บุคคลอ้างอิง
ผู้ให้สัมภาษณ์จากรายงานการวิจัย


1. คุณปริชาติ สายธนู
อาชีพ : Learning Expert สายงานพัฒนาบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center)
ตำแหน่ง : วิทยากร อบรม
บริษัท : ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. คุณพชรวดี จุลโลทัย
อาชีพ : นักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง : Officer-Public Relations Consultant
บริษัท : 124 Communications Public Company Limited

3. คุณศาสตรา จรกรรณ
สถานที่ทำงาน : Exact
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ครึ่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. คุณกุณฑ์ คำนุช
สถานที่ทำงาน : บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ ( PR )
ประสบการณ์ในทำงาน 5 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. คุณสิริพันธ์ พรสมพล
สถานที่ทำงาน : แกรมมี่ โกลด์
ตำแหน่ง : PR (ประชาสัมพันธ์)
ประสบการณ์ในทำงาน 7 ปี
การศึกษา :ปริญญาตรี คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา ประชาสัมพันธ์ โทโฆษณา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6. คุณอนัญญา โสตินัย
สถานที่ทำงาน : สังกัด Genie records ในเครือ Gmm Grammy
ตำแหน่ง : Media Supervisor
ประสบการณ์ในการทำงาน 16 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7. คุณสไบทิพย์ สุวรรณโชติ
สถานที่ทำงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาวุโสหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีครึ่ง

8. คุณอัจฉรา บุญพบ
สถานที่ทำงาน : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อาชีพ : ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์ในการทำงาน 14 ปี

9. คุณกรองแก้ว ลือแผ่
สถานที่ทำงาน : Model Net AsiaCo.,Ltd Market & Communication
ตำแหน่ง : Customer Relation Management Manager
ประสบการณ์ในการทำงาน 4 ปี

10. คุณสุดาพร วัชรนิศากร
สถานที่ทำงาน : AIS
ตำแหน่ง : Senior Public Relations
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
การศึกษา : คณะ วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. คุณจิตรภรณ์ ศรกุล
การศึกษา : General Management , Mahidol University
สถานที่ทำงาน : บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง : PMX Marketing Excutive
การศึกษา : General Management , Mahidol University


12. คุณจาจิญา เพ็งพันธ์
สถานที่ทำงาน : บริษัท 4d communication จำกัด
ตำแหน่ง : Senior media officer
ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี
การศึกษา : ปริญญา ตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุกระจาย เสียง

13. คุณพิริยาพรรณ ไทยสุริโย
สถานที่ทำงาน : King Power
ตำแหน่ง : Corporate Public Relation Department
ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 2 ปี
การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชน

14. คุณกฤษฏี จามรมาน
สถานที่ทำงาน : เดอะมอลล์กรุ๊ป (สาขางามวงค์วาน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
การศึกษา : Brand Ford Collage

ขึ้นด้านบน

รายชื่อนักศึกษาที่ทำรายงานการวิจัย กลุ่มที่ 1


ชื่อโครงการ
ศึกษาความต้องการของหน่วยงานต่อการคัดเลือกคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

คณะผู้วิจัย

1. นางสาววรัญญา หรินทรนันท์ section2151 เลขที่ 8 ออกแบบสอบถาม
2. นางสาวพัชรินทร์ จำลองมุข section2151 เลขที่ 9 ออกแบบสอบถาม
3. นางสาวธันยพร ยะอิตะ section2151 เลขที่ 19 สัมภาษณ์
4. นางสาวจันทร์สุดา เอมสิงห์ section2151 เลขที่ 22 สัมภาษณ์
5. นางสาวเมธ์วดี แก้วบริสุทธิ์ section2151 เลขที่ 36 วรรณกรรม
6. นางสาวพัชรวรรณ จันทรกลม section2151 เลขที่ 38 สัมภาษณ์
7. นางสาวนวรัตน์ สุพรรณ section2151 เลขที่ 39 วรรณกรรม
8. นางสาวพัชรี หลีศิริ section2151 เลขที่ 41 สัมภาษณ์
9. นางสาวมรกต ทิพย์รักษ์ section2151 เลขที่ 42 สัมภาษณ์
10. นางสาวกรสรัญ บัณฑิตอาภรณ์ section2151 เลขที่ 43 สัมภาษณ์
11. นางสาวปิยะภรณ์ สายสวาท section2151 เลขที่ 48 สัมภาษณ์
12. นางสาวโสภิดา แย้มเกสร section2151 เลขที่ 49 สัมภาษณ์
13. นางสาวคณัสนันท์ เชี่ยววัฒกี section2151 เลขที่ 54 สัมภาษณ์
14. นางสาวไสมพร นารี section2151 เลขที่ 55 สัมภาษณ์
15. นางสาววัชราภรณ์ ปราบมนตรี section2151 เลขที่ 57 สัมภาษณ์
16. นางสาวทัศนีย์ ยอดแก้ว section2151 เลขที่ 63 รวบรวมงาน
17. นางสาววรัญยา เพชรอินทร์ section2151 เลขที่ 68 รวบรวมงาน
18. นางสาวกานดา อิ่มพร section2151 เลขที่ 69 วรรณกรรมรายชื่อนักศึกษาที่ทำรายงานการวิจัย กลุ่มที่ 2

1. นางสาวสุพัตรา สุริย์ 1480319217 sec.2162
2. นางสาวพินันยา อัครดำรงชัย 1480326196 sec.2162
3. นางสาวทิฆันพร เงาอัศวชัย 1480313574 sec.2162
4. นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม 1480330248 sec.2162
5. นางสาวปริยานุช เจนพิทักษ์ชัย 1470300607 sec.2162
6. นางสาววันวิสาข์ อัครธัญญถาวร 1470304195 sec.2162
7. นางสาวพรหมสูติ สูตะบุตร 1470331099 sec.2162
8. นายศตายุ สุทาธาพัฒน์ธานนที 1480328804 sec.2162
9. นางสาวเสาวนีย์ แย้มยิ่ง 1480324175 sec.2162
10. นางสาววิศินทา สุวัชรวิวัฒน์ 1480317088 sec.2162
11. นางสาวปิยะนันต์ แต่งจันทร์ 1480330669 sec.2162
12. นางสาวประภัสสร สิทธิโชคชูชัย 1480325149 sec.2162
13. นายกิตติคุณ เบญโชติเดช 1480329141 sec.2162
14. นางสาวกรกต อัศวจินดากรณ์ 1480330016 sec.2162


ขึ้นด้านบน
รายชื่อนักศึกษาที่ทำรายงานการวิจัย กลุ่มที่ 3


ชื่อโครงการ

การศึกษาระดับความสามารถของนักประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการคัดเลือกเข้าทำงานในหน่วยงาน

คณะผู้วิจัย กลุ่ม Sect. 2151


1. น.ส.นันทนา สิงห์โพนทัน 1480310091 No.27 (ออกแบบสัมภาษณ์)
2. นายอติภาคย์ พรหมสุวรรณ 1480326055 No.62 (ออกแบบสัมภาษณ์)
3. นายจอมพล ภักดีจอหอ 1480312782 No.32 (ออกแบบสัมภาษณ์)*
4. น.ส.ปทิตตา กองธรรม 1480320405 No.51 (วรรณกรรม)
5. น.ส.สุจิตรา ก้อนแหวน 1480320983 No.52 (วรรณกรรม)
6. น.ส.เกศทิพย์ เลิศบุญธรรม 1480330826 No.67 (วรรณกรรม)
7. น.ส.ศศิธร ชัยยะ 1480313160 No.33 (สัมภาษณ์)
8. น.ส.อุษา แซ่จิว 1480325164 No.60 (สัมภาษณ์)
9. น.ส.ธิดารัตน์ ชัยวิทยาอัมพร 1480313194 No.34 (สัมภาษณ์)
10. น.ส.กิตติยา กิตติอาภรณ์พล 1480316437 No.45 (สัมภาษณ์)
11. น.ส.ยศสิณี มีภิปราย 1480310596 No.28 (สัมภาษณ์)*
12. น.ส.วราภรณ์ ภูมิเจริญ 1480305299 No.23 (สัมภาษณ์)*
13. น.ส.ศิรินาถ   14803 No. (สัมภาษณ์)*
14. น.ส.สุดาวรรณ จุใจ 1480311065 No.29 (สัมภาษณ์)*
15. นาย ธนะภูมิ ศรีจันทร์ 1480328135 No.64 (Proposal)
16. นาย ปิติ ดาวสดใส 1480328143 No.65 (Proposal)


รายชื่อนักศึกษาที่ทำรายงานการวิจัย กลุ่มที่ 4


การวิจัยเรื่อง : โอกาสอาชีพสำหรับนักประชาสัมพันธ์

คณะผู้ดำเนินการวิจัย

1. น.ส. ฉมามาศ สุวรรณสาร ID. 1450312705 จัดทำรูปเล่ม
2. น.ส. อารียา ว่องวุฒิไกรกุล ID. 1460324849 จัดทำรูปเล่ม
3. นาย ประวัณ เงินมณีโพธิ์ทอง ID. 1470301191 จัดทำรูปเล่ม
4. นายสุเมธ มนต์กล้า ID. 1480300290 เก็บข้อมูล
5. น.ส. มัสยา คาหาปะนะ ID. 1480301074 ออกแบบสัมภาษณ์
6. น.ส. สุวรรณา หยังกูล ID. 1480302056 เก็บข้อมูล
7. น.ส. พรนันท์ ขันเงิน ID. 1480302247 ออกแบบสัมภาษณ์
8. น.ส. ศุภมาส อัศวยิ่งเจริญ ID. 1480302387 ทบทวนวรรณกรรม
9. น.ส. กิติญา ศูนย์แสง ID. 1480302528 เก็บข้อมูล
10. น.ส. ปาริชาต ฉายอินทร์ ID. 1480304045 ออกแบบสัมภาษณ์
11. นายพีรภัทร พงษ์ประสพ ID. 1480306651 เก็บข้อมูล
12. นายจีรศักดิ์ ทิจันทร์ ID. 1480308954 เก็บข้อมูล
13. น.ส. มัทธนา บุญขันธ์ ID. 1480310109 ทบทวนวรรณกรรม
14. น.ส. พนิดา ตระกูลดำรงฤทธ์ ID. 1480311222 เก็บข้อมูล
15. น.ส. จุรีรัตน์ คล้ำพงษ์ ID. 1450314358 ทบทวนวรรณกรรม
16. น.ส. สุวรี จิระวัฒโธ ID. 1480323128 เก็บข้อมูล
17. น.ส. กุสุมาลย์ พัฒนใหญ่ยิ่ง ID. 1480328309 ทบทวนวรรณกรรม
18. น.ส. ณัฐิกา ทวีโภค ID. 1480329521 เก็บข้อมูล
19. น.ส. จิราวรรณ บุญปัน ID. 1480332129 เก็บข้อมูล
20. น.ส. มุกทราย สุขใย ID. 1480377203 เก็บข้อมูล

 

ขึ้นด้านบน

 

Hosted by www.Geocities.ws

1