3. ตำราเรื่องการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย

บทที่ 1 บทนำ

ตอนที่ 2 : ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

บทที่ 2 การวิจัยเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

บทที่ 3 การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อม : ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม

บทที่ 4 การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการและความพร้อม : ด้านสติปัญญา

บทที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ : บทบาทของเด็ก

บทที่ 6 การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมต่างๆ : บทบาทของครู

บทที่ 7 การวิจัยเกี่ยวกับผลของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

บทที่ 8 การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

บทที่ 9 การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

บทที่ 10 การวิจัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของครูปฐมวัย

บทที่ 11 การวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์

บทที่ 12 การวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

บทที่ 13 การวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย

 

บทที่ 14 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

wpe6.jpg (13696 bytes)

piccccccccccc11.jpg (26613 bytes)

 

                     4. ชุดพัฒนาตนเอง เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
เนื้อหาสาระประกอบด้วย
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 2 การกำหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 3 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน
หนาวยที่ 4 นวัตกรรมทางการศึกษา
หน่วยที่ 5 การออแบบการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 8 การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 9 การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
หน่วยที่ 10 การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

po2.jpg (10255 bytes)

                                Back           Home

Hosted by www.Geocities.ws

1