“ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล”

 

ถ้าจะกล่าวว่า "ชายฝั่งทะเลนั้น เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ของมนุษย์" ก็คงจะไม่ผิดนัก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มนุษย์ได้มีส่วนสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด และบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เมื่อเราเดินทางมาถึงชายฝั่งทะเล ได้พบกับทัศนียภาพอันแสนเพลินใจ ชวนให้กลับมาเยือนอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้คือ ชายฝั่งทะเลเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส่งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในบริเวณนั้น เรามองเห็นชาวประมงกำลังจับสัตว์ทะเล แสดงให้เห็นว่าชายฝั่งทะเลเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ เมื่อมองลึกลงไปทราย แต่ละเม็ด หินแต่ละก้อน ก็เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเหล่านี้ เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนั่นเอง
ขอบเขตของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนั้น บางครั้งเราก็ไม่สามารถระบุลงไปได้ชัดเจนมากนัก เนื่องจากลักษณะของชายฝั่งแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกัน ออกไป แต่ในที่นี้ ชายฝั่งทะเลจะหมายถึง ชายหาดที่ติดกับทะเลไปจนถึงบริเวณ ไหล่ทวีป (continental shelf) ซึ่งบริเวณเหล่านี้นับว่ามีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากที่สุด
เมื่อเราสามารถกำหนดขอบเขตของชายฝั่งทะเลได้แล้ว ต่อไปเรามาดูว่าในบริเวณเหล่านี้ประกอบด้วยระบบนิเวศที่สำคัญอะไรบ้าง ถ้าเราไม่เคยได้สัมผัส กับทะเลแล้ว คงจะนึกไม่ออก แต่ถ้าเราได้สัมผัสกับทะเลคงจะพอนึกทบทวนดูได้บ้าง อย่างแรกเลย เรามาเที่ยวบางแสน ซึ่งมีหาดเป็นทราย นั่นคือ ระบบนิเวศ หาดทราย บริเวณแหลมแท่นของหาดบางแสน มีก้อนหินใหญ่น้อยอยู่เต็มชายหาด สิ่งนี้คือ ระบบนิเวศหาดหิน แถวบริเวณเมืองใหม่ ชลบุรี มีชายหาดที่เป็นโคลน เราจะเรียกว่า ระบบนิเวศหาดโคลน ทั้งสามระบบนิเวศนี้จะอยู่ในเขตที่เรียกว่า เขตน้ำขึ้นน้ำลง ในบริเวณปากแม่น้ำที่มีน้ำจืดจากแผ่นดินไหลลงมาบรรจบกับ น้ำทะเล ทำให้น้ำในบริเวณนั้นกลายเป็นน้ำกร่อย และมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ รวมทั้งเกิดการสะสมตัวของหินตะกอนที่ชะล้างมาจากแผ่นดิน มีพรรณไม้นานาชนิดที่ชอบน้ำกร่อย กลายเป็นระบบนิเวศปากแม่น้ำหรือระบบนิเวศป่าชายเลนขึ้นมา ชายฝั่งทะเลบางแห่งหญ้าทะเลขึ้นอยู่มากมายเราจะเรียกว่า ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ตามเกาะต่างๆ ที่มีปะการังเจริญขึ้นอยู่ เราเรียกว่า ระบบนิเวศแนวปะการัง จะเห็นได้ว่า การที่เราจะเรียกระบบนิเวศต่างๆ นี้ จะต้องดูองค์ประกอบหลักที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้

Home

Hosted by www.Geocities.ws

1