.ומש לע ארקנש ולש שדחה קסידהמ סטיברק ינל לש הרוכבה ריש והז
לש ודיצמ הרידא הריש רקיעבו הבוט הניגנ םע ,ןייוצמ קור קסיד דועב רבודמ
.ינל
המינפ ורפחתשכ רמולכ .חטשה ינפל תחתמ ונשיש בצמה לע רבדמ קסידה
.םיניינעמו םישדח םירבד הברה ואצמת
לש רידשת רותב ליחתמש דמחנ פילקל הכזו ,םידעצמב דואמ חילצה רישה
.וירבחו ינל רש הבש הינפסל ךישממו עטקנ ,תוינקה ץורע
:רישה תולימ


It's time to face and come-on in and join the party
Life has been waiting for you to care
Don't try to fake it, jump on in and get it started
There's so much lovin for you to share !
There is nowhere to run
There is no way to hide
Dont let it beat you
Say 'nice to meet you' and 'bye'
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
You'll find you'll have yourself a good time
Wake up and shake it, you did'nt make your contribution
There ain't no time for you to spare
If you ain't part of the game then how can you find a solution
Nobody said that it would be fair
 
When the mountain is high
Just look up to the sky
Ask God to teach you
Then persevere with a smile
Yeah yeah yeah
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
You'll find you'll have yourself a good time
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
You'll find you'll have yourself a good time
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
You'll find you'll have yourself a good time
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
You'll find you'll have yourself a good time
Once you dig in
Yeah yeah yeah
And once you dig in
You're gonna have yourself a good time
Once you dig in
Once you dig in
You'll find it coming out the other side
And once you dig in
Hosted by www.Geocities.ws

1