Mestre Miguel Machado,
president en stichter van de Groep CATIVEIRO CAPOEIRA ,
stelt voor:

Ilê dos Êrês

Ioruba (afrikaans dialekt) voor "Huis van de Kinderen"

Een project voor kansarme en straatkinderen in
São Miguel, Ilhéus - Bahia, Brazilië

projecthuis

Gelijke kansen voor alle kinderen !
Ook voor kansarme en straatkinderen !

 

Een nieuwe Partner van v.z.w. SOSKids International

 

Geef ieder kind een kans ! Uw donatie maakt een verschil !

Steun het project door storting op het rekeningnummer van SOS Kids International
523-0800400-31 met vermelding ´Cativeiro´
FISCAAL ATTEST verkrijgbaar VANAF 30 EURO PER JAAR.

 

´Nós do Grupo Cativeiro Capoeira queremos contar com sua ajuda
para nos apoiar na formação de novos Sêres Humanos.´

Presidente/Fundador
Mestre Miguel Machado

 


FUCHSIA-BONSAI, UNIEK IN EUROPA, VOOR HET GOEDE DOEL!
Op 2 en 3 augustus 2008 stelt Ghislain Philippaerts, met meer dan 20 jaar ervaring in Fuchsia-planten, zijn UNIEKE VERZAMELING FUCHSIA-BONSAI ten toon in Alken in de provincie Limburg.
Er worden meer dan 250 bezoekers verwacht.

De opbrengst van de show gaat volledig naar het capoeira-project "Ilê dos Êrês".

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Fuchsia Show

HARTELIJKE DANK VOOR DEZE PRACHTIGE STEUN !


           Situering van het Project
           Doelstellingen: Aandacht voor de Context
           Groep CATIVEIRO CAPOEIRA
           Wat kan ik doen om de kinderen te helpen ?
           Contacteer ons


SITUERING VAN HET PROJECT

De stad Ilhéus in Bahia – Brazilië is opgericht in het jaar 1534 en telde in het jaar 2000 ongeveer 222.000 inwoners. Met een oppervlakte van 1.845,7 km2 heeft Ilhéus gemiddeld 120,21 inwoners per km2, met andere woorden Ilhéus bestrijkt met meer dan 20 wijken (bairros) een zeer uitgestrekt geografisch gebied.

Ter vergelijking: het arrondissement Gent heeft een oppervlakte van 943 km2 en telde in 2003 500.794 inwoners, met 530 inwoners per km2; de stad Gent kent een oppervlakte van 156 km2, heeft ca. 228.000 inwoners met 1.459 inwoners per km2.

De inkomsten van de plaatselijke bevolking kwamen in het verleden hoofdzakelijk uit de produktie van cacao-plantages. Echter door een grote (ziekte)plaag (´de heksenbezem´ genaamd) werd de grootste en belangrijkste bron van inkomsten voor de inwoners weggenomen. Zonder andere bron van inkomsten nam het aantal arme inwoners drastisch toe, hetgeen op de dag van vandaag nog duidelijk zichtbaar is in vooral de ´buiten´wijken.

Buitenwijk 1       Buitenwijk 2

Op dit ogenblik bestaan de economische activiteiten vooral uit agricultuur, visvangst en toerisme, in mindere mate uit industrie. Aangezien wijken, zoals Ilhéus II (in de nabijheid van de luchthaven), Ponta da Tulha, Juerana en São Miguel een hele eind van het centrum verwijderd liggen en enkel via bus of auto bereikbaar zijn, dreigt isolatie ten opzichte van het commerciële, socio-culturele en toeristische centrum voortdurend toe te nemen. Het grootste deel van de bewoners in deze wijken leeft bovendien onder de armoedegrens.

In de buitenwijken zijn er geen of minimale socio-culturele activiteiten, noch voor de volwassenen, noch voor de kinderen. Impulsen van de wereld buiten de eigen wijk zijn dus weinig of niet aanwezig. Wat wel aanwezig is, zijn een overmatig alcohol- en drugsgebruik. Geweld en criminaliteit zijn geen rariteit in deze wijken. Kinderen gaan wel eens op zoek naar klusjes om wat geld bij te verdienen, maar vaker geraken ze niet meer thuis (onvoldoende geld voor de bus, op de vlucht voor de problemen thuis) en worden ´straatkinderen´.

Buitenwijk 1

De school voor basis- en soms ook voor secundair onderwijs bevindt zich midden in de wijk. Dit is op zich goed; men moet niet te ver lopen om naar de school te gaan en de kans op scholing wordt daardoor verhoogd. Doch het heeft ook nadelen. Het gaat om een openbare school, waar de kwaliteit van het onderwijs lager ligt dan in andere scholen en de schoolbevolking bestaat puur uit kinderen afkomstig uit hetzelfde kansarme milieu; het is met andere woorden een concentratieschool. De kinderen zitten dan wel op bekend terein, maar studies hebben aangetoond dat kinderen minder gestimuleerd of geprikkeld worden in concentratiescholen dan in scholen met een gemengd publiek; de kinderen leren minder (snel), de achterstand blijft bestaan.

Contact met de straatkinderen en ook de kansarmen worden door de meer welvarende inwoners ook zoveel mogelijk gemijd.

Bovengenoemde (omgevings-)factoren bemoeilijken een samenleving waar welvarende mensen en kansarmen op een geïntegreerde manier naast en met elkaar kunnen leven. Hierdoor kunnen ze nooit mekaars waarden en normen ontdekken of kennen en respecteren; "ongekend is onbemind".

De kansarmen zijn, vergeleken met welvarenden, niet alleen kwetsbaarder, maar hebben ook een beperkter sociaal netwerk ter ondersteuning. Een positief zelfbeeld en het zelfwaarde-gevoel van de kinderen uit deze wijken worden niet bepaald gestimuleerd, het tegengestelde is eerder waar.

Deze isolaties kunnen enkel tegengewerkt en/of voorkomen worden door een voortdurende aandacht en aanwezigheid van sociale en culturele projecten.

Terug naar inhoudstafel

DOELSTELLINGEN: AANDACHT VOOR DE CONTEXT

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA beoogt een aantal duidelijke doelstellingen met dit project:

     Doelstelling 1
Inbedding van het project in de wijken Ilhéus II, Ponta da Tulha en Juerana, en recentelijk toegevoegd São Miguel, met de bedoeling een positieve invloed op de wijk– of buurtontwikkeling mogelijk te maken.
     Doelstelling 2
Laapdrempeligheid voor de kansarmen en voor de straatkinderen door het wegwerken van belemmerende barrières, zoals bijdrage voor les of voor uniform.
     Doelstelling 3
Verhoging van de leefkwaliteit en de ontwikkelingkansen van de kinderen en adolescenten door in te spelen op individuele en collectieve behoeften.
     Doelstelling 4
Verhoging van de tewerkstellingskansen aan buurtbewoners: kinderen uit de buurt opleiden tot instructors in de capoeira, het stimuleren van de kinderen de school niet vervroegd te verlaten, maar juist te leiden tot het behalen van een kwalificatie.

Gedurende reeds drie jaren maken de lesgevers uit de GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA in Ilhéus zich meer en meer bekend en vertrouwd met de plaatselijke actoren (ouders, buurtbewoners, sociale diensten, scholen, plaatselijke overheid ...) in de stedelijke wijk Ilheus II, en de rurale buitenwijken:

  •      Ponta Da Tulha (vissers)
  •      Juerana (agricultuur)
  •      recentelijk ook in São Miguel (vissers)

Inbedding in de wijk is belangrijk. Het leidt niet alleen tot een grotere acceptatie, maar zorgt er ook voor dat veranderingen mogelijk zijn met respect voor de plaatselijke regionale cultuur.

Het zelfwaarde-gevoel van de kinderen wordt nog versterkt door activiteiten te organiseren die de ouders nauwer betrekken bij het welzijn en de ontwikkeling van hun kind(eren). Zo wordt er op regelmatige tijdstippen een batizado georganiseerd. Hierbij wordt enerzijds de gradatie in de capoeira toebedeeld aan de kinderen, anderzijds doen de kinderen voorstellingen van regionale dansen en folklore, alsook stellen zij de eventueel hand- en ambachtelijke gemaakte werkjes voor. De batizado wordt afgesloten met een regionale etentje, doorgaans klaargemaakt door een aantal moeders.

Activiteit 1       Activiteit 2

De lesgevers doen ook heel wat inspanningen om iedere mogelijkheid tot samenwerking met dienstverlenende en hulporganisaties, met scholen die nauwe relaties hebben met de woonwijk, maximaal te kunnen benutten. De groep kan zo functioneren als signaalfunctie naar hulp- en andere organisaties, alsook naar de overheid.

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA vindt het belangrijk dat het project continu in de tijd aanwezig is. Hulp bieden aan kansarme groepen, zeker gezien de isolatie in de ‘buiten’-wijken, is een proces dat zeer veel tijd vraagt. Om de continuïteit van het project te verzekeren, worden kinderen uit de verschillende wijken opgeleid tot instructors. Op dit ogenblik is dit zo voor de wijken Ilheus II en Ponta da Tulha. De leraars geven volledig vrijwillig les, zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming.

Activiteit 1

Een centrale organisatie van de verschillende project-activiteiten in Ilhéus wordt mogelijk.
Om de verschillende projecten effectiever en efficiënter te laten werken is de organisatie vanuit één centraal punt onontbeerlijk. Vanuit São Miguel kunnen dan structurele contacten gelegd worden met scholen, de plaatselijke overheid, dienstverlenende en hulporganisaties op het grondgebied Ilhéus.

Terug naar inhoudstafel


GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA

WIE IS CATIVEIRO CAPOEIRA ? WAT IS HUN FILOSOFIE ?

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA werd opgericht in 1978 door Mestre Miguel Machado, met als initieel doel de Afro-Braziliaanse roots van de capoeira, die in São Paulo verloren aan het gaan waren, te behouden. Hij heeft methoden en technieken ontwikkeld die de Afro-Braziliaanse basis respecteren.

Ondertussen kent de GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA academies in verschillende staten van Brazilië alsook in het buitenland (Duitsland, Mozambique, België, Groot-Brittanië, Spanje, Jamaica en Mexico).

SOCIALE INTEGRATIE

Het motto van de groep is "para não ser cativo de ninguém" – "dat men niemand´s gevangene is". De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA stelt zich als hoogste doel sociale integratie, waarbij de historische, sociale, wetenschappelijke en culturele achtergronden van ieder persoon worden gerespecteerd, zodat niemand, zwart, blank, arm, rijk, man, kind of vrouw vergeet dat hij/zij niemands gevangene mag zijn.

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA verricht reeds gedurende 26 jaar sociale, culturele, educatieve en sportactiviteiten waarbij de groep een steunpunt vormt voor de sociale en culturele integratie, niet alleen aan de toekomstige volleerden van de Groep Cativeiro Capoeira maar ook aan diens familie. Hierbij gaat speciale aandacht naar straatkinderen en kansarmen. Heel wat leraars zijn afkomstig uit de kansarme doelgroep.

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA hecht enorm veel belang aan sociale integratie, niet alleen voor kansarme en straatkinderen, maar ook voor gehandicapte kinderen. De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA heeft momenteel een project lopen in Minas Gerais, dat de integratie van minder-valide kinderen bevordert door capoeira-lessen open te stellen zowel voor valide als voor minder-valide kinderen.

HOOFDACTIVITEIT: CAPOEIRA

Capoeira Ilheus II

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA geeft, zoals andere gelijkaardige groepen, lessen in capoeira aan kinderen en adolescenten.

In de capoeira-lessen krijgt vooral de fysieke ontwikkeling van het kind aandacht, wat op zich zeker geen slechte zaak is, aangezien sport of turnen geen onderdeel zijn van het uurrooster op school en beweging voor kinderen zeer belangrijk is voor de totale ontwikkeling.

Echter, voor de GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA is dit fysisch apect slechts een deel van de totale ontwikkeling van het kind. Een kansarm kind dat dagelijks geconfronteerd wordt met drugs of overmatig alcoholgebruik bij zijn ouders zal via het enkel volgen van capoeira-lessen, zonder enige vorm van begeleiding of ondersteuning, niet echt geholpen worden in zijn dagelijkse confrontaties, tenzij misschien even de problemen thuis voor een uurtje vergeten. De vooruitzichten van het kind veranderen, doen de lessen op zich niet. Om dat mogelijk te maken is meer nodig; en dit beseft de GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA maar al te goed.

PEDAGOGISCHE EN SOCIAAL-CULTURELE BEGELEIDING

De GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA wenst de kinderen en adolescenten uit de doelgroep eveneens pedagogisch en sociaal-cultureel te begeleiden en gebruikt hiervoor de capoeira als insteek. Via deze weg wenst men een soort van begeleidingstraject voor de kinderen op te zetten, waarbij enerzijds, zowel kind als ouder kunnen geleid worden tot gepaste hulporganisaties en anderzijds, de levensperspectieven van het kind worden verruimd.

MET MAXIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN

De hoofdgedachte achter de visie van de GROEP CATIVEIRO CAPOEIRA is het maximaliseren van de ontwikkelingskansen en het verhogen van het zelfbeeld van kinderen uit de kansarme groepen.

Terug naar inhoudstafel


Contacteer ons

                                            Rua Santa Luiza 1239
                                            São Miguel – Ilhéus
                                            CEP 45650-000
                                            Bahia - Brazilië
                                            Tel +55 (0)73 3639 0395
                                            E-mail:
[email protected]

Terug naar inhoudstafel

Hosted by www.Geocities.ws

1