Trang Java Script

Copy Style & Script phía dưới vào <head>
 
2.Copy code phía dưới paste vào <body>

Trang chinh

 

Hosted by www.Geocities.ws