นายก้องสิน กิจประสาน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขต 4
นางสาวการะเกต แซ่แต่ เจ้าของกิจการ  เอ.ลีดเดอร์ทัวร์ ธุรกิจท่องเที่ยว
นายเกียรติ วิมลโสภา ผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาภูเก็ต
นายจเรพงศ์ ทองชุม นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
ร.ต.ท.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ รอง สวป.สถานีตำรวจภูธร อำเภอกะทู้
นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น รองปลัด อบต.รัฏฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายจิตติ อินทรเจริญ ผู้จัดการ บริษัท เอส พี ฟาร์มกุ้งกุลาดำ จำกัด
นางจุรีรัตน์ ฐิติวังโส เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
นางสาวชุติกร ทองจันทร์ อาชีพอิสระ
นายชุมพล อึ๋งสกุล หัวหน้าหน่วย(ส่วนบัญชีและเงินโอน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาภูเก็ต
นายชูชัย คนซื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามโมเดิร์นปาล์ม จำกัด
นายชูศักดิ์ จตุพิธพรจันทร์ เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
นายโชคชัย งานทวี ประธานกรรมการบริหาร อบต.ท่าอยู่
นายถนัด ชาญเสนะ ปลัดอำเภอ ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง
นางสาวทัศนี สุริยา เจ้าของธุรกิจ โรงแรมบางเทาบีชชาเล่ย์
นายนพพร รัตนวัย นักทัณฑวิทยา เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
นายนพพล ธาดากุล นายแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นางนรมน เหลามโนสุวรณ์ ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาตะกั่วป่า
นางสาวนันทวัน สัมพันธรัตน์ สมุห์บัญชี โรงแรมมารีน่าคอทเทจ (หจก.ทรอปปิคอลกรุฟ)
นางสาวนิดาวัน นุวงษ์ศรี เจ้าของกิจการ ร้านลากูนไทยคร๊าฟท์
นายแนบ สินทอง ห้วหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
พ.ต.ต.บุญเลิศ อ่อนกลาง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะทู้
นางสาวบุญศรี สุริยะพาณิชย์ พยาบาล โรงพยาบาลสิริโรจน์ 2
ร.ต.ท.ประกอบ บุญขวัญ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล
จ.ส.อ.ประชุม สุริยะ นักวิชาการสุขาภิบาล 7 โรงงานเผามูลฝอยจังหวัดภูเก็ต
นางสาวประไพ เจริญโอสถ เจ้าหน้าที่บริหารคลัง 6 สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
นายประวัติ สุวรรณดิษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไตรมิตรวิศวกรรม จำกัด
นายพงศพัศ พงษ์จิตเวชกุล ผู้บริหาร เอ.ไอ.เอ บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด
นายพรเทพ พลอยขาว ช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด
นายพรหมศักดิ์ ทรัพย์โภคีกุล ผู้จัดการสถานีบริการเชลล์และบุตร 1 2 และ 3 บริษัท อนุภาษและบุตร
นายพลกฤษณ์ ทองจันทร์ เจ้าของกิจการ
นางสาวพะเยาว์ ประทีปไพศาลกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน 7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง ภูเก็ต
นางสาวภรณี พวงจิต ห้วหน้าแผนกส่งเสริมประกัน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นายภาณุพงศ์ ศิลาพันธ์ วิศวกรระบบอาวุโส 4 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ร.ต.อ.ภูริทัต สุวรรณจิตร รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด
นางสาวรชยา ทิพย์กล่อม ผู้จัดการร้าน บริษัท ไทรคอน เรสเทอร์รองตส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  อบจ.พังงา
นายวระชาติ ทนังผล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  อบจ.พังงา
นางวันดี โกยกิจเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นายวิชัย เธียรวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทภูเก็ตคอนเซสชั่นแนร์ จำกัด
พ.ต.ท.วินัย คงแก้ว สารวัตรหัวหน้าสถานี สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล
นายวิโรจน์ โชควิเศษชัยสิทธ์ นาตรวจศุลกากร 6 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
นาศิริรัตน์ วิทยาพิเชฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ภูเก็ตหล่อดอกยาง จำกัด
นายศุภกิจ อินทผลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
นายสมคิด อ้วนอร่ามวิไล เจ้าของกิจการ โรงไม้ดำรงพันธ์ สาขาป่าตอง
นายสมเจตนน์ สงศรีเกตุ ทนายความ สำนักงานทนายความสมเจตน์ 4
นางสมใจ สุขนิคม นักวิชาการที่ดิน 5 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
นายสมดาว โลหกิจ หัวหน้างานทะเบียนนิติกรรม 6 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
นายสมบัติ จินดาพล ผู้จัดการสถานีบริการ หจก.ชาญนิคมกิจ
นายสมศักดิ์ วุกถ้อง เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด(มหาชน)
พ.ต.ท.สวัสดิ์ สุทธมงคล พนักงานสอบสวน สถานตำรวจภูธรอำเภอท้ายเหมือง
นายสะอาด หิมมะ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการน้ำมันอากาศยาน คลังน้ำมันอากาศยานภูเก็ต
นางสุธิดา สุวรดี หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรม 1 ระดับ 7 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
นายสุวัฒน์ วัฒนาเกียรติคุณ ผู้บริหารจัดการและวางแผน บริษัท ร็อคเก็ตโปรดักชั่น จำกัด
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทิพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
นางสาวอรวรรณ ตรีถิ่น พนักงานสินเชื่ออาวุโส สำนักงานบริหารธุรกิจสาขา เขต 33 ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่าวนางพลาซ่า จำกัด
นาวาเอกอุปถัมภ์ สมุทรานนท์ รองผู้อำนวยการกองข่าว 8 กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
นางแอนด้น ศิริหวังสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ้าเทิร์นแลนด์ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด
นางสาวนิติญา จิตชาญวิชัย ผู้จัการสาขาป่าตอง(แม็คโคนัล) บริษัท แมคไทย จำกัด สาขาป่าตอง
นางสาวพรรณนภา ศรีทัศน์ ผู้จัดการ บริษัท เกาะแก้วค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
นางสาวภารดี จันทรัมพร เลขานุการผู้บริหาร Tomaryk Design (Thailand) Co.,Ltd.
นางสาวอัมวิกา แซ่เต้ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัยพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
นางสาวดวงตา คำแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดระนอง
นางสาวปรารถนา เส้งจั่ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดภูเก็ต

ปรับปรุง ณ.29 เมษายน 2545

Home

Hosted by www.Geocities.ws

1