Απόστολε  Ανδρέα μου

 1
Απόστολε  Αντρέα μου τζαί τάμα θά σου κάμω
Νάρτω ξανά στή χάρη σου τζ’ ύστερης ας πεθάνω

 2
Στό μοναστήρι σου ξανά νάρτω νά προσκυνήσω
Τήν τελευταία μου πνοή τζειπάνω νά αφήσω

3
Είσαι μεγάλος Άγιος τζαί σέ δοξολογούμεν
Κάμε τζ’εσού τό θαύμα σου πού γρόνια καρτερούμεν

4
Που ‘έσσω σου πολόγιαστους τούς Τούρκους πέρα ώς πέρα
Νά πάσην στό ανάθεμα νά φέξη πάλε η μέρα

5
Εσού ‘σε  Αγιος ξακουστός πάνω στήν Καρπασία
Θκιώξε τζ’ αναθεμάτισε τζείνους που τήν Ασία

 6
Εν γίνεται νά σ’ έχουσιν οι Τούρτζοι σκλαβομένο
Εναν μεγάλον Αγιον , ‘ πο ούλλους δοξασμένο

 7
Θέλω νάρτω στή χάρη σου, δοξάζω τ’ όνομα σου
Κρόστου που σέ παρακαλούν καπάλιν τά παιθκιά σου

8
Κάμε Αγιε τό θαύμα σου πολόγιαστους νά φύουν
Γιατί όσπου εν δακάτω δά εν μασσιερκάν που μπήουν

 9
Δώσε του Τούρκου μιάν κλωτσιά στόν τόπο του νά ρέξει
Τζι αν εν πισσούρι ,σκοτινά  πάλε εν νά ξαναφέξει.

Home                                  Back                                 Send Mail

Hosted by www.Geocities.ws


 

Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws

1