Πάω στη Σύνταξη

 1
Που τότε που' μουν σκάπουλλος, άρκεψα νά δουλεύκω
Τζαί τώρα ήρτεν ο τζαιρός σύνταξη νά γυρεύκω

2
Γρόνους πολλούς εδούλεψα μές τούτην τήν δουλειά
Όσπου τζαί αρκινέψαν να ασπρίζουν τά μαλιά

3
Ήρτεν γιά μέναν ο τζαιρός τή Σύνταξη νά πιάσω
Νά πά νά κάτσω έσσω μου, κανεί με πιόν, νά πνάσω

4
Κανεί με πιόν, τά χρέη μου κοντέφκω νά ξωβλήσω,
Νομίζω ήρτεν ο τζαιρός νά αφυπηρετήσω

5
Εν τυχεροί πού φέφκουσιν, καλιώρα τους που φύαν
Τζαί πιάσασην τή σύνταξη τζαί έσσω τους επήαν

6
Νά ζήσουν ήσυχη ζωή τά τελευταία γρόνια τους
Μέ δίχα ένοιαν τη δουλειά , νά σσιέρουνται τά γγόνια τους

7
Όσοι ερέξαν που δαμέ ,τήν σύνταξη τους πιάσαν
Ήρταν μιτσιοί δαμέσα δα, τζαί φύαν που γεράσαν

8
Έννεν καλά ο άδρωπος όσπου ζζεί νά δουλέφκει
Πρέπει τήν ησυχία του στό τέλος νά γυρέφκει

9
Λία γρόνια που μείνασιν θέλω νά ησυχάσω
Επήρα τήν απόφαση τή σύνταξη νά πιάσω

10
Έτσι εν κανόνας της ζωής, έτσι μεσ' τούντο μέρος
Νά πιάνεις νέος μιά δουλειά τζαί νά τήν φήνεις γέρος

11
Αφήνω τούς συνάδελφους, αφήνω τό γραφείο
Να μείνω άλλο έν μπορώ αφού πρέπει νά φήω

12
Γρόνους πολλούς περάσαμε, πάνω από τριάντα
Τζι’αν φέφκω φίλοι μου καλοί θά σάς θυμούμαι πάντα.

13
Εγέρασα τζαί δέν μπορώ νάμαι άλλο μαζί σας
Άτε ποσσιεραιτάτε με νά πάω στήν εφτζή σας.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1