สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บนหาดเลน

หาดเลนเกิดอยู่แถวปากแม่น้ำ ซึ่งมีน้ำจืดไหลลงมารวมกับน้ำทะเลอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้น้ำทะเลแถบนั้นไม่เค็มจัดน้ำจืดจากแม่น้ำพัดพา เอาแร่ธาตุและสารอินทรีย์
มากมายไหลมาลงทะเลด้วยกับมีดินโคลนแขวนลอยปนมากับน้ำอีกมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ไหลลงมาสะสมอยู่ที่หาดเลน ทำให้หาดเลนมีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่อื่น
เหนือหาดเลนขึ้นไปเป็นป่าชายเลนซึ่ง ประกอบด้วยต้นไม้หลายชนิด ทั้งไม้ต้น
ไม้พุ่ม และไม้เล็ก ๆ พวกสาหร่าย ในบรรดาต้นไม้เหล่านี้ ต้นโกงกางขึ้นอยู่เป็นจำนวน
มากที่สุด จนบางคนเรียกป่าชายเลนว่า ป่าโกงกาง ต้นโกงกางเป็นต้นไม้พิเศษ
เหมาะสำหรับป่าชายเลนโดยเฉพาะ เพราะชอบน้ำเค็ม และมีรากค้ำมากมายอยู่ที่โคนต้น
ทำหน้าที่ยึดลำต้นให้คงตั้งอยู่ได้ในดินเลนอันอ่อนนุ่ม ขณะเดียวกันก็ช่วยกักเก็บ
ตะกอนและโคลนตมให้ตกทับถมอยู่ในที่นั้น เกิดเป็นหาดเลนงอกออกไปได้เรื่อย ๆ
ต้นแสมก็เช่นกัน ต้นแสมมีรากอากาศงอกสูงขึ้นมาจากพื้นเลน รากอากาศ
ช่วยกักเก็บดินตะกอนไว้ในป่าชายเลนเช่นเดียวกับต้นโกงกาง
เนื่องจากที่ป่าชายเลนและหาดเลนมีความอุดมสมบูรณ์มาก จึงมีสัตว์หน้าดิน
ไม่มีกระดูกสันหลัง พวกไส้เดือนทะเล หนอนทะเล หอย กุ้ง ปูและ ตัวอ่อนของสัตว์ทะเล
บางชนิดอาศัยรวมอยู่เป็นจำนวนมาก ที่หาดเลนเราจะเห็นนกชายเลน พวกนกพลิกหิน
นกปากแอ่น นกอีก๋อย นกนางนวล เดินหาอาหารกินทั่วไป
ที่หาดเลนมีสัตว์ทะเลที่มีค่าหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้เป็นอาหาร เช่น
ปูก้ามดาบ ปูม้ากับปูทะเล ปูแสม หอยแครง หอยกะพง กุ้งกับกั้ง แมงดาทะเล และ
ปลาตีน

 

Home


Hosted by www.Geocities.ws

1