http://www.nyteknik.se/pub/pub41_3.asp?art_id=18471

Sveriges äldsta kärnreaktor ska bli Sveriges
modernaste

Lars Eriksson Copyright Ny Teknik 2001. [011121]

Den 7 december stängs kärnkraftreaktorn Oskarshamn 1
av nästan ett år. Den ska moderniseras för att klara
ytterligare 20 års drift. Bland annat ska den förses
med ett nytt programmerbart styr- och reglersystem som
också blir jordbävningssäkrat.

OKG som äger kraftverket i Oskarshamn hävdar att
reaktorn O1 nu kommer att bli Sveriges modernaste.

De svenska kärnkraftverken är i flertalet fall
konstruktioner från 1960-talet. Och därmed är styr-
och reglerutrustningen i anläggningarna baserad på
reläteknik. Det blir allt svårare att få tag i
reservdelar. Det, och allt högre säkerhetskrav, gör
att Oskarshamn 1 (O1) ska få ett mjukvarubaserat, och
därmed programmerbart, styr- och reglersystem.

Mjukvarubaserade system har länge funnits för
processindustrin men börjar nu bli allt vanligare i
kärnkraftverken. O1an blir dock först i Sverige med
ett programmerbart system även för säkerhetsfunktioner
som snabbstopp och nödkylning.

När det görs förändringar i reaktorns processystem så
kan det få återverkningar på styr- och reglersystemet.
I och med att det är programmerbart är det lättare att
göra förändringar jämfört med det reläbaserade
systemet.

- Det ställer mycket stora krav på systemet och har
inneburit ett omfattande utvecklingsarbete för såväl
vår personal som för leverantören, säger Urban Björk,
informationsansvarig för moderniseringsprojektet.

Den moderniseringsfas som nu inleds var egentligen
planerad att starta 1999 men kraven på styr- och
reglersystemet gjorde att utvecklingsarbetet tog
betydligt längre tid än väntat. Systemet, kallat
Advant, levereras av Westinghouse Atom som har
övertagit all kärnteknisk verksamhet från den
ursprungliga reaktorbyggaren ABB Atom.

Kraven på fyrfaldig redundans (säkerhet) och fysisk
separation uppfylls genom att en särskild byggnad har
uppförts för det nya styr- och reglersystemet.
Byggnaden är uppdelad i fyra separata schakt upp till
våning nio. Om en brand uppstår i något av schakten
finns funktionerna kvar intakta i något av det tre
återstående.

Utrustningen är också diversifierad, vilket innebär
att en del av utrustningen består av programmerbar och
en del av icke programmerbar elektronik. Det gör att
funktionerna inte ska kunna slås ut på grund av
systemfel. Diversifiering kan jämföras med ett
bromssystem som är både hydrauliskt och försett med
wire.

Ytterligare ett krav är att anläggningen ska vara
säkrad mot jordskalv. Sverige har ju inte några
problem med jordbävningar, men kravet återfinns i
gällande europeiska och amerikanska normer för
kärnkraftanläggningar och som därmed automatiskt även
gäller svenska anläggningar som moderniseras.

Sverige utsätts faktiskt för cirka 250 jordskalv per
år med normalt en styrka på 0,5 - 1,5 på
Richterskalan, vilket knappt är märkbart. Ett par
gånger om året registreras skalv med en magnitud på
upp till tre. Sydöstra Sverige där Oskarshamn ligger
är dock mindre utsatt för skalv än andra delar.

Den svenska berggrunden är sådan att det inte finns
någon risk att byggnader ska skadas vid jordstötar.
Men däremot kan komponenter komma till skada.
Instrumenteringen ska klara skakningar med en viss
specificerad frekvens som kan komma från jordstötar.
Den har därför testats i speciella riggar för att se
om den klarar den typen av skakningar.

- Den nya byggnaden är byggd med tanke på
jordbävningskraven och de befintliga byggnaderna har
förstärkts i olika omgångar, säger Urban Björk.

En påtaglig skillnad mot idag kommer att synas i det
nya kontrollrummet. Bildskärmar kommer i stor
utsträckning att ersätta dagens stora manövertavlor.
Dagens reläomkopplare av bakelit är snart ett minne
blott. På Oskarshamnsverket finns redan en
kontrollrumssimulator uppbyggd. Liksom för det nya
kontrollrummet på Ringhals 2, som vi skrev om för
några veckor sedan, har personalen fått tycka till om
utformningen av kontrollrummet.

- Operatörerna har varit med från början och har
tillsammans med leverantören fått utforma
kontrollrummet och designat hur bilderna på
bildskärmarna ska vara uppbyggda. Det gör att vi har
bra respons på det nya systemet från personalen, säger
Urban Björk.

Med det nya systemet blir det lättare att samla
uppgifter och status på enskilda objekt i
anläggningen. Nu måste man gå ut i anläggningen och
skriva ned uppgifter på mätpunkter som ska avläsas.
När det nya systemet har tagits i bruk kan man få
uppgifterna direkt på sin skärm eller samla in
uppgifterna med en handdator.

Manövertavlorna försvinner inte helt. Det blir liksom
i Ringhals en blandad kontrollutrustning men där
merparten av arbetet sker via bildskärmarna.

- Den satsning vi gör här visar också att vi i
kärnkraftbranschen hänger med i utvecklingen, vilket
även har betydelse när vi rekryterar ny, välutbildad
personal. Nya medarbetare vill knappast arbeta med
gammal reläutrustning som de för övrigt inte har
utbildats för.

- Det är en viktig signal till omvärlden att vi inte
pratar om nedläggning utan om utveckling och
långsiktighet med minst ytterligare 20 års drift. Vi
kan i vår planering inte ta hänsyn till politiska
vindar och utspel, säger Urban Björk.MODERNISERINGEN KOSTAR TVÅ MILJARDER

Oskarshamn 1 togs i drift 1972 och är därmed Sveriges
äldsta reaktor. Sedan 1993 har reaktorn moderniserats
i olika etapper. Den första etappen kallades litet
uppkäftigt för Fenix (Fortsatt ENergiproduktion I
eXisterande anläggning). Den blev internationellt
mycket uppmärksammad då det var första gången en
reaktortank som varit i drift blev renoverad. De
arbetena pågick 1993-1995.

1998 byttes moderatortank, moderatortanklock och
ångskalventiler. Och nu är det dags för den tredje och
sista etappen som förutom nytt styr- och reglersystem
även omfattar ny turbin som ökar uteffekten med 15
megawatt till 480 megawatt.

OKG vill inte uppge kostnaderna för den nu inledda
moderniseringen men 1998 bedömdes hela
moderniseringsprogrammet kosta två miljarder kronor.
Den första etappen (Fenix) kostade cirka 800 miljoner
kronor.

Den 23 oktober 2002 ska O1 åter vara klar att tas i
drift.

***

Hosted by www.Geocities.ws

1