รายชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วม (ภาคปกติ)

 


ที่

โรงเรียน

ชื่อ-สกุล นศ.

รหัส นศ.

วิชาเอก

จำนวน

ตน.ผู้บริหาร

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม

       
  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทร. 0-4259-9251

 1. นางสาวบัวทิพย์ จูมศรี
 2. นางสาวชลธิชา แก้วลี
 3. นางสาวประภัสสร นาคช้างแดง

441305123

441305130

441305132

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

ผอ.

  บ้านกุรุคุ

อ.เมือง จ.นครพนม 48000

 1. นางสาวศิริรัตน์ สาลีทิพย์
 2. นางสาวรัตตีกาล ดงกันหา
 3. นางสาวใจศิลา เทพคำราม

441305111

441305127

441305136

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

ผอ.

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

       
  บ้านชะโนด 1

อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

โทร. 0-9861-8011,0-4261-3483

 1. นางสาวปาริชาติ บำรุงญาติ
 2. นางสาวอรสุมา นาอุดม

441305101

441305125

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

2

อจ.ใหญ่

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร

       
  บ้านหนองมะเกลือ

ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร47000 โทร. 0-4270-1187

 1. นางสาวธนาภรณ์ บุตรโคษา
 2. นางสาวสุพิด แสนสุริวงค์
 3. นางสาวชมพูนุท กวานสุพรรณ
 4. นายจีรยุทธ งิ้วพรหม

441305114

441305128

441305138

441279103

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

อุตสาหกรรมฯ

 

 

4

 

 

อจ.ใหญ่

  บ้านหนองค้า

ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร47180

 1. นางสาวยุวดี คะอังกุ
 2. นางสาววิภาวรรณ ภารสถิตย์
 3. นางสาวรัชยา ยะไวทย์

441305104

441305119

441305137

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

อจ.ใหญ่

  บ้านค้อใหญ่

ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร47180 โทร.0-1573-2449

 1. นางสาวพัชรินทร์ กินนะรีแซ
 2. นางสาวนวลฉวี โคตรหลง
 3. นางสาวสำอางค์ สีตะวัน

441305105

441305106

441305115

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

อจ.ใหญ่

  อนุบาลพรรณานิคม

ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร โทร. 0-4277-9254

 1. นางสาวขวัญชนก บุญประโคน
 2. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์หนายโกฎ
 3. นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี

441305103

441305110

441305116

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

ผอ.

  บ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร. 0-4272-1996

 1. นายนิพนธ์ ประมาชิด
 2. นางสาวพรทิพย์ ชุมภูแสง
 3. นางสาวเกศรินทร์ ฉายฉันท์

431326103

431326140

431326141

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

ผอ.

  บ้านบึงโน

ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน

จ.สกลนคร 47110 โทร. 0-9572-6188

 1. นางสาวสุรัศวดี วงศ์แก้ว
 2. นางสาวราตรี สารโภคา
 3. นางสาวอารัญ ทองมูล
 4. นางสาวแก้วตา ป่าลั่นทม
 5. นางสาวแสงดาว ดวงดูสัน
 6. นางสาวกนกวรรณ จันทรา

441305108

441305120

441305139

431326104

431326107

431326113

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

 

 

 

6

 

 

 

 

อจ.ใหญ่

  บ้านขาม

ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน

จ.สกลนคร 47110

 1. นางสาวศุภมาศ ศุภวัชรากร
 2. นางสาวนิภาพร คำสอน
 3. นางสาวกัญญารัตน์ จิตมาตย์

441305112

441305133

441305134

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

อจ.ใหญ่

  หนองผือเทพนิมิต

ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว

จ.สกลนคร 47230 โทร. 0-1954-1939

 1. นางสาวยุพิน สารวัตร์
 2. นางสาวรัชนีวรรณ พันธ์วิลัย
 3. นางสาวฝนทิพย์ ชาทิพฮด
 4. นางสาวอ้อยทิพย์ ประลอบพันธ์

441305107

441305121

441305122

441305131

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

 

4

 

 

ผอ.

  เมืองสกลนคร

อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร. 0-4271-3145

 1. นางสาวสุกัญญา ทองขันธ์
 2. นางสาวขวัญใจ บุญประเสริฐ
 3. นางสาวสุนันท์ ขวัญศิริ
 4. นางสาวขวัญ ใครบุตร
 5. นางสาววงเดือน ชามัย

441305102

441305118

441305124

441305126

441305135

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

 

 

5

 

 

 

ผอ.

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครพนม

       
  กุตาไก้วิทยาคม

อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทร. 0-4251-5773

 1. นายกมล สีวัน

441279129

อุตสาหกรรมฯ

1

ผอ.

  นาแกพิทยาคม

อ.นาแก จ.นครพนม 48130

โทร. 0-4257-1238

 1. นางสาวนันทนา มาจอมศรี
 2. นายเสกสรร จันทร์ศรีเมือง
 3. นายสุริยา ไชยอวน
 4. นายนิรุตติ์ พรมผง
 5. นายประจักร์ เชื้อจารย์ซิน
 6. นายชมฉกรรจ์ บุญวงศ์

431326109

441279106

441279120

441279124

441279125

441279127

วิทย์ฯทั่วไป

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ผอ.

  นางัวราษฎร์รังสรรค์

อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

โทร. 0-4259-7461-2

 1. นายเฉลิมพล ควรครู
 2. นายสาโรจน์ หอมไกรลาศ
 3. นายเอกชัย ศรีเลา

431326121

431326136

431326137

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

ผอ.

  สนธิราษฎร์วิทยา

ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทร. 0-4259-9533,4251-5061

 1. นายวัฒนา ผึ้งศรี
 2. นายกานต์ แสนคำ
 3. นายอนุชา บุญคำภา

431326102

431326118

431326135

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

อจ.ใหญ่

  ธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

โทร. 0-4254-1104

 1. นายคุณทรัพย์ แสวงชัย
 2. นางสาวอุษณีย์ สุวรรณโส
 3. นางสาวหทัยกาญจน์ เกตุแก้ว
 4. นายวัชรพงษ์ คำวัน

441324104

441324122

441324127

441324128

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

 

4

 

 

ผอ.

  นาหว้าพิทยาคม

อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทร. 0-4259-7130

 

 

 1. นายศิริชัย สีหา

431326130

วิทย์ฯทั่วไป

1

ผอ.

  ธรรมโฆษิตวิทยา

ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

โทร. 0-4251-2584

 1. นางสาวรจนา อุปทุม
 2. นางสาวประสาทพร จำรักษา
 3. นางสาววัลย์วิภา บุบผา

431326110

431326114

431326125

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

อจ.ใหญ่

  ศรีบัวบานวิทยาคม

ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทร. 0-4258-7117

 

 

 1. นางสาวนฤมล ชัยตะมาตย์
 2. นายขวัญชัย อ่อนอินทร์
 3. นางสาวฤดีสรวง เชื้อวังคำ
 4. นายพิสูจน์ นิลนิตย์
 5. นายดนัย ไชยลา
 6. นายวรุตติ์ วานานวงศ์
 7. นางสาวอมรัตน์ โคตพรม
 8. นายนฤพล ไชยตา

441324102

441324119

441324133

441279108

441279110

441279126

441279119

441280105

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

ศิลปหัตถกรรม

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

ผอ.

  เรณูนครวิทยานุกูล

อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

โทร. 0-4257-9295

 1. นายนัฐ อภิวาทนสิริ
 2. นายแสนพล วรแสน
 3. นายรณชัย เลไธสง
 4. นายประการ สุขเต

441279107

441279130

441279313

441279142

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

4

 

 

ผอ.

  บ้านข่าพิทยาคม

ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทร. 0-4251-4896

 1. นางสาววิลาสินี คะปัญญา
 2. นางสาวรัศมี เกษมสินธุ์
 3. นางสาวมลฤดี คะปัญญา
 4. นางสาววราพร การุญ

441324103

441324106

441324115

441324116

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

 

4

 

 

อจ.ใหญ่

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

       
  ดงมอนวิทยาคม

ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4261-2767

 1. นางสาวจิตติมา นามวงค์
 2. นางสาวทิพย์อุทัย ชาคำเรือง
 3. นางสาวลักขณา บำรุงตา
 4. นางสาวหทัยทิพย์ ไวแสน

441324108

441324121

441324129

441324132

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

 

 

4

 

 

ผอ.

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร

       
  หนองแวงวิทยา

ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

โทร. 0-4279-0431

 1. นางสาวสุปราณี แก้วลอดหล้า
 2. นางสาวอุดมพร เขยไชย

431326112

431326126

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

2

ผอ.

  ด่านม่วงคำพิทยาคม

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทร. 0-4270-1386

 1. นางสาวรางคณา มุลเมืองแสน

431326111

วิทย์ฯ ทั่วไป

1

อจ.ใหญ่

  ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร

อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

โทร. 0-4271-3113

 1. นางสาวกอนแก้ว จันทะเกษ
 2. นางสาวศิริญญา ดีล้ำ
 3. นางสาวสุดาทิพย์ ศรีษะเนตร
 4. นางสาวเต็มดวง ฝ่ายระสาร
 5. นายวงศ์ประเสริฐ แสนมะฮุง
 6. นายอานุแมน เทอำรุง
 7. นายศราวุธ จันไตรรัตน์
 8. นายจีระศักดิ์ บุญนันท์

441324101

441324118

441324126

441324130

441279104

441279115

441279123

441279135

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

ผอ.

  ภูดินแดงวิทยา

ต.หนองสนมอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

โทร. 0-4279-0207

 1. นางสาวจีรวรรณ พลศรีดา
 2. นายฉันทขจร ชูศรีโสม
 3. นายสุริยา แก้วไพฑูรย์

431326108

431326127

431326131

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

ผอ.

  ร่มไทรวิทยา

อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

โทร. 0-4270-3163

 1. นายนิรพงษ์ ศรีด้วง
 2. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์
 3. นายประยุทธ ดุษฎี

441280103

441280104

441280106

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม

 

3

 

อจ.ใหญ่

  โพนงามศึกษา

ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

โทร.0-4279-0145

 

 1. นางสาวประภาพร ลีลาชัย
 2. นางสาวจิตรา บุญชาญ
 3. นางสาวจินตนา แป้นไชยวงค์

431326105

431326115

431326116

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

3

 

ผอ.

  คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

โทร. 0-4279-6084

 1. นายกรรมจัด พรมสุริย์
 2. นายฤทัยกร พิมลี

441279118

431318103

อุตสาหกรรมฯ

พลศึกษา (สมทบ)

2

ผอ.

  บ้านบัวราษฎร์บำรุง

ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร. 0-4277-9311

 1. นายวุฒิชัย ผาคุยคำ
 2. นายเริงศักดิ์ แสนสุวรรณศรี
 3. นายศักดา เอกพันธ์
 4. นายเชิดชัย ดุลโคกกรวด

441279109

441279111

441279122

441279139

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

4

 

 

ผอ.

  ธรรมบวรวิทยา

ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 (T) 0-4277-4113

(F) 0-4277-4114

 1. นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย
 2. นางสาวพรรณี ซ้ายสุพรรณ
 3. นางสาวอนุลักษ์ สมโชค
 4. นางสาววีระยา ศรีสุวงค์

431326117

431326129

431326132

431326138

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

 

 

4

 

 

ผอ.

  โคกสีวิทยาสรรค์

ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร. 0-4277-6050

 1. นายจักฤษณ์ นุ่นสวัสดิ์
 2. นายบุญฤทธิ์ บุญชัย
 3. นายเชษฐพงษ์ แสงสุวรรณ์

441279121

441279133

441279136

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

3

 

อจ.ใหญ่

  แวงพิทยาคม

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร. 0-4272-9090

 1. นายสุรชัย พรหมเสนา
 2. นายชาญเดช สุริยภูมิ
 3. นายอัมรินทร์ น้อยทรง
 4. นายสุริยา อาสนสุวรรณ์
 5. นายราชัน บุตรอินทร์
 6. นายต้อมรักษ์ เรือริรักษ์
 7. นายอดิศร ด้วงโต้ด

441324117

441324124

44132413111

441279113

441279134

441279141

441279143

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

ผอ.

   

 

         
  อากาศอำนวยศึกษา

อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

โทร. 0-4279-9121

 1. นายเทพลิขิต ริยะบุตร
 2. นางสาวจารุณี สุเทวี
 3. นางสาวอมรรัตน์ อุปพงษ์
 4. นางสาวอุมาพร ศรีหาพงษ์
 5. นางสาวกมลทิพย์ แง่ไชย
 6. นางสาวอรทัย คำมุลตรี
 7. นางสาวเมตตา สายกมล
 8. นายปรเมศร์ อินทร์ตาแสง
 9. นายเจษฎา คำปัญโญ
 10. นายวีระพันธ์ คงวิลาด
 11. นายคีตะวัฒน์ บงบุตร
 12. นายโกศล นวลมณี
 13. นายษรเพชร เสมอพิทักษ์

441324107

441324111

441324113

441324114

431326106

431326123

431326124

431326133

441279112

441279128

441279132

441279137

441280110

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

ศิลปหัตถกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.

  เทพสวัสดิ์วิทยา

ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร. 0-4274-5503

 

 

 

 

 1. นางสาวรุ่งนภา ประนมศรี
 2. นางสาวศรีสุวรรณ จุลณีย์
 3. นางสาวสุรีรัตน์ สาขามุละ
 4. นายวาริช หนูอุดม
 5. นายสุริยา ป้องหลักคำ
 6. นายวีระ ขัตติยะ
 7. นายพิทักษ์พงษ์ วิชิต

431326122

431326134

431326139

441279114

441280101

441280107

441280108

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

วิทย์ฯทั่วไป

อุตสาหกรรมฯ

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

อจ.ใหญ่

  บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา

อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

 

 1. นางสาววัชราภรณ์ สมรฤทธิ์
 2. นางสาวจิราภรณ์ แสนคำ
 3. นางสาวกรองทิพย์ นามเนาว์

441305109

441305113

441305117

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

กศ.ปฐมวัย

 

3

 

อจ.ใหญ่

  ส่องดาววิทยาคม

อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทร. 0-4278-6023

 1. นายชาญชัย อินทร์จันดา

441279117

อุตสาหกรรมฯ

1

ผอ.

  ร่มเกล้า

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

โทร. 0-4276-6063-4

 1. นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีรัตน์
 2. นางสาวมะลิวรรณ อุ้มพรม
 3. นางสาวจุรีรัตน์ ถิ่นวัลย์
 4. นางสาวสุกัญญา ฮังไชย
 5. นางสาวอุดมพร ทองคำ
 6. นายพิช วงศรีเทพ
 7. นายสุขเสริม ดูสอน
 8. นางสาวกัญญารัตน์ บุญพันธ์
 9. นายชาญชัย คำปิตะ
 10. นายณัฐพล ไสยประกาศ

441324109

441324110

441324112

441324123

441324134

441279101

441279102

441279105

441279116

441279138

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

อุตสาหกรรมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.

BACK

 


 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1