NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT

Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Di Đà Không Xao Lăng - Chắc Chắn Được Văng Sanh


Trang Chủ

Niệm Phật Có 10 Điều Lợi Ích Lớn

Những Chuyện Niệm Phật Văng Sanh Lưu Xá Lợi

Những Điều Cần Biết Khi Lâm Chung

Các Kinh, Sách Phật Giáo

Thuyết Pháp - Video

Thuyết Pháp - Audio

Các Trang Web về Phật Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thỉnh các dĩa Video và Audio miễn phí - xin gởi email về

[email protected]

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát ḷng vô lượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rơ Kinh Tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, hết thảy vô ngại. (1 lạy)

PHÁT NGUYỆN VĂNG SANH

(Nên tụng đọc với ḷng chân thành và tha thiết. Xin đừng nghĩ, tưởng bất cứ chuyện ǵ khi đang phát nguyện)

Đệ tử chúng con hiện là phàm phu

Tội chướng sâu nặng luân chuển sáu đường

Khổ không nói được, nay con nghe Kinh

Được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức

Của Phật A Di Đà, một ḷng xưng niệm

Cầu nguyện văng sanh, một ḷng quy mạng

Thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà!

Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con

Dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con

Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai

V́ đạo Bồ Đề, cầu sanh Tịnh Độ

Xưa Phật lập thệ: “Nếu chúng sanh nào

Muốn về nước ta, hết ḷng tin ưa

Xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm

Như không được sanh, ta không thành Phật.”

Nay con nguyện nương thân duyên Niệm Phật

Được vào biển thệ của Đức Như Lai

Nhờ sức Từ Tôn tiêu trù các tội

Thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung

Biết ngày giờ trước, thân không bịnh khổ

Tâm không tham luyến, ư không điên đảo

Như vào Thiền Định; Phật cùng Thánh Chúng

Tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con

Trong khoảng sát-na con về Cực Lạc

Hoa nở thấy Phật, được nghe Phật Thừa

Tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh

Măn Bồ Đề nguyện, con nguyện như thế

Phật chứng tri, kết cuộc về sau được thành tựu. 

(lạy 3 lạy)

 

                       

 
Hosted by www.Geocities.ws

1