GIA �ÌNH N�NG L�M S�C PHAN RANG

Xin bấm v�o h�ng chữ d�ới
CH�C MỪNG HAI BẠN PH��NG & �ẤU.

��ợc tin Con trai Bạn Trần B�ch �ấu, Canh N�ng 1, l� Trần Bạch H�ng Vi sẽ l�m lễ th�nh h�n với con g�i bạn T� Trần Ph��ng, Canh N�ng 1 l� T� Trần Thanh Huyền Tại San Jose, California v�o ng�y 15 th�ng 7, n�m 2007

Thay mặt cho anh chị em NLS Phan Rang Hải ngoại, Ch�ng t�i xin ��ợc chia vui với hai họ Trần v� T� sắp c� ��ợc D�u Ngoan v� Rể Hiền.

Nong Lam Suc Phan Rang High School Alumni

(If you are not able to read Vietnamese, please Click "VIEW" on Internet Explorer
Click on "ENCODING" then click to select "Vietnamese" (Windows) and Auto-Select)

�ẶC SAN
N�NG L�M S�C-NINH THUẬN
Th�ng 5- với chủ đề "MẸ"

"PHẦN MỚI L�M XONG"
(Xin bấm v�o đ�y để đọc bản tin)
 • �ẶC SAN
  N�NG L�M S�C-NINH THUẬN
  "Th�ng 3, 2007"

 • Trang n�y được th�nh lập nhằm mục đ�ch tạo mối d�y li�n lạc với tất cả c�c thầy c� v� c�c bạn từ tất cả c�c n�i tr�n thế giới c� cơ hội gặp gỡ nhau. Hy vọng quý thầy c�, v� c�c bạn đ�ng g�p ý kiến, hình ảnh v� b�i vở �ể trang nh� của gia đình N�ng L�m S�c Phan Rang của ch�ng ta được th�m phong ph�.
  Mọi b�i vở, hình ảnh, xin quý thầy c� v� c�c bạn li�n lạc về:
  NLS_Phanrang@yahoo.com or Anh Nguyễn C�ng Trứ
  THƠ NGỎ
  Của C� Cựu Hiệu Trưởng

  C�c bạn đồng nghiệp
  v� c�c anh chị cựu học sinh th�n mến,

  C� đã tập hợp được một số hình ảnh củ, mới của ng�i trường v� của ch�ng ta gần 300 tấm hình. Tuy c�ch xa nhau gần 40 n�m về thời gian v� kh�ng gian, với bao sự thay đổi , nh�ng những kỷ niệm cũ hãy còn đ�y, còn dạt d�o y�u dấu. C� đã được gặp một số lớn c�c anh chị trong kỳ đại hội họp mặt hồi th�ng 8 n�m 2004 v� khắp nơi tr�n đất kh�ch qu� người với niềm h�n hoan y�u thương. Vì vậy c� đã bỏ ch�t thời gian sưu tầm, sắp xếp để chuyển lại đến c�c anh chị em những hình ảnh th�n thường n�y để l�m kỷ niệm v� chia sẻ với nhau khi �tr� dư, tửu hậu� trong những dịp họp mặt hay những l�c rãnh rang.

  ��y l� l� m�n qu� của c� gởi đến tất cả c�c anh chị v� xin c�c anh chị tiếp tục chuyển tiếp đến c�c bạn b� kh�c, V� cũng trong c� thể bỏ th�m những hình ảnh mới của quý anh chị v�o tập hình n�y.

  Th�n Mến
  Nguyễn Thị Diệu Hồng
  Nguy�n Hiệu Trưởng Trường Trung Học N�ng L�m S�c Ninh Thuận • TẬP HÌNH LƯU NIỆM
  NHỚ VỀ TRƯỜNG XƯA;

  (Xin bấm v�o đ�y để v�o Tập Hình Lưu niệm của c� Hồng)
 • C� Hiệu Trưởng
 • Danh S�ch Th�nh Vi�n
  Gia �ình N�ng L�m S�c-Phan Rang.

 • TẬP HÌNH CŨ -
  CẢNH TRƯỜNG NG�Y XƯA
 • NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ
  (Xin bấm v�o chữ "view album as slideshow" ở g�c phải �ể coi Slideshow).
 • NG�Y HỘI NGỘ TẠI NLS-NT-2004
 • CỰU HV NLS PHAN RANG tại MỸ
 • Hình Ảnh Ng�y trở về NLS
  của Hứa Thiện Ho�ng & Trang Phi H�ng-2004
 • �ịa chỉ c� cựu Hiệu Trưởng
  Nguyễn Thị Diệu Hồng
  3201 Redwing Court
  Orlando, FL. 32829
  email: dieuhongkieu@yahoo.com


  C� Hồng V� Nguyễn C�ng Trứ (Kho� 2) chuyến thăm c� Hồng
  Noel 2006 tại Orlando, FL.
 • Photos Album
  (Xin bấm v�o h�ng chữ n�y để xem)

 • C� Hồng & C� Nga tại Wesminster 2004

  Thầy T�n Thất V�n (Anh V�n) C� Quỳnh Uyển (Việt V�n)
  C� Hồng & gia �ình Nguyễn C�ng Trứ
  Th�m c� v� Gia �ình, Noel 2006 tại Orlando, FL.

  GĐ Hứa Thiện Ho�ng
  Kho� 2 Canh N�ng-NLS Phan Rang
  Hứa Thiện Ho�ng (Canh N�ng)

  Nguyễn C�ng Trứ
  Kho� 2 Canh N�ng-NLS Phan Rang
  C�c C� Hồng, Nga v� Ho�ng & B�ng

  C�c C� Hồng, Nga v� Ho�ng & B�ng & Thu-1
  Ngọc Dung, Thị Nho, Thị B�ng & Hồng An (Kho� 3-Mục S�c)

  Trần Ngọc Dung v� Gia �ình, Ontario, CA
  Trang Minh H�ng & C�c (Kh�a 2 Canh N�ng)
  Trương Thị B�ng(Kh�a 3 Mục S�c)
  Gia �ình Nguyễn V�n Thu-1(Kh�a 2 Mục S�c, Nam California

  Gia �ình C� Nguyễn Thị Diệu Hồng, Orlando, FL
  Gia �ình T� Trần Phương (Kh�a 1 Canh N�ng)

  Tam Nương tại Westminter, CA.
  Ngọc Dung (Kho� 3), C� Nga, Trương Thị B�ng (kho� 3)
  C� Hồng & D��ng V. Hiệp Kho� 3, Canh N�ng 2)

  Gia �ình Dương V. Hiệp & C� Hồng.
  L�m Xu�n Hỉ. Kho� 2, Canh N�ng)

  Gia �ình Hiệp, Hỉ, Tầm & C� Hồng.
  Do You WANT to see Members of Nong Lam Phan Rang in USA?
  Xin bấm v�o đ�y để �ể xem hình ảnh

  Tập Hình Kỷ Niệm.
  (Xin bấm v�o h�ng chữ n�y để xem)


  XIN XEM V� PHỔ BIẾN TRANG NH� N�Y
  TỚI C�C THẦY C� V� C�C BẠN
  N�NG L�M S�C
  PHAN RANG - NINH THUẬN.


  Quý Thầy c� v� c�c bạn
  muốn ��ng hình v� b�i vở
  tr�n trang nh� n�y
  xin vui lòng gởi hình v� b�i vở về:
  NLS_PhanRang@yahoo.com


  Thank you for visiting our home.
  Your are the number
  Counter

  Visitors.
  Please come back and visit us again. We update our home page each week.

  Đ�y l� Trang Nh� của nh�m cựu học sinh v� gi�o sư trường
  N�ng L�m S�c Phan Rang, Ninh Thuận.
  Tại Hoa Kỳ v� Hải Ngoại
  1
  Hosted by www.Geocities.ws