Trang Java Script

Để mouse lên xem thử
1.Copy code phía dưới paste vào <head>
2.Copy code phía dưới paste vào <body>

Trang chinh

 

Hosted by www.Geocities.ws