แผนการเรียน ปวช คหกรรมธุรกิจ : คหกรรมทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4 ภาคเรียนที่ 5 ภาคเรียนที่ 6
กลุ่มวิชา รหัส ชื่อวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
รหัส
ชื่อวิชาชื่อวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
รวม
คหกรรมธุรกิจ :
คหกรรมทั่วไป
20001101 ภาษาไทย 1 2 - 0 - 2
20001102
ภาษาไทย 2
2
-
0
-
2
-
20001103
ภาษาไทย 3
2
-
0
-
2
-
20001204
ภาษาอังกฤษ 4
0
-
2
-
1
-
24012001
ภาษาอังกฤษคหกรรม
2
-
0
-
2
-
24012003
การจัดการธุรกิจคหกรรม
2
0
2
20001201 ภาษาอังกฤษ 1 1 - 2 - 2
20001202
ภาษาอังกฤษ 2
1
-
2
-
2
-
20001203
ภาษาอังกฤษ 3
0
-
2
-
1
-
24012306
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
2
-
0
-
2
-
22002005
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
1
-
3
-
2
-
24012330
การประดิษฐ์ของชำร่วย
0
4
2
20001301 สังคมศึกษา 1 2 - 0 - 2
20001302
สังคมศึกษา 2
2
-
0
-
2
-
20001303
สังคมศึกษา 3
2
-
0
-
2
-
24012332
บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม
1
-
2
-
2
-
24012332
บรรจุภัณฑ์คหกรรม
1
-
2
-
2
-
24012326
การตัดเย็บเครื่องใช้เครื่องตกแต่งบ้าน 1
0
4
2
20001501 คณิตศาสตร์ 1 2 - 0 - 2
20001402
วิทยาศาสตร์ 2
1
-
2
-
2
-
20002001
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1
-
2
-
2
-
22012007
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
1
-
2
-
2
-
22012201
การดำเนินงานร้านขายปลีก
2
-
2
-
3
-
22012006
พิมพ์ดีดอังกฤษขั้นพัฒนา
1
3
2
20001601 สุขศึกษา 1 - 0 - 1
20001502
คณิตศาสตร์ 2
2
-
0
-
2
-
22002005
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
1
-
4
-
3
-
22012004
เทคนิคการขาย
1
-
2
-
2
-
24012105
การออกแบบเสื้อ 1
1
-
2
-
2
-
24012328
เย็บ ปัก ถัก
0
4
2
20001723 เทเบิลเทนนิส 0 - 2 - 1
20001602
สุขศึกษา 2
1
-
0
-
1
-
20002003
บัญชี 1
2
-
3
-
3
-
24012108
เสื้อสตรี
1
-
3
-
2
-
24002903
โครงการวิชาชีพ
0
-
8
-
4
-
21000023
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9000
2
0
2
24012001 ผ้าและการตัดเย็บ 1 - 3 - 2
20001724
บาสเกตบอล
0
-
2
-
1
-
22002004
การขาย
1
-
2
-
2
-
22012005
พิมพ์ดีดไทยขั้นพัฒนา
1
-
3
-
2
-
26004005
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 3
0
-
2
-
0
-
22012412
สนทนาภาษาอังกฤษ
1
3
2
24012005 อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิต 1 - 3 - 2
24012002
ศิลปและการออกแบบ
1
-
2
-
2
-
24012229
หลักการทำเบเกอรี่
2
-
0
-
2
-
22012003
การบัญชี 2
2
-
3
-
3
-
24012401
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
1
3
2
24012006 ศิลปประดิษฐ์ 1 - 3 - 2
24012310
การจัดดอกไม้ 1
0
-
4
-
2
-
24012230
เบเกอรี่เบื้องต้น
0
-
6
-
2
-
24012215
อาหารว่าง
1
-
3
-
2
-
26004006
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 4
0
2
0
20003301 พระพุทธศาสนา 1 2 - 0 - 2
24012212
อาหารไทย 1
1
-
3
-
2
-
20003303
พระพุทธศาสนา 3
2
-
0
-
2
-
26004004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2
0
-
2
-
0
-
       
24013317 มารยาทและการสมาคม 2 0 2
24012101
ความรู้เรื่องผ้า
2
-
0
-
2
-
26004003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 1
0
-
2
-
0
-
24012320
ดอกไม้ประดิษฐ์
0
-
4
-
2
-
26004001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0
20003302
พระพุทธศาสนา 2
2
-
0
-
2
-
24012316
แกะสลัก
0
-
4
-
2
-
26004002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
0
-
2
-
0
-
                                 
รวม 16 17 22 รวม
15
21
24
รวม
13
21
21
รวม
9
24
18
รวม
7
19
15
รวม
7
23
16
116

Hosted by www.Geocities.ws

1