BEREDSKABSSTYRELSEN
Direktionssekretariatet
DIS j.nr. 033-002/99
Den 26. september 2001

Notat om den reviderede plan for atomberedskabet

Baggrund
Formålet med dette notat er kortfattet at redegøre for de væsentligste ændringer i den reviderede plan for atomberedskabet.

Efter ressortomlægningen i 1988, hvor Indenrigsministeriet bl.a. overtog ansvaret for det landsdæk-kende atomberedskab fra Miljøministeriet, udarbejdede den daværende Civilforsvarsstyrelse "Plan for det landsdækkende atomberedskab" (Civilforsvarsstyrelsen 1992).

Planen indeholdt en generel del med en overordnet beskrivelse af atomberedskabet samt en operativ del bl.a. med beskrivelse af involverede myndigheder, opgaver m.v.

Beredskabsstyrelsen har løbende justeret den operative del af atomberedskabsplanen. Styrelsen har dog tillige fundet det hensigtsmæssigt at opdatere den samlede atomberedskabsplan, så den afspej-ler den generelle udvikling, og har på denne baggrund udarbejdet en ny atomberedskabsplan.

Den nye atomberedskabsplan
Den nye atomberedskabsplan indeholder primært ændringer på følgende områder:

· opdatering af myndighedsbegreber og navne,
· mere detaljeret opgavebeskrivelse for myndigheder og institutioner, herunder justeringer i sam-arbejdet mellem de involverede myndigheder,
· opdatering af alarmprocedurer,
· implementering af internationale anbefalinger på området,
· opdatering af kriterier for iværksættelse af atomberedskabets aktiveringstrin (informationsbe-redskab - stabsberedskab - havariberedskab),
· etablering af kommandostation i Beredskabsstyrelsen,
· indarbejdelse af de seneste erfaringer fra Tjernobyl-ulykken, samt
· opdatering af computerprogrammer til brug for atomberedskabet, herunder
a. programmet ARGOS NT, der ud fra aktuelle meteorologiske oplysninger kan
beregne den geografiske spredning af en radioaktiv sky,
b. informationssystemet NUCINFO, der anvendes til information af offentligheden om aktuelle spørgsmål i relation til et nukleart uheld og
c. atomberedskabets flysporingssystem til brug for måling af radioaktivt forurenede landområder.

Selve opbygningen af den samlede plan er også ændret, så den nu fremstår i tre dele:

1. Den generelle del "Plan for det landsdækkende atomberedskab", der indeholder en beskrivelse af hele atomberedskabet. Denne del, der vil være offentlig tilgængelig på Beredskabsstyrelsens hjem-meside og på biblioteker, giver offentligheden mulighed for at danne sig et billede af atomberedskabets baggrund, organisation og virke,

2. "Aktiveringsplan for det landsdækkende atomberedskab" om aktivering af atomberedskabet og

3. "Håndbog for det landsdækkende atomberedskab", der indeholder oplysninger om arbejdsopga-ver og -procedurer for de parter, der indgår i atomberedskabet.

Atomberedskabsplanen vil løbende blive opdateret efter behov.

Hosted by www.Geocities.ws

1