Vilseledande om djupförvaret

UNT 02/01/11

Av: Johan Andersson

Rapporten om grundvattenflödets inverkan på ett eventuellt djupförvar av använt kärnbränsle bygger på en förenklad principstudie. De antaganden som gjorts i samband med publicering av studien överdriver systematiskt de negativa effekterna, skriver Johan Anderson och Lars O Ericsson.

Fredagen den 4/1 fick ett inlägg i DN Debatt om lokalisering av ett djupförvar för använt kärnbränsle stort genomslag i massmedierna. Debattartikeln och påföljande nyhetsinslag i olika medier baserades utifrån en då opublicerad rapport från Statens Kärnkraftinspektion (SKI).
Vi har dock, liksom bland annat flera av artikelförfattarna, haft tillgång till rapporten sedan början av december. Rapporten behandlar grundvattenflödets regionala omsättning i svensk berggrund. I rapporten, av Clifford Voss och Alden Provost, görs långtgående uttalanden om grundvattnets in- och utströmningsområden och om hur ett djupförvar bör lokaliseras i förhållande till kusten.

Inte en enda faktor
I april 2000 publicerade SKB rapporten Vilka krav ställer djupförvaret på berget? Geovetenskapliga lämplighetsindikatorer och kriterier för lokalisering och platsutvärdering (SKB Rapport R-00-15). Undertecknade är medförfattare till SKB-rapporten.
För att en plats ska vara lämplig (säker) behöver flera olika geovetenskapliga förhållanden råda. Om en plats är lämplig eller olämplig kan inte avgöras av en enda faktor utan är beroende av flera olika geologiska, hydrologiska, mekaniska och kemiska egenskaper som vägs samman.

Strukturer styrs
I SKB:s rapport konstaterar vi bland annat att det principiellt borde vara en fördel att förlägga ett slutförvar där grundvattnet strömmar ner i berget, det vill säga till ett inströmningsområde.
Men vi konstaterar också att grundvattnets cirkulation i berget i hög grad styrs av strukturer i berget (sprickor och sprickzoner) samt av lokala höjdskillnader (topografin) med befintliga sjöar och vattendrag i terrängen.
Läget i förhållande till kusten kommer dessutom att förändras på grund av landhöjning och kommande istider.
Det kommer enligt vårt synsätt sannolikt aldrig att vara möjligt att bevisa att grundvattnet från en viss plats följer strömningsvägar med längder av tiotals kilometer eller mer i berggrunden med strömningstider på tiotusentals år.

Obevisade utgångspunkter
Förvarets säkerhet måste bygga på andra, mer enkelt påvisbara förhållanden som till exempel mekanisk stabilitet, en grundvattensammansättning som gör att förvarskapslarna inte korroderar ("rostar") och en låg vattengenomsläpplighet.
@3a text:Rapporten av Voss och Provost är en principstudie som bygger på ett antal obevisade och förutsatta utgångspunkter. I rapporten konstaterar författarna också att studien "främst ska betraktas som en demonstration av tekniker och begrepp relaterade till inströmningsområdesberoende lokalisering av slutförvar" (vår översättning).
I rapportens inledning och slutsatser tycks dock författarna "glömma bort" denna invändning. Man för dessutom ett vilseledande resonemang om betydelsen av flödeslängd, flödestid och flödesvolym. De är alla aspekter av samma sak, inte oberoende samverkande faktorer.

Stämmer inte
Voss och Provosts antaganden innebär i korthet att berget beskrivs som homogent och att vattengenomsläppligheten är konstant med djupet, vilket inte överensstämmer med mätdata från berggrunden.
Sprickzoner ingår ej i beräkningsmodellerna utan de generaliseras genom att ge berget högre vattengenomsläpplighet i vertikal riktning än i horisontell riktning.
Beräkningarna har utförts med en grov datormodell som täcker hela östra Småland. Detta gör att alla detaljer i topografin med mindre sjöar och vattendrag försvinner. De antaganden som Voss och Provost gör är troligen nödvändiga för att få plats med hela östra Småland i den förenkling som datormodelleringen utgör, men de leder alla systematiskt till att betydelsen av regional strömning överdrivs. Lokala sprickzoner och lokal topografi beskrivs inte på ett rimligt sätt.
Vår egen erfarenhet, som bygger på SKB:s omfattande mätningar och på andra datorsimuleringar över mindre områden med mycket högre geometrisk upplösning, tyder på att grundvattenströmning i regel sker i cirkulationssystem som styrs av lokala sprickzoner och att strömningsvägarna kan bli relativt korta även i inlandslägen.
Detta leder till att berggrundens strukturer är oerhört betydelsefulla för grundvattnets strömningsvägar och att platsundersökningar behövs för att ta reda på de faktiska förhållandena.

Begränsad fråga
Voss och Provosts rapport riktar in sig på en begränsad fråga som har viss betydelse för säkerheten, men nämner inte att andra lokaliseringsfaktorer är långt viktigare för förvarets säkerhet. Rapporten bygger på en förenklad principstudie, vilket även författarna påpekar, dock ej i rapportens sammanfattning, inledning eller slutsatsdel.
Gjorda antaganden överdriver systematiskt de effekter författarna söker visa. Vi vill med detta inlägg framhålla att uppmärksamheten kring rapporten och inlägget i DN Debatt nått orimliga proportioner.

Johan Andersson
Adjungerad professor vid Geologiska institutionen, Chalmers tekniska högskola
Lars O Ericsson
Biträdande professor i geologi
Chalmers tekniska högskola
UNT 11/1 2002

Hosted by www.Geocities.ws

1