Το Xρέος

 1
Επήα τζαί χρεώθηκα, μέσ’ τούντην βιοπάλη
τζαί απού τότε ο γέρiμος επιέρωνα καπάλι

2
Άμαν χρωστείς έν ημπορείς σαν άδρωπος νά νώσεις
Αφού σου τρώσειν τον μισθό οι τόκοι τζαί οι δώσεις

3
Τζαί εν κραείς ποττέ ππαρά μέσα στά δκυό σου σσιέρκα
Ζείς μέσ’την κακοριζιτζιάν τζαί μέσα στή μιζέρκα

4
Ίσσια που πάω ως τζειαμέ το γρέος να πιερώσω
Απού την πέτρα βρίσκεται να το ανανεώσω

5
Αλόπως ως το θάνατο, εν νάχω να πιερώνω
Αφού τα γρόνια μου περνούν, γερνώ, έντζαι νεόννω

6
Επιέρωσα όπως λαλούν τα μαλλοτζέφαλα μου
Τίποτε εν εφύλαξα, να πώ τούτα εν δικά μου

7
Καλλιώρα του που έν γρωστεί τζι΄εν έσσει να πιερώσει
Τζείνος τζυμάτε ήσυχος όσπου να ξημερώσει

8
Άμα γρωστεί ο άδρωπος τζαί μάτι πως θα κλείσει
Εν εφιάλτες που θωρεί όσπου να τα ξωφλήσει

9
Πάνω στή ράσσιην έβαλα γομάρι που εν το σώννω
Έχω κατάραν όσπου ζιώ καπάλι να πιερώνω

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1