DN Debatt replik (011219) från FMKK och BBOFF 7/1-02

Förbundsordförande från LO (Seko, Grafikerna och
Elektrikerförbundet) vill bygga ut atomkraften för att
undvika förmodad elbrist (DN-debatt 011219).

FOLKKAMPANJEN mot Kärnkraft-Kärnvapen och
BARSEBÄCKSOFFENSIV välkomnar uppfattningen på
Sydsvenskans ledarsida (011220 och 011227) att
inlägget på DN-debatt aktualiserar energin som
valfråga. En sådan diskussion anser vi kommer att leda
till en snabb utmarsch ur atomsamhället. Det vore på
tiden, mer än två decennier efter folkomröstningen
1980! Istället har en majoritet i riksdagen nyligen
beslutat att på nytt uppskjuta stängningen av nästa
atomreaktor, Barsebäck 2, till efter valet. Låt valet
handla om energin!

Prognoser gjorda på 70-talet visade på ständigt
stigande elbehov, vilket inte infriades. Detta ledde
fram till världens största atomstat med tolv svenska
reaktorer för endast nio miljoner invånare. Mer
atomkraft och mer civilt atomavfall per person än i
något annat land!

Redan 1980 visste beslutsfattarna att de två sista och
största reaktorerna (Forsmark 3 och Oskarshamn 3) inte
behövdes. Ändå byggdes de. En helt ny och obehövlig
marknad för atomel till elvärme skapades för att
motivera felsatsningen. Mest atomel (över 40 TWh/år)
täcker lågvärdigt energibehov som uppvärmning, vilket
klaras bäst med inhemsk biomassa. Lågt elpris blev en
nödvändig följd av överskottet på atomel. En
samhällsekonomisk förlust på minst 100 miljarder
kronor! Atomkraftens förluster betalades med
vattenkraftens övervinster.

Kraftvärme (samtidig produktion av värme och el) i
Sverige utnyttjas inte fullt ut. Orsaken är att
elpannor och el till värmepumpar för fjärrvärme
beskattas mycket lågt trots slöseri med högvärdig el
för uppvärmning. En eller två reaktorer drivs helt i
onödan. Lösningen är enkel.

Den storskaliga och slösaktiga användningen av elvärme
och eldrivna värmepumpar i industri och offentlig
verksamhet skall ersättas av kraftvärme, där
biobränsle samtidigt alstrar el och värme. Elvärme bör
avvecklas inte bara i Sverige utan också i Norge och
Finland, eftersom vi alla ingår i den gemensamma
nordiska elmarknaden. Fastighetsägare med
direktverkande el som enda uppvärmningskälla bör få
rimlig kompensation för ombyggnad till miljövänlig
uppvärmning och till investeringar för minskad
energianvändning. Hushållning med el är en
nödvändighet, som ger kraftigt minskade
koldioxidutsläpp, då effektefterfrågan vintertid
dramatiskt faller.

Energikommissionens rapport (SOU 1995:139) redovisar
energitillförsel för fjärrvärme till 6,6 TWh skapat
genom 2.2 TWh el för stora värmepumpar och 2,9 TWh
från stora elpannor. Ersätts denna energitillförsel på
5,1 TWh el med värme från biobränslen undviks denna
elkonsumtion. Genom kraftvärme med modern
mottrycksteknik produceras samtidigt 2,8 TWh ny el.
Dessa 7,9 TWh ersätter två reaktorer av Barsebäcks
storlek. Billigt och utan ökande koldioxidutsläpp med
klimatpåverkan!

Om ökad beskattning av atomkraftens rörliga kostnader
används till bidrag för kraftvärmens rörliga
kostnader, får vi automatiskt fullt utnyttjande av
kraftvärmen. Det absolut billigaste alternativet för
framtiden är minskning av elbehovet. Dessa "NegaWatt"
är miljövänliga. MegaWatt från nya och gamla kraftverk
drivna av atomkraft eller fossila bränslen är dyra och
miljöförstörande. Enkla styrmedel till låg kostnad får
utvecklingen att gå i önskad riktning. Helt rörlig
eltaxa innefattande även nätkostnad och nuvarande fast
avgift skall erbjudas alla abonnenter. Detta
förutsätter timvis mätning och timvis debitering av
elförbrukningen. Resultatet blir ökat intresse för
minskad elanvändning, speciellt vintertid, och ökat
intresse för investeringar i elsnåla apparater.

Systembolaget har i en energikampanj minskat
energibehovet med ca 75 % i fastighetsbeståndet runt
om i landet. Hur mycket slöseri med energi vid
lokaluppvärmning inom industri och förvaltning skulle
kunna undvikas genom en liknande kampanj initierad av
LO och andra berörda?

Den miljövänliga framtiden ligger i minskad
energianvändning, NegaWatt. Rätt energislag till rätt
användningsområde, ingen el för uppvärmning. El ska
användas till elspecifika ändamål som elmotorer,
belysning och vissa kemiska processer. Redan utbyggd
svensk vattenkraft och kraftvärme räcker gott och väl
till landets elspecifika behov. Det finns en framtid,
där energisektorn är miljövänlig och uthållig. I denna
framtid finns ingen atomkraft. Elanvändningen i
Tyskland och Danmark är ungefär hälften så stor per
person som i Sverige utan att levnadsstandarden
avviker från vår.

Slöseriet måste stoppas nu! Vi kräver omedelbart och
villkorslöst stopp för Barsebäck 2 och snabb utmarsch
ur atomsamhället. En större olycka i Barsebäck leder
till statsbankrutt i Sverige och Danmark eller
framtida enorm skuldsättning. Denna risk vägrar alla
försäkringsbolag att ta. Ingen medborgare ska då
behöva ta samma risk och leva under atomhotet en enda
dag ytterligare. Låt valet handla om energin!

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, FMKK
Jorma Kahanpää

BARSEBÄCKSOFFENSIV
Roland Rittman

Hosted by www.Geocities.ws

1