การจำแนกประเภทคุณภาพน้ำทะเล

(Coastal Water Quality Classification)

 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและจำแนกประเภทคุณภาพน้ำทะเลตาม มาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพน้ำทะเลให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ ระบบนิเวศน์วิทยาทางทะเล โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 เพื่อการสงวนรักษาธรรมชาติ เป็นน้ำทะเลซึ่งมีสภาพธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ
1. การศึกษาวิจัย และ/หรือการสาธิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เช่น การสังเกตการณ์ การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
2. กิจกรรมที่ใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพ และความสวยงามตามธรรมชาติ
3. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์ ที่ไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม

ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติอื่น ๆ ได้แก่ ป่าชายเลน แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งแพร่พันธุ์ แหล่งอนุบาลตัวอ่อน และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำทะเล

ประเภทที่ 4 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่ เพาะเลี้ยงหอย เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น

ประเภทที่ 5 เพื่อการว่ายน้ำ

ประเภทที่ 6 เพื่อการกีฬาทางน้ำอื่น ๆ เช่น การเล่นเรือใบ เป็นต้น

ประเภทที่ 7 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม เช่น กิจกรรมเหมืองแร่ และ/
หรือเป็นแหล่งรองรับ น้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ทำให้บริเวณนี้มี คุณภาพน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
ไว้

 

Home

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1