תולוחה קראפ תלצהל קבאמה

םיכלוה ףוחה רושימ תולוחש רורב היה רבכ םינומשה תונש תישארב
שוגב יאצמה רדגוהו , 1983, ףונו עבט רקס ךרענש רחאל .םימלענו
עבטה תנגהל הרבחה הטילחה ,דודשאל םורדמש לודגה תולוחה
",םייוכיסה לכ דגנכ" ברק היה הז .רוזאה לש ויפוא תרימש לע קבאיהל
רשוא ,דודשא ריעל ךיישה ,תולוחה שוג לש ינופצה קלחהש םושמ
התיה אל םימי םתואב .םישימחה תונש תישארב רבכ םירוגמל היינבל
.עבטה תרימש לש העדות לארשיב תמייק

"םימקש" הדש רפס תיב תמקה היה וטקננש םינושארה םידעצה דחא
ךוניח לע דקוש הז הדש רפס תיב .תולוחה שוג ילושב (1983), םינצינב
תרימש תוליעפב קסועו דודשא תולוח לש םכרעבו םייפויב הרכהל
.הביבסו עבט

םייטפשמ םידעצב טוקנל עבטה תנגהל הרבחה הצלאנ רתוי רחואמ
הריתע השגוה 1988 - ב .תולוחב העיגפו יוניב לש תומגמ לכסל ידכ
שוג תא תוצחל התיה הרומאש ךרד רישכהל הנווכה דגנכ צ"גבל
תיצראה הצעומה הטילחה הריתעה תובקיעב .ברעמל חרזממ תולוחה
ןיכהל שישו ,דודשא תולוחב םיכרד ורשכוי אל יכ היינבלו ןונכתל
.הביבסב חותיפה תולבגמ תא עבקת רשא תינכת

התסינ ,דודשא ריעל השדח ראתמ תינכת תנכה תעב ,ךכ-רחא הנש
רוזאב םירוגמ יעבור יוניב ןונכת תא עונמל עבטה תנגהל הרבחה
םע ,םיעשתה תונש תישארב .ךכב החילצה אל ךא ,"הלודגה הנוידה"
קבאמ .תולוחה לש ינופצה קלחב םיבר םיתב ונבנ ,לודגה הילעה לג
הננכת וילעש ,היתוביבסו "הלודגה הנוידה" רומישל להנתה ףירח
.ז"טו ד"י םיעבורה תא תונבל דודשא תייריע
תומוצע לע ומתח רשא ,הביבסהו דודשא יבשות ומתרנ הז קבאמל
שארלו ןוכישה דרשמ ,םינפה דרשמ ,ריעה שארל רסמה תא וריבעהו
,דודשאב עבטה תנגהל הרבחה ףינס ליבוה ירוביצה קבאמה תא .הלשממה
.תולוחה קראפ לע דחוימ ףסומ המרת רשא "םורדה לכ" ןותיעה תכרעמו
תופתתשהב הלודגה הנוידה רוזיאב קנע גנינפה ךרענ 1994 ינוי שדוחב
תנגהל הרבחה ,רוביצ ישנא ,הימדקאה ישנא ,הביבסהו ריעה יבשות יפלא
.רעונ תועונתו רפס יתב ידימלת ,הביבס תוכיאל םירע דוגיא ,עבטה

םוסחי אל הזש ידכ ,שדחה ג"י עבור לש והצק ץוציק :םה קבאמה יגשה
חטשב ןנכותמה יוניבה לוטבו "הלודגה הנויד"ל םיה ןמ לוחה תנזה תא
.ז"טו ד"י םיעבורה תונביהל ויה םירומא ובש

ראתמ תינכת תנכהל האיבה ,םיבשותהו רוביצה תועדומו הברה תוליעפה
תייריע רשא היזיוור תינכת איה, 1996 תנשב המסרופ רשא תינכתה .ריעל השדח
.היפל לועפל הרומאו הירקיע תא הצמיא דודשא
תמייק ןרקו "הרבחה". תולוחב ףונהו עבטה יכרע תא רמשל שיש תעבוק תינכתה
תינכת ןיכה תורייתה דרשמו "תולוחה קראפ"ל תטרופמ תינכת וניכה לארשיל
.רוזיאה תא רמשל הצילממה תינויער

םימזי .קראפה לע םימויאה תא םיקלסמ אלו תיפוס םירתופ אל ולא תוינכתו םיכמסמ
ןונכתה תונורקע לע רובעל םיסנמ הלשממ ידרשמו תוימוקמ תויושר םהיניבו םיבר
.ומתחו ורשיא םמצעב םה רשא

.תדמתמ הנכסב אצמנ קראפה,קבאמה לע יגולונורכ רואית הבו תדחוימ הדובע תשגומ ןלהל
.תואצותהו ,םימרוגה לכ לש םילוקישה
.380k. הדובעה לדוג
.הדובעה לכ תדרוהל דע ןתמהו ,םשב הרטמ רומש ,ינמי שקמ לע ץחל

:תיעקרק תוינידמ בוציע יכילהת
.םיחותפ םיחטש לומ יוניב תומגמ
לש חותינו הריקס
תויטילופהו תויתרבחה ,תוילכלכה ,תויכרעה תועפשהה
ביני הליג


קבאמל דחוימ ףסומ
הנוידה לא ךרדה
קבאמה ימיב

Hosted by www.Geocities.ws

1