Tuags-Tugas Di Sekolah (contoh sahaja)


TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGETUA/GURU BESAR.

1. Mengurus kakitangan guru.

2. Menguruskan kakitangan bukan guru.

3. Menguruskan hal-hal muris-muris.

4. Menguruskan kewangan dan akaun sekolah.

5. Menguruskan kemudahan dan perkembangan fizikal sekolah.

6. Menguruskan hubungan sekolah dengan masyarakat dan agensi-agensi pendidikan yang lain.

7. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kurikulum.

8. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan ko-kurikulum.

9. Menguruskan sumber pelajaran.

10. Menguruskan asrama sekolah.


TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENOLONG KANAN

1. Membantu Pengetua dalam urusan pentadbiran

2. Menjalankan tugas Pengetua apabila beliau bercuti atau bertugas di tempat lain.

3. Menyelaras aktiviti-aktiviti sekolah,kurikulum dan ko-kurikulum.

4. Menjadi penyelaras Jawatankuasa Jadual Waktu Sekolah.

5. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib guru dan kakitangan sekolah.

6. Menyelaras peperiksaan dalam dan peperiksaan awam.

7. Menjadi setiausaha Jawatankuasa Kurikulum sekolah.

8. Mengurus kemasukan dan pertukaran pelajar.

9. Mengatur jadual waktu gantian.

10. Menyelia kakitangan bukan guru.

11. Menyelia penyelenggaraan dan kerosakkan harta dan bangunan sekolah.

12. Menyelia kemudahan-kemudahan pelajaran dan Pembelajaran.

13. Menyelia perangkaan dan penyata sekolah.

14. Menjadi naib pengerusi Lembaga Disiplin murid.

15. Menyelia Belik Gerakan.

16. Menjadi naib Pengerusi Jawatankuasa Keindahan persekitaran sekolah.

17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.


TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA PETANG.

1. Membantu pengetua dalam menjalankan tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan sesi petang.

2. Menyelia kerja-kerja kakitangan sekolah.

3. Mengawasi dan menguatkuasakan disiplin murid dan kakitangan.

4. Menjadi ahli jawatankuasa Disiplin murid.

5. Membantu pengatua bagi menjamin dan menentukan keselamatan murid-murid,kakitangan dan harta benda sekolah di sebelah petang.

6. Membentu pengetua untuk menyusun kedudukan kelas dan guru tingkatan.

7. Membentu pengetua menentukan kemasukan murid dan kenaikan pelajar.

8. Melaporkan kepada pengetua tentang perkara-perkara penting yang berlaku di sekolah.

9. Menjamin keharmonian sekolah.

10. Membentu pengetua menguruskan penyediaan dan penggunaan jadual waktu sesi petang.

11. Menjalankan perhimpunan mingguan.

12. Menentukan pelaksanaan giliran bertugas gantian.

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.


TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA MATA PELAJARAN

1. Menentukan penggunaan sukatan pelajaran yang kemaskini.

2. Menetukan penggunaan ABM dan kaedah-kaedah P & P yang kemas kini.

3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran mingguan,bulanan dan penggal.

4. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalam dan pemerkahan kertas-kertas jawapan.

5. Menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan mengkaji serta mencari jalan untuk memajukan taraf pencapaian dari masa ke semasa seperti mengadakan :

kelas-kelas tambahan.

ceramah-ceramah menjawab soalan.

peraduan-peraduan tertentu.

kuiz

bahas,dll.

6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu diadakan oleh sekolah untuk perpustakaan atau rujukan guru.

7. Menkaji dan menlai buku-buku teks yang baru untuk dipilih dan digunakan oleh sekolah.

8. Memberi kerjasama kepada J/K SPBT untuk menjaga kselamatan buku teks yang digunakan.

9. Bertenggungjawab menyediakan bahan-bahan atau alat-alat untuk pamiran-pamiran jika ada.

10. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan kerja bagi tiap-tiap tingkatan jika diperlukan.

11. Mengumpul sekurang-kurangnya dua salinan soalan-soalan dalam dan luar untuk semakan dan rujukan di Perpustakaan sekolah.

12. Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan baru yang diperlukan seperti sukatan pelajaran baru,

kaedah-kaedah pengajaran-pembelajaran baru jika ada.

13. Membuat anggaran-anggaran perbelanjaan tahunan untuk persetujuan pihak sekolah.

14. Bersama-sama memikul tanggungjawab mengekal dan meninggikan prestasi murid-murid.

15. Mengada dan melaksanakan peraturan-peraturan panitia.

16. Mengadakan mesyuarat panel sekurang-kurangnya sepenggal sekali atau lebih kerap,jika perlu.

17. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari masa ke semasa.


MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua

N. Pengerusi : Penolong Kanan

S/Usaha : Setiausaha Peperiksaan Sekolah.

Ahli-ahli : Semua pengerusi Panitia .

 

1. PERANAN MAJLIS.

Bertanggungjawab meninggikan taraf pengajaran dan pembelajaran murid-murid di sekolah mereka supaya mereka dapat menunjukkan prestasi yang baik di dalam semua bidang yang ada di sekolah.

 

2. TUGAS :

- Mengkaji sukatan pelajaran baru (jika ada) dan membuat syur-syur/teguran-teguran terhadap kesesuaian untuk dimajukan kepada Majls Kurikulum Negeri.

- Mengkaji dan menialai buku-buku teks/buku-buku tambahan yang digunakan oleh murid-murid untuk menentukan kesesuaiannya. jika didapati tidak sesuai,akan dimajukan kepada J/K Kurikulum Negeri.

- Menilai rancangan kerja.

- Menentukan perjalanan Panitia mata Pelajaran.

- Membincang/menilai prestasi murid-murid dan langkah-langkah untuk memperbaikinya :

Mengadakan kelas tambahan

Mengadakan kelas-kelas bimbingan.

- Merancang dan mengelola kursus-kursus dalaman untuk semua guru di sekolah masing-masing.

- Sentiasa mengikuti perkembangan baru kursus-kursus pengajian Kementerian Pendidikan.

- Berusaha untuk memperbanyakan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah.

- Menyedari/mengatahui mengenai program-program radio dan TV.

- Mengatahui mengenai bahan-bahan rujukan yang ada di perpustakaan sekolah.

- Penyelaras penilaian bulanan/penggal/tahunan.

- Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

A. PEPERIKSAAN DALAMAN.

- Menyediakan takwin/jadual waktu peperiksaan.

- Menyediakan jadual pengawasan/gantian pengawasan

- Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan menanda jawapan setelah dipersetujui oleh guru kanan mata pelajaran.

- Membentu Pengetua:

Menentukan tarikh peperiksaan penggal dan ujian bulanan.

Menentukan penyerahan kertas soalan.

Menentukan penyerahan markah oleh guru-guru yang memeriksa kepada guru tingkatan.

Menentukan penyerahan keputusan peperiksaan dan kad kemajuan ke pejabat untuk ditandatangani.

- Menentukan semua kertas soalan disimpan dengan selamat.

- Membahagikan kertas soalan/bahan-bahan lain mengikut jadual kepada guru-guru pengawas setelah dipastikan semuanya mencukupi dan tidak membazir.

- Bertanggungjawab untuk melicinkan perjalanan peperiksaan.

- Mendapatkan analisa peperiksaan dan melaporkan kepada pengetua.

- Menyediakan keputusan percubaanPMR/SPM untuk Jabatan Pendidikan mengikut susunan angka giliran.

- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

B. PEPERIKSAAN LUAR (AWAM)

- Menentukan bilangan calon.

- Menyediakan borang masuk sementara dan memberi taklimat pada pelajar tantang pemilihan mata pelajarandan jumlah yuran serta tarikh akhir penyerahan.

- Menyediakan,menyemak dan memastikan borang kemasukan peperiksaan diisi dengan betul.

- Menentukan penghantaran borang kemasukan ke Pejabat Pendidikan.

- Menyemak borang Komputer untuk kemasukan calon.

- Menyediakan jadual giliran ujian lisan.

- Menyediakan dan melangkapkan keperluan pusat peperiksaan seperti yang diarahkan oleh Lembaga Peperiksaan.

- Menentukan borang-borang yang diperlukan oleh Ketua Pengawas dibekalkan secukupnya.

- Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada pelajar dan memberi taklimat mengenai masa dan mata pelajaran.

- Mengedar keputusan peperiksaan pada calon-calon.

- Menjadi ketua untuk menganalisa keputusan peperiksaan apabila dikeluarkan.

- Mendapatkan dan menyimpan kertas-kertas soalan peperiksaan.

- Menjaga stok bahagian peperiksaan.

- Menjalankan arahan pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DISIPLIN

- Sebagai setiausaha kepada Lembaga Disiplin Sekolah.

- Merekodkan segala kesalahan-kesalahan/hukuman-hukuman/denda yang dikenakan ke atas pelajar.

- Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah.

- Membantu pengetua dalam menentukan supaya peraturan-peraturan Sekolah dipatuhi sepenuhnya.

- Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh Lembaga Pengawas Sekolah serta rujukan kepada pengetua,jika perlu.

- Membantu pengetua dalam mengesan kesalah-kesalahan besar yang membawa kepada penggantungan sementara ataupun pembuangan sekolah. Ia juga dikehendaki mengesahkan kesalahan-kesalahan itu.

- Sentiasa berhubung rapat dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk menyelesaikan masalah-masalah pelajar dan juga dalam membantu menyelesaikan murid yang bermasalah.

- Sentiasa berusaha untuk menenamkan semangat patuh kepada arahan-arahan sekolah dikalangan pelajar.

- Bekerjasama dengan guru-guru Bertugas Mingguan/Harian dan Lembaga Pengawas sekolah untuk maksud menguruskan kawalan pelajar pada hari perhimpunan dan majlis-majlis yang diadakan oleh pihak sekolah.

- Mencadangkan perlantikan pengawas-pegawas sekolah.

- Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BIMBINGAN & KAUNSELING.

- Mengadakan rundingcara dengan pelajar yang mengalami masalah peribadi dan merekodkan butir-butir rundingan itu dengan penuh rahsia.

- Mendapatkan butir-butir pelajar yang cacat,yang terlalu mundur dan yang kurang bernasib baik.

- Mengadakan penyiasatan latarbelakang pelajar dengan menemui penjaga sekiranya terdapat pelajar yang bermasalah. Hasil penyiasatan hendaklah direkodkan dan dirahsiakan. Tindakan sewajarnya diambil selepas penyiasatan rapi dijalankan.

- Membimbing pelajar dalam proses pembelajaran.

- Membimbing pelajar-pelajar memilih mata pelajaran dalam peperiksaan,sekiranya perlu.

- Membimbing pelajar mengembangkan bakatnya dalam bidang tertentu mengikut minat dan kebolehan.

- Mengumpulkan dan menyampaikan maklumat-mnaklumat kepada pelajar-pelajar berhubung dengan bimbingan dan kerjaya.

- Membimbing pelajar memilih kerja,cara memohon,cara mendapatkan dan mengisi borang dan memberi panduan cara-cara menghadapi temuduga.

- Menyelia rombongan dan mengurus ceramah-ceramah kerjaya/PMR/SMP/STPM,dll.

- Menghadiri kursus-kursus,bengkel atau seminar apabila dikehendaki dan melaksanakan apa yang dipelajari.

- Mengendalikan kelas kerjaya dan menentukan ia bergerak dengan aktif termasuk mengadakan pertandingan-pertandingan poster dan pamiran-pamiran.

- Menguruskan kad-kad pelajar :

a) Menyusun Kad 001 (M),tenaga asas dan penyata Kemajuan mengikut tingkatan dan menyimpannya di

Bimbingan dan Kauseling.

b) Mengeluarkan dan mendapatkan kad-kad tersebut bagi pelajar-pelajar yang berpindah dan masuk sekolah itu.

c) Memastikan butir-butir kad tersebut dikemaskinikan.

- Bekerjasama dengan guru disiplin dan guru tingkatan untuk keperluan mengisi borang-borang di atas untuk menyelesaikan masalah pelajar.

- Menyediakan laporan kegiatan Kelab Kerjaya,laporan salahguna dadah dan laporan kajian-kajin kes.

- PRO dengan agensi-agensi kerajaan.

- Guru Penasihat Kelab Bimbingan dan Kaunseling.

- Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pengetua.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS HARIAN

- Guru bertugas dikehendaki datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurang 15 minit setelah sekolah berakhir.

- Membantu pengetua membuat pengawasan menyeluruh terhadap pelajar sebelum loceng pertama dibunyikan, diwaktu rehat,disekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah,jika perlu.

- Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah,kantin dan kawasan sekolah.

- Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah dan melaporkannya.

- Membuat laporan di dalam buku "Laporan Bertugas" yang disediakan dan kalau perlu,laporan terus kepada pengetua supaya tindakan segera dapat diambil.

- Menguruskan rawatan pelajar yang sakit atau menghantar mereka ke hospital/rumah.

- Mengeluarkan surat kebenaran ke Hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.

- Memastikan ketepatan waktu kehadiran pelajar,kepulangan pelajar,masa rehat dan masa pertukaran guru.

- Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan/kejumpaan barang-barang.

- Menentukan keselamatan pelajar disekitar kawasan sekolah serta mengawasi hartabenda sekolah.

- Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan,persatuan-persatuan,kegiatan beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.

- Membuat cacatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam "Buku Laporan Bertugas". Antara perkara-perkara yang dicatatkan ialah :

a). Kedatangan pelajar,guru dan kakitangan.

b). Pelajar-pelajar ponteng,tidak hadir atau sakit.

c). Ucapan/pengumuman-pengumuman penting dalam perhimpunan.

d). Lawatan pelawat-pelawat.

- Mengelola perhimpunan sekolah dan menentukan semua guru-guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.

- Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan sekolah.

- Memeriksa buku catatan Ketua Pengawas :

a). Mengambil perhatian dan tindakan jika perlu.

b). Melaporkan apa-apa masalah penting kepada pengetua.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU MATA PELAJARAN

- Menentukan bahawa ianya mempunyai senaskah Sukatan Pelajaran yang kemaskini. Boleh memahani dan mentafsirkan kandungan Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.

- Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkannya kepada pengetua/PK/Penyelia Petang pada masa-masa yang ditetapkan untuk disahkan.

- Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian. Dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pengajaran yang disediakan.

- Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup,memeriksa buku-buku latihan pelajar dan memulangkannya semula secepat mungkin. Penyerahan/menunjukkan buku-buku latihan pelajar ini kepada pengetua/wakilnya pada masa yang dikehendaki.

- Memberikan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian di dalam Buku Rekod Mengajar. Juga mengadakan kelas-kelas tambahan.

- Mengesan kawasan-kawasan kelemahan pelajar-pelajar dan menjalankan kerja-kerja pemulihan. Menjadi ahli dalam Panitia Matapelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat panitia.

- Guru-guru matapelajaran harus meyedarai dan menggunakan buku-buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri/Badan-Badan Profesional yang mengenai pendidikan .Guru-guru hendaklah mendapatkannya.

- Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai matapelajaran yang berkenaan, samada yang dikelolakan oleh Kementerian/Jabatan Pelajaran Negeri/Sekolah-sekolah/Badan-Badan Profesional yang tertentu.

- Menyampaikan semula makliumat-maklumat kepada guru-guru lain yang mengajar matapelajaran yang sama.Menghadiri mesyuarat/taklimat/kursus; ini adalah atas budibicara Guru Besar, jika difikirkan perlu.

- Sentiasa mengikuti perkembangan/pembaharuan-pembaharuan tentang teknik mengajar bagi matapelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran-pembelajaran.

- Melaporkan kepada Guru Kanan Matapelajaran tentang masalah-masalah pengajaran-pembelajaran untuk

- Mempastikan keselamatan murid-murid di makmal/bengkel/bilik ERT/Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan alat-alatan.

- Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai matapelajaran yang berkenaan, samada yang dikelolakan oleh Kementerian/Jabatan Pelajaran Negeri/Sekolah-sekolah/Badan-Badan Profesioanl yang tertentu.

- Menyampaikan semula maklumat-maklumat kepada guru-guru lain yang mengajqar matapelajaran yang berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran-pembelajaran.

- Melaporkan kepada Guru Kanan Matapelajaran tentang masalah-masalah pengajaran-pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

- Membantu Guru Besar/Guru Penyelia Sumber Pendidikan menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan, mempastikan bahawa alat-alat bantu mengajar digunakan secara meluas.

- Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantu mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah.

- Menggunakan Perkhidmatan ETV secara yang berkesan.

- Mengadakan sudut-sudut Mata pelajaran berkenaan di dalam kelas-kelas yang diajarnya.

- Mematuhi arahan Guru Besar.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN

1. MENYEDIAKAN PERATURAN

- Menguruskan perlantikan pengawas perpustakaan.

- Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.

- Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar.

- Melatih perpustakawan yang habaru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan.

 

2. MEMBUAT ANGGARAN PERBELANJAAN.

- Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.

- Menyediakan senarai buku-buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.

- Mengagihkan pembelian buku mengikut peruntukan yang ada,sama ada dari wang kerajaan atau lain-lain.

 

3. MEMBUAT PESANAN BUKU.

- Menyediakan senarai buku-buku dan alatan perpustakaan yang hendak dibeli.

- Membuat pesanan buku-buku melalui pengetua.

- Memeriksa buku-buku yang dibekalkan oleh pembekal untuk menentukan cukup bilangannya dan

baik keadaannya.

- Mengklaskan buku-buku mengikut pengklasan Perpuluhan Dewey.

- Memasukkan kenyataan mengenai buku-buku ke dalam stok.

- Berhubung dengan guru kanan mata pelajaran dan guru-guru lain dalam memilih buku dan majalah.

 

4. MEMPROSES BUKU.

- Menyediakan Slid Kerja iaitu mencatatkan mengenai Cetakan,pengaeang,penerbit dan butiran berkenaan.

- Membuat tanda Hak Milik dan pengenalan pada tiap-tiap buku.

 

5. MENYEDIAKAN KAD-KAD

- Setiap buku hendaklah dilekatkan dengan :

a) Kocek buku b) Kad Buku c) Slid tulang belakang d) Kad katalog.

 

6. GALAKAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN.

- Mengadakan aktiviti-aktiviti tambahan seperti :

a) Menganjurkan pertandingan kuiz b) Mengadakan pamiran c) Meneka buku d) Bercerita

e) Perbincangan mengenai buku f) Ceramah g) Close tast h) Seminar i) Drama ringkas dll.

 

7. REKOD PENGGUNAAN

- Mencatat bilangan pengguna perpustakaan,setiap kali perpustakaan dibuka.

- Senarai peminjam-peminjam buku

- Senarai kekerapan pelajar meminjam buku.

 

8. RAWATAN BUKU.

- Membaiki buku-buku yang rosak dengan cara menjilidkannya semula.

- Menjilidkan majalah-majalah.

- Menentukan dan menjamin segala harta dan perabot dalam bilik perpustakaan daripada kehilangan.

- Menjaga atau menjamin keselesaan dan kebersihan bilik perpustakaan.

- Mengadakan fail-fail tegak.

- Menyimpan guntingan akhbar dan kertas soalan-soalan peperiksaan untuk rujukan.

 

7. PENYEMAKAN,HAPUSKIRA,BUKU STOK.

- Buku-buku yang berkeadaan amat buruk akan dipilih dan dicadangkan untuk dihapuskira.

- Menyemak/menutup stok di akhir tahun.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU BUKU TEKS.

1. MENGEDAR BORANG-BORANG

- Mengedarkan dan memungut balik borang-borang SPBT (1) dan SPBT (1A) kepada semua pelajar melalui

guru kelas.

- Menyemak setiap helai borang itu bagi memastikan yang ia telah diisi dengan betul oleh pelajar.

- Mengasingkan borang SPBT (1) pelajar yang layak dengan yang tidak layak mendapatkan pinjaman.

- Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan pada maklumat yang diberikan oleh pelajar.

- Menyerahkan borang SPBT (1) kepada jawatankuasa Buku Teks untuk pengesahan.

 

2. MEMESAN BUKU-BUKU MELALUI BORANG-BORANG SPBT4R,SPBT3/5R,SPBT2/4R.

- Menyediakan draf mana-mana buku teks yang akan digunakan pada tahun hadapan bagi setiap

tingkatan dengan menggunakan borang SPBT 3/5R.

- Menyediakan borang SPBT 4R dalam 3 salinan dan memindahkan maklumat-maklumat ke dalam borang

SPBT 3/5R.

- Menghantar salinan asal Borang SPBT 2/4R dan borang-borang SPBT 3/5R kepada Biro Buku Teks,

Salinan kedua SPBT 2/4R kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan salinan ketiga disimpan di sekolah.

- Jika berlaku pertembahan pelajar secara mendadak,terpaksa membuat pesanan tambahan buku teks.

 

3. PENERIMAAN BUKU DARI PEMBEKAL-PEMBEKAL.

- Memastikan bilangan dan jenis buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana tercatat dalam

borang penyerahan.

- Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku itu seperti mutu kertas yang digunakan,kesilapan cetak,

penjilidan dan lain-lain.

- Memasukkan ke dalam buku stok.

- Menyerahkan invois kepada pengetua untuk ditandatangani kemudian menghantar satu salinan kepada

Jabatan Pendidikan Negeri.

- Jika sekolah ada menerima buku-buku teks dari sekolah-sekolah lain, langkah-langkah seperti

ii,iii,iv dan v di atas dilakukan.

 

4. MEMPROSES BUKU-BUKU

- Mengecop semua buku-buku yang diterima.

- Menulis No. Kod dan bilangan siri bagi setiap buku.

 

5. MEMBAHAGI BUKU-BUKU KEPADA PELAJAR MELALUI GURU KELAS.

- Memproses kembali borang SPBT (1) dan (1A) bagi mengatahui bilangan pelajar yang layak

dan tidak layak menerima pinjaman buku teks.

- Menentukan bilangan siri bagi satu-satu jenis buku untuk satu-satu kelas.

- Membahagikan buku-buku kepada pelajar yang layak melalui guru kelas.

- Menyediakan dan menyebarka peraturan penggunaan buku teks.

- Mengedarkan Borang G kepada guru-guru kelas untuk dipenuhi dalam dua salinan.

- Memungut satu salinan Borang G,menyemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya

menyimpan dalam satu fail khas.

 

6. MEMUNGUT KEMBALI BUKU-BUKU DARIPADA PELAJAR MELALUI GURU KELAS.

- Menentukan tarikh bagi setiap tingkatan memulangkan buku pinjaman.

- Menyerahkan balik borang G kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh pelajar

yang memulangkan buku.

- Membilang dan menyemak bilangan buku yang dipulangkan sama ada cukup atau tidak dengan

bilangan yang dipinjam.

- Menyimpan setiap judul buku di tempat yang dikaskan dengan mengikut turutan siri buku.

- Memastikan pelajar menggantikan baharu buku-buku yang dirosakkannya dengan sengaja atau

menghilangkannya.

- Menyediakan senarai pelajar yang tidak menyerahkan balik buku pinjaman dan tidak menggantikan/

bayar harga buku berdasarkan borang G.

- Memberitahu ibu bapa/penjaga pelajar yang tidak memulangkan buku pinjaman.

- Mengawasi dan menjaga keselamatan buku.

 

7. SURAT MENYURAT.

- Menyediakan senarai nama buku teks bagi semua tingkatan yang akan digunakan oleh

sekolah dan mengedarkannya kepada guru dan pelajar.

- Menghantar satu salinan senarai buku setiap tingkatan ke BBT/JPN.

 

10. MENJAGA BUKU STOK,BORANG-BORANG DAN FAIL-FAIL.

- Buku stok mesti berada di dalam keadaan yang kemaskini.

- Segala borang dan fail mesti dijaga dengan selamat sepanjang masa dan berada dalam keadaan kemaskini.

 

11. KERJA PENGAGIHAN

- Membilang buku-buku yang lebih dan mengikatnya mengikut jumlah yang diarahkan.

- Menghantar buku itu ke sekolah yang ditetapkan.

- Menyediakan borang-borang untuk ditandatangi oleh sekolah penerima.

 

12. MEMBAIKI BUKU-BUKU ROSAK DARI SEGI KULIT,JILIDAN DAN SEBAGAINYA.

 

13. MENILAI BUKU TEKS.

- Memilih jenis-jenis buku yang diperakukan oleh SPBT.

- Mengsyurkan kepada pengetua supaya membeli satu/dua naskah bagi setiap judul buku.

- Mengemukakan kepada penitia berkenaan untuk memilih sebuah buku yang sesuai untuk sekolah.

- Mengemukakan kepada jawatankuasa Pemilih Buku Teks syur dari panitia bagi mendapatkan

keputusan muktamad.

 

14. MENGHAPUSKIRA BUKU TEKS.

- Membilang jumlah buku yang hendak dihapuskira dan menunjukkan kepada j/kuasa untuk disemak.

- Mengisi Borang C dan Borang E untuk tindakan selanjutnya.

 

15. lain-lain tugas yang berhubung dengan buku teks yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERKHIDMATAN SEBARAN PENDIDIKAN

1. PEMBELIAN ALAT/BAHAN

- Membuat senarai alat/bahan yang diperlukan oleh semua bahagian.

- Mendapatkan sebutharga bagi barang-barang yang dikehendaki.

- Mendapatkan senarai penender pusat.

- Memesan barang-barang setelah diluluskan.

- Menerima alat/bahan dan menyemak bilangan dan spesifikasinya.

 

2. PENYIMPANAN STOK.

- Memasukkan alat/bahan dalam stok.

- Menyediakan buku rekod pinjaman.

- Memastikan alat/bahan yang dikeluarkan itu dalam keadaan yang baik dan dikembalikan dalam keadaan

yang sama.

- Menyediakan tempat menyimpan alat/bahan.

- Mengawasi dan menyelenggara alat/bahan dari segi keselamatan.

- Mengurus-rawat alat/bahan yang rosak.

 

3. PENYEDIAAN KATALOG.

- Menyediakan katalog bagi semua bahan-bahan yang ada.

- Menyimpan rekod penggunaan,bahan-bahan ini oleh guru-guru.

 

4. PENGGUNAAN RADIO PENDIDIKAN.

- Membuat rakaman bagi setiap tajuk yang sesuai.

- Melebal/menjudul dan membuat ringkasan setiap siaran yang dirakamkan.

- Menyenaraikan setiap tajuk yang dirakam dan diedarkan kepada guru-guru yang berkenaan.

- Menyediakan katalog rakaman pita kaset.

- Menyelaras jadual waktu siaran dengan jadual waktu sekolah.

 

5. PENGGUNAAN TV PENDIDIKAN

- Membuat rakaman kaset video setiap tajuk yang sesuai.

- Menyenaraikan dan menyediakan katalog setiap tajuk yang dirakamkan.

- Menyelaras jadual waktu siaran dengan jadual waktu sekolah.

 

6. PENGELUARAN ALAT/BAHAN.

- Memberi pimpinan kepada guru-guru dan pelajar berhubung dengan pengeluaran alat/bahan media.

- Menyelenggara alat/perkakas yang digunakan di dalam pengeluaran.

- Merancang dan menyelaraskan pengeluaran alat/bahan oleh guru-guru dan pelajar.

- Menilai kesesuaian alat/bahan dengan keperluan sekolah.

 

7. PENTADBIRAN.

- Menguruskan prnggunaan bilik media dan bilik hkas.

- Merancang anggaran perbelanjaan tahunan.

- Menyelia,menasihat dan merancang perkhidmatan yang sesuai melalui Perkhidmatan Sebaran Pendidikan.

- Berhubung rapat dengan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (JPD,JPN) dan lain-lain

agensi yang berkaitan.

 

8. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa oleh pengetua.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT PERSATUAN.

- Bertanggungjawab menasihati,membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang

berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak.

- Bertanggungjawab sebagai penggerak kepada peraturan-peraturan yang berkenaan bagi melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang berfaedah kepada ahli-ahli seperti :

a) Menganjurkan projek-projek tertantu.

b) Mengadakan kursus-kursus bimbingan dan bidang-bidang yang sesuai.

c) Menganjurkan ceramah-ceramah,seminar,forum.

d) Mengadakan lawatan sambil belajar.

e) Berbagai-bagai kegiatan lain.

- Dari kegiatan yang tersebut di atas tiap-tiap persatuan dikehendaki melaksanakan sekurang-kurangnya :

a) Suatu projek tertentu

b) satu lawatan sambil belajar.

- Membimbing ahli-ahli jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan dalam memahami peraturan-peraturan

berpesatuan,misalnya peraturan-peraturan mesyuarat dan sebagainya.

- Mengiatkan lagi kecenderongan pelajar dalam bidang pelajaran.

- Menentukan bahawa Rancangan Kegiatan satahun dibuat dan disampaikan kepada pengetua pada

awal penggal persekolahan yang pertama setiap tahun.

 

PENYELIA PERTUBUHAN PAKAIAN SERAGAM

1. AM

- Pada keseluruhannya,Guru pemimpin Pertubuhan Seragam adalah bertanggungjawab di atas semua

peraturan,latihan dan kemajuan pertubuhan.

 

2. KEAHLIAN

- Semua pelajar Ting. 1 hingga Ting. 6 digalak menganggotai salah satu daripada pertubuhan yang

diiktiraf oleh sekolah. Guru Pemimpin pertubuhan Seragam bertenggungjawab menguruskan pemilihan anggota

pasukannya dari pelajar baharu setiap awal tahun sabagai tambahan kepada anggota pasukan yang

sedia ada. Satu polisi tentangg pembahagian keahlian di antara pertubuhan-pertubuhan seragam patutlah

dirujuk sebelum pemilihan ahli-ahli dilakukan. Satu daftar keahlian hendaklah disimpan sebagai rekod.

 

3. LATIHAN.

- Guru pemimpin Pertubuhan Seragam bertanggungjawab menguruskan latihan Pasukannya sekali semnggu pada

hari yang diisytiharkan oleh pihak sekolah sebagai hari latihan. Pengecualian daripada melaksanakan latihan

pada hari yang ditetapkan itu tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran khas terlebih dahulu dari pengetua.

- Latihan tambahan pada hari-hari selain dari itu bolehlah diatur dan pengetua hendaklah dirujuk untuk

maksud itu.

- Pemimpin Pertubuhan Seragam hendaklah menyusun rancangan latihan yang tetap sepanjang tahun.

Rancangan itu mestilah melibatkan ujian-ujian tertentu yang menghasilkan sijil-sijil ataupun tanda-tanda

kemajuan. Satu salinan rancangan kegiatan sepanjang tahun hendaklah disampaikan kepada pengetua pada

awal tahun,tidak lewat dari minggu kedua setelah diisytiharkan latihan Pertubuhan Seragam bermula.

 

4. JURULATIH.

- Sejauh yang boleh,Guru Pemimpin Pertubuhan adalah menjadi jurulatih pertubuhan. Guru-guru

yang berkenaan boleh dirunding untuk membantu.Jika perlu,jurulatih dari luar boleh diuruskan dan

pihak sekolah bersedia menimbangkan bayaran yang patut untuk jurulatih luar itu. Guru Pemimpin

Pertubuhan hendaklah mendapatkan persetujuan pengetua terlebih dahulu sekiranya memerlukan

jurulatih luar yang melibatkan bayaran.

 

5. PERALATAN/KEPERLUAN

- Penyelia Pertubuahan Seragam adalah bertanggungjawab menentukan apa-apa jua keperluan/peralatan

yang dikehendaki bagi pertubuhannya. Sekiranya peralatan-peralatan itu bukan hak ahli-ahli persendirian,

Guru Pemimpin Pertubuhan adalah bertanggungjawab menyelenggarakan simpanannya dan menyediakan

rekod untuk rujukan dan pemeriksaan.

 

6. URUSAN-URUSAN

- Guru Pemimpin Pertubuhan Seragam bertanggungjawab menyimpan fail-fail dan lain-lain butir/

maklumat dan sebagainya berkaitan dengan pertubuhan berkenaan.

 

POLISI SEKOLAH MENGENAI GERAKERJA LUAR BILIK DARJAH.

- Setiap orang pelajar diwajidkan menjadi ahli persatuan Bahasa Melayu. Persatuan bahasa Inggeris

dan satu lagi persatuan/kelab/badan beruniform.

- Setiap persatuan atau kelab hendaklah ditubuhkan,memastikan mendapat kebenaran pengetua.

- Setiap persatuan atau kelab mestilah mempunyai perlembagaan sendiri dan senarai nama Ahli

jawatankuasa dan ahli-ahli persatuan.

- Setiap persatuan atau kelab dikehendaki menyediakan Laporan tahunan dan diserahkan kepada pengetua.

- Semua persatuan atau kelab mestilah mengadakan Mesyuarat Agung tahunan dan memilih Ahli

Jawatankuasa serta mengemukakan senarai nama-nama Ahli Jawatankuasa yang lengkap kepada pengetua.

- Seorang pelajar dibenarkan menjadi ahli Jawatankuasa hanya untuk satu persatuan atau kelab sahaja.

- Rancangan atau aktiviti tahunan bagi setiap persatuan atau kelab mestilah diserahkan kepada pengetua selepas

diadakah Mensyuarat Agung tahunan.

- Setiap persatuan atau kelab adalah dibolehkan memungut yuran Kewangan persatuan atau kelab itu hendaklah

di bawah kawalan guru penasihat.

- Setiap persatuan atau kelab mestilah mematuhi peruntukan-peruntukan masa yang ditetapkan oleh

kursus pengajaran _ Rujukan GBA/1-82/B1-3/DM)

- Setiap ahli persatuan atau kelab hendaklah mengambil sebanyak mungkin pengalaman yang berfaedah melalui

aktiviti-aktiviti persatuan atau kelab untuk melengkapkan dirinya apabila keluar sekolah nanti.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN.

- Mengatur rancangan/jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan MSSD,MSSN dan MSSM sepanjang tahun.

- Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan.

- Membantu pengetua menetapkan Guru Kanan Rumah dan Guru-guru Rumah yang lain.

- Membentu pengetua membahagikan tugas sukan kepada guru-guru.

- Menyelaras kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari,masa,tempat,

gelanggang dan padang.

- Menetapkan gelanggang sukan dan padang permainan adalah mengikut ukuran yang betul.

- Mengaturkan rancangan lengkap untuk kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah.

- Membantu pengatua menyediakan anggaran perbalanjaan sukan untuk tahun berkenaan.

- Menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegaiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan

yang lain.

- Mengawal dan menjaga slat sukan dalam keadaan baik.

- Mengemaskinikan Buku Stok Sukan.

- Mengaturkan pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu.

- Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki

oleh sekolah mengikut keutamaan.

- Menyediakan laporan sukan tahunan.

- Menjadi ahli Jawatankuasa Pemilihan Pengawas.

- Mencadangkan olahragawan dan Olahragawati sekolah.

- Mencadangkan langkah-langkah untuk meninggikan prestasi sukan sekolah.

- Tugas-tugas lain yang diarahkkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERMAINAN

- Memajukan kemahiran dan minat pelajar dalam permainan yang dijagai.

- Membentuk,membuat pemilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka.

- Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permainan itu.

- Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk perlawanan antara rumah.

Menganjurkan perlawanan antara sekolah sebarapa kerap yang mungkin.

- Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar termasuk surat izin ibu bapa

dan memastikan pelajar itu dilindungi insurans.

- Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan

pertandingan-pertandingan peringkat sekolah.

- Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan bagi permaiann itu.

- Memastikan pelajar pasukan sekolah memiliki semangat kesukanan yang tinggi di samping menjunjung

undang-undang dan disiplin sekolah.

- Menentukan peralatan/gelanggang permainan sentiasa dalam keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan.

- Merancang dengan guru-guru rumah mengenai aktiviti-aktiviti tahunan di awal penggal.

- Menilai prestasi pasukannya dalam permainannya.

- Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KECEMASAN

1. SAKIT

- Melaporkan kepada pengetua mengenai kes-kes yang berlaku.

- Menentukan ada kotak pertolongan cemas yang lengkap dengan ubatan untuk kegunaan setiap waktu.

- Mengelolakan bilik rawatan/sakit sekolah.

- Menguruskan pemberian rawatan sementara kepada pelajar yang sakit.

- Memberitahu pengetua dan penjagaa jika pelajar sakit dimasukan ke dalam wad.

 

2. KEBAKARAN

- Memastkan alat-alat pemadam api yang cukup ada disekolah.

- Memastikan alat-alat pemadam api itu di dalam keadaan baik dan boleh digunakan.

- Merancang dan mengadakan kawat kecemasan sekurang-kurangnya 2 kali sepenggal.

- Mengambil langkah yang perlu untuk mencegah kebakaran seperti :

a) Menyediakan rajah-rajah yang menunjukkan cara-cara pergerakan pelajar dalam masa kebakaran.

b) Memberi penerangan dan latihan kepada pelajar tentang penggunaan alat pemadam api.

- Menghubungi pihak Balai Bomba dengan segera sekiranya berlaku kebakaran.

 

3. KEMALANGAN JALAN RAYA.

- Melaporkan kepada pengetua /ibu bapa/penjaga mengenai kemalangan yang berlaku.

- Membuat laporan polis jika berlaku kemalangan dikalangan pelajar.

- Menghantar pelajar yang cedera ke hospital.

- Mencatatkan peristiwa kemalangan di dalam buku laporan harian sekolah.

 

4. LAIN-LAIN.

- Mengaturkan supaya pelajar yang terlibat diasingkan dan seterusnya dihantar ke hospital untuk

rawatan segera.

- Mendapatkan bantuan daripada guru-guru yang lain untuk menenangkan keadaan.

- Berhubung dengan pengetua tentang langkah-langkah selanjutnya.

 

5. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengatua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KERANI (1)

- Membantu pengetua membayar gaji dan elaun kepada pekerja-pekerja sekolah.

- Menyedikan bil-bil gaji dan membuat segala potongan.

- Membuat baucer-baucer kerana bayaran bil-bil menyimpan resit-resit rasminya.

- Mengumpul dan kemudiannya menyerahkan kepada pengetua segala bil pembelian oleh pihak sekolah.

- Menerima segala kutipan yuran bagi pihak Pengetua (Arahan Perbendaharaan 69) dan menyerahkan

kepada pengetua.

- Menghantar serta menyimpan kutipan ke bank setelah menerima arahan daripada pengetua.

Setelah itu,slip bank ditunjukkan kepada pengetua.

- Menyimpan buku kira-kira sekolah dengan taratur dan kemaskini.

- Menyediakan penyata kira-kira sekolah dengan diodit.

- Mengurus biasiswa.

- Membantu pengetua menyediakan anggaran perbenlanjaan sekolah bagi setiap tahun.

- Menyediakan dan menguruskan rekod pengeluaran setem.

- Membuat tuntutan bantuan pelajaran,elaun,guru kelas bahasa Ibuanda pelajar dan elaun lembur.

- Menyimpan/menyelenggarakan fail-fail pekeliling kewangan.

- Menyiapkan surat-menyurat serta menaip surat-surat bersangkutan dengan kerja-kerjanya.

- Mengwas serta menyelia pekerja-pekerja lain di bawah jagaannya.

- Menyelia stok alatulis dan pejabat.

- Menjaga stok segala kunci bilik-bilik di sekolah.

- Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

* sekiranya ada dua atau lebih kerani seorang daripadanya hendaklah diberi tanggungjawab sebagai penyelia/

kerani bertnggungjawab.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KERANI (1)

- Menyimpan daftar Kedatangan pelajar.

- Menyimpan/menyelenggarakan Daftar Sekolah.

- Menguruskan pendaftaran guru-guru dan pekerja sekolah.

- Menyimpan dan menyelenggara fail-fail sekolah dan fail-fail persendirian.

- Menyediakan penyata bulanan (Sebelum 3 hb. setiap bulan).

- Menyediakan penyata suku tahun (3 bulan sekali):

a) Pertama - 31 hb. Mac.

b) Kedua - 30 Jun.

c) Ketiga - 30 September.

d) Keempat - 31 Disember.

- Menyediakan penyata tatatertib (6 bulan sekali).

a) Pertama - 1 hb. Januari.

b) Kedua - 1 hb. Julai.

- Menyelenggara buku stok setem dan mencatatkan surat-surat keluar ke dalam buku Rekod Setem.

Mencatatkan surat-surat yang diterima ke dalam Buku Penerimaan Surat.

- Mencatatkan Rekod Gaji ke dalam Buku Rekod Gaji Guru-guru/kakitangan.

- Mencatatkan Rekod Perkhidmatan guru-guru/kakitangan ke dalam Buku Perkhidmatan.

- Mencatatkan Rekod Cuti Guru-guru/kakitangan ke dalam Buku Rekod Cuti.

- Menyediakan/mengisi maklumat-maklumat dalam bahagian 1 :

a) Kew 8 berkaitan dengan :

- Pengesahan Perlantikan.

- Pengesahan dalam jawatan.

- Pertukaran guru/kakitangan.

- Penempatan guru/kakitangan.

b) Am 315 berkaitan dengan Laporan Nilaian Kerja Tahunan.

c) Am 227 berkaitan dengan kenaikan gaji tahunan.

d) Fin 101 berkaitan dengan Sijil Bayaran Gaji Akhir.

e) Am 274B - Pin 3/77 berkaiatan dengan kenyataan Perkhidmatan.

f) Kenyataan cuti.

g) Permohonan Surat Kebenaran Mengajar/Buku Biru.

h) Perakuan Pengesahan dalam Jawatan (Perintah Am. A.35)

Perakuan kelulusan Peperiksaan (Perintah Am A.36 (ii))

- Menyediakan dan menjawab surat-surat berkaitan dengan pentadbiran serta kerja-kerja menaip

mengenai hal-hal di atas.

- Menjaga serta menjamin alatan pejabat dari sebarang kerosakan dan kehilangan.

- memegang kunci peti kabinet dan meja.

- Mengambil tindakan terhadap segala perkara yang perlu diambil tindakan.

- Menerima dan merekodkan Sijil-Sijil PMR,SPM,STPM.

- Bertanggungjawab atas pemunggutan yuran asrama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan

kewangan asrama dan menyelenggarakan rekod-rekod yang berhubung dengannya seperti Buku Kira-Kira

Buku Resit dan Buku Stok.

- Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURUTAIP

- Menaip segala surat menyurat pengetua dan lain-lain yang berhubung dengan pentadbiran sekolah.

- Membantu pegawai kerani sekolah dalam menyediakan perkara (i) di atas.

- Menjaga serta menjamin keselamatan penggunaan mesin taip dan lain-lain alat dalam keadaan baik.

- Menjaga stok dan mengemaskini stok alat-alat taip,seperti stensil,kertas taip dan sebagainya dan mengamalkan

penjimatan.

- Menjalankan segala kerja yang diarahkan oleh pengetua atau wakilnya dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAYAN PEJABAT.

- Menjalankan tugas selama 8 jam dan waktunya terpulang kepada kesesuaian keadaan sekolah.

- Menghantar surat-surat melalui pos atau dengan tangan.

- Membuku dan menutup pejabat am dan pejabat pengetua serta menyapu lantai bilik-bilik tersebut

pada waktu-waktu seperti yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah.

- Mendapatkan butir-butir pelajar daripada guru-guru tingkatan untuk penyata bulanan dan sebagainya

yang diperlukan.

- Memanggil pelajar,guru atau pekerja apabila diminta berbuat demikian oleh pengetua.

- Mencari fail-fail dan lain-lain maklumat yang diarahkan oleh pengetua.

- Menyerahkan buku kedatangan guru dan pekerja ke pejabat pengetua.

- Menghantar jadual ganti guru kepada guru-guru berkenaan.

- Menghantar surat-surat pekeliling atau arahan-arahan kepada guru atau kakitangan bukan guru.

- Mengsaiklostail kertas-kertas soalan peperiksaan,nota-nota dan borang-borang yang diperlukan.

- Mengumpulkan semua buku rekod kemajuan murid untuk ditandatangani oleh pengetua.

- Mengumpul semua buku persediaan mengajar guru-guru,membubuh cop pengetua untuk diperiksa

dan ditandatangani oleh pengetua.

- Membentu kerja-kerja kerani.

- Sentiasa mematuhi arahan-arahan pengetua,guru penolong kanan,kerani dan pegawai-pegawai yang diwakilkan

oleh pengetua.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ATTENDEN DAN PEMBANTU MAKMAL

1. TUGAS-TUGAS AM:

- Attenden-attenden makmal,pembantu makmal,pembantu makmal muda mesti berada di dalam makmal atau

berhampiran dengan makmal sains yang mereka itu bertanggungjawab. Jika perlu mereka pergi ke makmal-

makmal lain,bilik stor,pejabat sekolah dan lain-lain lagi,guru pengelola mesti diberitahu dahulu.

- Attenden-attenden makmal,pembentu makmal dan pembentu makmal muda mesti berada di makmal

takala darjah latihan amali sedang berjalan,kecuali dengan kebenaran guru yang menjalankan amali itu.

- Semua pembentu makmal mesti bertanggungjawab bagi kebersihan am dan pengawasan makmal-makmal,bilik-

bilik stor,bilik persediaan dan kawasan berhampiran dengan makmal.

- Semua pembantu makmal juga bertanggungjawab pada pengawasan dan penyimpanan bagi alatan,kimia dan

lain-lain bahan sains. Kekurangan bahan-bahan kimia atau pembaikan yang dikehendaki segera diadukan

kepada guru pengelola.

 

2. TUGAS-TUGAS HARIAN:

- Sebelum sekolah dimulai,semua pembantu makmal mesti buka segala tingkap,sapu lantai,kibaskan debu-debu

pada alatan yang terdedah terletak ditingkat atau pada bangku-bangku tepian tembok dan periksa air,gas dan

bekalan tenaga eletrik di makmal bagi menentukan yang segala-galanya berkeadaan boleh dipergunakan.

- Segala basin mesti dibasuh bersih.

- Papan-papan hitam mesti dikesat bersih-bersih,kapur mesti diberikan kiranya perlu.

- Periksa segala alatan biasa seperti bikar,balang,penyukat,tabung uji,pendiri kaki tiga dan lain-lain lagi

tersedia pada bangku meja kerja penuntut atau pada tingkat-tingkat disisinya,agar berada kesemuanya di situ

dengan keadaan yang memuaskan.

- Periksa balang-balang gas bagi melihat yang pembekalan gas mencukupi,maklumkan kepada guru yang

berkenaan jika bekalan ini hampir berkurangan.

- Periksa kotak-kotak neraca dan timbangan.

- Selepas sekolah,periksa akan keadaan makmal,hendaklah berkeadaan bersih dan sempurna dengan segala alatan

diletakkan ditempatnya,tutupkan segala lampu,kipas angin dan lain-lain lagi. Periksa kesemua gas dan pili

air agar tertutup keadaannya.Tutup segala tingkap dan pintu batul-betul ,pergi mengelilingi bangunan makmal

sekali lagi bagi menentukan tiada pintu atau tingkap yang terbuka dan kemudian pulang.

 

3. TUGAS-TUGAS HARI SABTU.

- Sapu dan bersihkan makmal kesemuanya,segala sarang labah-labah dan lain-lain mesti dibunag.

- Bersihkan besin-basin dan bahan pembersih seperti VIM.

- Tnetukan yang bahan-bahan kimia dan lain-lain yang terletak di luar berkeadaan mencukupi bekalannya.

- Periksa bagi mengetahui kesemua alatan dan bahan dimasukkan oleh guru berkenaan di dalam Buku

Kehendakan telah ada tersedia bagi penggunaan mingguan itu. mulai pada hari esoknya (Ahad);

Jika berlaku kekurangan mesti dengan segera diadukan kepada Guru kanan Sains.

- Periksa kotak-kotak neraca timbangan dan lain-lain lagi dan tentukan kesemuanya berkeadaan sempurna.

 

4. TUGAS-TUGAS WAKTU KELEPASAN (CUTI PENGGAL)

- Keluarkan kesemua alatan,kimia dan lain-lain lagi dari almari ke sebuah almari,bersihkan,kemudian

meletakkan balik dengan sempurna susunan dan aturannya. Tentukan pelekat-pelekat yang betul tertempal

kepada almari bagi menunjukkan kendungannya.

- Bahan-bahan kimia mesti diperbaharui mana-mana yang perlu,selepas dibuang yang lama dan tiada berguna

lagi.

- Apa-apa alatan yang diperlukan Perbersihan Menyeluruh atau pembetulan mesti dilakukan di bawah

pengelolaan Guru Pengelola (atau di papan hitam).

- Sempurnakan tugas-tugas lain yang guru pengelola telah masukkan ke dalam buku yang tersedia untuk

kegunaan ini.

- Periksa bekalan alatan-alatan dan kimia dan adukan kepada guru Pengelola bagi pembelian tambahan untuknya

itu yang patut dibuat,mana-mana yang perlu.

- Periksa alat-alat pemadam api dan perkakas-pekakas penentang api,almari-almari pertolongan cemas,

dan lain-lain lagi dan adukan kiranya ada kerosakan atau kecacatan

 

5. TUGAS-TUGAS LAIN.

- Menjalankan lain-lain tugas seperti yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TUKANG KEBUN SEKOLAH.

Adalah dikehendaki setiap tukang kebun melaksanakan tugas-tugas yang disenaraikan di bawah ini :

- Sentiasa menjaga kebersihan kawasan sekolah. :

-Memotong rumput.

- Membersihkan rumput-rumput yang dipotong.

- Sama ada di padang,kawasan di tepi pagar,di luar pagar,dalam parit/lomhkang dan kawasan sekitarnya.

- Mengemas kayu-kayu,alat perabut sekolah yang tidak digunakan ditempat-tempat yang dikhaskan.

- Memastikan tidak ada alat-alat kegunaan sekolah terbiar di merata-rata tempat.

- Mengambil tindakan yang serupa membersihkan segala apa juga perkara yang tidak sedap mata memandang.

- Membantu guru kebersihan sekolah bagi memastikan kebersihan sekolah dipatuhi oleh pelajar.

- Menjaga dan menjamin kegunaan mesin-mesin rumput dan lain-lain alat tukang kebun daripada rosak/hilang.

- Memastikan stok tukang kebun supaya ianya sentiasa lengkap dan cukup sepertimana sepatutnya ada.

- Mengamalkan penjimatan dalam penggunaan minyak dan sebagainya.

- Menjamin keselamatan bangunan dan segala harta kepunyaan sekolah.

- Menepati masa bekerja yang telah ditetapkan oleh pengetua.

- Menendatangani waktu datang bekerja dan bailik di buku kedatangan setiap hari bekerja.

- Menggantikan dan menjalankan tugas jaga mengikut giliran bertugas.

- Menyediakan persiapan-persiapan bagi majlis yang diadakan oleh sekolah seperti Hari Ucapan,Sukan,

Mesyuarat PIBG dan lain-lain.

- Membuat kerja pertukangan/membaiki alat-alat sukan/sekolah dan sebagainya bila perlu.

- Melaporkan kepada guru berkenaan/pengetua dengan segera atas perkara-perkara yang sangat

mustahak untuk tindakan selanjutnya seperti kerosakan tandas,paip bocor dan lain-lain.

- Membantu guru sains Pertanian dalam hal-hal yang berhubung dengan projek Sains Pertanian.

- Menanam dan menjaga dan menjamin kesuburan pokok-pokok bunga dan lain-lain tnaman.

- Menjalankan lain-lain tugas bila diarahkan oleh pengetua pada bila-bila masa/berkerjasama dengan guru.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TUKANG SAPU SEKOLAH.

- Menjaga dan menjamin bilik-bilik darjah dan kawasan-kawasannya,tandas-tandas,bilik-bilik stor

dan parit serta lain-lain tempat dibangunan sekolah.

- Menjaga dan menjamin kebersihan surau.

- Membuka pintu bilik darjah,bilik guru sebelum sekolah dimulakan dan menutup pintu-pintu

darjah dan lain-lain selepas pelajar pulang.

- Mengemas dan menyusun dan mengatur bangku-bangku dan lain-lain di bilik darjah dan lain-lain bilik di

sekolah bila diperlukan,khasnya untuk peperiksaan,menyuarat dan lain-lain.

- Menentukan segala alat perabot sekolah disusun dengan kemas.

- Menentukan samaada paip air dikunci dan segala suis lampu dan kipas ditutup.

- Mengambil tindakan yang serupa membersihkan dan mengemas semua perkara-perkara yang perlu.

- Mengosongkan tong-tong sampah dan membakar segala sampah.

- Menjaga dan menjamin keselamatan bangunan dan segala harta benda sekolah daripada rosak/hilang.

- Menjaga stok alat-alat tukang sapu/kunci-kunci supaya ianya sentiasa lengkap dan cukup sepertimana sapatutnya.

- Menendatangani di buku kedatangan pekerja-pekerja setiap hari pada waktu datang dan pulang.

- Memberi kerjasama atas segala apa jua aktiviti sekolah serta menyeliakan persiapan majlis.

- Mengamalkan penjimatan dalam menggunakan bahan-bahan pencuci dan sebagainya.

- Membersihkan dinding,cermin,tingkap,sawang-sawang di bangunan sekolah.

- Membasuh bilik darjah dengan alat pencuci sekurang-kurangnya satu kali.

- Menjalankan lain-lain tugas seperti mana yang diarahkan oleh pengetua atau diminta oleh guru-guru.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAGA.

- Menjalankan tugas mengikut masa yang ditetapkan.

- Menjaga keselamatan sekolah dan semua hartabenda sekolah.

- Mengawal kawasan sekolah daripada dimasuki orang luar,binatang-binatang ternakan dan juga binatang liar.

- Meronda kawasan sekolah tiap-tiap satu jam sekali.

- Mengunci bilik-bilik pejabat,semua bilik yang lain dan juga semua gate sekolah.

- Melaporkan sesuatu kejadian dengan segera kepada pengetua,pihak polis atau bomba,mengikut mana yang sesuai.

- Menyediakan laporan tugas harian.

- Sekiranya mempunyai senjata api dan hendak membawa senjata api itu ke sekolah semasa bertugas,hendaklah

mendapatkan kebenaran dari pihak polis dan dengan persetujuan Jabatan Pendidikan Negeri.

- Dilarang membawa ahli keluarga atau teman semasa bertugas.

- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB WADEN DAN KETUA GURU ASRAMA SEKOLAH

TUGAS-TUGAS GURU ASRAMA.

Guru asrama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan di asrama. Selain daripada menjalankan

tugas-tugas disenaraikan di bawah,mereka hendaklah menunjukkan minat dan simpati terhadap

masalah-masalah penghuni. Pengelolaan yang sempurna dan suasana yang tenteram adalah penting untuk

pencapaian matlamat-matlamat sesebuah asrama. Kesemuanya ini bergantung kepada inisiatif dan dedikasi

Guru Asrama.

 

- Menguruskan kemasukan penghuni-penghuni baru ke asrama.

- Menyediakan jadual waktu harian asrama dan menentukan penghuni mematuhinya.

- Bertanggungjawab atas disiplin asrama dan menentukan bahawa penghuni mematuhi peraturan asrama.

- Bertanggungjawab atas kelakuan penghuni-penghuni.

- Mengawas keluar/masuk penghuni pada masa cuti,hujung minggu dan pada masa-masa tertentu

seperti bermalam diluar.

- Bertanggungjawab atas semua soalan makanan,termasuk menu asrama,sekiranya tidak ada Pengelola Makanan.

- Mengawas kemajuan pelajaran penghuni seperti memeriksa kad laporan dan mengelola kelas persediaan dan

kelas tambahan,jika perlu.

- Merancang,mengadakan dan mengawas kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk pertumbuhan rihani,jasmani dan

sosial yang sihat dikalangan penghuni.

- Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi penghuni yang sakit.

- Mengawas kebersihan diri penghuni dan seluruh bangunan dan kawasan asrama.

- Menjalankan latihan api(firedrill) sekurang-kurangnya 2 kali sepenggal bagi penghuni asrama.

- Mengawas keselamatan diri dan barang-barang penghuni.

- Bertanggungjawab atas keselamatan bangunan dan alatan asrama dan mengambil tindakan yang sewajarnya

untuk membaiki sebarang kerosakan.

- Mengawas penggunaan air dan api oleh penghuni supaya tidak melebihi kad yang ditentukan.

- Bertanggungjawab atas pemunggutan yuran asrama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan

kewangan asrama dan menyelenggarakan rekod-rekod yang berhubung dengannya seperti Buku Kira-Kira

Buku Resit dan Buku Stok,jika tidak ada pengelola Makanan.

- Mengawas kerja kakitangan asrama.

- Mengawas keluar masuk pelawat dan menentukan tidak ada pelawat-pelawat yang tidak diingini

datang ke asrama.

- Menyediakan laporan harian asrama untuk dikemukakan kepada pengetua pada tiap-tiap hujung minggu. Sekiranya berlaku sesuatu kecemasan,

- Sekiranya berlaku sesuatu kecemasan,pengetua hendaklah dihubungi dengan serta-merta. Di asrama yang

mempunyai Ketua Guru Asrama,tugas ini hendaklah dijalankan oleh beliau.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA ASRAMA

- Menjalankan pemeriksaan sekerap mungkin untuk menentukan kebersihan semua bilik tidur dan

kemudahan-kemudahan lain di bangunan asrama.

- Bertanggungjawab mengenai urusan dobi baju pelajar di mana-mana yang perlu.

- Bekerjasam dengan penyelia jururawat dan guru-guru waden untuk menentukan kebersihan cadar,selimut dan

kain baju pelajar.

- Memberitahu kepada pengelola makanan atau pengetua jika berlaku kerosakan pada alat-alat

atau bahagian bangunan asrama.

- Membentu pengelola makanan menyeliakan kebersihan dan kerja-kerja lain di dewan makan.

- Memberi pertolongan dan nasihat dari masa ke semasa kepada pelajar supaya keadaan asrama sentiasa kemas

dan baik dan juga memberi nasihat kepada pelajar mengenai hal-hal kebersihan.

- Bertnggungjawab kepada pengelola makanan dalam urusan mengelola dan menyelia kerja-kerja

kakitangan asrama seperti amah dan tukang sapu.

- Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari pukul 2.00 petang hingga 9.00 malam.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA MAKANAN.

- Memesan barang-barang makanan mentah dan lain-lain barang keperluan dapur dari Kontraktor. Memastikan  bekalan yang dibawa mengikut peraturan kontrak. Mengambil tindakan wajar kepada kontraktor yang dapat membekalkan barang-barang mengikut syarat-syarat kontrak. Melaporkan kepada Pengetua sekiranya bekalan tidak memuaskan.

- Mencatatkan bekalan dan item-item yang diterima kepada kontraktor selepas disemak,diperiksa dan didapatibetul dalam buku stok. Mencatat barang yang dikeluarkan dari stor dapur untuk dimasak dan lain-lain kegunaan di dapur. Membuat pemeriksaan (stok Check) ke atas semua barang setiap bulan.

- Menyimpan dan mengemaskini kira-kira akaun asrama bagi peruntukan makanan. Menyemak,mengira  membuat pembayaran bil-bil invois barang yang dipesan selepas diluluskan oleh pengetua. Menyimpan buku stok baucer-baucer dan resit-resit pembeyaran. Memasukkan wang peruntukan makanan ke dalam bank.

- Menjaga inventory,alat-lat perkakas dapur dan Dewan Makan.

- Menyediakan menu makan,menguruskan makanan-makanan dan memastikan makanan-makanan dan bekalan kuih-muih dimasak dengan baik dan mencukupi untuk semua pelajar. Menghadiri mesyuarat jawatankuasa Manu.

- Mengawasi pekerja-pekerja dapur dan Dewan makan. Menyelia mereka supaya membuat kerja dengan betul mengikut tugas-tugas yang diaturkan oleh pengetua dan arahan Pekeliling dari masa ke semasa.

- Bertanggungjawab di atas kebersihan dapur dan Dewan Makan.

- Merekod cuti tahunan dan lain-lain cuti pekerja dapur dan Dewan makan.

- Menyeliakan masakan di dapur semasa tukang masak bercuti. Melaporkan kepada pengetua di atas kerosakan dapur,alat-lat perkakas dapur dan Dewan makan. Memanggil Pihak jabatan Kerja Raya atau kontraktor berkenaan bagi urusan membaiki kerosakan tersebut.

- Melaporkan kepada pengetua alat-alat perkakas yang rosak,pecah dan tiada boleh digunakan untuk tindakan memberi ganti dan tambahan mengikut jumlah yang diperlukan dari masa ke semasa. Menyediakan senarai barangan dan perkakas yang rosak untuk dibakar dan dibuang selepas mendapat kebenaran daripada pengetua.

- Menyimpan dan mematuhi pekeliling kontrak bekalan dan arahan-arahan dari Perbendaharaan dan Jabatan Pendidikan.

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TUKANG MASAK/PENOLONG TUKANG MASAK.

- Waktu bertugas 8 jam .

- Jadual waktu mengikut budi bicara pengetua.

-Tiap-tiap mula bertugas hendaklah dibersihkan terlebih dahulu.

- Menerima bahan-bahan makanan dari Pengelola Mekanan atau JK Makanan.

- Menyediakan dan membersihkan bahan-bahan yang hendak dimasak seperti memotong daging,ikan,sayuran dan lain-lain.

- bahan-bahan yang telah dimasak hendaklah dirasa asam garamnya. Bertanggungjawab yang bahan-bahan itu  tidak hangus atau mentah. kalau perkara ini terjadi hendaklah diganti.

- bahan-bahan yang telah dimasak hendaklah disaji di meja mengikut masa yang ditetapkan.

- Kalau ada kekurangan,beritahu dengan segera pada pengelola makanan/JK makanan atau Ketua Tukang Masak.

- Alat-alat yang digunakan hendaklah dibersihkan sebelum balik ke rumah masing-masing.

- Tempat-tempat meletak makanan yang dikhaskan mastilah dibersihkan setiap hari.

- Alat-alat yang rosak boleh diminta ganti dengan menunjukkan alat yang lama. Jika hilang,tukang masak dan penolong tukang masak mesti mengantinya.

- Semasa penghuni-penghuni makan,seorang tukang masak bersama-sama pelayan dan ketua tukang masak secara bergilir-gilir mesti menunggu dan melayan mereka.(mengikut giliran)

- Memasak sebarang masakan bila ada jamuan kecil atau besar.

- Membuat sebarang kerja-kerja yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

- Tidak dibenarkan membawa keluar/membawa balik sebarang bahan masakan dan makanan.

 

PERINGATAN:

- Kalau sakit,sila beritahu sebelum pergi ke hospital dan membawa balik surat ndoktor.

- Kalau menjamu peekrja-pekerja luar dari pekerja dapur akan bertanggungjawab kira tertangkap.

- Dikehendaki menjalankan pemeriksaan doktor dan disahkan sihat daripada sebarang penyakit.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAYAN ASRAMA.

PELAYAN ASRAMA:

- Bertugas dari pukul 6.00 hingga pukul 2.00 petang.

 

WAKTU DAN CAR BERTUGAS- Cara syif 1 - syif 2.

Syif 1 - 6.00 pagi hingga 2.00 petang di hari pertama, mereka akan sambung pula kerja itu pada keesokan harinya Pada pukul 1.00 tengahari hingga 9.00 malam. Manakala syif 2 pula bekerja pada hari pertma dari pukul 1.00 Tengahari hingga 9.00 malam dan akan menyamabung semula kerjanya pada keesokan hari dari pukul 6.00 pagi hingga 2.00 petang.

 

CUTI MINGGUAN.

Mereka diberi cuti mingguan secara bergilir-gilir.

 

CUTI REHAT.

Cuti rehat tidak boleh diambil semasa sekolah dibuka oleh yang demikian Cuti Rehat boleh dihimpunkan ke suatu Masa yang mereka perlukan semasa sekolah cuti.

 

TUGAS -TUGAS.

- Menghidangkan makanan kepada pelajar sekolah.

- Membersihkan segala pinggan mangkok,cawan dan lain-lain yang digunakan di dewan makan dan menyimpannya dengan sempurna.

- Membersihkan dewan makan dan menyusun semua kerusi-kerusi dan meja-meja makan dengan teratur.

- Membuat tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak sekolah sekiranya perlu. Hari pertama Syif 1 dari pukul 6.00 pagi hingga 2.00 petang dan hari kedua syif dari pukul 1.00 tengahari hingga 9.00 malam.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB AMAH ASRAMA.

Dikehandaki menendatangani buku kedatangan pada tiap-tiap hari bekerja pada waktu yang telah ditetapkan Dalam jadual kerja. Waktu rehat dai pukul 10.00 pagi hingga 10.20 pagi dan pukul 4.00 hingga 4.15 petang.Waktu makan dari pukul 12.45 tengahari hingga 1.45 petang. Waktu makan malam dari pukul 6.30 petang hingga 7.20 malam.

TUGAS-TUGAS.

- Membersihkan dewan makan,kerusi meja dewan,dapur dan sekelilingnya,mengelap cermin tingkap.

- Membersihkan sarabf labah-labah di luar,dawan dewan dan tempat-tempat lain.

- Menggunakan soda untuk membersihkan dan memberus longkang-longkang di sekeliling dewan 3 kali seminggu. Tempat Mencucui tangan dibasuh dengan vim setiap hari.

- Mengelap meja-meja makan dengan air sabun selepas pelajar makan. Mengatur kerusi meja dengan sempurna.

- Menggunakan Vim untuk mencuci sudu,senduk nasi dan lain-lain alat. Cawan direndam dengan clorox satu minggu sekali. Juga jug digosok dengan vim seminggu sekali.

- Mengumpulkan baju-baju dobi yang tidak diambil oleh pelajar dan disimpan dalam bilik stor pada tiap-tiap hari Ahad.

- Menyusun tong-tong gas,tong-tong kosong di luar dapur supaya kelihatan kemas.

- Membersihkan peti sejuk seminggu sekali. Waktu mencucuinya dikehendali menanggalkan plagnya dari dinding.

- Membersihkan tangga samaada waktu pagi atau petang dan menggunakan soda seminggu sekali.

- Bersedia menerima teguran dari penyelia asrama.

- Membuat tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua/penyelia asrama/pegawai-pegawai lain.

 

PERINGATAN:

- Kalau sakit atau ada sebab-sebab tertentu tidak dapat hadir sila beritahu Metron dengan segera.

- Dapatkan sijil sakit dari doktor bila sakit dan serahkan ke pejabat melalui Metron.

- Puan sekali sekala mungkin dikehendaki memasak atau menjadi tukang sapu jika keadaan memerlukan.

- Dalam masa cuti sekolah,puan dikehendaki membuat kerja-kerja lain yang difikirkan perlu.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA STOR

1. MASA BEKERJA:

- 8.00 hingga 12.45 tengahari/ 2.00 hingga 4.00 petang.

- waktu rehat pagi - 10.00 hingga 10.15 pagi.

- waktu makan - 12.45 hingga 2.00 petang.

- Berada sepanjang masa bekerja di bilik Penyelenggara Setor kecuali diarahkan oleh Pengatua untuk menjalankan tugas rasmi lain.

 

2. TUGAS-TUGAS :

- Mengawas semua setok-setok sekolah,senarai lengkap hendaklah di buat bagi semua setok sekolah mengikut bahagian-bahagian atau tempat-tempat alat itu disimpan.

- Bertanggungjawab memesan barang-barang/alat-alat sekolah apabila diminta oleh guru-guru kanan atau pegawai berkenaan.

- Barang atau alat yang dikehendaki dipesan dengan menggunakan borang pesanan yang tertentu dan mestilah atas permintaan guru/pegawai yang bertanggungjawab dan diluluskan oleh pengetua.

- Menyimpan rekod pesanan,merekodkan segala barang-barang/alat-alat yang diterima dalam buku stok induk. Buku stok hendaklah sentiasa kemaskini.

- Menyimpan,menjamin keselamatan semua buku stok sekolah.

- Menyimpan semua bil-bil/invois barang yang dipesan di dalam fail tertentu.

- Memberitahu pegawai bertanggungjawab mengenai ketibaan barang-barang yang dipesan untuk direkodkan ke dalam buku stok masing-masing.

- Menjaga peruntukan tiap-tiap jabatan atau bahagian supaya perbelanjaan tidak melebihi pendapatan.

- Menerima laporan alat-alat yang rosak/pecah atau hilang dari jabatan-jabatan berkenaan untuk direkod dan sila laporkan kepada pengetua.

- Menjalankan pemeriksaan stok sekolah 2 kali setahun :

- 1 Jun setiap tahun.

- 31 Disember setiap tahun.

Segala kekurangan di dalam pemeriksaan ini hendaklah dilaporkan kepada pengetua)

- Berbincang dengan pengetua dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan stok sekolah.

- Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA ASRAMA

- Menjalankan pemeriksaan sekerap mungkin untuk menentukan kebersihan semua bilik tidur dan kemudahan-kemudahan lain di bangunan asrama.

- Bertanggungjawab mengenai urusan dobi baju pelajar di mana-mana yang perlu.

- Bekerjasam dengan penyelia jururawat dan guru-guru waden untuk menentukan kebersihan cadar,selimut dan kain baju pelajar.

- Memberitahu kepada pengelola makanan atau pengetua jika berlaku kerosakan pada alat-alat atau bahagian bangunan asrama.

- Membentu pengelola makanan menyeliakan kebersihan dan kerja-kerja lain di dewan makan.

- Memberi pertolongan dan nasihat dari masa ke semasa kepada pelajar supaya keadaan asrama sentiasa kemas dan baik dan juga memberi nasihat kepada pelajar mengenai hal-hal kebersihan.

- Bertnggungjawab kepada pengelola makanan dalam urusan mengelola dan menyelia kerja-kerjakakitangan asrama seperti amah dan tukang sapu.

- Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pengetua dari pukul 2.00 petang hingga 9.00 malam.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA MAKANAN.

- Memesan barang-barang makanan mentah dan lain-lain barang keperluan dapur dari Kontraktor. Memastikan  bekalan yang dibawa mengikut peraturan kontrak. Mengambil tindakan wajar kepada kontraktor yang dapat membekalkan barang-barang mengikut syarat-syarat kontrak. Melaporkan kepada Pengetua sekiranya bekalan tidak memuaskan.

- Mencatatkan bekalan dan item-item yang diterima kepada kontraktor selepas disemak,diperiksa dan didapati betul dalam buku stok. Mencatat barang yang dikeluarkan dari stor dapur untuk dimasak dan lain-lain kegunaan di dapur. Membuat pemeriksaan (stok Check) ke atas semua barang setiap bulan.

- Menyimpan dan mengemaskini kira-kira akaun asrama bagi peruntukan makanan. Menyemak,mengira membuat pembayaran bil-bil invois barang yang dipesan selepas diluluskan oleh pengetua. Menyimpan buku stok baucer-baucer dan resit-resit pembeyaran. Memasukkan wang peruntukan makanan ke dalam bank.

- Menjaga inventory,alat-lat perkakas dapur dan Dewan Makan.

- Menyediakan menu makan,menguruskan makanan-makanan dan memastikan makanan-makanan dan bekalan kuih-muih dimasak dengan baik dan mencukupi untuk semua pelajar. Menghadiri mesyuarat jawatankuasa Manu.

- Mengawasi pekerja-pekerja dapur dan Dewan makan. Menyelia mereka supaya membuat kerja dengan betul mengikut tugas-tugas yang diaturkan oleh pengetua dan arahan Pekeliling dari masa ke semasa.

- Bertanggungjawab di atas kebersihan dapur dan Dewan Makan.

- Merekod cuti tahunan dan lain-lain cuti pekerja dapur dan Dewan makan.

- Menyeliakan masakan di dapur semasa tukang masak bercuti. Melaporkan kepada pengetua di atas kerosakan dapur,alat-lat perkakas dapur dan Dewan makan. Memanggil Pihak jabatan Kerja Raya atau kontraktor berkenaan bagi urusan membaiki kerosakan tersebut.

- Melaporkan kepada pengetua alat-alat perkakas yang rosak,pecah dan tiada boleh digunakan untuk tindakan memberi ganti dan tambahan mengikut jumlah yang diperlukan dari masa ke semasa. Menyediakan senarai barangan dan perkakas yang rosak untuk dibakar dan dibuang selepas mendapat kebenaran daripada pengetua.

- Menyimpan dan mematuhi pekeliling kontrak bekalan dan arahan-arahan dari Perbendaharaan dan Jabatan Pendidikan.

- Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.

 

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB WADEN DAN KETUA GURU ASRAMA SEKOLAH

TUGAS-TUGAS GURU ASRAMA.

Guru asrama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan di asrama. Selain daripada menjalankan tugas-tugas disenaraikan di bawah,mereka hendaklah menunjukkan minat dan simpati terhadapmasalah-masalah penghuni. Pengelolaan yang sempurna dan suasana yang tenteram adalah penting untukpencapaian matlamat-matlamat sesebuah asrama. Kesemuanya ini bergantung kepada inisiatif dan dedikasi Guru Asrama.

- Menguruskan kemasukan penghuni-penghuni baru ke asrama.

- Menyediakan jadual waktu harian asrama dan menentukan penghuni mematuhinya.

- Bertanggungjawab atas disiplin asrama dan menentukan bahawa penghuni mematuhi peraturan asrama.

- Bertanggungjawab atas kelakuan penghuni-penghuni.

- Mengawas keluar/masuk penghuni pada masa cuti,hujung minggu dan pada masa-masa tertentu seperti bermalam diluar.

- Bertanggungjawab atas semua soalan makanan,termasuk menu asrama,sekiranya tidak ada Pengelola Makanan.

- Mengawas kemajuan pelajaran penghuni seperti memeriksa kad laporan dan mengelola kelas persediaan dan kelas tambahan,jika perlu.

- Merancang,mengadakan dan mengawas kegiatan-kegiatan yang sesuai untuk pertumbuhan rihani,jasmani dan sosial yang sihat dikalangan penghuni.

- Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi penghuni yang sakit.

- Mengawas kebersihan diri penghuni dan seluruh bangunan dan kawasan asrama.

- Menjalankan latihan api(firedrill) sekurang-kurangnya 2 kali sepenggal bagi penghuni asrama.

- Mengawas keselamatan diri dan barang-barang penghuni.

- Bertanggungjawab atas keselamatan bangunan dan alatan asrama dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membaiki sebarang kerosakan.

- Mengawas penggunaan air dan api oleh penghuni supaya tidak melebihi kad yang ditentukan.

- Bertanggungjawab atas pemunggutan yuran asrama dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kewangan asrama dan menyelenggarakan rekod-rekod yang berhubung dengannya seperti Buku Kira-Kira Buku Resit dan Buku Stok,jika tidak ada pengelola Makanan.

- Mengawas kerja kakitangan asrama.

- Mengawas keluar masuk pelawat dan menentukan tidak ada pelawat-pelawat yang tidak diingini datang ke asrama.

- Menyediakan laporan harian asrama untuk dikemukakan kepada pengetua pada tiap-tiap hujung minggu.

- Sekiranya berlaku sesuatu kecemasan,pengetua hendaklah dihubungi dengan serta-merta. Di asrama yang mempunyai Ketua Guru Asrama,tugas ini hendaklah dijalankan oleh beliau.

Hosted by www.Geocities.ws

1