החלצהה רחאל . "NO ANGEL" ודיד לש הרוכבה קסידמ ישילשה לגניסה והז
רתויב תוכרעומהו תומסרופמה תורמזהמ תחאל הכפה ודיד ,ןטס לש המיהדמה
םיבוטה םירישה דחאב רבודמו ,ודיד לש ןייוצמ ריש דוע אוה הזה רישה .םלועב
ךיאו תדייצ תויהל הצור איהש ךכ לע תרבדמ ודיד רישב .הלש קסידב רתויב
,הלש קסידה תא רמולכ ,םידצ אקווד התואש תורמל}היישפוח תויהל הצור איהש
.{םלועה לכב קנעב חילצמש
"דוצל" הסנמו ,הינשה ירחא תבקוע תחאהשכ ,ודיד ינש םיאור ונא רישל פילקב
.התוא
:רישה תולימ
With one light on in one room, I know you're up when I get home
With one small step upon the stair, I know your look when I get there
If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me
go
For this queen you think you own
Wants to be a hunter again, wants to see the world alone again
To take a chance on life again, so let me go
The unread book and painful look, the TV's on, the sound is down
One long pause, then you begin, oh look what the cat's brought in
If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me
go
For this queen you think you own
Wants to be a hunter again, wants to see the world alone again
To take a chance on life again, so let me go, let me leave
For the crown you've pleace upon my head feels too heavy now
And I don't know what to say to you but I'll smile anyhow
And all the time I'm thinking, thinking
I want to be a hunter again, want to see the world alone again
.To take a chance on life again, so let me go

Hosted by www.Geocities.ws

1