การสัมมนา ฝึกอบรม

ดูงาน  ในประเทศ

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

1. วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.

7-10  เม..2528

ค่ายโสมพะมิตร

.กาฬสินธุ์

2. การวางแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14-19..2530

โรงแรมแก่นอินน์

.ขอนแก่น

3. วิทยากรชุดครูฝึก ทสปช.ภาค 2  

1-7 มิ..2530

ค่ายสุรนารี

.นครราชสีมา

4. การวางแผนการบริหารงบประมาณ  พ.. 2530  

พ.ศ. 2530

ศาลาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

5. พนักงานวิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ  

18-19..2533

..เมืองกาฬสินธุ์

.กาฬสินธุ์

6. วิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

.. 2533

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13.กาฬสินธุ์

7. การอบรมพิธีกรของทางราชการ     

.. 2533

โรงเรียนอนุกูลนารี

.กาฬสินธุ์

8. หลักสูตรผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 

..2534

โรงแรมแก่นอินน์

.ขอนแก่น

9. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ A.T.C.     

22-29 เม..2536

ค่ายลูกเสืออุดรธานี

.อุดรธานี

10. สัมมนาผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ   

.. 2536

โรงแรมรอยัลพลาเลช เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

11.  ชุดครูฝึกรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ภาค 2  

14-21..2536

ค่ายรบพิเศษน้ำพุง

.สกลนคร

12. เตรียมศึกษาธิการอำเภอ 

28..-24..2536

สถาบันพัฒนาผู้บริหารฯ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

13. ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

      A.L.T.C.  

2-8..2537

เขตการศึกษา 9

.อุดรธานี

14. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ UNDP.  

12-13..2537

สถาบันราชภัฏอุดรธานี

15. วิทยากรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง   

17-19..2537

สถาบันราชภัฏอุดรธานี

 

 

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

16. โครงการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางการศึกษาในการ

      พัฒนาท้องถิ่น 

11-13..2537

สนง.ศธจ.อุตรดิตถ์

.อุตรดิตถ์

17. คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร   

8-12..2538

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จ.อุดรธานี

18. ก้าวแรกสู่ผู้บริหาร   

24-27..2538

โรงแรมอุดรโฮเต็ล

.อุดรธานี

19. ชุดครูฝึกรักษาความปลอดภัย (รปภ.)ภาค 2    

11-19..2538

ค่ายรบพิเศษน้ำพุง

.สกลนคร

20.  สัมมนาผู้แทนคณะกรรมการคุรุสภา

10-12..2539

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

21. สัมมนาศึกษาธิการอำเภอ    

21-26..2539

โรงแรมไหมไทย

.ร้อยเอ็ด

22. สัมมนาผู้บริหารวัฒนธรรม    

26-28.. 2539

โรงแรมไหมไทย

.ร้อยเอ็ด

23. สัมมนาปฏิรูปการศึกษา  

5-8.. 2539 

โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว  จ.นครพนม

24. สัมมนาการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์    

19-20..2539

โรงแรมนครพนม 

.นครพนม

25. อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Word ,  

      Microsoft Excel , Microsoft Powerpoint

3-18  ก.. 2540 

สปอ.ศรีสงคราม

.นครพนม

26. อบรมพัฒนาบุคลากร    

7-8  พ.. 2540

โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว  จ.นครพนม

27. อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์    

25-28 มิ.. 2540

โรงแรมซีซ่าร์พาเลซ 

พัทยา  จ.ชลบุรี

28. อบรมเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้าน IT.

1-5.. 2540

สนง.ศธจ.นครพนม

จ.นครพนม

29. อบรมวิทยากรและผู้บริหารหน่วยงานต้นแบบ     

6-9.. 2540

โรงแรมเอสดีอเวนิว 

กรุงเทพมหานคร

30.  อบรมผู้อำนวยการฝึกลูกเสือชาวบ้าน  

10-17.. 2541 

ค่ายเสนีย์รณยุทธ 

.อุดรธานี

31. สัมมนาผู้อำนวยการคุรุสภา  

18-20 มี.. 2541 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร

 

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

32. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหาร   

21-24.. 2541

สถาบันพัฒนาผู้บริหาร วัดไร่ขิง  จ.นครปฐม

33. การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

21-23 มิ.. 2542  

โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  จ.นครพนม

34. สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

      และกฎหมายอื่น     

21-22  มี.ค. 2543

โรงแรมเนวาด้า

จ.อุบลราชธานี

35. การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี   

26-27  มี.ค.  2543 

โรงแรมนภาลัย 

จ.อุดรธานี

36. การสร้าง HomePage ด้วย FrontPage 2000

22-24 พ.ค.  2544

ร.ร.พณิชยการกาฬสินธุ์

จ.กาฬสินธุ์

37. การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

12-14 ก.ย. 2544

โรงแรมเพชรรัชต์

จ.ร้อยเอ็ด

38. การวางแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

21-25 ม.ค. 2545

โรงแรมลาพาโลมา

จ.พิษณุโลก

39. การใช้โปรแกรม  Macromedia Flash

24-28 มี.ค. 2546

ร.ร.อุดรพณิชยการ

จ.อุดรธานี

40. การใช้โปรแกรม  Macromedia Dreamweaver

2-4 เม.ย. 2546

ร.ร.อุดรพณิชยการ

จ.อุดรธานี

41. การใช้โปรแกรม  SPSS.

7-11 เม.ย. 2546

ร.ร.อุดรพณิชยการ

จ.อุดรธานี

42. คอมพิวเตอร์และ Internet เบื้องต้น

18-20 มิ.ย. 2546

ร.ร.อุดรพณิชยการ

จ.อุดรธานี

43. คอมพิวเตอร์กับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

18-22 ส.ค. 2546

สถาบันพัฒนาผู้บริหารฯ

วัดไร่ขิง  จ.นครปฐม

44. การฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

      ด้านการศึกษา

31 ส.ค.-5 ก.ย. 2546

โรงแรมแม็กซ์

กรุงเทพมหานคร

45. การจัดทำระบบสารสนเทศ GIS.

15-19 ก.ย. 2546

โรงแรมเจริญศรีแกรนด์

จ.อุดรธานี

46. การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี      

30 ก.ย.-2 ต.ค.2546

โรงแรมเอสดีอเวนิว

กรุงเทพมหานคร

47. การจัดระบบการติดตามประเมินผล PBB.

      ภายใต้กรอบ Balance Scorecard

13-14 ต.ค. 2546

โรงแรมกาลิน

จ.อุดรธานี

 

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

48. แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

      ปีงบประมาณ  2547

2-3 ธ.ค. 2546

โรงแรมแม็กซ์

กรุงเทพมหานคร

49. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดและส่งเสริมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

10-12 ธ.ค. 2546

โรงแรมแม่น้ำโขงรอยัล

จ.หนองคาย

50. การศึกษาดูงาน ระบบ ICT.

10-12 ก.พ. 2547

สพท.พิษณุโลก เขต 2

สพท.กำแพงเพชร เขต 1

สพท.พิจิตร เขต 1

51. สัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและสถานศึกษา โครงการนิติปฏิบัติสู่สถานศึกษา

7 – 8 ก.ย. 2547

โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

จ.ขอนแก่น

52. ศึกษาดูงาน ระบบ ICT.

19-20 ต.ค. 2547

สพท.สุพรรณบุรี เขต2

53. สัมมนาการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10-12 พ.ย. 2547

โรงแรมรอยัลเบญจา

กรุงเทพมหานคร

52. อบรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

11 มี.ค. 2548

โรงแรมเจริญศรีแกรนด์

รอยัล  จ.อุดรธานี

53. อบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดวางระบบควบคุมภายใน

28 เม.ย. 2548

โรงแรมบ้านเชียง

จ.อุดรธานี

54. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

11-14 ก.ค. 2548

ร.ร.กาวิละวิทยาลัย

ร.ร.สันกำแพง

ร.ร.เสด็จวนชยางค์กูลฯ

55. อบรมส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนา

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

19 ส.ค. 2548

คุรุสภา

56. ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

7 พ.ย. 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

57.  Has participated in the Expo for Communicative English Language Learning (EXCEL)

 

17-18 December 2005

Impact Muang Thong Thani, Nonthaburi

58. อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

4-8 เม.ย. 2549

โรงแรมเจริญโฮเต็ล

จ.อุดรธานี

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

59.  หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

2-7 เม.ย. 2550

โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น

60.  อบรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

16-19  ก.ค. 2550

สพฐ.

61.  หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.

5-12  ก.ย. 2550

โรงแรมบางกอกพาเลซ

กทม.

62.  คอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

8-12  มิ.ย. 2552

ม.ราชภัฏอุดรธานี

 

 

การสัมมนา ฝึกอบรม

ดูงาน  ต่างประเทศ

 

ชื่อหลักสูตรการสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน

ระหว่างวันที่

สถานที่

1. Superintendent

15-17 ธ.ค. 2536

ประเทศมาเลเซีย

2. Superintendent

18-21 ธ.ค. 2536

ประเทศสิงคโปร์

3. การจัดการศึกษา

12-14 มี.ค. 2543

ประเทศลาว

4. สัมมนาสัญจรตามรอยศรีโคตรบูรณ์

29 ส.ค. 2544

ประเทศลาว

5. การจัดการศึกษา

2 เม.ย. 2551

ประเทศเวียตนาม

5. การจัดการศึกษา

18-23  ม.ค. 2552

ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

 

 

 

ประกาศเกียรติคุณ

และประกาศนียบัตรที่ได้รับ

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

ที่ได้รับ

1

ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2

10 เม.ย. 2528

2

สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือชาวบ้านชั้นต้น รุ่นที่ 2536/1

27 มี.ค. 2529

3

เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

10 ส.ค. 2529

4

ได้ผ่านการฝึกอบรมการวางแผนการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม รุ่นที่ 3

19 ธ.ค. 2530

5

ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มิได้ลาป่วย ลากิจ และมาสาย ในรอบปี 2531

1 เม.ย. 2532

6

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ รุ่น 24

19 ต.ค. 2533

7

ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 350

29 เม.ย. 2536

8

ได้ผ่านการฝึกการกระโดดร่มภาคพื้นดิน

20 พ.ย. 2536

9

สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรชุดครูฝึกรักษาความปลอดภัย (กอ.รมน.)

18 ธ.ค. 2536

10

Has successfully completed on Educational Trip in Malaysia & Singapore

21 Dec 1993

11

ได้รับเข็มวิทยฐานะสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชั้นที่ 1

24 ธ.ค. 2536

12

ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ศึกษาธิการอำเภอ  รุ่นที่ 1

24 ธ.ค. 2536

13

เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อนได้

20 ม.ค. 2537

14

ได้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 156

8 ก.ค. 2537

15

ได้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ ศธ.

12 พ.ค. 2538

16

ได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการและจริยธรรม

27 พ.ค. 2538

17

ได้เสียสละกำลังกาย และกำลังสติปัญญากระทำคุณประโยชน์จนบังเกิดผลดียิ่ง

2 ส.ค. 2538

18

สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรชุดครูฝึกรักษาความปลอดภัย (กอ.รมน.)

18 ธ.ค. 2538

19

เป็นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ Assistant Leader Trainer (A.L.T.)

28 ก.พ. 2539

20

ได้ร่วมเป็นกรรมการงานมหกรรมการประกวดร้องเพลง

2 ก.ย. 2539

21

ได้เข้าร่วมสัมมนาผู้แทนสมาชิกคุรุสภาทั่วประเทศ เรื่อง การปฏิรูปครู

12 ก.ค. 2539

22

ได้ศึกษาสำเร็จวิชาหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี

18 ก.พ. 2540

23

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

2 เม.ย. 2540

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

ที่ได้รับ

24

เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยเข้าร่วมการประกวดมรดกทางวัฒนธรรม

2 เม.ย. 2540

25

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในการจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2540

13 เม.ย. 2540

26

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูจรรยามารยาทดีเด่น “เข็มคุรุสดุดี”

17 มิ.ย. 2540

27

ได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรท้องถิ่นและเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

14 ก.ค. 2540

28

ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้าน  IT.

5 ก.ย. 2540

29

ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 14

17 ก.พ. 2541

30

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอศรีสงคราม

1 เม.ย. 2541

31

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอศรีสงคราม

8 เม.ย. 2541

32

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอนาหว้า

29 พ.ค. 2541

33

เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน อำเภอนาหว้า

5 มิ.ย. 2541

34

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุสภาอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

10 มิ.ย. 2541

35

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

27 มิ.ย. 2541

36

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน รุ่นที่ 1

24 ก.ค. 2541

37

ได้ดำเนินการจัดแข่งขันวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเพื่อต่อต้านยาเสพติด

28 ต.ค. 2541

38

ได้บริจาคเงิน 1,200 บาท เพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน

25 พ.ย. 2541

39

เป็นผู้พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์

2542

40

ได้ผ่านการอบรมว่าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้งเขต

2 ส.ค. 2542

41

ได้ผ่านการอบรมวิทยากรท้องถิ่นและเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

19 ส.ค. 2542

42

ได้ผ่านการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล 6 รอบ

1 พ.ย. 2542

43

ได้ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ครั้งที่ 3  ณ ค่าย กก.1 บก.กฝ.

25 พ.ย. 2542

44

ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโพนสว่าง ครั้งที่ 3

1 มี.ค. 2543

45

ผ่านการประชุมสัมมนาความรู้กฎหมายปฏิรูปการศึกษา และกฎหมายอื่น

22 มี.ค. 2543

46

ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา กระทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ จนบังเกิดผลดียิ่ง โดยการดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง

1 เม.ย. 2543

47

ได้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง จนบังเกิดผลดียิ่ง

1 เม.ย. 2543

48

ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

20 เม.ย. 2543

49

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการปฏิบัติกิจกรรมงานของคุรุสภาอำเภอ/กิ่งอำเภอ

14 มิ.ย. 2543

50

เป็นวิทยากรและครูฝึกตามโครงการชุมขนบำบัดยาเสพติด

21 มิ.ย. 2543

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี  ที่ได้รับ

51

เป็นกรรมการและเลขานุการจัดแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ศรีสงคราม

23 มิ.ย. 2543

52

ได้บริจาคอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ เมื่อถึงแก่กรรม ให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย

14 ก.ค. 2543

53

เป็นคณะกรรมการตอบปัญหาคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัสฯ

23 ส.ค. 2543

54

เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2544

13 ม.ค. 2544

55

เป็นเลขาธิการสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

23 ม.ค. 2544

56

ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา กระทำคุณประโยชน์  โดยการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5  จังหวัดนครพนม

9 ก.พ. 2544

57

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ

16 ก.พ. 2544

58

ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโพนสว่างคัพ ครั้งที่ 4

1 มี.ค. 2544

59

ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544  ในตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 ด้วยความเสียสละ

16 มี.ค. 2544

60

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเข้ารับการประเมิน

21 มี.ค. 2544

61

เป็นคณะทำงานเตรียมรับการประเมินการพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

21 มี.ค. 2544

62

ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2544

2 เม.ย. 2544

63

เป็นคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2544

13 เม.ย. 2544

64

ได้รับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำเร็จตามหลักสูตรการใช้โปรแกรม Front Page

24 พ.ค. 2544

65

ได้ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  Internet, HomePage, LAN,  Microsoft Access และโปรแกรมระบบบัญชีคุรุสภา

15 มิ.ย. 2544

66

ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสัญจรตามรอยศรีโคตรบูรณ์

29 ส.ค. 2544

67

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

14 ก.ย. 2544

68

เป็นวิทยากรโครงการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชนโดยชุมชน ระดับอำเภอ

14 ก.ย. 2544

69

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตอบปัญหาโครงการเสริมสร้างคนดีตามพระราชดำรัสฯ

17 ก.ย. 2544

70

ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร EIS และสร้าง Home Page

21 ก.ย. 2544

71

เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและอำเภอ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร EIS และสร้าง Home Page

21 ก.ย. 2544

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี

ที่ได้รับ

72

ได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

21 ต.ค. 2544

73

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Internet และการสร้าง Home Page ด้วย Front Page 2000

21 ต.ค. 2544

74

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการจัดงานเทศกาลกินปลาลำน้ำสงคราม ปี 2544

9 พ.ย. 2544

75

เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2545

12 ม.ค. 2545

76

ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

25 ม.ค. 2545

77

เป็นวิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Internet  และการสร้าง Home Page

23 พ.ค. 2545

78

เป็นวิทยากรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร Internet  และการสร้าง Home Page

13 มิ.ย. 2545

79

ได้แสดงความจำนงอุทิศดวงตา ภายหลังถึงแก่กรรมแล้วให้แก่สภากาชาดไทย

เพื่อจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ต่อไป

24 มิ.ย. 2545

80

ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอวังสามหมอ

12 ต.ค. 2545

81

ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Macromedia Flash

28 มี.ค. 2546

82

ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Dreamweaver

4 เม.ย. 2546

83

ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม SPSS.

11 เม.ย. 2546

84

เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Front Page

4 มิ.ย. 2546

85

ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการโครงการค่ายเยาวชนเกื้อกูลทูนธรรม

9 มิ.ย. 2546

86

ได้ผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ Internet

20 มิ.ย. 2546

87

ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร คอมพิวเตอร์กับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่ 3

22 ส.ค. 2546

88

ได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบของ Balance Screcard  (BSC.)

14 ต.ค. 2546

89

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ตรวจราชการประจำเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดีเด่น

16 ม.ค. 2547

90

ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและสถานศึกษาโครงการนิติปฏิบัติสู่สถานศึกษา

7 – 8  ก.ย. 2547

91

เป็นผู้ประสานงานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Computer และ Internet (การเขียน Homepage)

10 – 13  ก.ค. 2547

92

ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

11 มี.ค. 2548

93

ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักสูตรการประเมินประสิทธิผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน

28 เม.ย. 2548

 

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี  ที่ได้รับ

94

ได้ผ่านการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

11 – 14  ก.ค. 2548

95

ได้รับการอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภากำหนด

19  ส.ค. 2548

96

Trainer of course Information Delivering for Education

5 ก.ย. 2548

97

วิทยากรอบรมยุวชนประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

24 มี.ค. 2549

97

ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา

7 พ.ย. 2548

98

เป็นวิทยากรอบรมครูอาสาและนักเรียนแกนนำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

24 – 25 พ.ย. 2548

99

Has participated in the Expo for Communicative English Language Learning (EXCEL) 

17-18  ธ.ค. 2548

100

เป็นวิทยากรอบรมยุวชนประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง

23-24  มี.ค. 2549

101

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

4-8  เม.ย. 2549

102

ได้เข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

9 มิ.ย. 2549

103

ได้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ  ประจำปี  2549

17-23 มิ.ย. 2549

104

วิทยากรโครงการค่ายเยาวชนยาเสพติด

18 ส.ค. 2549

105

ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมหลักสูตรครูบรรณารักษ์

24-25 ส.ค. 2549

106

ได้ผ่านการอบรมตามโครงการคุณธรรมนำความรู้

21 พ.ค. 2550

107

ได้บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

 30 พ.ค. 2550

108

เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

18-29 มิ.ย. 2550

109

ได้ผ่านการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

16-19 ก.ค. 2550

110

Has participated in Efficient Development of Using English

1-2  ส.ค. 2551

111

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

2-7 เม.ย. 2550

 

  

ที่

รายการ

วัน เดือน ปี  ที่ได้รับ

112

ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ.

5 – 12  ก.ย. 2550

113

เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

25 ธ.ค. 2550-
24
ม.ค. 2551

114

In  recognition  of  participating  in  the  academic  Program of  Education  Administration   

2  April  2008

115

เป็นวิทยากรผู้ช่วยโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

22-26 มี.ค. 2551

  

 

 

1