ןייוצמה רישה תא םירש {טוילא יסימ לש הרזע םע}הימו םיק ליל ,הרליגא ,קניפ
,תוריעצ תורמז 4 ונל איבהו לכשב השע תונבה לש קוהילה לע טילחהש ימ .הזה
LADY MARMALADE" . " רישל שדוחמ שודיח תושועש תויטגרנא
רישל תומרוגו תניוצמ טושפ העפוה תונתונ תונבהו ישנה חוכה לע רבדמ רישה
.תנייוצמ הרוצב חילצהל
:רישה תולימ
(Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister (x2
He met Marmalade down in Old New Orleans
Struttin' her stuff on the street
,She said 'Hello
hey Joe, you wanna give it a go?
('Mmm Hmmm Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da (?
Gitchi Gitchi Ya Ya
(Here (?
Mocca chocolata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Stayed in her pool while
watch he crashing up
That boy drank all that night don't know why
Oh the last sight she went
he started to freak
Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da
Gitchi Gitchi Ya Ya Here
Mocca chocalata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Heh, Heh, Hehhhh
Seeing her skin feeling silky smooth
Colour of cafe au lait
Made the savage beast inside
Roaring till it cried More, More, More
Now he's at home doing 9 to 5
Living his brave life of lies
But when he turns off to sleep
All memories keep More, More, More
Gitchi Gitchi Ya Ya Da Da Da
Gitchi Gitchi Ya Ya here
Mocca chocolata Ya Ya
Creole Lady Marmalade
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
Voulez-vous coucher avec moi?
Voulez-vous couchez avec moi ce soir?
Creole Lady Marmalade

Hosted by www.Geocities.ws

1