תונבה . "SURIVOR" דליצ זינטסד לש שדחה קסידהמ ינשה רישה והז
.ןהלש ראואפ-לריגה תאו ןתוא רוצעל רשפא יא טושפש הזה רישב תוחיכומ
תונבה רישב .תונבה לש קסידב םיבוטה םירישה ןיבמ טלחהב אוה הזה רישה
תומיהדמה תונבה םע קסעתהל םינכומ אל ןיידע םינבה ונחנאש הז לע תורבדמ
שיש עפשהמ הברה תוארמ תונבה ובש הפי פילקב םג הוול םג רישה .הלאה
.םהל
.ןהלש םירישה ראש לכ ומכ ,םידעצמב הפי חילצה רישה
:רישה תולימ
,Kelly
Can you handle this?
,Michelle
Can you handle this?
Beyonc
Can you handle this?
I don't think
They can handle this
,Barely move
We've arrived
,Lookin' sexy
Lookin' fly
,Baddest chick
Chick inside
DJ, jam tonight
Spotted me a tender thang
,There you are
Come on baby
Don't you wanna
Dance with me
,Can you handle
Handle me

You gotta do much better
If you gone
Dance with me tonight
You gotta work your jelly
If you gone
Dance with me tonight
Read my lips carefully
If you like what you see
Move, groove, prove
You can hang with me
By the looks I got you
Shook up and scared of me
,Hook up your seatbelt
It's time for takeoff

I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this
'Cause my body too
Bootylicious for ya babe

I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this
'Cause my body too
Bootylicious for ya babe

Baby, can you handle this?
Baby, can you handle this?
Baby, can you handle this?
I don't think you
Can handle this

I'm about to break you off
H-town goin hard
,Lead my hips
Slap my thighs
,Swing my hair
Square my eyes
,Lookin' hot
Smellin' good
Groovin' like
I'm from the hood
,Look over my shoulder
I blow you a kiss
,Can you handle
Handle this

I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this
'Cause my body too
Bootylicious for ya babe

I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this
'Cause my body too
Bootylicious for ya babe

Move your body
Up and down
((Whoo
Make your booty
Touch the ground
((Whoo
I can't help but
Wonder why
((Whoo
Is my vibe too
,Vibealacious for you
Babe

I shake my jelly
At every chance
When I whip
With my hips you
Slip into a trance
I'm hoping you can
Handle all this jelly
That I have
Now let's cut a rug
While we scat some jazz

((Scatting

I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this jelly
I don't think you
Ready for this
'Cause my body too
Bootylicious for ya babe
Hosted by www.Geocities.ws

1