Bilaga till
pressmeddelande

2001-11-01

Miljödepartementet
Pressekreterare
Anette Törnqvist
Departementssekreterare
Åsa Wiklund


Bakgrund och kommentarer till regeringens beslut om SKB:s arbete
med slutförvarsfrågan

Allmänt

Platsundersökningarna syftar till att få fram nödvändiga data om
berggrunden och annat underlag för en framtida ansökan om tillstånd att
bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle m.m. från de svenska
kärnkraftverken. Regeringens ställningstagande till bolagets planer att
undersöka de tre platserna innebär inte att ett slutförvar nödvändigtvis
kommer att förläggas till en av dessa platser. Det är bolagets ansvar att
lägga fram förslag om plats för en sådan anläggning och regeringen har i
beslutet uppmärksammat bolaget på de synpunkter som framkommit
under granskningen.

Val av metod för slutförvaring

De redovisningar som har lämnats ger ytterligare stöd för regeringens
bedömning från januari 2000 att någon form av slutförvaring i
berggrunden är den mest ändamålsenliga strategin för att slutligt ta hand
om det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken.
För att det skall vara meningsfullt med platsundersökningar måste man
utgå från att slutförvaringen kommer att ske enligt en viss metod. Den
metoden blir då en s.k. planeringsförutsättning för den närmaste tidens
arbete. Att arbeta med en planeringsförutsättning innebär inte att slutligt
ta ställning till vilken metod som skall användas för slutförvaringen.
Bolaget har hittills använt den s.k. KBS-3-metoden som
planeringsförutsättning för sitt arbete. I likhet med bl.a.
Kärnkraftinspektionen, Strålskyddsinstitutet och Statens råd för 2
kärnavfallsfrågor bedömer regeringen att bolaget bör använda KBS-3-
metoden som planeringsförutsättning för de platsundersökningar som
nu avses. Regeringen pekar i beslutet på att bolaget måste fortsätta att
bevaka teknikutvecklingen i fråga om olika alternativa sätt att slutligt ta
hand om det använda kärnbränslet. Regeringen understryker också att
ett slutligt godkännande av viss metod för slutförvaring inte kan göras
förrän vid ställningstagandet till framtida ansökningar om tillstånd att
uppföra ett slutförvar. Bolaget bedömer att en sådan ansökan kan lämnas
in tidigast om 4-5 år.

Val av plats för slutförvaring

Det är bolaget som har ansvaret för val av platser för
platsundersökningar. Bolaget önskar göra sådana undersökningar inom
tre områden. Dessa är Forsmark (i Östhammars kommun), Simpevarp (i
Oskarshamns kommun) och Tierp norra (i Tierps kommun).
Regeringen har inget att erinra mot att platsundersökningar inleds på
dessa platser, men har därmed inte uteslutit att bolaget behöver göra
ytterligare platsundersökningar. Av uttalanden som bolaget har gjort i
olika sammanhang under senare år framgår att bolaget avser genomföra
platsundersökningar endast under förutsättning att respektive kommun
samtycker till att sådana genomförs. Regeringen finner att bolagets
inställning ligger väl i linje med regeringens syn på kommunernas roll i
slutförvarsprocessen.

Att genomföra platsundersökningar

Regeringen bedömer att det generella program för platsundersökningar
som bolaget har redovisat har förutsättningar att ge det dataunderlag
som kommer att behövas. Regeringen förutsätter att frågor om hur
platsundersökningar kommer att genomföras blir föremål för fortsatt
nära samråd mellan bolaget, Kärnkraftinspektionen,
Strålskyddsinstitutet, berörda länsstyrelser och andra berörda parter.

Vid frågor kontakta:

Anette Törnqvist
Pressekreterare
08- 405 20 27

Åsa Wiklund
Departementssekreterare
08-405 24 12

 

Hosted by www.Geocities.ws

1