PRESSMEDDELANDE
Nordiska Ministerrådet

2001-10-30, Köpenhamn

ORO ÖVER TECHNETIUM 99 UTSLÄPP FRÅN SELLAFIELD
NORDISKA MILJÖMINISTRAR UTTRYCKER SIN ORO

De nordiska miljöministrarna krävde ånyo Storbritannien om att göra en aktiv insats för att minska utsläppen, då de träffade de brittiska ministrarna Margaret Beckett och Michael Meacher i Luxemburg den 29.10.2001. Diskussionen uppföljdes vid de nordiska miljöministrarnas möte i Köpenhamn den 30.10.2001.

De nordiska miljöministrarna har vid flera tillfället utryckt sin oro över utsläppen av radioaktiva ämnen från Sellafield-anläggningen som ligger vid kusten i nordvästra England. Spår av technetium-99 (Tc-99) som härstammar från Sellafield-anläggningen, som bearbetar använt kärnbränsle, har nyligen mätts ända upp i Barents-havet och i vattnena kring Svalbard och som senare kommer att nå även de isländska vattnen. Halterna av technetium-99 i brunalg t.ex. i Oslofjorden är enligt norska strålskyddsmyndigheter idag femfaldiga jämfört med år 1997.

Inom ramen för OSPAR-konventionen för skydd av nordöstra Atlanten har utsläppen och den tekniska utvecklingen av anläggningar som bearbetar kärnbränsle diskuterats ingående. De nordiska ministrarna uttrycker sin tillfredsställelse med att Storbritannien genom godkännandet av OSPAR-startegin i Sintra 1998 har förbundit sig till att redan år 2000 arbeta för att uppnå väsentliga reduktioner i utsläpp, samt att till sommaren 2002 för sin del utarbeta den nationella handlingsplan för minsking av utsläpp som strategin förutsätter av samtliga medlemsländer, inklusive de nordiska länderna.

De nordiska ministrarna betonar vikten av att fullfölja de viktiga målsättningarna i OSPAR-strategin genom såväl nationella åtgärder som fortsatt behandling av frågan i OSPARs regi. Därtill betonade ministrarna, att minskningen av utsläpp av radioaktiva ämnen bör ha en hög prioritet på agendan för den femte Nordsjökonferensen i Bergen våren 2002.

Samtidigt uttrycker ministrarna sin djupa oro över den information man fått om det beslut som den brittiske regeringen inom en nära framtid avser fatta om utsläppsgränserna för radioaktiva ämnen från Sellafield fram till 2006. Enligt förslag från den brittiske miljöagenturen (Environmental Agency) skulle utsläpp på nuvarande nivå tillåtas fortsätta, vilket innebär en reell ökning av halterna. Genom beslut som redan nu skulle minska utsläppen skulle Storbritannien på ett verkfullt sätt bidra till att nivån av radioaktivitet i de nordliga haven så snabbt som möjligt skulle sjunka till en nivå som närmar sig noll för radionuklider förorsakade av människan, såsom OSPAR strategien förutsätter.

De nordiska ministrarna presenterade för sina kolleger från Storbritannien en alternativ strategi för övervägande: antingen en sänkning av utsläppsgränserna för det radioaktiva avfallet så fort som möjligt, eller lagring av avfallet i väntan på att den bästa möjliga befintliga tekniken kan tas i bruk.

Den brittiske regeringen har nyligen gett drifttillstånd för en anläggning för framställande av så kallat MOX-bränsle i anslutning till Sellafield. MOX-fabriket kommer att använda plutonium som återvunnits ur använt kärnbränsle för att framställa uranplutoniumbränsle-pelleter för bruk vid kärnkraftverk. Ministrarna uttryckte sin bekymran över därav förorsakade kommande utsläpp.


För ytterligare information kontakta Torkil Sørensen, telefon +45 21 71 71 43, [email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1