ระบบนิเวศน์

 

ระบบนิเวศน์(Ecosystem)เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่ระบบนิเวศนั้นเป็น แนวคิดที่นักนิเวศวิทยาได้นำมาใช้ในการมอง โลกส่วนย่อยๆของโลกเพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นไปบน โลกนี้ได้ดีขึ้น
ระบบนิเวศน์หนึ่ง ๆ นั้น ประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว พืชและ โดยเฉพาะสัตว์ต่าง ๆ ก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อว่าการมีชีวิตอยู่รอดตลอดไป ยกตัวอย่างเช่น สระน้ำแห่งหนึ่งเราจะพบสัตว์และ พืชนานาชนิด ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริเวณน้ำที่มันอาศัยอยู่โดยมีจำนวน แตกต่างกันไปตามแต่ชนิด สระน้ำนั้นดูเหมือนว่าจะแยกจากบริเวณแวดล้อม อื่นๆ ด้วย ขอบสระแต่ตามความเป็นจริงแล้ว ปริมาณน้ำในสระสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยน้ำฝนที่ตกลงมาในขณะเดียวกันกับที่ระดับผิวน้ำก็ จะระเหยไปอยู่ ตลอดเวลา น้ำที่ไหลเข้ามาเพิ่มก็จะพัดพาเอาแร่ธาตุและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เน่าเปื่อยเข้ามาในสระตัวอ่อนของยุงและลูกกบตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ในสระน้ำ แต่จะไปเติบโต บนบกนกและแมลงซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกสระก็จะมาหาอาหารในสระน้ำการไหลเข้าของสาร และการสูญเสียสารเช่นนี้จึงทำให้สระน้ำเป็น ระบบเปิดระบบหนึ่ง


Home

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1