Thơ: Vương Ngọc Long  |  Nhạc: Mai Ðức Vinh
 

 


   Trang chính   Trở lại trang xuân  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1