ระบบนิเวศน์แนวปะการัง

coral reef (แนวปะการัง) จัดเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปะการังแข็ง (Hard coral) ส่วนประกอบของแนวปะการังพบว่าปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตหลัก (keystone species) ในแนวปะการัง สิ่งมีชีวิตในแนวปะการังพบว่ามีความสัมพันธ์ในแง่ของห่วงโซ่อาหารที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งผู้ผลิตเช่น แพลงค์ตอนพืช สาหร่าย และหญ้าทะเลบางชนิด และผู้บริโภคทั้งแพลงค์ตอนสัตว์และสัตว์ทะเลอื่นๆ และผู้ย่อยสลายคือจุลินทีย์บางชนิด
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ปะการังกับ Zooxenthaella (Symbiosis), สาหร่ายกับดอกไม้ทะเลหรือหอยสองฝา, การอยู่กับระหว่างปูกับฟองน้ำ
สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจอยู่ในปะการัง เกาะบนปะการัง หลบซ่อนภายในประการัง หรือเพียงว่ายผ่านไปอยู่ในสายใยห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศแนวปะการัง


คุณประโยชน์ของแนวปะการัง


• เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่หายกและใกล้สูญพันธุ์ เป็นกำแพงป้องกันชายฝั่งจากคลื่นลม และกระแสน้ำ เป็นแหล่งทดลอง ศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม
• สามารถนำสารสกัดเป็นยา เช่น ยาต่อต้านมะเร็งและจุลชีพ ทำน้ำยาป้องกันการผลึกของแข็ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข

 

Home


Hosted by www.Geocities.ws

1