<!DOCTYPE html>

<html>

    <head>

        <meta charset="utf-8">

        <title>Thông Báo!</title>

    </head>

<body>

<h1>Cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của <font color="red">SHOPVIA247.NET</font></h1>

<h2><font color="aqua"> Để sử dụng website lâu dài chúng tôi đã chuyển sang tên miền mới </font></h2>

  <h3><font color="green"><a href="http://webcoban.vn/image/hugo.jpg">SHOPMAILCO.SITE</a></font></h3>

  <br><br>

  <a href="https://www.shopmailco.site"><img src="https://vietup.net/files/7691fd592abdd8037c949c57f5bd044a/eb4769a83ca8c0d3188198ee063b918e/baotrimaychuratcanthiet.png"></a>

</body>

</html>