โอกาสแห่งการก้าวไปสู่ความเป็นนักบริหารชั้นนำของประเทศในศตวรรษที่ 21               

                                     รีบ ๆ มาสมัคร โอกาสดีของท่าน

สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร (Management For Executive)

หลักฐานและค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1.ใบสมัคร ราคาชุดละ 200.00 บาท

2.ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกและสัมภาษณ์ 700.00 บาท

3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 1 ชุด

4.ใบแจ้งคะแนน (Transcript) 1 ชุด

5.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

6.หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง และ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

จากผู้บังคับบัญชาตามแบบที่ระบุในใบสมัคร

องค์ประกอบของวิชา

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบสังคมและการเมืองไทย

การวิจัยทางการบริหาร ระบบเศรษฐกิจไทย ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง

นโยบายสาธารณะและการวางแผน การวางแผนและการบริหารโครงการ

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล

การจัดการปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการสำหรับนักบริหาร

การศึกษาตามแนวแนะ

รวม 16 วิชา

ซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษา NIDA   ว.อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2544 - 28 ก.พ.2545

ติดต่อ คุณราณี (โอ๋) ระวังกุล

โทร 076 - 217164 แฟกซ์ 076 - 219672

 

 

กลับหน้าเดิม

Hosted by www.Geocities.ws

1