Τζι΄ακόμα αγαπώ σε

 1
Συλλο΄ί΄ζουμαι καπάλιν τζίνα τά παληά τά γρόνια
Που συμπλάστηκα μιτά σου μέσα στού χωρκού τ΄αλώνια

 2
Είσουν τότε κοπελλούα  τζ΄είμουν σκάπουλλος εγιώνι
Έρεσσα που τό στενό σου τζι’ έφκενες πα’στό παλκώνι

3
Έρεσσα τζι’ άμα σέ θώρουν είμουν σγιάν τόν μεθυσμένο
Μά πού τότε που χαρτώθης  είμαι σγιά τόν πεθαμένο

4
Έφηα πώς έν νά πνάσω που τή σκέψη τήν πολλή μου
Μά' ν ημπόρω νά ξηάσω τζι΄έσπασεν η τζεφαλή μου

5
Έφηα , επήα πέρα, τζ’ ήρτα πάλε στό χωρκό μας
Όπως φένετει αλόπως εγραφτό στό ριζικό μας

6
Σκέφτουμαι γιά σέ κλέψω,τίποτε έν σαϊτίζω
Εν μπορώ αφού λαλώ σου τήν καρκιά μου νά ρα'ί'ζω

7
Αφού λάλες πώς μέ θέλεις, ήνταλος τζαί σέ χαρτώσαν
Τζαί επιάαν που τήν νάκραν έναν άλλον τζαί σου δώσαν.

8
Αν μέ αγαπάς ακόμα τζαί λαλεί το τζ' η καρκιά
Κλέφτω σε τωρά τζαί πάμεν μακριά σ' άλλα χωρκά

9
Τζι' οι γονιοί σου, που εν μέ θέλαν πέρκιμον τζαί καϊλήσουν
Δκυό καρκιές άμαν ισμήξουν έν μπορούν νά τές χωρίσουν. 

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1