חילצה אל הזה רישה .סריפס ינטירב לש ןשי-שדחה קסידהמ יעיברה רישה והז
םינושארה 10ל עיגמ אלש ינטירב לש ןושארה לגניסה והזו םידעצמה בורב
.הקירמאב
.הלש הבהאה לע תעדל הנורחאה תויהל הצור אל ינטירבש ךיא לע רבדמ רישה
רישה .הליבשב וליפא ,דחוימב תיטורא הרוצב ינטירב תיארנ וב פילקב הוול רישה
.ינטירב לש אמא תשקבל רזנוצ םג
:רישה תולימ

My friends say you're so into me
And that you need me desperately
They say you say we're so complete

But I need to hear it straight from you
If you want me to believe it's true
I've been waiting for so long it hurts
I wanna hear you say the words, please

CHORUS:
Don't, don't let me be the last to know
Don't hold back, just let it go
I need to hear you say
You need me all the way
Oh, if you love me so
Don't let me be the last to know

Your body language says so much
Yeah, I feel it in the way you touch
But til' you say the words it's not enough
C'mon and tell me you're in love, please

Repeat CHORUS

C'mon baby, c'mon darling, ooh yeah
C'mon, let me be the one
C'mon now, oh yeah

I need to hear you say
You love me all the way
And I don't wanna wait another day
I wanna feel the way you feel
Oh, c'mon

Don't, just let me be the one
Don't hold back, just let it go
I need to hear you say
You need me all the way
So…baby, if you love me
Don't let me be the last to know

 

1
Hosted by www.Geocities.ws

1