Εισβολή - Προσφηγιά - Επιστροφή

 1
Ήταν καρκιά καλοτζαιρκού στά μέσα του Ιούλη
Που ο ήλιος έκρουζεν, λαμπρό τζι΄ ο ζήζηρος εψώφαν

2
Μέσα σέ τζίν’ τόν πύρουλλο πού΄του σάν τό καμίνιν
Πολλά μεάλη συμφορά στόν τόπο μας αγίνην

3
Σηκώθηκε που τή Τουρτζιά πολλά μιάλον ασκέριν
Στόν τόπο μας τόν όμορφο ήρτεν ν΄απλώσει σσιέριν

4
Τζικάτω στή Γλυκιώτισσαν οι πρώτοι εξεβήκαν
Τζ' ΄ύστερα ήρταν κάμποσοι τζιαμέ τζαί συναχτήκαν

5
Εκάτσαν νάκκον τζιαχαμέ μιά σταλαμή νά πνάσουν
Τζ΄ ύστερα ξεκινήσασιν τόν τόπο μας νά πιάσουν

6
Ήταν ασκέριν κάμποσο, καλά αρματωμένοι
Κανένας εν εμπόρειεν ομπρός τους γιά να μπένει

7
Επλώσαν όπως τά θερκά, τζαί τόν μισό μας τόπο
Επιάαν τζαί μοιράσαν τον χωρίς κανένα κόπο

8
Ήβραν μας που’ μαστε μιτσιοί τζι΄αδύναμοι μπροστά τους
Τζαί πιάσασιν τά σπίθκια μας τζαί κάμαν τα δικά τους

9
Νεκροταφεία τζαί σταυρούς τζαί εκκλησιές κρεμίσαν
Οι βάρβαροι οι βρομόσσιλλοι τίποτε εν εφήσαν

 10
Αφού σκοτώσαν κάμποσους τζ΄αιχμάλωτους επιάσαν
Εμπήκαν μέσα στά χωρκά, εκάψαν τζι΄ατιμάσαν

11
Μεσ΄ τζίνη τήν νεκατωσιά μεσ΄τά κακά τά τόσα
Καμπόσοι εκαταφέραν τα τζ΄εφύαν τζαί γλιτώσαν

12
Εφύασιν τζαί πρόσφυγες επήαν σ΄άλλους τόπους
Αφήκαν ότι εκάμασιν  ποτζί μέ σσίλλιους κόπους

13
Αφήκασιν τά σπίθκια τους αφήκαν τά χωρκά τους
Μά ούλλα μέσα στήν καρκιά πάντα εν νά δικά τους

14
Κανένας που τους πρόσφυγες, εν θά τα λησμονήσει
Ώσπου νά δόκει ο Θεός τζαί πίσω νά γυρίσει

15
Όσα τζι΄αν αποκτήσασιν δακάτω που βρεθήκαν
Τά όσα αφήκασιν ποτζί εν τά απαρνηθήκαν

16
Δύσκολο να γλυκάνουμεν τόν πόνο τόν δικό τους
Αφού ποτζί αφήκασιν κόκκαλα των γωνιών τους

17
Τζαί τό δεντρόν άμαν κοπεί, αέρας αν φυσίση
Η ρίζα του ΄μεινεν στή γη, τζαί πάλε εν νά πωλύση

18
Τζι΄ο πρόσφυγας  που έφυεν πάλε να επιστρέψει
Τές πόλεις μας τζαί τά χωρκά νά ξαναζωντανέψει

19
Αφού γιά τήν επιστροφή κάφκεται η καρκιά μας
Εμείς τζι΄αν δέν πάμεν ποτζεί , θά πάσην τά παιθκιά μας

20
Τζαί οι καμπάνες θ' ακουστούν ξανά στά μοναστήρκα
Τζαί νάχουμεν στόν τόπο μας  χαρές τζαί παναϊρκα.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1