น

ง. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

 

 

11.ไม่ใช่สาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มของหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.คณิตศาสตร์

ข. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. สุขศึกษาและพละศึกษา

ง. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12. สาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคน

ต้องเรียนรู้ได้แก่

ก. สุขศึกษา พลศึกษา

ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ค. สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม

ง. ภาษาต่างประเทศ

13. ไม่ได้กำหนดเป็นสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ศิลปะ ข. ภาษาไทย

ค. สิงแวดล้อม ง. คณิตศาสตร์

14.กิจกรรมแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของโครงสร้างหลัก

สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. สาระการเรียนรู้

ข. มาตรฐานการเรียนรู้

ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ง. กิจกรรมเสริมผู้เรียน

15. ใครเป็นผู้กำหนดสาระการเรียนรู้สำหรับตอบสนอง

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

กรมวิชาการ

หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรท้องถิ่น

สถานศึกษา

 

 

 

 

16. มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อ

ผู้เรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. มาตรฐานการเรียนรู้แกน

ข. มาตรฐานการเรียนรู้ร่วม

ค. มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาพื้นฐาน

ง. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

17.ช่วงชั้นใดที่จัดหลักสูตรเป็นหน่วยกิต

ก. ช่วงชั้นที่ 1 ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3 ง. ช่วงชั้นที่ 4

18. การดำรงชีวิตและครอบครัวเป็นสาระในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ใด

ก. สุขศึกษาและพละศึกษา

ข. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ค. สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม

ง. วิทยาศาสตร์

19.บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้สอน

ข. ผู้ชี้นำ

ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้

ง. ผู้ส่งเสริมช่วยเหลือ

20. การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วม

กันจัดการเรียนการสอน โดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยว

กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยง

ก.การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว

ข. การบูรณาการแบบคู่ขนาน

ค. การบูรณาการแบบจิตวิทยา

ง. การบูรณาการแบบโครงการ

 

 

 

 

1: ภาษาต่างประเทศที่กำหนดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานของทุกช่วงชั้น คือข้อใด
      ภาษาอังกฤษ      ภาษาจีน
      ภาษาฝรั่งเศส       ภาษาอาหรับ

2: ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
      เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     

เน้นความเป็นเิอกภาพของชาติ
      มีความยืดหยุ่น

เน้นเนื้อหาให้จบในตัวเอง

3: การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดอย่างไร
      แบ่งเป็น 6 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 2 ปี     

แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ปี
      แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ปี      

แบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 6 ปี

4: การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับช่วงชั้น 1 – 3 (ป.1 - ม.3) จัดอย่างไร
      ทุกช่วงชั้นต้องจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ     

ทุกชั้นปีต้องจัดให้ครบทุกกลุ่มสาระ
      ทุกช่วงชั้นจัดได้ตามความเหมาะสม      

ทุกชั้นปีสามารถจัดได้ตามความเหมาะสม

5: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นกี่ลักษณะ
      4 ลักษณะ   3 ลักษณะ
      2 ลักษณะ    1 ลักษณะ

6: การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเริ่มต้นจากข้อใด
      การกำหนดจุดหมาย    

การกำหนดโครงสร้าง
      การกำหนดวิสัยทัศน์      

 

การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7: แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนประจำรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นอย่างไร
  สถานศึกษาต้องเป็นผู้จัดหาจัดให้มีจัดทำ     

ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดและจัดทำ
  เขตพื้นที่เป็นผู้กำหนดและจัด      

ผู้เรียนกำหนดเอง

8: โรงเรียนนำร่องหรือโรงเรียนเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการต้องบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ไปจนถึงปีการศึกษาใด
      ปีการศึกษา 2545  

ปีการศึกษา 2546
      ปีการศึกษา 2547   

ปีการศึกษา2548

9: สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกี่กลุ่มสาระ
      10 กลุ่ม     8 กลุ่ม
      6 กลุ่ม       4 กลุ่ม

10: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดเวลาเรียนสำหรับช่วงชั้นปีที่ 3 (ม.1 - 3) ไว้ปีละเท่าใด
      800 - 1000 ชั่วโมง     

1000 - 1200 ชั่วโมง
      1200 - 1400 ชั่วโมง  

ไม่น้อยกว่า 1200 ชั่วโมง

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ชุดที่ 1)

1. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด

ก. มาตรา 43 ข. มาตรา 81

ค. มาตรา 289 ง. มาตรา 336

2. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้ ข. การศึกษาตามอัธยาศัย

ค. การศึกษานอกระบบ ง. การศึกษาในระบบ

3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก. ให้มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งไม่น้อยกว่า 12 ปี

ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จะต้องดำเนินการ

ภายในปี 2545 เป็นอย่างช้า

ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

4. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด

ความรู้คู่คุณธรรม ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม

5. ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง

บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการและบริหารทั่วไป

วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการมีส่วนร่วม

วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป

งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

6. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

7. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542

ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ง. พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

8. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ คือข้อใด

ก. ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

9. จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษา

ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542คือข้อใด

ก. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน

ค. พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ ง. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด

ก. จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

ข. เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา

ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน

ง. ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. ข้อใดคือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่แถลงต่อรัฐสภา

ก. การพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็น เวลา 3 ปี

ข. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ค. การจัดตั้งธนาคารประชาชน ง. ถูกทุกข้อ

12. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมากที่สุดคือข้อใด

ก. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ ข. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ค. การป้องกันปราบปรามยาเสพติด ง. การป้องกันปราบปรามคอรัปชั่น

13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลคือข้อใด

ก. การศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ข. การศึกษาสร้างงาน สร้างฐาน สร้างคน

ค. การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน ง. การศึกษาสร้างชาติ สร้างสังคม และสร้างรายได้

14. ข้อใดไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

ก. จัดให้มีระบบโครงสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ

ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ

ค. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ง. ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา

15. บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปัจจุบันคือข้อใด

ก. การพัฒนาการศึกษา ข. การพัฒนาบำรุงศาสนา

ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ง. ถูกทุกข้อ

16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ก. ปี พ.ศ. 2545 ข. ปีงบประมาณ 2545

ค. ปีการศึกษา 2545 ง. ไม่มีข้อถูก

17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2543 กำหนดโทษ

สำหรับนักเรียนที่ทำผิดกี่สถาน

ก. 3 สถาน ข. 4 สถาน ค. 5 สถาน ง. 6 สถาน

18. ข้อควรคำนึงในการลงโทษนักเรียน

ก.ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง ข. ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท

ค. ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย ง. อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา

19 . ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ก.การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ข.การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน

ค.การพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน ง.การพาไปนอกราชอาณาจักร

20. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน

ก. ลาป่วยไม่ถึง 30วันผู้มีอำนาจอนุญาตจะให้มีใบรับรองแทพย์มาแสดงก็ได้

ข. การลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาคือลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน

ค. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้และได้รับเงินเดือน

ระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทำการ

ง. ใช้ระเบียบการลาของข้าราชการโดยอนุโลม

21. ข้อใดคือวันหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ก. วันเสาร์ – อาทิตย์ ข. วันเสาร์ – วันอาทิตย์- วันหยุดอื่น ๆ ตามทีราชการแจ้ง

ค. วันอาทิตย์และวันอื่น ๆ อีก 1 วัน ง. ถูกทุกข้อ

22. เอกสารในข้อใดหมายถึงบัญชีเรียกชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรเดิม (2533)

ก. ป.01 ข. ป.02 ค. ป.03 ง. ป.04

23. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน

ก. เหมือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

ข. ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ใน อำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกได้

ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ 2 คนเท่านั้น

ง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

24. ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อใด จึงสามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลได้

ก. อนามัยประจำตำบล ข. โรงพยาบาลอำเภอ หรือประจำจังหวัด

ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม ง. ไม่มีข้อถูก

25. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เกณฑ์ที่จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรเดิม (2533)

ก. ต้องเรียนวิชาบังคับและเลือกเสรีจำนวน 90 หน่วยการเรียนและทุกรายวิชาต้องได้รับ

การตัดสินผล

ข. ได้หน่วยการเรียนทั้งสิ้น 80 หน่วยการเรียน

ค. ได้เรียนวิชาบังคับแกนภาษาไทยและสังคม

ง. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 1 คาบต่อสัปดาห์ กิจกรรมอื่น 1 คาบต่อสัปดาห์เวลาเรียนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและ ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม

26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง 2533

โรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผล ตัดสินผลอนุมัติผลการเรียนทุกชั้น

การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงจุดประสงค์การวัดรายกลุ่มประสบการณ์และตัดสินผลการเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่วัดต้องครอบคลุมพฤติกรรมทุกคนอันได้แก่ พุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ง. ถูกทุกข้อ

27. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน ข. การควบคุมคุณภาพ

ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน ง. การประเมินคุณภาพ

28. ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายของการมีการนิเทศภายในโรงเรียน

คุณภาพของครู ข. คุณภาพของนักเรียน

ค.บรรยากาศการทำงานของครู ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู

29. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงานและคุณภาพการทำงานของผู้สอน

ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ

ความพร้อมของชุมชน

ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

30. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง

คนเก่ง คนดี มีความสุข

คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้

31. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพหมายถึงข้อใด

มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง

มีการนำหลักสูตรไปใช้

มีการใช้สื่อประกอบการสอน

32. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

การปรับปรุงการเรียนการสอน

ตัดสินผลการเรียนการสอน

ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

33. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตร

แผนการสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน

34. ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา

เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก

เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง

ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ง. ครูผู้สอนสำคัญที่สุด

36. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้

การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น

ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

37. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป

2545

2546

2547

2548

38. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในข้อใด

หลักการ

จุดมุ่งหมาย

เนื้อหาสาระ

แนวทางการจัดการเรียนรู้

39. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด

วัดความสามารถในการใช้ภาษา

วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน

มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา

ถูกทุกข้อ

40. " สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน" เป็นลักษณะของผู้เรียน ตามข้อใด

พัฒนาคน

พัฒนาอาชีพ

พัฒนาสังคม

พัฒนาทั้ง 3 ด้าน

41. ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ

จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สำหรับผู้เรียน

42. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร

คู่มือครู ข. แผนการสอน

ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ

43. นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้" เป็นลักษณะของการเรียนรู้ตามข้อใด

การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ง. การเรียนรู้แบบองค์รวม

44. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอน

วัสดุ

อุปกรณ์

วิธีการ

นวัตกรรม

 

 

45. ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์

เครื่องฉายสไลด์

เครื่องวีดีโอ

เทปบันทึกเสียง

ไม่มีข้อถูก

46. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด

การสำรวจเด็กรายบุคคล

การเรียนรู้บูรณาการ

โครงสร้าง

แฟ้มสะสมงาน

47. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ประหยัด

ง. คุ้มค่า

48. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การมีส่วนร่วม

ข. การกระจายอำนาจ

ค. การกำกับติดตามประเมินผล

ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

49. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผล

การจัดการศึกษาระดับใดบ้าง

ก.ระดับสถานศึกษา ข.ระดับเขตพื้นที่ฯ

ค. ระดับชาติ ง. ถูกทุกข้อ

50. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้

ก. ช่วงชั้นที่ 1

ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3

ง. ช่วงชั้นที่ 4

51. ไม่มีในคำอธิบายในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ชื่อรายวิชา ข. จำนวนเวลา หน่วยกิต

ค. สื่อการเรียนรู้ ง. มาตรฐานการเรียนรู้

52. สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ก. วัย ข. วุฒิภาวะ

ค. ความแตกต่างบุคล ง. ถูกทุกข้อ

53. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ก. ผู้บริหารสถานศึกษา

ข. ผู้ปกครอง ชุมชน

ค. คณะกรรมการสถานศึกษา

ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน

54. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้บริหารโรงเรียน ข. ครูผู้สอน

ค. สถานศึกษา ง. กรมวิชาการ

55. ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง

ก. หลักสูตรของตนเอง

ข. หลักสูตรท้องถิ่น

ค. การเรียนรู้และประสบการณ์

ง. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

56. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้

ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม

ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ

ง. ถูกทุกข้อ

57. ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การวัดและประเมินผลผู้เรียน

ข. การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

ค. การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา

ง. การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ

58. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

 

59.ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544

ก. อธิบดีกรมวิชาการ

ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง. นายกรัฐมนตรี

60. โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาใด

ก. 2545 ข. 2546 ค. 2547 ง. 2548

61. เหตุผลจำเป็นที่สุดที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ

ก. ต้องการให้เด็กไทยดี มีปัญญา มีความสุข

ข. หลักสูตรเก่าหล้าหลัง ล้มเหลว

ค. ความก้าวหน้าทางวิทย์ เทคโนฯ ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจของ

ประเทศ

ง. รัฐธรรมนูญกำหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

62. กฎหมายใดกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ค. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ง. ถูกทุกข้อ

63. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกี่ยวกับ ช่วงชั้นไว้ตามข้อใด

ก. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น ข. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

ค. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น ง. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

64. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้สอน ข. ผู้ชี้นำ

ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้ ง. ผู้ส่งเสริมช่วยเหลือ

65. กิจกรรมแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. สาระการเรียนรู้ ข. มาตรฐานการเรียนรู้

ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ง. กิจกรรมเสริมผู้เรียน

แนวข้อสอบ วิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ชุดที่2)

1. ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้าคนปัจจุบัน

ก. นายสุวิทย์ คุณกิติ ข. นายปองพล อดิเรกสาร

ค. นายเกษม วัฒนชัย ง. นายจำลอง ด่านขุนทด

2. นโยบาย"ปัญจปฏิรูป" ถูกกำหนดโดยบุคคลใด

ก. นายสุวิทย์ คุณกิติ ข. นายปองพล อดิเรกสาร

ค. นายเกษม วัฒนชัย ง. นายจำลอง ด่านขุนทด

3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ 48 พรรษาในปีใด

ก. พ.ศ 2544 ข. พ.ศ. 2545

ค. พ.ศ 2546 ง. พ.ศ. 2547

4. นโยบายที่มีจุดเน้นบูรณาการกิจกรรม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เรียกว่า STEMS นั้น กลุ่มสาระใดไม่ได้กล่าวไว้

ก. คณิตศาสตร์ ข. สังคมศาสนา

ค. ภาษาอังกฤษ ง. การงานพื้นฐานอาชีพ

5. ช่วงชั้นที่ 4 น่าจะกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในข้อใดมากที่สุด

ก. การบริหารการศึกษา ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. ทรัพยากรทางการศึกษา ง. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. ข้อใดคือองค์กรหรือหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศไทย

ก. WTO ข. UNESCO

ค. ASIAN ง. MOE

7. กระบวนการตามข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ก. วางแผนการเรียนรู้ ข. แลกเปลี่ยนข้อมูล

ค. นำไปปฏิบัติ ง. สรุปองค์ความรู้

8. ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในปัจจุบัน

ก.อาจารย์ใหญ่ ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ง. เลขาธิการ

9. ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ในปีใด

ก. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ข. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545

ค. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ง. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด

ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงต่างประเทศ ง. กระทรวงยุติธรรม

 

11. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

ก. โครงการยุวทูตความดี ข. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว

ค. การส่งเสริมร้องเพลงหน้าที่เด็ก ง. โครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน

12. " ทุกตารางนิ้ว ต้องไม่มียาเสพติด " เป็นนโยบายของใคร

ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ข. ดร.ทักษิณ ชินวัตร

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

13.ข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการพบว่านักเรียนในสังกัดติดสารเสพติดประเภทใดมากที่สุด

ก. เฮโรอิน ข. ฝิ่น

ค. กัญชา ง. ยาบ้า

14. โรงเรียนในฝันหมายถึงโรงเรียนตามข้อใด

ก. โรงเรียนที่รับเด็กทุกประเภทเข้าเรียน ข. โรงเรียนดีเด่นในท้องถิ่นทุรกันดาร

ค. โรงเรียนชั้นเยี่ยมประจำอำเภอ ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โรงเรียนรูปแบบพิเศษพิเศษที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. โรงเรียนเรียนร่วม ข. โรงเรียนในกำกับ

ค. โรงเรียนวิถีพุทธ ง. โรงเรียน2ภาษา

16. พรบ.การศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเขตพื้นที่การศึกษา บัดนี้กระทรวง

ศึกษาธิการได้ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจำนวนกี่เขต

ก. 175 เขต ข. 178 เขต

ค. 185 เขต ง. ไม่มีข้อถูก

17. จังหวัดกาฬสินธุ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเขตพื้นที่การศึกษาได้กี่เขต

ก. 1 เขต ข. 2 เขต

ค. 3 เขต ง. 4 เขต

18. ข้อใดไม่ใช่หัวใจการปฎิรูปการศึกษา" ปัญจปฎิรูป "

ก. ปฏิรูปสถานศึกษา ข. ปฏิรูปการเรียนรู้

ค. ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ง. ปฏิรูปทรัพยากรทางการศึกษา

19. " ต้องเอกซเรย์ทุกตารางนิ้ว ภายใน 3 เดือน " คำกล่าวนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ก. การสืบค้น ข. การป้องกัน

ค. การแก้ไข ง. การปราบปราม

20. โครงการประเทศไทยใสสะอาดของรัฐบาล มุ่งการป้องกันและปราบปรามในเรื่องใด

ก. ยาเสพติด ข. การทุจริตคอรัปชั่น

ค. โรคเอดส์ ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ชุดที่3)

1. พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนคือข้อใด

ก. พุทธิพิสัย ข. จิตพิสัย

ค. ทักษะพิสัย ง. บูรณาการ

2. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี

ก. แฟ้มสะสมงาน ข. สถานการณ์ เงื่อนไข

ค. เป็นปรนัย ง. แบบทดสอบ

3. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

ก. สื่อประสม ข. วัสดุ

ค. อุปกรณ์ ง. เทคนิควิธี

4. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

ก. หลักการจัดการศึกษา ข. จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา

ค. เนื้อหาสาระการศึกษา ง. สื่อการสอน

5. ไม่ใช่ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา

ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น ข. มีประสิทธิภาพ

ค. มีความคงทน ง. ประหยัด คุ้มค่า

6. เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงโดยวิธี การที่เชื่อถือได้

ก. การวิจัย ข. ตัวแปรการวิจัย

ค. ความแปรปรวน ง. กลุ่มตัวอย่าง

7. ไม่ใช่โครงสร้างตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(หลักสูตรเดิม)

ก. วิชาบังคับ ข. วิชาบังคับเลือกเสรี

ค. วิชาเลือกเสรี ง. กิจกรรม

8. ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพื้นฐานตอนกลาง(หลักสูตรเดิม)กำหนดให้เรียนในระดับชั้นใด

ก. ป.3-4 ข. ป.5-6

ค.ม.1-3 ง. ม.4-6

9. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าอะไร

ก. มาตรฐาน ข. กลุ่มการเรียน

ค. สาระการเรียนรู้ ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้

10. ไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน

ก. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง ข. การเรียนรู้แบบองค์ความคิด

ค. การเรียนรู้อย่างมีความสุข ง. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง

 

11.วันที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. 2 ตุลาคม 2544 ข. 2 พฤศจิกายน 2544

ค. 16 พฤษภาคม 2545 ง. 16 พฤษภาคม 2546

12. ท่านจะจัดประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI) เข้ากับกลุ่มใด

ก. ฮาตแวร์ ข. ซอฟต์แวร์

ค. นวัตกรรม ง. เทคโนโลยี

13. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไร

ก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นไกล้โรงเรียน ข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น

ค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น ง. ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น

14. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

ก. สาระการเรียนรู้ ข. หน่วยกิต

ค. การบูรณาการคู่ขนาน ง. CAI ช่วยสอน

15.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์

ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่

ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร

ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต

16."โรงเรียนนี้นักเรียนค่อนข้างที่จะขาดระเบียบวินัยนะ อาจารย์ช่วยดูแลหน่อย" ข้อความนี้ อาจารย์ใหญ่ อยากให้ครูปรับปรุงโครงการใด

ก.กิจกรรมแนะแนว ข.ค่ายคุณธรรม

ค. ส่งเสริมวินัยนักเรียน ง. ถูกทุกข้อ

17. งานใดที่ช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนในห้องเรียนได้ดีที่สุด

ก. งานสภานักเรียน ข. งานเสริมสร้างวินัย

ค. งานกิจกรรมสหกรณ์ ง. งานแนะแนว

18.ข้อใดคือผลระทบขั้นสุดท้ายที่ต้องการของการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน

คุณภาพของครู ข. คุณภาพของนักเรียน

ค. บรรยากาศการทำงานของครู ง.การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู

19. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด

ความเพียรพยายาม ข.การสร้างความดี

ความเสียสละ ง. ความเอื้ออาทรห่วงหา

20. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข ง.คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้

21. การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ ข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้

มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

มีการนำหลักสูตรไปใช้

ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน

22. สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หลักสูตร ข. แผนการสอน

ค.จุดประสงค์การเรียนรู้ ง. สื่อการเรียนการสอน

23. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นเรื่องใด

วัดความสามารถในการใช้ภาษา

วัดพัฒนาการทางภาษาของผู้เรียน

มีข้อทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถในการใช้ภาษา

ง. ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ( 2533)

คู่มือครู ข.แผนการสอน

ค.หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ

25.ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์

เครื่องฉายสไลด์ ข. เครื่องเล่นวีดีโอ

ค.เทปบันทึกเสียง ง. ไม่มีข้อถูก

26. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด

การสำรวจเด็กรายบุคคล ข. การเรียนรู้บูรณาการ

ค.โครงสร้าง ง . แฟ้มสะสมงาน

27.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด

ประสิทธิภาพ ข. ประสิทธิผล

ค.ประหยัด ง. คุ้มค่า

28. หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนวข้อใด

บริการสนเทศ

บริการให้คำปรึกษา

ค. บริการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา (ชุดที่4)

 

1. แผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกี่ยวข้องกับ ข้อใด ?
     ก. กำหนดการสอน         ข. แผนการสอน
     ค. บันทึกการอสน          ง.  วิธีสอน

2. การจัดทำแผนการสอนก่อประโยชน์อย่างไร ?
    ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้าเป็นการนำเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สื่อ

เทคโนโลยี  และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
    ข. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ การวัดผล

ประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็น
     ค. เป็นคู่มือการสอนสำหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนนำไปปฏิบัติการสอนอย่างมั่นใจ
     ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

3. ในการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและเขียนแผนการสอนแล้ว ครูผู้สอนต้องมีความรู้ในเรื่องใดต่อไปนี้ ?
      ก. แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ข. เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      ค. การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนน้นผู้เรียนเป็นศูนย์สำคัญ
      ง. ถูกทุกข้อ
4. Childe  Center   ใครเป็นผู้คิดค้นและใช้คำนี้เป็นคนแรก      

ก. Carl  R. Rogers      ข. John  Dewey
     ค. Benjamin  S. Bloom       ง.Thorn Dike

5. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความ หมายตรงกับข้อใด ?
     ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
     ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
     ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

6. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นอะไร ?
    ก. เนื้อหา     ข.ผลสัมฤทธิ์
    ค. ผลงานและกระบวนการ     ง. สิตปัญญา

 

7. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตรงกับข้อใด
    ก. Supporter     ข. Helper  and Advisor
    ค.supporter and Encourager     ง. ทุกข้อ 

8. การตรวจสอบผลการทำงานตามกิจกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ สังเกตพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน ที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะดำเนินกิจกรรม  เป็นบทบาทของครูตามข้อใด
      ก. Feedback      ข. Monitor
      ค. Support      ง. Advisor

9. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีใดต่อไปนี้
     ก. Portfolio     ข. Performance
     ค. Authentic Measurement     ง. ทั้ง 3 ข้อ

9. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบสืบค้น  คือ
     ก. Inquiry      ข. Discovery
     ค. Questioning     ง. Case Study  

10. ขั้นที่  2 ของ  Inquiry   Process   คือ
       ก. กำหนดปัญหา        ข. กำหนดสมมุติฐาน
       ค. รวบรวมข้อมูล       ง. ทดสอบสมมุติฐาน  

11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบการค้นพบ  คือ
       ก. Inquiry       ข. Discovery
       ค. Questioning       ง. Case Study

12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การเรียนแบบใช้กรณีศึกษา  คือ
       ก. Inquiry        ข. Discovery
       ค. Questioning       ง. Case Study
13. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบแก้ปัญหา
      ก. Problem Solving      ข. Concept mapping
      ค. Decision making      ง. Case Study

14. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบสร้างแผนผังความคิด
       ก. Problem Solving       ข. Concept mapping
       ค. Decision making       ง. Case Study

15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบใช้การตัดสินใจ
       ก. Problem Solving       ข. Concept mapping
       ค. Decision making       ง. Case Study

16. การบูรณาการ  (Integration) คือการทำให้สมบูรณ์เป็นคำกล่าวของใคร
      ก. นพ.ประเวศ  วะสี      ข. นพ.เกษม  วัฒนชัย
      ค. ประธรรมปิฎก      ง.  พระเทพโมฬี

17. ข้อใดกล่าวถึงการบูรณาการได้ถูกต้อง

    ก. การประมวลหน่วยย่อยที่แยกๆ กันให้รวมเข้าเป็นองค์รวมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
    ข. การทำให้หน่วยย่อยทั้งหลายเข้ารวมเป็น องค์ประกอบซึ่งทำหน้าที่ประสานซึ่งกันและกัน กลมกลืนเข้า

เป็นองค์รวมเดียวกันอันทำให้เกิดความสมดุลที่องค์รวมนั้นสามารถดำรงอยู่และดำเนินไปได้ในสภาวะ

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
     ค. การทำให้หน่วยย่อย ๆทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมทำหน้าที่ประสาน กลมกลืน

เป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีครบถ้วน สมบูรณ์อยู่ในตัว
      ง. ถูกทุกข้อ

18. เป็นวิธีสอนที่ใช้กรณีหรือเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มาดัดแปลง และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียน ให้ การศึกษา

วิเคราะห์อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ  และฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น   มีความหมายตรง กับข้อใด ?
       ก. Case  Study                ข. Simulation 
       ค. Action or DramatiZation       ง. Role – Play

19. การสร้างสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น และมี
       ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน  มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก. Case  Study           ข. Simulation 
        ค. Action or DramatiZation         ง. Role – Play

20. วิธีการที่ให้ผู้เรียนทดลองแสดงบทบาทตามบทที่เขียนโดยผู้แสดงจะต้องแสดงให้สมตามบทบาทที่ กำหนดไว้โดยไม่นำเอาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  อันจะมีส่วน  ทำให้เกิดผลเสียต่อการแสดงบทบาทนั้นๆ มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก. Case  Study                           ข. Simulation 
        ค. Action or DramatiZation          ง. Role – Play

21. เป็นวิธีการที่มีการกำหนดบทบาทผู้เล่นใน สถานการณ์ที่สมมุติขึ้นแล้วให้ผู้เรียนเข้าสวม บทบาทนั้นและแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเป็นหลักมีความหมายตรงกับข้อใด
        ก. Case  Study          ข. Simulation 
        ค. Action or DramatiZation        ง. Role – Play

 

22.  การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน   หมายความว่าอย่างไร?
       ก. การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
       ข. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ คำตอบต่างๆ ที่ตนต้องการ
       ค. การเรียนที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง มีส่วนทำให้ เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและจดจำได้ดี
        ง. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน

23. รูปแบบใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ
        ก. CIPPA  MODEL        ข.  CIPP  MODEL  
         ค. Integration          ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.

24. พหุปัญญา  หมายถึง
      ก. แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งในด้านสติปัญญา
          และพัฒนาทางด้านอารมณ์
     ข.  แนวคิดพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการลักษณะผู้เชี่ยวชาญ
     ค.  แนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
      ง.  ถูกทุกข้อ

25. การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน มุ่งเน้นให้เกิดสิ่งใดต่อผู้เรียน
       ก. เก่ง  มีสุข  ดี       ข. ดี  มีสุข  เก่ง
       ค. ดี  เก่ง  มีสุข       ง.  มีสุข  ดี  เก่ง

คำชี้แจง. นำข้อความต่อไปนี้ไปตอบคำถาม ข้อ   26 – 29  
            ก. CONSDTRUCT            ข. INTERACTION
            ค. PHYSICAL PARTICIPATION             ง.  APLICATION 

26.การให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
27. การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดย กระบวนการแสวงหาความรู้ แสวงหาข้อมูล ทำความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ตีความ แปลความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อความรู้ 
28. การให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุดได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย  โดยทำกิจกรรมลักษณะต่างๆ
29. การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เรียนรู้จากกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและประสบการณ์

30.  ต้อไปนี้ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของครู
        ก. เตรียมการสอน        ข. จัดทำแผนการสอน
         ค. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน         ง  ทุกข้อที่กล่าวมา

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ. ศ. 2545

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ในวันใด

ก. 1 ตุลาคม 2545 ข. 2 ตุลาคม 2545

ค. 3 ตุลาคม 2545 ง. 4 ตุลาคม 2545

2. เป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

เพื่อความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ

เพื่อลดภารกิจและเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น

3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ในการบริหารราชการแผ่นดินต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน

การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลักการบริหารราชการแผ่นดินให้ยึด 10 ประการ

ถูกทุกข้อ

4. การดำเนินการตามข้อใดให้ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน

การจัดสรรงบประมาณ

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่ง

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ถูกทุกข้อ

5. กรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดๆ ใครจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

รองนายกรัฐมนตรีอาวุโส

รองนายกรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ถูกทุกข้อ

6 . การจัดระเบียบราชการในกระทรวงใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ยกเว้นกระทรวงใด

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ ข และ ค ถูก

7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของปลัดกระทรวงที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน

เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

8. ใครมีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในต่างประเทศ

รองปลัดกระทรวง และรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย

คณะผู้แทน

หัวหน้าคณะผู้แทน

ถูกทุกข้อ

9. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ " ก.พ.ร."

นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ก หรือ ข

10. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 14 คน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยกี่คนในจำนวน 10 คน ที่ต้องทำงานเต็มเวลา

ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน

11. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่ตามข้อใด

เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการงานของรัฐ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการตั้ง รวม โอน ยุบเลิก กำหนดชื่อ เปลี่ยนชื่อ กำหนดอำนาจของกระทรวง ทบวง กรม

ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ถูกทุกข้อ

12. จุดประสงค์สำคัญที่สุดในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทำงานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อจัดระบบราชการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารบ้านเมืองที่ดี

ถูกทุกข้อ

13. ข้อใดเป็นการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการชัดเจน

บริหารงานตามกรอบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แบ่งส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจและมีผู้ที่รับผิดชอบ

ถูกทุกข้อ

14. ข้อใดคือ " ก.พ.ร."

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนแห่งชาติ

15. ใครมีหน้าที่ในการวางแผนและประสานงานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

ปลัดกระทรวง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป

ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ในวันใด

ก. 1 ตุลาคม 2545 ข. 2 ตุลาคม 2545

ค. 3 ตุลาคม 2545 ง. 4 ตุลาคม 2545

2. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานระดับกระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงจำนวนเท่าใด

ก. 15 กระทรวง ข. 19 กระทรวง

ค. 20 กระทรวง ง. 21 กระทรวง

3. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือข้อใด

สำนักนายกรัฐมนตรี ข. สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ข้อ กและ ข

4. ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนกยกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงบประมาณ

กรมประชาสัมพันธ์

5. ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ในการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนกยกรัฐมนตรีมีจำนวนเท่าใด

ก. 8 หน่วยงาน ข. 9 หน่วยงาน

ค. 10 หน่วยงาน ง. 11 หน่วยงาน

6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

8. ข้อใดไม่ได้ระบุในสาระของแต่ละกระทรวงตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ก. ชื่อกระทรวง ข. อำนาจหน้าที่ของกระทรวง

ค. ส่วนราชการในกระทรวง ง. ภารกิจหลัก

9. กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นส่วนราชการในกระทรวงใด

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข. กระทรวงคมนาคม

ค . กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ก. กรมไปรษณีย์โทรเลข ข. กรมอุตุนิยมวิทยา

ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ง. กรมสารนิเทศ

11. กรมที่ดินเป็นส่วนราชการในกระทรวงใด

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข. กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12.ส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมข้อใดที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

ก. สำนักงานรัฐมนตรี ข. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

13. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาการ

ส่งเสริม กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกระดับ

กำหนดนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ส่งเสริมประสานงานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา

ถูกทุกข้อ

14. การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามข้อใด

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

15. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนกยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีกี่หน่วยงาน

7 หน่วยงาน

8 หน่วยงาน

9 หน่วยงาน

10 หน่วยงาน

16. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนกยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงที่อยู่ในบังคับบัญชา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อ กและ ข

17.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนกยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงที่อยู่ในบังคับบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี

สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ

ถูกทุกข้อ

18. การปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ตามข้อใดที่ต้องกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิและภารผูกพัน

การโอนข้าราชการ ลูกจ้าง อัตรากำลัง

อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและส่วนราชการ

ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดต่อไปนี้เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด

สำนักงบประมาณ

เฉพาะข้อ กและ ข

19. หมวดใด มาตราใดของพรบ.นี้ที่กำหนดหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเอาไว้

หมวด 18 มาตรา 40

หมวด 18 มาตรา 41

หมวด 19 มาตรา 40

หมวด 19 มาตรา 41

20. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่ากรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีกีหน่วยงาน

ก. 170 หน่วยงาน ข. 171 หน่วยงาน

ค. 200 หน่วยงาน ง. 201 หน่วยงาน

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2546

1. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พรบ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ ก และ ข

2. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. จัดการศึกษา

ข. บำรุงศาสนา

ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ง. ถูกทุกข้อ

3. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้เป็น 3 ส่วนคือข้อใด

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา

ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

4. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด

คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ

ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพงาน

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

5. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด

อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน

บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

6. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

ก. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ถูกทุกข้อ

 

7. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา

พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ

พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

10. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา

ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

11. คณะกรรมการชุดใดที่กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการไว้ในพรบ.นี้

ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

12. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย

ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

13. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการรัฐมนตรี

ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี ง. ข้อ ขและ ค ถูก

14. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ก. นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุง ข. ตรวจราชการ

ค. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ

15. หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้

ก. กระทรวงศึกษาธิการ ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดคือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย

ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ

ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน

ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี

17. ข้อใดคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา

เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา

ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา

ถูกทุกข้อ

18. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึการะดับ ต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

19. หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้างหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดได้

การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย

การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ

การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ

ถูกทุกข้อ

20. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการ

ค. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ข้อ ก และ ข

21. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

22. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด

ปริมาณสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

จำนวนประชากร

วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

23. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา

คณะรัฐมนตรี

24. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผู้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยายบริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้

ก. คณะรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

25. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา

ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

26. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด

ก. กฎกระทรวง ข. ระเบียบ

ค. ประกาศกระทรวง ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

27. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามข้อใด

ก. กฎกระทรวง ข. ประกาศกระทรวง

ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด

ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

28. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ก. โรงเรียน ข. สถานพัฒนาเด็กเล็ก

ค. ศูนย์การเรียน ง. ถูกทุกข้อ

29. ผู้แทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน ข. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ง. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา

30. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคือข้อใด

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา

คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา

ถูกทุกข้อ

 

31. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ก. มาตรา 38 ข. มาตรา 39

ค. มาตรา 40 ง. มาตรา 41

32. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา

บริหารกิจการของสถานศึกษา

ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด

ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

33. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก. ก.ค. ข. ก.ค.ศ.

ค. ก.ม. ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา

34. ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา

เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา

ประสานงานการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ถูกทุกข้อ

35. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร

ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. สถานศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

36. ข้อใดคือการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา

อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ

หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ

การพัฒนาและดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

ถูกทุกข้อ

37.การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด

ก. การกระจายอำนาจ ข. การมอบอำนาจ

ค. การแบ่งอำนาจ ง. การกระจายอำนาจ และการมอบอำนาจ

38. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา ง. ข้อ ก และ ข

39. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา

40. หากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้อาจารย์ 2 ระดับ 7 ปฏิบัติราชการแทนจะดำเนินการได้อย่างไร

ก. ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ข. ได้ตามที่ รมต. ศธ.กำหนด

ค. ได้ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ง. ได้ตามที่กฎ ก.ค.ศ.กำหนด

41. การมอบอำนาจหมายถึงการมอบอำนาจในเรื่องใด

ก. การสั่ง ข. การอนุญาต อนุมัติ

ค. การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ง. ถูกทุกข้อ

42. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้าง

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข. หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตฯ

ค. ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

43. การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทำโดยวิธีการใด

ก. ทำเป็นคำสั่ง ข. ทำเป็นหนังสือ

ค. ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ง. ถูกทุกข้อ

44. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ดำเนินการตามข้อใด

ก. การรักษาราชการแทน ข. การปฏิบัติหน้าที่แทน

ค. การปฏิบัติราชการแทน ง. การรักษาการในตำแหน่ง

45. การมอบอำนาจให้บุคคลใดที่บุคคลนั้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นต่อไปได้

การมอบอำนาจให้เลขาธิการ

การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา

46. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจขั้นต้นก่อน

ก. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด

ค. บุคคลอื่น ง. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดและบุคคลอื่น

47. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถปฏิบัตหน้าที่ได้และมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนใครเป็นผู้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ก. นายกรัฐมนตรี ข. คณะรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. รมต. ศธ.โดยความเห็นชอบของ ครม.

48. ในกรณีที่มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคนใครเป็นผู้แต่งตั้งให้รองฯคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

49. ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ข้อ ข และ ค

50. ให้โอนบรรดา อำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตรากำลัง ข้าราชการ ลูกจ้างและงบประมาณของหน่วยงานใดเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ข. กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ

ค. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำเภอ ง. ถูกทุกข้อ

51.ข้าราชการหน่วยงานใดที่ต้องโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ข. กรมวิชาการ

ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ง. ถูกทุกข้อ

52. ในวาระเริ่มแรกใครเป็นผู้กำหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯโดยอนุมัติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

53. อ.ก.ค.ใดที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ถึงแม้พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้แล้ว

ก. อ.ก.ค. กรมวิชาการ ข. อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา

ค. อ.ก.ค. กรมอาชีวะศึกษา ง. อ.ก.ค.สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

54. สถานศึกษาใดมีฐานะเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

สถานศึกษาระดับปริญญาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ค. สถานศึกษาระดับปริญญาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ง. ถูกทุกข้อ

55.ข้อใดคือเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของ ศธ.ให้ชัดเจน

ป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่ทับซ้อนของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจัดระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการให้มีเอกภาพ

การกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน

56. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเดิมตามข้อใดที่โอนไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ.ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา

อ.ก.ค. จังหวัด

ถูกทุกข้อ

56.การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาตามบทเฉพาะการเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกรัฐมนตรี

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

57. ใครมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ

58. สถานศึกษาตามข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

สถานศึกษาที่เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

สถานศึกษาที่เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ และโรงเรียนสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

ไม่มีข้อถูก

59. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดและกี่มาตรา

4 หมวด 1 บทเฉพาะกาล

5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล

5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 82 มาตรา

60. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้วันใด

1 กรกฏาคม 2546

6 กรกฏาคม 2546

7 กรกฏาคม 2546

8 กรกฏาคม 2546

แนวข้อสอบกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

1. ส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง

ก. สำนักงานรัฐมนตรี ข. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ค. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ก. งานบริหารทั่วไป ข. กลุ่มงานประสานการเมือง

ค. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ง. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

3. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ไม่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก. สำนักอำนวยการ ข. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

ค. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา ง. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

5. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการนอกจากบัญญัติการแบ่งส่วนราชการไว้แล้วให้ระบุเรื่องใดไว้ด้วย

ก.ภารกิจ ข. อำนาจหน้าที่

ค. ตำแหน่ง กรอบ ง. ถูกทุกข้อ

6. จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับรวามทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติเป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานใด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

7. ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำข้อเสนอแผนมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและดำเนินการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ

ถูกทุกข้อ

8. ส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกี่หน่วยงาน

ก. 6 หน่วยงาน ข. 7 หน่วยงาน

ค. 9 หน่วยงาน ง. 10 หน่วยงาน

9. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. สำนักอำนวยการ ข. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา ง. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10. ข้อใดไม่ใช่องค์กรเอกชน

ก. องค์กรวิชาชีพ ข. สมาคม

ค. มูลนิธิ ง. องค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

11. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกี่คน

ก. 26 คน ข. 21 คน

ค. 16 คน ง. 15 คน

12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกี่คน

ก. 14 คน ข. 13 คน

ค. 12 คน ง. 11 คน

13. ใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.

ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ง. เลขาธิการคุรุสภา

14. คุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มใดที่มีคุณสมบัติต่างไปจากพวก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระภิกษุซึ่งมหาเถรสมาคมเสนอ

15. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการนอกจากที่กำหนดไว้แล้วให้เป็นไปตามข้อใด

ก. กฎกระทรวง ข. ประกาศกระทรวง

ค. ระเบียบกระทรวง ง. ประกาศของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16. คณะกรรมการสภาการศึกษามีจำนวนกี่คน

ก. 35 คน ข. 48 คน

ค. 59 คน ง. 63 คน

17. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย

ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเลือก

18. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กำหนดตามแนวทางข้อใด

สอดคล้องกับภารกิจหลักและรองรับการกระจายอำนาจการบริหาร

ความมีเอกภาพในทางการบริหารจัดการ ยืดหยุ่นพร้อมต่อการปรับเปลี่ยน

มุ่งสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ความคุ้มค่าลดขั้นตอนการบริหาร

ถูกทุกข้อ

19. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯให้กำหนดตามแนวทางใดและคำนึงถึงสิ่งใด

ก. ระดับ ประเภทของสถานศึกษา ข. ปริมาณและคุณภาพของสถานศึกษา

ค. ผู้รับบริการและความเหมาะสมอื่น ง. ถูกทุกข้อ

20. หน่วยงานใดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดให้ยุบเลิกภายใน 3 ปีนับตั้งแต่มีการจัดตั้งส่วนราชการดังกล่าว

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

21. การแบ่งส่วนราชการในกลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงานให้ทำตามข้อใด

ก. กฏกระทรวง ข. ระเบียบ

ค. ประกาศกระทรวง ง. ข้อตกลง

22. การระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้จัดทำตามข้อใด

ก. ประกาศกระทรวง ข. กฎกระทรวง

ค. ระเบียบ ง. ประกาศส่วนราชการ

23. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ก และหรือ ข

 

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1

1. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มีผลบังคับตามข้อใด

ก. วันที่ 2 กันยายน 2540

ข. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

ง. วันพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2. ข้อมูลข้อที่เท็จจริงที่อยู่ในความครอบ

ครองดูแลของหน่วยงานรัฐหมายถึงข้อใด

ก. ข้อมูลข่าวสาร

ข. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ง. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

3. องค์กรใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงาน

รัฐและปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ

ก. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ค. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ง. คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4. ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนที่ต้อง

ห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการเช่นใด

ก. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ

ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง

ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น

ง. ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง

5. ภารหน้าที่สำคัญของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับ

ข้อมูลข่าวสารส่วนราชการคือข้อใด

ก. พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจา

ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู

ค. ทำข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ

ง. ถูกทุกข้อ

6. หากประชาชนขอดูข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงาน

ของท่าน แต่ข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานอื่น จะดำเนินการอย่างไร

ก. ไม่รับคำขอ

ข. รับคำขอ และยื่นต่อหน่วยงานนั้น ๆ

ค. รับคำขอและเป็นธุระจัดหาให้

ง. แนะนำให้ไปยื่นคำขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ

7.กรณีประชาชนไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารจากราชการ

หรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร

จะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ก. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ

ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ

ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร

8. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผย

หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการตามข้อใด

ก. แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ

ข. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา

ค. ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น

ง. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย

9. ข้อมูลข่าวสารใด หน่วยงานราชการเปิดเยไม่ได้

ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข. รายงานบทบาทการแพทย์ของบุคคลใด ๆ

ค. ข้อมูลเกี่ยวกับราชการทางทหาร

ง. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

10. ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจะเปิดเผยแต่กระทบ

ต่อบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นเสนอ

คัดค้านมิให้เปิดเผยในเวลาตามข้อใด

ก. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันรับแจ้ง

ข. ไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันรับแจ้ง

ค. ภายใน 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง

ง. ไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันรับแจ้ง

11. การดำเนินการตามข้อ 10 หากหน่วยงานรับ

ยังไม่ประสงค์จะเปิดเผยและมีคำสั่งมิให้รับ

ฟังคำคัดค้านบุคคลนั้นจะอุทธรณ์เพื่อมิให้

เปิดเผยข้อมูลต่อได้ภายใน 15 วัน

ก. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ

ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าว

สาร

ง. นายกรัฐมนตรี

12. เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เปิดเผยข้อมูลโดย

ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบโดยอำนาจ

สมควรแก่เหตุ และเพื่อประโยชน์อันสำคัญ

เกี่ยวกับสาธารณะหากเข้าค่ายต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมายข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ก. ถือว่าปฏิบัติสุจริตแล้ว

ข. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ค. รับผิดชอบตามความผิดนั้น

ง. ไม่ต้องรับผิดชอบหากกระทำโดยสุจริต

13.ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. บุคคลตัวแทนบุคคลมีสิทธิได้รู้ถึงข้อมูล

ข่าวสารของบุคคลนั้น

ข. ให้จัดทำคำขอดูข้อมูลหรือสำเนาข้อมูลนั้นได้

ค. หน่วยงานต้องให้ตรวจดูให้สำเนาได้ เว้นแต่

ข้อมูลที่มิให้เปิดเผย

ง. ถูกทุกข้อ

14. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บ

รักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา

หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษาที่หน่วยงานใด

ก. สำนักงานทะเบียนกลาง สำนักนายก

รัฐมนตรี

ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ค. สำนักงานทะเบียนกลางสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี

ง. ให้หน่วยงานรัฐนั้น ๆ ทำลายตามระเบียบ

งานสารบรรณ

15. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน

พระมหากษัตริย์ มีอายุการเก็บรักษากี่ปี

ก. 20 ปี ข. 25 ปี

ค. 35 ปี ง. 75 ปี

16. ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บ

ครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควร

เปิดเผยต้องของขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดย

ขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี

ก. 1 ปี ข. 5 ปี

ค. 7 ปี ง. 10 ปี

17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสาร

ก. คณะกรรมการมีทั้งหมด 23 คน

โดยตำแหน่ง 14 คนผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน

ข. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ 3 ปีแต่งตั้งอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 2 วาระ

ค. การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคือ

เสียงข้างมาก

ง. คณะกรรมการพิจารณา คำร้องเรียนให้

แล้วสร้างภายในวัน 30 วัน หากจำเป็น

ขยายเวลาอีกไม่เกิน 30 วัน

18. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ (ขสร.)

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. เลขาธิการ ศ.พ.

ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

 

19. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารฯ

ก. มีจำนวน 5 คณะแต่งตั้ง ครม.ที่คณะ

กรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอ

ข. คณะกรรมการแต่ละคณะมีจำนวน

ไม่น้อยกว่า 3 คน

ค. เลขานุการ , ผุ้ช่วยเลขานุการ

แต่ละคณะแต่งตั้งจากข้าราชการประจำ

ง. การพิจารณาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด

กรรมการที่แต่งตั้งจากหน่วยงานที่รับ

ข้อมูลไปพิจารณา

20. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้อ

อุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการ

วินิจฉัยข้อมูลสาขานั้น ๆ ภายในกี่วัน นับตั้งแต่

คณะกรรมการได้รับคำอุทธรณ์

ก. 5 วัน ข. 7 วัน

ค. 10 วัน ง. 15 วัน

21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย

ข้อมูลฯ ให้คือเป็นที่สุด

ข. กรรมการวินิจฉัยข้อมูลจะไม่เป็น

เลขานุการในขณะนั้น ๆ

ค. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยยัง

ใช้อยู่ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง

ง. คณะกรรมการแต่ละคณะมี 3 คน

22. ผู้ใดที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรียกมาให้

ถ้อยคำหรือให้ส่งวัสดุเอกสาร พยานมาให้แต่

ไม่ทำตามคำสั่งของคณะกรรมการมีบทบาท

ลงโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ค. ทั้งจำทั้งปรับ

ง. ถูกทุกข้อ

23. ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อ

จำกัดตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด

ทำให้มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต้อง

ได้รับโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี

ข. จำคุกไม่เกิน 2 ปี

ค. ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ง. ข้อ ก หรือ ค หรือทั้งจำทั้งปรับ

24. รัฐธรรมนูญ มาตราใดบ้างที่กล่าวอ้าง

เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ก. มาตรา 58

ข. มาตรา 59

ค. มาตรา 60

ง. เฉพาะข้อ ก , ข เท่านั้น

25. ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย

ข้อมูลข่าวสาร

ก. พิจารณาวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผย

ข้อมูล

ข. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่ให้รับคำ

คัดค้าน

ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปลี่ยน

แปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

ง. ถูกทุกข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 2

1. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ข. พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในคำร้อง

เรียนนั้น

ค. สอดส่องดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียน

หรือพระราชบัญญัติ

ง. จัดทำรายงานเสนอต่อ ครม.

2. บุคคลย่อมมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะของทางราชการยกเว้น

ก. เพื่อความมั่นคงของรัฐ

ข. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ค. ทำให้บุคคลอื่นมีส่วนได้เสีย

ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานรัฐ

ก. การขาย ข. การจำหน่าย

ค. การจ่ายแจก ง. การประกาศ

4. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่ไม่สามารถ

เปิดเผยได้

ก. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

ข. รายงานทางการแพทย์

ค. ข้อมูลข่าวสารทางการปกครอง

ง. ทุกข้อมูลต้องเปิดเผย

5. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดให้ประชาชน

เข้าตรวจได้ แต่ถ้าต้องห้ามมิให้เปิดเผย

ให้ดำเนินการตามข้อใด

ก. ไม่เปิดเผยทั้งฉบับ

ข. มีคำสั่งมิให้เปิดเผยและหมายเหตุไว้

ค. ลบ ตัดตอน ทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นการ

เปิดเผย

ง. ขีดฆ่าข้อความนั้น

6. ใครมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสำเนาของข้อมูล

ข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้ให้

ก. บุคคลทั่วไป

ข. บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล

ค. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อมูล

ง. ถูกทุกข้อ

7. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสาร ฯ คณะกรรมการต้องพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. ภายใน 15 วัน

ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน

ค. ภายใน 30 วัน

ง. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน

8. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิด

เผยข้อมูลข่าวสาร ฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือ

ต่อความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะ

ดำเนินการอย่างไร

ก. ไม่เปิดเผย

ข. ให้คำชี้แจง

ค. ทำคำสั่งมิให้เปิดเผย

ง. ไม่รับคำขอ

9. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คำว่า "บุคคล"

หมายถึงข้อใด

ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

ข. นิติบุคคล

ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มี

ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ เฉพาะ ข้อ ก และ ค

 

10. มีอำนาจวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารหรือคำสั่ง ไม่รับคำคัดค้าน

และคำสั่งไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบ

ข้อมูล คือหน่วยงานใด

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ

ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร

ค. คณะอนุกรรมการที่มีคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสาร ของราชการแต่งตั้ง

ง. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ราชการแต่งตั้ง

11. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานรัฐตาม พรบ. ข้อมูล

ข่าวสารราชการ พ.ศ.2540

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. คณะกรรมการของ สภา

ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ง. ศาลที่พิจารณาคดี

12. ข้อใดคือเหตุยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย

ข้อมูลราชการ

ก. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วทำให้เกิด

ความเสียหายต่อประเทศชาติ

ข. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วเกิดผล

เสียหายต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน

ค. ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วเกิดความเสียหาย

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ง. ข้อ ก และ ข ถูก

 

 

 

 

13. หน่วยงานรัฐต้องจัดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ตามข้อใด

ก. จัดระบบข้อมูลข่าวสารเท่าที่จำเป็น

เกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงาน

ข. เก็บข้อมูลจากเจ้าของโดยตรงและตรวจสอบ

สอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

ค. จัดระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูล

ง. ถูกทุกข้อ

14. ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษาแห่งชาติ ที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผย เนื่องจาก

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อข้าราชการในสังกัดเมื่อ

เก็บรักษาไว้แล้วกี่ปี จึงจะส่งข้อมูลดังกล่าวไป

เก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ก. ครบ 10 ปี

ข. ครบ 20 ปี

ค. ครบ 25 ปี

ง. ครบ 75 ปี

15. ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ราชการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. รมต.ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 2540

ก. ผู้ยกร่างคือ สสร.จำนวน 99 คน

ข. มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คือ 11 ต.ค.40

ค. เป็นกฎหมายสูงสุด ฉบับที่ 16

สาระสำคัญส่งเสริมปฏิรูปทางการเมือง

เป็นเป้าหมายหลัก

ง. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนอง

พระบรมราชโองการ

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรี

ภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

ข. พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ

อันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด

กล่าวหาฟ้องร้องมิได้

ค. ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยอยู่ภายใต้ความคุ้มครองแห่ง

รัฐธรรมนูญ

ง. กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

บังคับ การวินิจฉัยกรณีนั้นเป็นไปตาม

ประเพณีปกครองระบอบประชาธิปไตย

3. คณะบุคคลตามข้อใด ไม่ได้ระบุไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540

ก. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ค. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

ง. คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ

 

 

 

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะองคมนตรี

ก. คณะองคมนตรีมี 19 คน มีประธานองคมนตรี

1 คน องคมนตรี 18 คน

ข. ประธานรัฐสภา เป็นผู้ลงนามสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งประธาน

ค. กษัตริย์สามารถเลือกแต่งตั้งปลดออกตาม

พระราชอัธยาศรัย

ง. องคมนตรีต้องไม่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคล

ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

5. การอ้างศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญจะกระทำ

ได้ตามข้อใด

ก. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น

ข. ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ

ค. ไม่ขัดศีลธรรมอันดีของประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดไม่ใช่เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

กำหนด

ก. เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่

ข. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด

การสื่อสาร การสื่อความหมาย

ค. เสรีภาพในการรักษาพยาบาลจากสถาน

บริการของรัฐ

ง. เสรีภาพในการนับถือศาสนาปฏิบัติตาม

พิธีกรรมของศาสนา

7. ข้อใดไม่ใช่เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

กำหนด

ก. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ข. เสรีภาพในการสื่อสาร

ค. เสรีภาพในการชุมนุนโดย

ง. เสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่ต้อง

จัดให้

8. ข้อใดเป็นความเสมอภาค ตามที่รัฐธรรมนูญ

กำหนด

ก. กฎหมายและการได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมาย

ข. ชีวิต และร่างกายของบุคคล

ค. การรวมตัวกันเป็นสมาคมสหภาพ

สหพันธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอื่น

ง. การรวมตัวในการจัดตั้งพรรคการเมือง

9. ข้อใดเป็นสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

กำหนด

ก. การบำรุงรักษา คุ้มครองส่งเสริม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. การประกอบอาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ

ค. ทางวิชาการ

ง. ในเคหสถาน การเดินทาง การ

เลือกที่อยู่

10. ข้อใดเป็นเสรีภาพของบุคคลตามที่

รัฐธรรมนูญกำหนด

ก. การต่อต้านโดยสันติวิธี

ข. การฟ้องร้องหน่วยงานราชการ

ราชการ องค์กรรัฐ นิติบุคคล

ค. การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

ง. ในชีวิตและร่างกาย

11. ข้อใดเป็นทั้งสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญกำหนด

ก. ในชีวิตและร่างกาย

ข. ในครอบครัว เกียรติยศชื่อเสียง

ความเป็นอยู่ส่วนตัว

ค. การรับข้อมูล คำชี้แจงเหตุผล

จากหน่วยงานราชการ

ง. ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็น

สาธารณะ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ

12. การที่บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 12 ปีที่รัฐจักให้ถือว่าเป็นเรื่องใด

ก. สิทธิ ข. เสรีภาพ

ค. หน้าที่ ง. ความเสมอภาค

13. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย

ก. การปฏิบัติตามกฎหมาย และไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง

ข. การช่วยเหลือราชการ เสียภาษี เป็นทหาร

ช่วยป้องกันประเทศ

ค. รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ง. ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์

14. ชาวไทยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อใดจำทะให้

เสียสิทธิ

ก. การเข้ารับราชการทหาร

ข. การปฏิบัติตามข้อบัญญัติทางกฎหมายอาญา

ค. การเสียภาษีอากร

ง. การไปเลือกตั้ง

15. บุคคลตามข้อใดต้องวางตัวเป็นกลางทาง

การเมือง

ก. บุคคลทั่วไป ข. เอกชน

ค. ข้าราชการ ง. นิติบุคคล

16. ข้อใดกล่าวถึงการจัดการศึกษาในแนว
นโยบายพื้นฐานของรัฐ

ก. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถจัดการ

ศึกษาได้มากขึ้น

ข. จัดการศึกษาและสนับสนุนให้เอกชนจัดการ

ศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ คู่คุณธรรม

ค. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก

17. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่จัด

ทำขึ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด

คณะรัฐมนตรี

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

18. องค์ประกอบของรัฐสภา คือข้อใด

สภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

และสังคมแห่งชาติ

ค. สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ง. สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาความมั่งคง

แห่งชาติ และสภาพัฒนา

19. บุคคลใดเป็นประธานรัฐสภา

ก. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข. ประธานวุฒิสภา

ค. ประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

ง. จากการคัดเลือกของสภาทั้งสอง

20. ผู้ที่นำร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาแล้ว

ทูลเกล้า ทูลกระหม่อนถวายพระมหา

กษัตริย์

ก. ประธานรัฐสภา

ข. ประธานวุฒิสภา

ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ง. นายกรัฐมนตรี

21. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภา จำนวนเท่าใดของแต่ละสภา

มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ ประธานแห่งสภา

ที่เป็นสมาชิกว่า สมาชิกคนใดคนหนึ่ง

แห่งสภาพื้นสิ้นสุดลง

หนึ่งในสามของแต่ละสภา

สองในสามของแต่ละสภา

หนึ่งในห้าของแต่ละสภา

หนึ่งในสอบของแต่ละสภา

22. มีหน้าที่วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก

สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญคือข้อใด

คณะกรรมาธิการ

คณะตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

23. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนตามข้อใด

ก. 200 คน ข. 300 คน

ค. 400 คน ง. 500 คน

24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีจำนวน 100 คน

ส.ส.ตามบัญชีรายชื่อต้องได้คะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของคะแนนเสียงรวม

ทั่วประเทศจึงถือว่าผู้อยู่ในบัญชีได้เป็น ส.ส.

ค. การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกได้เขต

1 คน

ง. ส.ส.มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ ส.ว.

25. การออกจากตำแหน่ง ส.ส.หรือ ส.ว. กรณีใด

ต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์

ที่ได้รับทั้งหมด

ตาย

ลาออก

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ

สิ้นสุดลง

ได้รับเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

26. การเลือก ส.ส. หรือ ส.ว. ให้เลือกโดยวิธีใด

การออกเสียงลงคะแนนโดยตรง

การออกเสียงลงคะแนนโดยลับ

การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ตามแต่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด

27. บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิไปเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

มีสัญชาติไทย หรือแปลงเป็นสัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า

90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ค. ไม่เป็นคนวิกลจริตสติฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ

ง. เป็นภิกษุ สามเณร นักบวช

28. ใครต่อไปนี้ ไม่สามารถรับสมัครเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้

ก. สมชายมีสัญชาติไทย หรือแปลง

สัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ข. เอกสิทธิ์ จบปริญญาตรี มีอายุ 28 ปี

บริบูรณ์

ค. กู้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคไทย

สู้ไทยมาแล้ว เกิน 2 ปี

ง. สุทิน ลาออกจากราชการมา 5 ปีแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หรือ สมาชิกวุฒิสภาจะต้องตราเป็น

กฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา ง. พระบรมราชโองการ30. เมื่อปีการยุบสภา จะต้องกำหนดวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้ง

ทั่วไปตามข้อใด

ก. ภายใน 30 วัน ข. ภายใน 45 วัน

ค. ภายใน 60 วัน ง. ภายใน 90 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร

กรณีหมวดวาระ เลือกตั้งภายใน 45 วัน

กรณียุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน

กรณีว่างเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน

เงินแต่มีอายุสภาไม่ฟัง 180 วัน

ง. ถูกทุกข้อ

2. จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกวุฒิสภากี่คน

ก. 4 คน ข. 5 คน

ค. 6 คน ง. 6 คน

3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา

ก. ได้มาโดยการเลือกตั้งจังหวัดเป็นเขต

เลือกตั้ง

ข. มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ค. เลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่อายุของ

วุฒิสภาสิ้นสุดลง

ง. ถูกทุกข้อ

4. สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันคนที่ 200 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งอยู่ในจังหวัดใด

อุบลราชธานี ข.นนทบุรี

มหาสารคาม ง.หนองคาย

5. คณะกรรมการเลือกตั้งปีที่มาตรงกับข้อใด

ก. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามรายชื่อที่

นายกรัฐมนตรีทูลเกล้า

ข. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม

คำแนะนำของวุฒิสภา

ค. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม

บัญชีของพรรคการเมือง

ง. พระมหากษัตริย์คัดเลือกจากผู้ที่มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลางทางการเมือง

6. รัฐสภา มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

ก. 200 คน ข. 400 คน

ค. 500 คน ง. 700 คน

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

ก. มี 5 คน ประธาน 1 คน และกรรมการ

อีก 4 คน

ข. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ได้แค่วาระ

เดียว

ค. มีหน้าที่ควบคุม และจัดการเลือกตั้ง

ส.ส. ส.ว. สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ง. ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามสนอง

แต่งตั้ง

8. การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนับแต่วันเลือก

ตั้ง ส.ส. จะต้องดำเนินการตามเวลาในข้อใด

ทันที่ที่เลืกตั้ง ส.ส.แล้วเสร็จ

ทันทีที่เลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเลือก

ตั้ง ส.ส. แล้วเสร็จ

ง. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเลือก

ตัว ส.ส. ส.ว. แล้วเสร็จ

9. ข้อใดคือสมัยการประชุมรัฐสภา

ก. 2 สมัย คือ สามัญทั่วไปและ

สมัยวิสามัญ

ข. 2 สมัย คือ สามัญทั่วไป และสามัญ

นิติบัญญัติ

ค. 3 สมัย คือ สามัญทั่วไป วิสามัญ และ

สามัญนิติบัญญัติ

ง. 3 สมัย คือ สามัญทั่วไป วิสามัญ และ

วิสามัญบัญญัติพิเศษ

10. ผู้ใดเรียกประชุมสภา เปิดและปิดการประชุม

ประธานรัฐสภา ข. ประธานวุฒิสภา

ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ง.พระมหากษัตริย์

11. สมัยประชุมสภา สามัญ กำหนดกี่วัน

ก. 90 วัน ข. 120 วัน

ค. 150 วัน ง. 180 วัน

12. ส.ส. จำนวนตามข้อใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอ

ญัตติของเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจ รัฐมนตรีเป็นของบุคคล

1/3 ของ ส.ส. ทั้งหมด

¼ ของ ส.ส. ทั้งหมด

1/5 ของ ส.ส. ทั้งหมด

½ ของ ส.ส. ทั้งหมด

13. คณะรัฐมนตรีมีองค์ประกอบตามข้อใด

นายกหนึ่งคน และ รมต.อื่นไม่เกิน 48 คน

นายกหนึ่งคน และรอบนายก และ รมต.อื่น

ไม่เกิน 48 คน

นายกหนึ่งคน และ รมต.อื่น ไม่เกิน 35 คน

นายกหนึ่งคน และ รมต.อื่นอีกไม่เกิน 36คน

14. การจัดตั้งกรณีใดที่ต้องตราเป็น พระราชบัญญัติ

ก. กระทรวง ทบวง กรม ที่กำหนดตำแหน่ง

อัตราข้าราชการลูกจ้างเพิ่ม

ข. กระทรวง ทบวง กรม ที่กำหนดให้มีหน่วย

งานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ค. กระทรวง ทบวง กรมที่กำหนดให้มี

การบริการ ส่วนท้องถิ่น

ง. กระทรวง ทบวง กรม ที่โอนส่วนราชการอื่น

15. ข้อใดคือศาลภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง

ค. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

ศาลปกครอง ศาลทหาร

ง. ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง

ศาลทหาร

16. ข้อใดคือองค์ประกอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริการท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น คณะผู้บริการท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

คณะผู้บริการท้องถิ่น หรือผู้บริการ

ท้องถิ่น

ง. สภาท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน

17. บุคคลใดที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเมื่อพ้น

จากตำแหน่ง 1 ปี

นายกรัฐมนตรี ข.รัฐมนตรี

ค.ผู้บริการท้องถิ่น ง.ถูกทุกข้อ

18. มีหน้าที่วินิจฉัยไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

ร่ำรวยผิดปกติ

คณะกรรมการเลือกตั้ง

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

19. ผู้มีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรี ที่มี

พฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติคือข้อใด

ปปช. ข.ประธานศาลปกครองสูงสุด

ค. ส.ว. ง.รัฐสภา

20. บุคคลตามข้อใด ที่ทำรายงานเสนอความเห็น

ต่อรัฐบาล และ ครม.เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการเลือกตั้ง

คณะดุสถานศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบ

ทุจริตแพ่งคดี

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา

เฉลยแนวข้อสอบเตรียมสอบผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวข้อสอบการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

1.ค 2.ค 3.ง 4.ค 5.ง 6.ง 7.ค 8.ค 9.ก 10.ง

11.ง 12.ก 13.ค 14.ก 15.ค 16.ง 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข

21.ง 22.ก 23.ก 24.ง 25.ง 26.ข 27.ง 28.ง 29.ง 30.ง

31.ข 32.ง 33.ข 34.ข 35.ง 36.ก 37.ง 38.ง 39.ก 40.ข

แนวข้อสอบการปฏิรูประบบราชการ:การบริหารภาครัฐแนวใหม่

1.ก 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข 6.ข 7.ง 8.ง 9.ง 10.ง

11.ก 12.ค 13.ง 14.ค 15.ง 16.ข 17.ก 18.ก 19.ง 20.ก

21.ข 22.ค 23.ข 24.ข 25.ข 26.ข 27.ก 28.ง 29.ค 30.ค

31.ค 32.ง 33.ค 34.ง 35.ก 36.ก 37.ง 38.ค 39.ง 40.ง

41.ง 42.ค 43.ง 44.ก 45.ข 46.ง 47.ง 48.ค 49.ข 50.ค

51.ง 52.ก 53.ง 54.ง 55.ง 56.ง 57.ก 58.ง 59.ง 60.ข

61.ง 62.ก 63.ง 64.ง 65.ง 66.ค 67.ข 68.ค 69.ข 70.ค

71.ง 72.ข 73.ค 74.ค 75.ง 76.ง 77.ง 78.ค 79.ง 80.ก

81.ง 82. 83.ข 84.ค 85.ง 86.ข 87.ค 88.ข 89.ก 90.ค

91.ข 92.ข 93.ข 94.ง 95.ง 96.ง 97.ก 98.ค 99.ง 100.ก

แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน (PBB)

1. ค 2.ข 3.ค 4.ง 5.ก 6.ค 7.ค 8.ง 9.ง 10.ง

แนวข้อสอบปรัชญาการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

1. ง 2. ง 3. ข 4. ก 5.ง 6. ก 7. ก 8. ก 9.ง 10. ค

11.ง 12.ค 13.ง 14.ก 15. ข 16.ค 17.ข 18.ง 19.ก 20.ข

21.ข 22.ข 23.ค 24.ก 25.ง 26.ค 27.ค 28.ค 29.ก 30.ข

แนวข้อสอบสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มการบริหารสมัยใหม่

1. ค 2.ก 3.ง 4.ก 5.ง 6.ข 7.ก 8.ค 9.ข 10.ข 11.ก

12.ข 13.ง 14.ง 15.ข 16.ข 17.ข 18.ง 19.ง 20.ก 21.ง 22.ข

23.ง 24.ง 25.ข 26.ง 27.ง 28.ค 29.ก 30.ง 31.ง 32.ก 33.ข

34.ค 35.ก 36.ค 37.ค 38.ง 39.ง 40. ค 41.ก 42.ก 43.ง 44.ก

45.ก 46.ค 47.ง 48.ง 49.ง 50.ง 51.ข 52.ง 53.ก 54.ง 55.ค

56.ก 57.ง 58.ก 59.ง 60.ง 61.ง 62.ข 63.ง 64.ค 65.ก 66.ก

67.ค 68.ง 69.ค 70.ง 71.ข 72.ง 73.ค 74.ก 75.ง 76.ง 77.ค

78.ข 79.ข 80.ง 81.ง 82.ง 83.ข 84.ง 85.ง 86.ค 87.ค 88.ง

89.ข 90.ง 91.ก 92.ก 93.ง 94.ง 95.ง 96.ข 97.ง 98.ก 99.ง

100.ก 101.ก 102.ง 103.ค 104.ก 105.ค 106.ง 107.ข 108.ง 109.ก 110.ก

111.ก 112.ง 113.ง 114.ค 115.ง 116.ข 117.ค 118.ค 119.ง 120.ข 121.ง

122.ง 123.ง 124.ง 125.ง 126.ข 127.ค 128.ค 129.ก 130.ง

แนวข้อสอบ ICT สำหรับครู ผู้บริหารการศึกษา

1.ง 2.ข 3.ก 4.ก 5.ก 6.ค 7.ก 8.ก 9.ค 10.ก

11.ค 12.ก 13.ก 14.ง 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ง 20.ข

21.ง 22.ค 23.ง 24.ค 25.ข 26.ง 27.ง 28.ค 29.ง 30.ก

31.ค 32.ค 33.ค 34.ข 35.ก 36.ข 37.ข 38.ข 39.ค 40.ข

41.ค 42.ข 43.ง 44.ง 45.ง 46.ง 47.ข 48.ค 49.ง 50.ง

51.ค 52.ข 53.ก 54.ข 55.ค 56.ก 57.ค 58.ก 59.ค 60.ง

61.ค 62.ข 63.ข 64.ง 65.ข 66.ค 67.ข 68.ง 69.ง 70.ง

71.ก 72.ง 73.ง 74.ก 75.ข 76.ข 77.ง 78.ข 79.ง 80.ข

81.ก 82.ข 83.ง 84.ข 85.ค 86.ข 87.ค 88.ก 89.ข 90.ข

91.ก 92.ก 93.ก 94.ก 95.ง 96.ก 97.ก 98.ง 99.ง 100.ก

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์สำหรับครู ผู้บริหาร

1.ค 2.ค 3.ง 4.ง 5.ก 6.ค 7.ก 8.ค 9.ค 10.ค

11.ง 12.ก 13.ก 14.ค 15.ข 16.ง 17.ก 18.ข 19.ค 20.ข

21.ค 22.ง 23.ง 24.ง 25.ค 26.ก 27.ค 28.ก 29.ง 30.ข

31.ข 32.ข 33.ค 34.ข 35.ง 36.ก 37.ข 38.ก 39.ก 40.ง

41.ข 42.ก 43.ก 44.ง 45.ข 46.ก 47.ข 48.ก 49.ก 50.ข

แนวข้อสอบแนวนโยบายรัฐบาล

1. ง 2.ค 3.ค 4.ง 5.ข 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 10.ก

11.ก 12.ค 13.ค 14.ข 15.ค 16.ง 17.ง 18.ข 19.ค 20.ง

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 (2545 -2549 )

1. ง 2.ข 3.ง 4.ก 5.ง 6.ก 7.ข 8.ง 9.ก 10.ค

แนวข้อสอบการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ .

1. ค 2. ก 3. ง 4. ข 5. ค 6. ข 7.ง 8. ก 9. ง 10. ข

แนวข้อสอบแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 9 ศธ. (2545-2549)

1. ก 2.ง 3.ข 4.ข 5.ข 6.ข 7.ค 8.ข 9.ง 10.ง

11.ข 12.ง 13.ก 14.ง 15.ค 16.ง 17.ข 18.ก 19.ค 20.ง

แนวข้อสอบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ ศธ.

1. ก 2.ข 3.ง 4.ก 5.ง 6.ง 7.ข 8.ข 9.ก 10.ก

แนวข้อสอบการวิจัยการศึกษา

1.ข 2.ค 3.ข 4.ค 5.ง 6.ค 7.ค 8.ข 9.ก 10.ค

11.ข 12.ค 13.ก 14.ค 15.ก 16.ง 17.ข 18.ค 19.ข 20.ค

แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ชุดที่ 1

1. ค 2.ง 3.ก 4.ง 5.ค 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 10.ง

11.ข 12.ค 13.ก 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ค 19.ค 20.ก

21.ง 22.ข 23.ง 24.ข 25.ค 26.ง 27.ง 28.ง 29.ก 30.ค

31.ง 32.ก 33.ค 34.ก 35.ค 36.ง 37.ข 38.ค 39.ง 40.ค

แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ชุดที่ 2

1. ค 2.ข 3.ง 4.ค 5.ข 6.ค 7.ก 8.ข 9.ง 10.ค

11.ค 12.ค 13.ค 14.ค 15.ง 16.ค 17.ง 18.ข 19.ง 20.ข

แนวข้อสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ชุดที่ 3

1. ก 2.ง 3.ข 4.ก 5.ข 6.ค 7.ก 8.ง 9.ข 10.ข

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร ชุดที่ 1

1.ข 2.ก 3.ค 4.ก 5.ค 6.ก 7.ก 8.ง 9.ง 10.ก

11.ก 12.ค 13.ค 14.ค 15.ก 16.ข 17.ค 18.ง 19.ก 20.ง

21.ข 22.ค 23.ง 24.ค 25.ก 26.ง 27.ก 28.ข 29.ค 30.ค

31.ก 32.ง 33.ค 34.ข 35.ง 36.ก 37.ก 38.ง 39.ง 40.ก

41.ง 42.ง 43.ค 44.ง 45.ง 46.ง 47.ก 48.ข 49.ง 50.ค

51.ค 52.ง 53.ง 54.ข 55.ก 56.ง 57.ค 58.ค 59.ค 60.ข

61.ก 62.ข 63.ค 64.ง 65.ค

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร ชุดที่ 2

1.ข 2.ข 3.ค 4.ง 5.ข 6.ง 7.ค 8.ง 9.ค 10.ข

11.ก 12.ข 13.ง 14.ค 15.ก 16.ก 17.ค 18.ก 19.ง 20.ข

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร ชุดที่ 3

1.ค 2.ค 3.ก 4.ก 5.ก 6.ก 7.ข 8.ค 9.ค 10.ข

11.ข 12.ข 13.ง 14.ง 15.ข 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก 20.ค

21.ข 22.ค 23.ง 24.ง 25.ง 26.ง 27.ก 28.ข

แนวข้อสอบวิชาการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร ชุดที่ 4

1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ง 6.ค 7.ง 8.ข 9.ง 10.ก

11.ข 12.ง 13.ก 14.ข 15.ค 16.ก 17.ง 18.ก 19.ข 20.ค

21.ข 22.ค 23.ง 24.ก 25.ค 26.ง 27.ก 28.ค 29.ข 30.ง

 

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ชุดที่ 1

1.ก 2.ค 3.ง 4.ข 5.ง 6.ค 7.ง 8.ก 9.ก 10.ง

11.ก 12.ก 13.ง 14.ง 15.ค 16.ง 17.ง 18.ข 19.ก 20.ง

21.ง 22.ค 23.ง 24.ง 25.ง 26.ค 27.ง 28.ก 29.ค 30.ค

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ชุดที่ 2

1.ง 2.ค 3.ง 4.ข 5.ข 6.ง 7.ง 8.ค 9.ข 10.ง

11.ข 12.ค 13.ค 14.ก 15.ค 16.ข 17.ง 18.ง 19.ค 20.ง

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉ.5) พ.ศ. 2545

1.ค 2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 7.ง 8.ข 9.ค 10.ง

11.ง 12.ก 13.ง 14.ก 15.ง

แนวข้อสอบ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

1.ข 2.ค 3.ก 4.ค 5.ก 6.ค 7.ค 8.ง 9.ค 10.ง

11.ข 12.ค 13.ง 14.ค 15.ค 16.ง 17.ง 18.ง 19.ง 19.ก 20.ข

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

1.ง 2.ก 3.ง 4.ง 5.ง 6.ง 7.ก 8.ง 9.ค 10.ค

11.ก 12.ก 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ง 18.ก 19.ง 20.ง

21.ง 22.ข 23.ข 24.ค 25.ง 26.ค 27.ค 28.ก 29.ง 30.ง

31.ข 32.ค 33.ค 34.ง 35.ง 36.ง 37.ง 38.ง 39.ง 40.ก

41.ง 42.ง 43.ข 44.ก 45.ข 46.ค 47.ข 48.ค 49.ข 50.ง

51.ง 52.ค 53.ง 54.ง 55.ก 56.ง 57.ก 58.ค 59.ง 60.ค

แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

1.ก 2.ง 3.ก 4.ค 5.ข 6.ก 7.ก 8.ง 9.ง 10.ก

11.ก 12.ข 13.ข 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ง 19.ง 20.ง

21.ค 22.ก 23.ข

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 ชุดที่ 1

1.ง 2.ค 3.ก 4.ค 5.ง 6.ง 7.ง 8.ง 9.ง 10.ข

11.ค 12.ง 13.ง 14.ข 15.ง 16.ข 17.ข 18.ง 19.ง 20.ข

21.ง 22.ง 23.ง 24.ง 25.ง

แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 ชุดที่ 2

1.ก 2.ง 3.ง 4.ก 5.ค 6.ง 7.ง 8.ค 9.ง 10.ข

11.ง 12.ง 13.ง 14.ข 15.ค


1