กีฬาสานสัมพันธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เป็นพระเพณีที่สือทอดกันมาของสาขา โทรคมนาคม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้องความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งภาคปกติและสมทบ โดยกิจกรรมนี้มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีจะจัดกิจกรรมนี้ปีละหนึ่งครั้งที่มา : http://rawpixel.com/image/584232/black-brick-wall-background