KANDUNGAN KURSUS NPQH

ani_bluline8103.gif (11170 bytes)

PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL KEPENGETUAAN KEBANGSAAN (NPQH)

INSTITUT AMINUDIN BAKI, SRI LAYANG, GENTING HIGHLAND

KUMPULAN 3 AMBILAN 1/1999

ani_bluline8103.gif (11170 bytes)

 

"Kandungan Kursus NPQH"

1. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah (Asas) - 5 minggu.

2. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah (Pertengahan) - 4 minggu.

3. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah (Khas) - 4 minggu.

4. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah (Berterusan) - 4 minggu.

5. Latihan Praktikal - 3 minggu.

6. Program Sandaran - 6 bulan.

Peperiksaan Bagi Setiap Kursus (Jangka Masa Kursus Setahun)

1. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah ( KPKS- Asas)

"KOMPONEN"

1.1    PENGURUSAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN
1.2    PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM
1.3    PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENTADBIRAN PEJABAT.
1.4    PENGURUSAN KURIKULUM & KOKURIKULUM & PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
1.5    PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & UJIAN

Komponen

1.1    PENGURUSAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Tajuk 1 :  Sejarah Pendidikam
Tajuk 2 :  Falsafah Pendidikan
Tajuk 3 :  Akta Pendidikan
Tajuk 4 :  Pusat Sumber
Tajuk 5 :  Psikologi Pendidikan
Tajuk 6 :  Sosiologi Pendidikan
Tajuk 7 :  Kepemimpinan Pengetua
Tajuk 8 :  Komunikasi Sekolah
Tajuk 9 :  Prinsip Asas Pengurusan Sekolah

Komponen

1.2    PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

Tajuk 1 :  Penilaian Staf
Tajuk 2 :  Pengertian dan Model-Model Kurikulum
Tajuk 3 :  Unsur Utama, Matlamat dan Strategi KBSR / KBSM.
Tajuk 4 :  Ujian & Penilaian
Tajuk 5 :  Pengurusan Kurikulum Pengalaman
Tajuk 6 :  Penyeliaan Pengejaran & Pembelajaran
Tajuk 7 :  Pengurusan Pedagogi

Komponen

1.3    PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENTADBIRAN PEJABAT

Tajuk 1 :  Terimaan & Pungutan
Tajuk 2 :  Pesanan & Pembelian
Tajuk 3 :  Penggunaan Borang Baru Rekod Stor
Tajuk 4 :  Pengurusan Buku Tunai
Tajuk 5 :  Penyediaan Penyata Akaun Sekolah
Tajuk 6 :  Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
Tajuk 7 :  Pengurusan & Penyelenggaraan Fail
Tajuk 8 :  Hal Ehwal Cuti
Tajuk 9 :  Pengurusan Surat Menyurat
Tajuk 10 :  Kelakuan Tatatertib

Komponen

1.4   PENGURUSAN KURIKULUM & KOKURIKULUM & PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Tajuk 1 :  Pengetua Sebagai Pemimpin Kurikulum
Tajuk 2 :  Konsep Pengurusan Sumber Manusia
Tajuk 3 :  Pengurusan Kokurikulum
Tajuk 4 :  Latihan Sensitiviti
Tajuk 5 :  Motivasi & Kepuasan Kerja
Tajuk 6 :  Pengurusan Latihan & Pembangunan Staf

Komponen

1.5    PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & UJIAN

Tajuk 1 :  Amalam Terbaik Dalam Pengurusan Sumber Manusia
Tajuk 2 :  Pengurusan Keselamatan & Kesihatan
Tajuk 3 :  Pemahaman Diri Manusia Dari Pelbagai Pespektif
Tajuk 4 :  Kemahiran Berbahasa Dalam Komunikasi

2. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah ( KPKS- Pertengahan)

"KOMPONEN"

2.1 Pengurusan Komputer

2.2 Kepemimpinan Berwawasan Pengetua / GB  & Pengetua / GB Selaku Pengajar / Fasilitator Sekolah Komuniti

2.3 Peranan Pengetua / GB Dalam Peningkatan Kualiti

2.4  Pengetua / GB Selaku Pengurus.

Komponen

2.1 Pengurusan Komputer

Tajuk 1: Pengurusan Komputer

Komponen

2.2 Kepemimpinan Berwawasan Pengetua / GB & Pengetua / GB Selaku Pengajar / Fasilitator Sekolah Komuniti

Tajuk 1 : Pembinaan Wawasan

Tajuk 2 : Mengongsikan Wawasan

Tajuk 3 : Pembinaan Wawasan Sekolah

Tajuk 4 : Penentuan Matlamat Sekolah Komuniti

Tajuk 5 : Perhubungan Sekolah Komuniti

Tajuk 6 : Komunikasi Dalam Pendidikan Komuniti

Tajuk 7 : Pertalian Dengan Pelbagai Agensi

Tajuk 8 : Kemahiran Keusahawanan

Tajuk 9 : Pengurusan Budaya Komuniti.

Komponen

2.3 Peranan Pengetua / GB Dalam Peningkatan Kualiti

Tajuk 1 : GB / Pengetua Sebagai Pemimpin Peningkatan Kualiti / Masalah Dan Kualiti / ISO 9000

Tajuk 2 : Pengurusan Kualiti

Tajuk 3 : Model Penyelesaian Masalah Dan Kitaran

Tajuk 4 : Radas Dan Teknik

Tajuk 5  Pelaksanaan Kualiti

Komponen

2.4  Pengetua / GB Selaku Pengurus

Tajuk 1 : Pengurusan Ko- Kurikulum

Tajuk 2 : Pengurusan Kurikulum Pengalaman

Tajuk 3 : GB / Pengetua Sebagai Jurulatih Prestasi Pengajaran-Pembalajaran

Tajuk 4 : GB / Pengetua Sebagai Pemimpin Proses Pengajaran-Pembalajaran

Tajuk 5 : Dasar Disiplin Dan Pelaksanaannya

Tajuk 6 : Penyeliaan Staf

Tajuk 7 : Peraturan Dan Dasar

Tajuk 8 : Akauntabiliti Dalam Pengurusan Sekolah

Tajuk 9 : Pengurusan Masa


3. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah ( KPKS- Khas)

"KOMPONEN"

3.1 Statistik Asas & Pengkeadahan Penyelidikan

3.2 Pengurusan Penilaian Pembelajaran

3.3 Sistem Pengurusan Prestasi

3.4 Pengurusan P & P Berkualiti

Komponen

3.1 Statistik Asas & Pengkeadahan Penyelidikan

Tajuk 1: Statistik Diskriptif Asas & Aplikasinya : Min, Median, Mod, Sisihan Lazim, Varians & Julat.

Tajuk 2 : Lengkung Norma & Tafsirannya

Tajuk 3 : Konsep Koreasi & Koefisien Korelasi

Tajuk 4 : Persembahan dan Tafsiran Data Yang Berkaitan Dengan Tugas Pengetua.

Tajuk 5 : Konsep Anggaran Statistik & Istilah Populari, Sampel, Parameter & Statistik

Tajuk 6 : Konsep Dan Kaedah Persempelan.

Tajuk 7 : Tujuan Menjalankan Penyelidikan.

Tajuk 8 : Proses Asas Penyelidikan.

Tajuk 9 : Istilah-Istilah Dalam Penyelidikan.

Tajuk 10 : Isu Saiz Sampel dan Sampel "Representatif"

Tajuk 11: Penyelidikan Tindakan.

Tajuk 12 : Rekabantuk Kajian : Kajian Kes.

Tajuk 13 : Rekabantuk Kajian : Kajian Tinjauan.

Tajuk 14 : Rekabantuk Kajian : Kajian Eksperimen.

Komponen

3.2 Pengurusan Penilaian Pembelajaran 

Tajuk 1 : Ujian Rujukan Norma & Ujian Rujukan Kriteria

Tajuk 2 : Penilaian Bidang Afektif

Tajuk 3 : Pekod Pemerhatian : Rekod Anekdot

Tajuk 4 : Rekod Pemerhatian : Senarai Semak & Skala Kadar

Tajuk 5 : Pengurusan Proses Kajian Semula Soalan

Tajuk 6 : Prinsip Analisis Soalan 1 & 2

Tajuk 7 : Pengenalpastian Soalan-Soalan Bermasalah

Tajuk 8 : Peningkatan Mutu Soalan

Tajuk 9 : Pengurusan Tabung Soalan Untuk Penilaian Formatif.

Komponen

3.3 Sistem Pengurusan Prestasi

Tajuk 1 : Konsep Pengurusan Sumber Manusia

Tajuk 2 : Peningkatan Prestasi Bagi 3 Peringkat Sistem Organisasi.

Tajuk 3 : Sistem Pengurusan Prestasi

Tajuk 4 : Asas-Asas Pengurusan Prestasi

Tajuk 5 : Diskripsi Prestasi / Tugas dan Penetapan Matlamat / Sasaran Kerja.

Tajuk 6 : Pengurusan Penilaian Prestasi

Tajuk 7 : Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi

Tajuk 8 : Isu-Isu Semasa Penilaian Prestasi

Tajuk 9 : Bimbingan dan Penembahbaikan Prestasi

Tajuk 10 : Dorongan Berkesan dan Motivasi

Komponen

3.4 Pengurusan P & P Berkualiti

Tajuk 1 : Kemahiran Menguruskan Peperiksaan

Tajuk 2 : Pembelajaran Menggunakan sepenuh Otak.

Tajuk 3 : Keperlbagaian Kecerdasan

Tajuk 4 : Stail Pembelajaran Yang Disukai

Tajuk 5 : Kemahiran Mendengar

Tajuk 6 : Peranan Guru Dalam P & P Berkualiti


4. Kursus Pengurusan & Kepemimpinan Sekolah ( KPKS- Berterusan)

"KOMPONEN"

4.1 Hakikat Insan dan Kepemimpinan

4.2 Pengurusan Kaunseling Di Sekolah

4.3 Pengurusan Strategik Ke Arah Sekolah      Berkesan

4.4 Penampilan Diri, Protokol & Etiket.


4.1 Hakikat Insan dan Kepemimpinan

Tajuk 1 : Definisi Insan, Persepsi Insan & Implikasi

Tajuk 2 : Potensi-Potensi Insan

Tajuk 3 : Insan Tabie – Asuhan

Tajuk 4 : Faktor-Faktor Menghalang Pertumbuhan Insan

Tajuk 5 : Insan, Tanggungjawab dan Pertanggungjawabab

Tajuk 6 : Insan Dan Budaya Kerja Kualiti Dan Cemerlang.

Tajuk 7 : Halangan-Halangan Kerja Cemerlang

Tajuk 8 : Kepemimpinan Dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Cemerlang.

Tajuk 9 : Gaya Kepemimpinan Dan Pengurusan Cemerlang

Komponen

4.2 Pengurusan Kaunseling Di Sekolah

Tajuk 1 : Konsep Dan Teori-Teori Kaunseling

Tajuk 2 : Teori-Teori Kaunseling

Tajuk 3 : Kaunseling Dan Amalan

Tajuk 4 : Kaunseling Amalan & "Kes Study"

Tajuk 5 : Pengurusan Kaunseling Di Sekolah : Pekeliling & Pendekatan.

Tajuk 6 : Teknik Kaunseling & Prestasi Kerja.

Komponen

4.3 Pengurusan Strategik Ke Arah Sekolah Berkesan.

Tajuk 1 : Pengurusan Strategik

Nota

 Komponen

4.4 Penempilan Diri, Protokol Dan Etiket.

Tajuk 1 : Imej Diri : Definisi & Keperluan, Harga Diri Dan Perkaitan Dengan Kerjaya

Tajuk 2 : Etika Sosial : Konsep & Elemen

Tajuk 3 : Protokol

Tajuk 4 : Amalan-Amalan Dalam Majlis Rasmi

Tajuk 5 : Amalan-Amalan Dalam Majlis Rasmi : Menguruskan Diri Dan Pakaian

Tajuk 6 : Pengurusan Majlis Rasmi

Tajuk 7 : Praktikal Di Meja Makan.


Hosted by www.Geocities.ws

1