Χασικλής

 1
Έμαθα τζαί φουμάρισκα απού μιτσής τσιάρους
Χώνουμουν πού τόν τζύρη μου, στό στάβλο τούς γαδάρους

2
Έμαθα τζαί ετύλια χασσίσσι στό τσιάρο
Μαστούρωνα τζ’ εγίνουμουν περίτου πού τό γάρο

3
Κατά ξαρκής π΄αρκίνεψα τά πρώτα νά καπνίσω
Χαρκούμουν είμουν άτζελος τζαί είσσεν νά πετήσω

4
Μά έν μέ ‘κάνεν ώς τζιαμέ ο γέριμος νά μείνω
Τζαί τό χασσίσσιν άλλον πιόν έν έθελα νά πίνω

5
Εγύρεφκα πιό δυνατό, τζ΄ ήβρα τήν ηρωίνη
Τζείνην τήν μαυρανάφεντην, πού γέριμη νά μείνει

6
Κάθε π΄ακτύπουν ένεσην εγίνουμουν πουλλούϊν
Ενόμιζα ότι πετώ όπως τό ατζελούϊν

7
Μέ τόν τζαιρόν αρκήνεψα τζ’ έθελα τζ’ άλλη δόση
Κατάντησα νά μέν κραώ μέσα στήν πούγκα γρόσι

8
Τζ’ η δόση εμεγάλωνε τζαί πιό συχνή εγίνη
Αφού ούλλη μέρα έθελα καπάλιν ηρωίνη

9
Αρκέψαν τζαί οι φίλοι μου νά μέ περιφρονούσιν
Ετον πρεζάκιαν πού ‘ερκετε άμα μέ δούν λαλούσιν

 10
Επούλησα τά μάλια μου, τζαί τίποτε δέν έχω
Δέτε πώς εκατάντησα, κανεί πιόν έν αντέχω

11
Τωρά πού ‘ρτεν τό τέλος μου, φήνω άρα τζαί κατάρα
Μακρά πού τά ναρκωτικά, μακρά πού τά τσιάρα

12
Τσιάρο  μέ ναρκωτικά ποττέ σου μέν τυλίξεις
Σίουρα στήν καταστροφή, τζιαμέ έν νά καταλήξεις

13
Μαστούρωνα τζαί νόμιζα πώς ούλλα έν δικά μου
Τωρά έχω γιά συντροφκιά τήν κακοριζιτζιά μου.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1