Trang Java Script


1. Download WaveText.class
2. Copy Style & Script phía dưới vào <body>
 

Trang chinh
 

 

Hosted by www.Geocities.ws