ระบบนิเวศแนวปะการัง (Coral reefs)


นวปะการังเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสำคัญในท้องทะเล ประกอบด้วยปะการัง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเป็นหินปูน
ห่อหุ้มตัวอ่อนนุ่มของปะการัง อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือที่เรียกว่า โคโลนี (colony) และมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดเป็นก้อน เป็นกิ่งแตกแขนงคลายเขากวาง เป็นพุ่มไม้ เป็นแผ่นแบนเรียงซ้อนกัน เป็นต้น จากรูปทรงต่างๆ นี้ เมื่อมาเจริญอยู่ในบริเวณเดียวกันก็จะก่อให้เกิดเป็นแนวหรือเป็นสัน และมีความซับซ้อน ช่องเล็ก ช่องน้อยเหมาะสำหรับเป็นที่หลบภัยและซุกซ่อนตัวของสัตว์น้ำนานาชนิด แนวปะการังจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิด มาดำรงชีวิตภายใต้บทบาทของตนเองในระบบนิเวศ แนวปะการังจึงทรงคุณค่าต่อมนุษย์และธรรมชาติในท้องทะเล ไม่ด้อยกว่าระบบนิเวศอื่นๆ เลย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัด คือการใช้ประโยชน์เป็น แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล ป้องกันชายฝั่งทะเลจากคลื่น รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ ในปัจจุบันแนวปะการังกำลังเสื่อมสภาพลงจากปัญหาต่างๆ ได้แก่ การประมงผิดวิธี การทิ้งสมอเรือทำให้ปะการังแตกหัก การเหยียบย่ำของนักดำน้ำที่ขาดความระมัดระวัง มลพิษต่างๆ จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ของเสีย วัตถุมีพิษ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ในประเทศไทยของเรามีความหลากหลายทางระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอยู่มากมาย แต่ละระบบจะทำหน้าที่ตามบทบาทของมัน และมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตลอดเวลา การทำลายหรือทำให้ระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่งเสื่อมโทรมลง ย่อมที่จะกระทบกระเทือนกับอีกระบบนิเวศไม่มากก็น้อย เราจึงควรที่จะศึกษาและเข้าใจธรรมชาติให้ลึกซึ้งละเอียดถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันรักษาระบบนิเวศเหล่านี้ให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

 

 

Home


Hosted by www.Geocities.ws

1