Ο Μάντζιπας

 1
Ο μάτζιπας κάμνει πολλές δουλειές στό μαντζιπιό του
Φκάλλει του κόσμου το ψουμί φκάλλει τζαί το δικό του

2
Μα κάμνει τζαί χαλλουμοτές, κάμνει τζαί κουλλουρούθκια
Κάμνει κόμα τζαί γρισταρκές που τρών τα κοπελλούθκια

3
Κάμνει ελιωτές τυρόπιττες, κάμνει τζαί ποξαμάθκια
Κάμνει τζαί τασσινόπιττες, γεμώνει τά καλάθκια

4
Κάμνει το άσπρο τό ψουμί κάμνει τό σιταράτο
Κάμνει τζαί πίττες, πρόσφορα κάμνει τζαί προζυμάτο

5
Λαμνίζει τα μεσάνυχτα τ’ αλεύρι να ζυμώσει
Τζαί τα ψουμιά ναν' έτοιμα πριχού να ξημερώσει

6
Θέλει μεάλη μαστορκά τον φούρνο να πυρώσει
Πρέπει να ξέρει την πυράν που πρέπει να του δώσει

7
Αν δώκει πιο πολλή πυράν τζαί τα ψουμιά καούσιν
Φοάται που τους χωρκάνούς ήντα που’σσει ν’ ακούσει

8
Αν πάλε έρτουσιν ωμά τζ’ έν όπως τι ζυμάρι
Τζιαμέ εν πού ο δκιάολος π’ έρκετε να τον πάρει

9
Αν έρτουν τίποτε μιτσιές τζαί θέλουν ποξαμάθκια
Αππόνεται τζαί κάμνει τους τζαί τα γλυτζιά τα μάθκια

10
Όπως εγίνικεν τωρά τζαί δίχα ναν' αστείον
Το μαντζιπιόν εγίνικεν τζαί ζαχαροπλαστείον

11
Έσσει γαλατοπούρεκκα, κατε’ί’φκια μυρωδάτα
Έσσει ωραίο πακλαβά, μουσκολοά ως τη στράτα

12
Όσους διά η μυρωδκιά πααίνουν να βοράσουν
Έτσι καλά γλυκίσματα εντζ' έσσει αλλού να πιάσουν

13
Τζείνοι οι πακλαβάες του, εν τζ’ έτσι μελωμένοι
Τζ’ ούλλοι οι πελάτες φέφκουσιν πολλά φκαριστημένοι

14
Τζ’ ο μάντζιπας εν έτοιμος, ώσπου να ξυπουλήσει
Πρέπει την άλλη τη φουρνιά να πάει να φουρνίσει

15
Πρέπει νάσσει συνέχεια πράμα για να πουλήσει
Τζαί ούλλους μέσα στό χωρκό ψουμί να τους τα’ί’σει

16
Ψουμίν εν που πρωτόδωκεν ο πλάστης του πλασμάτου
Εν τό φα’ί’ν τού νυστικού, αμά τζαί του χωρτάτου

 17
Αν μεν έσσεις νάκκον φα’ί’ν να φάεις για να ζήσεις
Τουλάϊστον νάκκον ψουμίν θα πάεις να ζητήσεις

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1