Miljödepartementet

Pressmeddelande
2001-11-01

Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 20 27
070-548 76 80
[email protected]

Åsa Wiklund
Departementssekreterare
08-405 24 12

Regeringsbeslut om SKB:s arbete med slutförvarsfrågan

Regeringen finner att SKB:s, Svensk Kärnbränslehantering AB, redovisningar uppfyller de krav som regeringen ställde som villkor i sitt senaste beslut över bolagets forsknings- och utvecklingsprogram, FUD-program 98. Regeringen uttalar därmed sitt stöd för att bolaget kan gå vidare och fortsätta att undersöka berggrunden på de tre platser i landet som bolaget önskar.
I januari 2000 krävde regeringen att bolaget tydligt skulle belysa olika alternativa metoder för slutförvaring, redovisa en samlad utvärdering av de förstudier som bolaget har utfört i åtta olika kommuner samt redovisa hur platsundersökningar avses gå till.
Bolagets redovisningar presenterades i december 2000. De har därefter granskats av berörda myndigheter. Regeringens slutsats är att redovisningarna uppfyller de krav som regeringen ställde i beslutet januari 2000. Bolagets arbete kan därför gå vidare.
Utan att föregripa ställningstaganden till framtida tillståndsansökningar bedömer regeringen att SKB bör använda KBS-3-metoden som planeringsförutsättning för de platsundersökningar som nu avses. Regeringen har vidare inget att erinra mot att sådana undersökningar inleds inom de tre kommuner som bolaget angett: Forsmark i Östhammars kommun, Simpevarp i Oskarshamns kommun och Tierp norra i Tierps kommun.

Hosted by www.Geocities.ws

1