,אצוי CELEBRITY קניסנ לש שדחה קסידה .תולבקמ תונבהו ,וקיח תונבה
,ךלכולמ רבדכ פופה תקיסומ לע רבדמ רישה . POP ןייוצמה רישה םג ותיאו
פילקב .פוטב םינבה תא קיזחמש רבדה םצעב אוה פופה יכ ןיבהל השקכ רבד
אוה וישכע}הפיה תחרקה ,ןיטס'ג לש השדחה תרופסתה תא םיאור םג ונא
. {ןלגרודכ ומכ רתוי הארנ
:רישה תולימ
.Dirty Pop... *NSYNC... yo ... BT.
Sick and tired of hearin' all these people talk about
What's the deal with this pop life
and when is it gonna fade out?
The thing you got to realize is
What we're doing is not a trend
We got the gift of melody
We gonna bring it 'til the end
.Come on now..

It doesn't matter
'Bout the kinda car
What I wear around my neck
All that matters
Is that you recognize
That it's just about respect
It doesn't matter
'Bout the clothes I wear
and where I go and why
All that matters
Is that you get hyped
and we'll do it to you every time

(Do you ever wonder why (why
This music gets you high
It takes you on a ride
Feel it when
Your body starts to rock
and baby you can't stop
and the music's all you got
This must be

Dirty pop, dirrrrty, dirrrrty pop
You can't stop
I know you like this dirty pop
This must be

Now, why you wanna try to classify the type of thing we do
'Cause we're just gonna do what we like
Can we say the same for you?
Tired of feeling all around me anomosity
Just worry 'bout yours cause I'ma get mine
Now people can't you see

It doesn't matter
'Bout the kinda car
Or the ice around my neck
All that matters
Is that you recognize
That it's just about respect
It doesn't matter
'Bout the clothes I wear
and where I go and why
All that matters
Is that you get hyped
and we do it to you every time

(Do you ever wonder why (why
This music gets you high
It takes you on a ride
Feel it when
Your body starts to rock
and baby you can't stop
and the music's all you got
(This must be (Oooo Oooo Oooo

(spoken) Man, I'm tired of singing

Dirty dirty dirty pop
Dirty pop
.Do you ever wonder...
((BT

(Do you ever wonder why (why
This music gets you high
It takes you on a ride
Feel it when
Your body starts to rock
and baby you can't stop
and the music's all you got
This must be

(Do you ever wonder why (why
This music gets you high
It takes you on a ride
Feel it when
Your body starts to rock
and baby you can't stop
and the music's all you got
This must be

POP..


Hosted by www.Geocities.ws

1